Cialis
I lager
Lägsta pris
690,36 SEK
GRATIS frakt

Cialis Bipacksedel


Denna bipacksedel informerar om Cialis 10 mg och 20 mg. Läs igenom förpackningens bipacksedel noggrant innan detta läkemedel brukas. Rådfråga läkare eller apotekare om du har ytterligare frågor.

I denna bipacksedel för Cialis:

1. Vad är Cialis, och vad används det mot?


Cialis är ett erektionsmedel inom gruppen fosfodiesterashämmare. Läkare ordinerar det vid erektionsstörning (även kallat impotens), en åkomma varvid penis trots sexuell stimulans endast är styv en kort stund, eller inte alls. Det verksamma ämnet i detta erektionsmedel är tadalafil, ett ämne som tillfälligt återställer penis erektionsförmåga genom att minska tillförseln av enzymet fosfodiesteras. Detta gör att en normal erektion kan uppstå vid sexuell upphetsning.

2. Vad du behöver veta innan intag av Cialis


Tänk på följande då du använder detta erektionsmedel:

  • Använd ej detta läkemedel om du är överkänslig mot tadalafil, använder läkemedel som innehåller nitrater, lider av vissa hjärt- eller leverbesvär, har lågt blodtryck eller lider av en allvarlig ögonåkomma.
  • Detta läkemedel kan få växelverkan med andra mediciner. Berätta för läkaren vilka övriga mediciner du tar under internetkonsultationen.
  • Detta erektionsmedel bör inte brukas av kvinnor, eller av barn yngre än 18 år.
  • Vid bruk av detta medel kan biverkningar, exempelvis yrsel, uppstå. Beakta detta om du tänker bege dej ut i trafiken.


Läs den fullständiga bipacksedeln för Cialis för mer information. Du finner denna på [url=http://www.dokteronline.com/se/cialis/]produktsidan.

3. Hur tas detta läkemedel?


Detta läkemedel finns tillgängligt i olika styrkor. Den vanligaste intagsdoseringen är 1 tablett på 10 mg. Ger den inte tillfredsställande resultat kan du efter överläggning med läkare övergå till tabletter på 20 mg. Svälj tabletten hel med lite vätska minst en halvtimma innan samlag inleds, så att tabletten kan verka. Detta erektionsmedels verkan kan fortgå under upp till 36 timmar. Ta aldrig fler än 1 tablett om dygnet, och bruka inte detta läkemedel dagligen (högst tre gånger i veckan) för att undvika besvärliga biverkningar. Avvik inte från ordinerad dosering. Drick endast lite, eller ingen, alkohol vid bruk av detta läkemedel.

4. Möjliga biverkningar


Denna medicin kan orsaka biverkningar, även om inte alla drabbas. Några av dom biverkningar detta medel kan medföra är:

  • huvudvärk;
  • rodnad;
  • magtarmssmärtor;
  • yrsel;
  • synförmågestörningar (suddig syn, färgsynstörningar, ljuskänslighet).


5. Hur ska Cialis bevaras?


Förvara alltid erektionsmedel utom räckhåll för barn. Förvara detta läkemedel i sin ursprungliga förpackning och borta från hög temperatur och fukt. Bruka inte denna medicin efter att bäst-före-datumet passerats.

6. Ytterligare information


Cialis är en filmomsluten och ljusgul tablett. Detta läkemedel innehåller det verksamma ämnet tadalafil. Läs om detta läkemedels övriga beståndsdelar i förpackningens bipacksedel för Cialis. Där hittar du även information om denna varas tillverkare och licensinnehavare.

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.