Lähes 20 vuotta luotettavaa palvelua
Nopea ja huomaamaton kotiinkuljetus
Ammattitaitoinen ja pätevä

Enalapril

Enalapril Orion -tablettien vaikuttava aine on enalapriilimaleaatti. Se kuuluu ACE:n estäjiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Valmistetta käytetään: - alentamaan korkeaa verenpainetta - hoitamaan sydämen vajaatoimintaa (sydämen toiminnan heikkenemistä). Se voi vähentää sairaalahoidon tarvetta ja pidentää joidenkin potilaiden elinikää.

1. Mitä Enalapril on ja mihin sitä käytetään

Enalapril -tablettien vaikuttava aine on enalapriilimaleaatti. Se kuuluu ACE:n estäjiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään.

Valmistetta käytetään:

 • alentamaan korkeaa verenpainetta
 • hoitamaan sydämen vajaatoimintaa (sydämen toiminnan heikkenemistä). Se voi vähentää sairaalahoidon tarvetta ja pidentää joidenkin potilaiden elinikää.
 • ehkäisemään sydämen vajaatoiminnan oireita, joita ovat: hengästyneisyys, väsymys kevyen fyysisen ponnistuksen, kuten kävelyn jälkeen, tai nilkkojen ja jalkojen turvotus.

Lääke laajentaa verisuonia ja laskee siten verenpainetta. Vaikutus alkaa yleensä tunnin kuluessa ja kestää vähintään 24 tuntia. Jotkut tarvitsevat useiden viikkojen hoidon, ennen kuin paras verenpainetta alentava vaikutus saavutetaan.

Enalapriilimaleaatti, jota Enalapril sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Enalapril –tabletteja

Älä ota Enalapril -tabletteja, jos:

 • olet allerginen enalapriilimaleaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • sinulla on aikaisemmin ollut allerginen reaktio tämän valmisteen kanssa samaan lääkeryhmään (ACE:n estäjiin) kuuluvalle lääkkeelle
 • sinulla on aikaisemmin ollut kasvojen, huulien, suun, kielen tai nielun turvotusta, johon on liittynyt nielemis ja/tai hengitysvaikeuksia (angioedeema), jonka syytä ei tiedetä tai joka on perinnöllistä
 • olet ollut raskaana yli 3 kuukautta (valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana, ks. kohta Raskaus)
 • sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä
 • olet ottanut tai parhaillaan otat sakubitriilia ja valsartaania sisältävää yhdistelmävalmistetta, joka on aikuisten eräänlaisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke, sillä angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski on tavanomaista suurempi.

Jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, angioedeeman riski saattaa olla tavanomaista suurempi:

 • rasekadotriilia, joka on ripulin hoitoon käytettävä lääke
 • elinsiirteen hyljintäreaktioiden estämiseen ja syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä (esim. temsirolimuusia, sirolimuusia, everolimuusia)
 • vildagliptiiniä, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa etenkin, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa seuraavia lääkkeitä:

 • kaliumlisiä (mukaan lukien suolankorvikkeita), kaliumia säästäviä diureetteja ja muita lääkkeitä, jotka voivat suurentaa veressä olevan kaliumin määrää (esim. trimetopriimia ja kotrimoksatsolia bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon, siklosporiinia elinsiirteiden hyljintäreaktioiden estoon ja hepariinia, joka on verenohennuslääke veritulppien estoon).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Enalapril -tabletteja, jos:

