Lähes 20 vuotta luotettavaa palvelua
Nopea ja huomaamaton kotiinkuljetus
Ammattitaitoinen ja pätevä

Clindamycine

Dalacin on antibiootti. Sen vaikuttava aine on klindamysiini ja sillä hoidetaan tulehduksia, jotka on aiheuttanut klindamysiinille herkkä bakteeri.

1. Mitä Clindamycin on ja mihin sitä käytetään

Clindamycin on antibiootti. Sen vaikuttava aine on klindamysiini ja sillä hoidetaan tulehduksia, jotka on aiheuttanut klindamysiinille herkkä bakteeri.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Clindamycin -kapseleita

Älä ota Clindamycin -kapseleita

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (klindamysiini), linkomysiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Clindamycin –kapseleita jos sinulla on tai on ollut jokin suolistosairaus.

Jos sinulle ilmaantuu hoidon aikana tai sen jälkeen pitkittynyttä, veristä tai voimakasta ripulia, ota yhteys lääkäriin.

Akuutteja munuaisvaurioita voi esiintyä. Kerro lääkärillesi kaikista tällä hetkellä käyttämistäsi lääkkeistä sekä mahdollisista munuaisongelmistasi. Jos sinulla ilmenee vähentynyttä virtsaneritystä, nesteen kertymisestä johtuvaa säärien, nilkkojen tai jalkojen turvotusta, hengenahdistusta tai pahoinvointia, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Clindamycin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos käytät rifampisiinia (antibiootti) tai jotain lihasrelaksanttia.

Jos käytät varfariinia tai vastaavaa verenohennuslääkettä, sinulla saattaa esiintyä herkemmin verenvuotoa. Lääkärisi voi joutua määräämään sinut säännöllisiin hyytymistutkimuksiin tarkistaakseen kuinka hyvin veresi hyytyy.

Hoidon teho voi muuttua, jos käytät Clindamycin -valmisteen kanssa samanaikaisesti eräitä muita lääkkeitä.

Keskustele siis aina lääkärin kanssa, ennen kuin käytät muita resepti- tai itsehoitolääkkeitä Clindamycin -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Klindamysiini läpäisee istukan. Epäsuotuisia vaikutuksia sikiöön ei tunneta. Keskustele aina lääkärin kanssa, ennen kuin otat Clindamycin -kapseleita raskausaikana.

Imetys

Klindamysiini kulkeutuu rintamaitoon. Älä siis ota Clindamycin -kapseleita imetysaikana ilman lääkärin määräystä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmiste ei tiettävästi vaikuta haitallisesti tarkkuutta vaativiin tehtäviin, kuten ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Clindamycin sisältää laktoosia ja atsorubiinia

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia (150 mg kapseli sisältää 230 mg laktoosia ja 300 mg kapseli sisältää 229 mg laktoosia). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

150 mg kapselit sisältävät atsorubiinia(E122), joka on atsoväriaine. Atsoväriaineet saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten Clindamycin -kapseleita otetaan

Ota Clindamycin -kapseleita juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Huomaa, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai tavanomaisesta poikkeavalla annostuksella. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisen tarpeesi mukaan. Niele kapseli kokonaisena yhden vesilasillisen kera. On tärkeää, että otat lääkekuurin kokonaan ohjeen mukaan, muuten tulehdus voi uusiutua.

Jos otat enemmän Clindamycin -kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Clindamycin -kapseleita

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulle ilmaantuu nesteen kertymisestä johtuvaa säärien, nilkkojen tai jalkojen turvotusta, hengenahdistusta tai pahoinvointia.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

Vatsakipu, ripuli, vakava suolistotulehdus (pseudomembranoottinen koliitti), poikkeavat maksan toimintakoetulokset.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

Pahoinvointi, oksentelu, täpläinen ja näppyläinen ihottuma, nokkosihottuma.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Antibioottilääkitykseen liittyvä suolistotulehdus, emätintulehdus, jyvässolukato (agranulosytoosi), neutrofiilien puutos (neutropenia), verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia), valkosolukato (leukopenia), tiettyjen valkosolujen lisääntynyt määrä (eosinofilia), vakavat yliherkkyysreaktiot, yliherkkyys, makuaistin muutokset, ruokatorven haavauma, ruokatorvitulehdus, keltaisuus, vaikeat ihoreaktiot (toksinen epidermaalinen nekrolyysi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, iho- ja systeemioireinen lääkeainereaktio (DRESS), akuutti yleistynyt märkärakkulainen rokkoihottuma), paikallinen ihoturvotus, hilseilevä ihotulehdus, vesikellomainen ihotulehdus, monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme), kutina, tuhkarokkomainen ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Clindamycin -kapseleiden säilyttäminen

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Clindamycin sisältää

  • Vaikuttava aine on klindamysiinihydrokloridi, joka vastaa 150 mg:aa (150 mg kapselit) tai 300 mg:aa (300 mg kapselit) klindamysiiniä.
  • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti, talkki. Kapselikuori (150 mg kapselit): Liivate, atsorubiini (atsoväriaine, E122), indigokarmiini (E132), titaanidioksidi (E171). Kapselin koodin muste: titaanidioksidi (E171), propyleeniglykoli (E1520), shellakka, puhdistettu vesi, etanoli. Kapselikuori (300 mg kapselit): Liivate, patenttisininen V (E131), titaanidioksidi (E171).
Potilastiedote/-tiedotteet

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri

Dr. I. Malik

Yleislääkäri

Dr. P. Mester

Yleislääkäri
Takaisin ylös