Viagra
I lager
Lägsta pris
824,37 SEK
GRATIS frakt

Farmakodynamiska egenskaper Viagra


Viagra är en peroral behandling för erektil dysfunktion (potensproblem). Den aktiva substansen är Sildenafil. Vid naturliga förhållanden, det vill säga vid sexuell stimulans, så återställer det den nedsatta erektila funktionen genom att öka blodflödet till penis.

Hur uppstår en erektion?


Den fysiologiska mekanismen som ansvarar för erektion av penis implicerar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum under sexuell stimulans. Kväveoxiden aktiverar sedan enzymet guanylatcyklas, vilket resulterar i en ökad produktion av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Denna substans gör att glattmuskulaturen i corpus cavernosum slappnar av, vilket möjliggör att denna kan fylla sig med blod.

Hur verkar Viagra?


Viagra (Sildenafil) är en kraftig och selektiv hämmare av cGMP-specifikt fosfodiesteras av typ 5 (PDE5) i corpus cavernosum, som ansvarar för nedbrytningen av cGMP. Sildenafil har ingen direkt avslappnande effekt på corpus cavernosums vävnad, men det förhöjer den avslappnande effekten av kväveoxid på denna vävnad avsevärt. När NO / cGMP vägen aktiveras genom sexuell stimulans leder Sildenafils hämmande av PDE5 till ökade nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Därför är sexuell stimulering nödvändigt för att den farmakologiska effekten av Viagra ska börja verka.

Effekt på blodtrycket


Viagra orsakar milda och övergående sänkningar av blodtrycket, i de flesta fall leder detta inte till kliniska effekter. Sänkningen av blodtrycket är konsistent med Sildenafils kärlvidgande egenskaper och beror troligen på ökad cGMP i glattmuskulaturen. Enstaka perorala doser med upp till 100mg Sildenafil visade inga kliniskt relevanta effekter på EKG hos friska frivilliga.

I en studie av effekterna från ett enstaka oralt 100 mg intag av Sildenafil hos 14 patienter med svåra hjärtsjukdomar (> 70% förträngning av åtminstone ett kranskärl) minskade blodtrycket i vila generellt med 7% respektive 6%, i jämförelse med baslinjen. Erektionsmedlet hade ingen effekt på hjärtminutvolymen och minskade inte blodflödet genom de förträngda kranskärlen.

Effekt på synen


Mindre förändringar i färgseende (blått / grönt) kunde i vissa fall ses 1 timme efter intag av en 100 mg dos. 2 timmar efter intag var dessa effekter inte längre mätbara. För detta användes ”Farnsworth-Munsell 100 hue” testet. Den antagna mekanismen för denna förändring i färgseende är kopplad till hämning av PDE6. Viagra har ingen effekt på synskärpa eller kontrastkänslighet. I en liten studie med patienter med dokumenterad makuladegeneration (ögonsjukdom) visade Sildenafil inga betydande förändringar i de utförda visuella testen. Det visade ingen effekt på spermakvalitet hos friska frivilliga efter en enstaka dos på 100 mg.

Erektionsförbättring


I kliniska undersökningar gavs Sildenafil till mer än 3000 patienter i åldrarna 19-87 år. Följande patientgrupper var representerade: äldre (21%), patienter med högt blodtryck (24%), diabetes mellitus (16%), ischemisk hjärtsjukdom och andra kardiovaskulära sjukdomar (14%), hyperlipidemi (14%), ryggmärgsskador (6%), depression (5%), transuretral resektion av prostata (5%), radikal prostatektomi (4%).

I studier med fasta doser av Viagra var antalet patienter som rapporterade förbättrad erektion under behandlingen 62% (25 mg), 74% (50 mg) och 82% (100 mg), jämfört med 25% i placebogruppen.

Baserat på alla studier var andelen patienter som rapporterade förbättring av Sildenafil följande: psykogen erektil dysfunktion (84%), blandad erektil dysfunktion (77%), organisk erektil dysfunktion (68%), äldre (67%), diabetes mellitus (59%), ischemisk hjärtsjukdom (69%), högt blodtryck (68%), transuretal prostataresektion (61%), radikal prostatektomi (43%), ryggmärgsskada (83%), depression (75%). Säkerheten och effektiviteten av Viagra bibehölls under långtidsstudien.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.