 • sinulla on aivoverenkierron häiriöitä
 • sinulla on verisairaus, kuten alhainen veren valkosolujen määrä tai valkosolujen puutos, alhainen verihiutaleiden määrä, tai alentunut punasolujen määrä (anemia)
 • sinulla on maksasairaus
 • sinulla on munuaissairaus (mukaan lukien munuaisensiirrännäinen). Tämä voi johtaa kaliumpitoisuuden suurenemiseen veressä, mikä saattaa olla vakavaa. Lääkäri joutuu ehkä muuttamaan annostasi tai seuraamaan veresi kaliumpitoisuutta.
 • saat dialyysihoitoa
 • sinulla on äskettäin ollut oksentelua tai ripulia
 • noudatat vähäsuolaista ruokavaliota, käytät kaliumvalmisteita, kaliumia säästäviä aineita tai kaliumia sisältäviä suolavalmisteita
 • sinulla on diabetes, koska tällöin sinun pitää seurata tarkoin verensokeripitoisuutta, etenkin hoidon ensimmäisen kuukauden aikana. Veren kaliumpitoisuus voi myös nousta.
 • sinulla on aikaisemmin ollut allergisia reaktioita, joihin on liittynyt turvotusta kasvoissa, huulissa, kielessä tai nielussa sekä nielemis ja/tai hengitysvaikeuksia. Mustaihoisilla potilailla on suurentunut riski saada tämäntyyppisiä reaktioita ACE:n estäjähoidon yhteydessä.
 • sinulla on alhainen verenpaine (voi ilmetä heikotuksen tunteena tai pyörrytyksenä erityisesti ylösnoustessa)
 • sinulla on verisuonten kollageenisairaus (esimerkiksi punahukka, nivelreuma tai ihonkovettumatauti), saat immuunijärjestelmää estävää hoitoa, käytät allopurinolia tai prokaiiniamidia, tai sinulla on mikä tahansa näiden riskitekijöiden yhdistelmä
 • saat hoitoa, jolla kolesterolia poistetaan verestä (LDLafereesi)
 • olet menossa kirurgiseen toimenpiteeseen tai sinut aiotaan nukuttaa toimenpidettä varten (myös hammaslääkärin toimenpiteet)
 • saat siedätyshoitoa, jolla vähennetään mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamaa yliherkkyyttä otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
 • angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
 • aliskireeni.
 • jos käytät mitään seuraavista lääkkeistä, angioedeeman (sellaisten alueiden kuin kurkun ihon nopea turpoaminen) riski kasvaa:
 • sirolimuusi, everolimuusi ja muut lääkkeet, jotka kuuluvat mTOR:n estäjien luokkaan (käytetään estämään siirrettyjen elinten hylkimistä)
 • neprilysiinin estäjää, kuten sakubitriilia sisältävää lääkettä sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä ota Enalapril -tabletteja" olevat tiedot.

Jos olet epävarma, koskeeko jokin yllä olevista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Enalapril -tablettien käyttöä.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Enalapril -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).

Valmisteen verenpainetta alentava vaikutus on yleensä heikompi mustaihoisilla potilailla kuin muilla potilailla.

Lapset

Kokemusta lääkkeen käytöstä korkeaa verenpainetta sairastavilla lapsilla on hyvin vähän. Valmistetta ei suositella vastasyntyneille (ensimmäisten viikkojen aikana syntymän jälkeen) eikä lapsille, joilla on munuaissairaus.

Muut lääkevalmisteet ja Enalapril

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Enalapril -tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • muut verenpainetta alentavat lääkkeet, kuten beetasalpaajat ja nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
 • kaliumlisät tai suolankorvikkeet, jotka sisältävät kaliumia, diureetit (erityisesti ns. kaliumia säästävät sellaiset), muut lääkkeet, jotka voivat kasvattaa kaliumin määrää kehossasi (kuten hepariini ja kotrimoksatsoli, joka tunnetaan myös nimellä trimetopriimi/sulfametoksatsoli)
 • diabeteslääkkeet (sekä suun kautta otettavat lääkkeet että insuliini)
 • litium (lääke, jota käytetään määrättyjen masennustilojen hoitoon)
 • masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, ns. trisykliset masennuslääkkeet
 • mielenterveyden ongelmiin käytettävät psykoosilääkkeet
 • tietyt yskän ja vilustumislääkkeet sekä laihdutuslääkkeet, jotka sisältävät ns. sympatomimeettia
 • tietyt kipu ja reumalääkkeet, myös kultahoito
 • asetyylisalisyylihappo (aspiriini)
 • verihyytymiä liuottavat lääkkeet (trombolyytit)
 • lääkkeet, joita käytetään useimmiten siirrettyjen elinten hylkimisen estämiseksi (sirolimuusi, everolimuusi ja muut lääkkeet, jotka kuuluvat mTOR:n estäjien luokkaan). Katso kohta ”Varoitukset ja varotoimet”.

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

 • jos otat angiotensiini II reseptorin salpaajaa, aliskireeniä tai neprilysiinin estäjää (katso tietoja myös kohdista "Älä ota Enalapril tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet").

Enalapril ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholi

Vältä alkoholin käyttöä, koska alkoholi voi tehostaa liikaa Enalapril -tablettien verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Enalapril -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Enalapril -valmisteen sijasta. Enalapril

-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Vastasyntyneiden rintaruokintaa (muutamina ensimmäisinä synnytyksen jälkeisinä viikkoina) eikä erityisesti keskosina syntyneiden rintaruokintaa suositella Enalapril -valmisteen käytön aikana.

