Lähes 20 vuotta luotettavaa palvelua
Nopea ja huomaamaton kotiinkuljetus
Ammattitaitoinen ja pätevä

Amlodipin

Amlodipin -valmisteella hoidetaan kohonnutta verenpainetta (hypertensiota) ja rasitusrintakipua (angina pectorista), jonka harvinainen muoto on Prinzmetalin angina eli varianttiangina.

1. Mitä Amlodipin on ja mihin sitä käytetään

Amlodipin kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä kalsiumkanavan salpaajat. Vaikuttava aine on amlodipiini.

Amlodipin -valmisteella hoidetaan kohonnutta verenpainetta (hypertensiota) ja rasitusrintakipua (angina pectorista), jonka harvinainen muoto on Prinzmetalin angina eli varianttiangina.

Kohonnutta verenpainetta sairastavilla potilailla lääke rentouttaa verisuonen seinämiä, jolloin veri pääsee virtaamaan helpommin verisuonissa. Rasitusrintakipupotilailla Amlodipin parantaa sydänlihaksen verenkiertoa, minkä seurauksena sydämen hapensaanti paranee ja rintakipu estyy. Lääke ei välittömästi helpota angina pectoriksesta johtuvaa rintakipua.

Amlodipiinia, jota Amlodipin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Amlodipin -valmistetta

Älä ota Amlodipin -valmistetta

 • jos olet allerginen (yliherkkä) amlodipiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai jollekin muulle kalsiumkanavan salpaajalle. Yliherkkyys voi ilmetä kutinana, ihon punoituksena tai hengitysvaikeutena.
 • jos sinulla on hyvin matala verenpaine (hypotensio).
 • jos sinulla on sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma (aorttaläpän ahtauma) tai sydänperäinen sokki (tila, jossa sydän ei kykene pumppaamaan riittävästi verta elimistöön).
 • jos sinulla on sydäninfarktin jälkeen ilmaantunut sydämen vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amlodipin -valmistetta. Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista:

 • äskettäin sairastettu sydänkohtaus
 • sydämen vajaatoiminta
 • voimakas verenpaineen nousu (hypertensiivinen kriisi)
 • maksasairaus
 • olet iäkäs ja lääkeannostasi on suurennettava.

Lapset ja nuoret

Amlodipin -tablettien käyttöä ei ole tutkittu alle 6-vuotiaiden lasten hoidossa. Amlodipin -tabletteja saa käyttää kohonneen verenpaineen hoitoon vain 6–17vuotiaille lapsille ja nuorille (ks. kohta 3).

Jos haluat lisätietoja, käänny lääkärin puoleen.

Muut lääkevalmisteet ja Amlodipin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Amlodipin voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • ketokonatsoli, itrakonatsoli (sienilääkkeitä)
 • ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri (ns. proteaasinestäjiin kuuluvia HIV-lääkkeitä)
 • rifampisiini, erytromysiini, klaritromysiini (antibiootteja)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum)
 • verapamiili, diltiatseemi (sydänlääkkeitä)
 • dantroleeni (infuusiona vakavien kehon lämpötilapoikkeavuuksien hoitoon)
 • takrolimuusi, sirolimuusi, temsirolimuusi ja everolimuusi (elimistön immuunivasteen seuraamiseen, auttaa elimistöä hyväksymään siirretyn elimen)
 • simvastatiini (kolesterolilääke)
 • siklosporiini (immuunijärjestelmää lamaava lääke).

Amlodipin -valmisteen verenpainetta alentava vaikutus saattaa voimistua, jos käytät jo muita lääkkeitä kohonneen verenpaineen hoitoon

Amlodipin ruuan ja juoman kanssa

Älä syö greippiä tai juo greippimehua, jos käytät Amlodipin -valmistetta. Greippi ja greippimehu voivat suurentaa lääkkeen vaikuttavan aineen amlodipiinin pitoisuutta veressä, mikä voi johtaa Amlodipin -valmisteen verenpainetta alentavan vaikutuksen arvaamattomaan voimistumiseen.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Amlodipiinin käytön turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmistettu. Sinun on kerrottava lääkärille ennen Amlodipin -valmisteen käyttöä, jos saatat olla raskaana tai suunnittelet raskautta. Imetys

Pieniä määriä amlodipiinin on havaittu erittyvän äidinmaitoon. Sinun on kerrottava lääkärille ennen Amlodipin -valmisteen käyttöä, jos imetät tai olet aloittamassa imetystä.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Amlodipin voi vaikuttaa kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos tabletit aiheuttavat huonovointisuutta, huimausta tai väsymystä, tai saat niistä päänsärkyä, älä aja tai käytä koneita ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Amlodipin sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Amlodipin -valmistetta otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu aloitusannos on Amlodipin 5 mg kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa Amlodipin 10 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Lääkkeen voi ottaa ruokailun yhteydessä tai sen jälkeen. Ota lääke aina samaan aikaan vuorokaudesta veden kanssa. Älä ota Amlodipin -valmistetta greippimehun kanssa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lapsille ja nuorille (6–17-vuotiaat) suositeltu tavanomainen aloitusannos on 2,5 mg vuorokaudessa. Suositeltu enimmäisannos on 5 mg/vrk. 2,5 mg:n amlodipiinivalmistetta ei tällä hetkellä ole saatavilla eikä 2,5 mg annosta voida toteuttaa Amlodipin 5 mg tableteilla, koska näitä tabletteja ei ole valmistettu siten, että ne voitaisiin jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

On tärkeää jatkaa tablettien käyttöä säännöllisesti. Älä odota, kunnes tabletit ovat loppuneet, ennen kuin käyt lääkärissä.

Jos otat enemmän Amlodipin -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren määrän tabletteja, verenpaineesi voi aleta jopa vaarallisen paljon. Voit tuntea huimausta, heikotusta, pyörrytystä tai voimattomuutta. Jos verenpaine laskee liikaa, siitä voi aiheutua sokki.

Ihosi saattaa tuntua kylmältä ja nihkeältä ja saatat menettää tajuntasi. Hakeudu heti lääkäriin, jos olet ottanut liikaa Amlodipin -tabletteja. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai

Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Amlodipin -valmistetta

Ei syytä huoleen. Jos unohdat ottaa tabletin, jätä annos väliin kokonaan. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Amlodipin -valmisteen oton

Lääkäri kertoo, miten pitkään sinun on otettava tätä lääkettä. Sairautesi saattaa palata, jos lopetat tämän lääkkeen oton, ennen kuin sinua neuvotaan tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista haittavaikutuksista tämän lääkkeen ottamisen jälkeen:

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, rintakipu, hengenahdistus tai hengitysvaikeus
 • silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotus
 • kielen ja kurkun turvotus, jotka aiheuttavat pahoja hengitysvaikeuksia
 • vakavat ihoreaktiot, mukaan lukien voimakas ihottuma, nokkosihottuma, ihon punoitus kauttaaltaan koko keholla, voimakas kutina, rakkulamuodostus, ihon hilseily ja turvotus, limakalvojen tulehdus (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) tai muut allergiset reaktiot
 • sydänkohtaus, poikkeava sydämensyke
 • haiman tulehtuminen, joka voi aiheuttaa voimakasta vatsakipua ja selkäkipua ja johon liittyy erittäin huono olo.

Seuraavia hyvin yleisiä haittavaikutuksia on raportoitu. Jos jokin näistä haitoista aiheuttaa sinulle ongelmia tai oireet jatkuvat yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli yhdellä käyttäjällä 10:stä):

 • edeema (nesteen kerääntyminen elimistöön).

Seuraavia yleisiä haittavaikutuksia on raportoitu. Jos jokin näistä haitoista aiheuttaa sinulle ongelmia tai oireet jatkuvat yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.

Yleinen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky, huimaus, uneliaisuus (erityisesti hoidon alussa)
 • sydämentykytys, punastelu
 • vatsakipu, pahoinvointi
 • suolentoiminnan muutokset, ripuli, ummetus, närästys
 • väsymys, heikotus
 • näköhäiriöt, kahtena näkeminen
 • lihaskrampit
 • nilkkojen turvotus

Seuraavassa on lueteltu muita ilmoitettuja haittavaikutuksia. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

 • mielialan muutokset, ahdistuneisuus, masennus, unettomuus
 • vapina, makuhäiriöt, pyörtyminen
 • raajojen puutuminen tai pistely, kivuntunnon häviäminen
 • korvien soiminen
 • matala verenpaine
 • aivastelu / nenän vuotaminen, joka johtuu nenän limakalvon tulehduksesta (nuha)
 • yskä
 • suun kuivuminen, oksentelu
 • hiustenlähtö, lisääntynyt hikoilu, ihon kutina, punaiset läiskät iholla, ihon värimuutos
 • virtsaamishäiriöt, lisääntynyt virtsaamistarve yöllä, tihentynyt virtsaamistarve
 • impotenssi, miehen rintarauhasten epämukava tunne tai suurentuminen
 • kipu, huonovointisuus
 • nivel- tai lihaskipu, selkäkipu
 • painonnousu, painonlasku

Harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta):

 • sekavuus

Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

 • veren valkosolujen määrän väheneminen, verihiutalemäärän väheneminen, mikä saattaa aiheuttaa epätavallista mustelmien muodostumista tai verenvuotoherkkyyttä
 • kohonnut verensokeri (hyperglykemia)
 • hermosairaus, joka saattaa aiheuttaa lihasheikkoutta, pistelyä tai puutumista
 • ikenien turvotus
 • vatsan turvotus (gastriitti)
 • maksan toimintahäiriö, maksatulehdus (hepatiitti), ihon keltaisuus, kohonneet maksaentsyymit, jotka saattavat vaikuttaa joihinkin laboratoriotutkimustuloksiin
 • lisääntynyt lihasjännitys
 • verisuonitulehdus, johon usein liittyy ihottuma
 • valonarkuus
 • sairaudet, joihin liittyy kankeutta, vapinaa ja/tai liikehäiriöitä.

Esiintyvyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • vapina, jäykkä asento, kasvojen ilmeettömyys, hitaat liikkeet ja laahustava, horjuva kävely.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Amlodipin -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Amlodipin sisältää

Amlodipin 5 mg tabletit:

Vaikuttava aine on amlodipiini. Yksi tabletti sisältää 5 mg amlodipiinia (besilaattina).

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, dinatriumvetysitraatti, krospovidoni, kroskarmelloosinatrium.

Amlodipin 10 mg tabletit:

Vaikuttava aine on amlodipiini. Yksi tabletti sisältää 10 mg amlodipiinia (besilaattina).

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, dinatriumvetysitraatti, krospovidoni, kroskarmelloosinatrium.

Potilastiedote/-tiedotteet

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri

Dr. I. Malik

Yleislääkäri

Dr. P. Mester

Yleislääkäri
Takaisin ylös