Jos kyseessä on vanhempi lapsi, lääkäri neuvoo sinua Enalapril -valmisteen imetyksen aikaiseen käyttöön liittyvistä hyödyistä ja haitoista, myös muihin hoitoihin verrattuna.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke saattaa aiheuttaa huimausta ja uneliaisuutta ja siten heikentää ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. Autolla ajoa ja koneiden käyttöä tulee välttää lääkityksen alussa, kunnes tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa juuri sinuun.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Enalapril sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosimonohydraattia 64 mg (5 mg tabletti), 59 mg (10 mg tabletti) tai 118 mg (20 mg tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per päiväannos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Enalapril -tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Lääkkeen annostus

Korkea verenpaine

 • tavallinen aloitusannos on 5–20 mg kerran vuorokaudessa
 • joillekin potilaille voi pienempi aloitusannos olla tarpeen tavallinen ylläpitoannos on 20 mg kerran vuorokaudessa suurin ylläpitoannos on 40 mg kerran vuorokaudessa.

Sydämen vajaatoiminta

 • tavallinen aloitusannos on 2,5 mg kerran vuorokaudessa
 • lääkäri nostaa asteittain annosta, kunnes sinulle sopiva annos on saavutettu
 • tavallinen ylläpitoannos on 20 mg vuorokaudessa, joka otetaan joko yhtenä tai kahtena annoksena
 • suurin ylläpitoannos on 40 mg vuorokaudessa, joka otetaan kahtena annoksena.

Munuaissairaus

Lääkeannostasi muutetaan sen mukaan miten hyvin munuaisesi toimivat

 • kohtalainen munuaisten vajaatoiminta: 5–10 mg vuorokaudessa
 • vaikea munuaisten vajaatoiminta: 2,5 mg vuorokaudessa
 • jos saat dialyysihoitoa: 2,5 mg vuorokaudessa. Niinä päivinä, joina et saa dialyysihoitoa, voidaan annosta muuttaa riippuen siitä, kuinka alhainen verenpaineesi on.

Iäkkäät potilaat

Lääkäri määrää annoksen munuaisten toiminnan perusteella. Ikä ei sinällään vaikuta lääkeannokseen.

Käyttö lapsille

Kokemusta lääkkeen käytöstä korkeaa verenpainetta sairastavilla lapsilla on hyvin vähän. Jos lapsi pystyy nielemään tabletin, annos määritetään lapsen painon ja verenpaineen mukaan. Tavallinen aloitusannos on:

 • 20–50 kg painaville: 2,5 mg vuorokaudessa yli 50 kg painaville: 5 mg vuorokaudessa.

Annosta voidaan muuttaa lapsen tarpeiden mukaan:

 • enintään 20 mg vuorokaudessa 20–50 kg painaville lapsille
 • enintään 40 mg vuorokaudessa yli 50 kg painaville lapsille.

Valmistetta ei suositella vastasyntyneille (ensimmäisten viikkojen aikana syntymän jälkeen) eikä lapsille, joilla on munuaissairaus.

Jos otat enemmän Enalapril -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan. Yliannostuksen oireita voivat olla pyörrytys tai huimaus, jotka johtuvat äkillisestä tai voimakkaasta verenpaineen laskusta.

Jos unohdat ottaa Enalapril -tabletteja

Jos unohdat ottaa tabletin, jätä unohtunut annos väliin. Ota seuraava annos normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Enalapril -tablettien oton

Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta tablettien ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu:

 • kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotusta, mikä saattaa aiheuttaa hengitys ja/tai nielemisvaikeuksia
 • turvotusta käsissä, jaloissa tai nilkoissa
 • punaisia, kutiavia kohoumia iholla (nokkosihottuma).

Mustaihoisilla potilailla on suurentunut riski saada tällaisia reaktioita.

Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin:

Hoidon alussa voi esiintyä pyörrytystä tai huimausta, jotka johtuvat verenpaineen laskusta. Makuulle meno voi helpottaa oireita. Lääkehoidon jatkuessa oireet todennäköisesti paranevat. Jos oireet huolestuttavat sinua, ota yhteys lääkäriin.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • huimauksen, heikkouden tai sairauden tunne
 • hämärtynyt näkö yskä.

Yleiset(voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • matala verenpaine, sydämen rytmin muutokset, tiheät sydämenlyönnit, rasitusrintakipu tai rintakipu
 • päänsärky
 • makuaistin muutokset, hengästyneisyys
 • ripuli tai vatsakipu, ihottuma
 • väsymys, masennus
 • allergiset reaktiot, kuten kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotus, mikä voi aiheuttaa hengitys ja/tai nielemisvaikeuksia
 • kohonnut veren kalium ja/tai kreatiniinipitoisuus (molemmat havaitaan yleensä verikokeella).

Melko harvinaiset(voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • äkillinen verenpaineen lasku
 • nopeat tai epäsäännölliset sydämenlyönnit (sydämentykytys)
 • sydänkohtaus (joka voi johtua erittäin alhaisesta verenpaineesta tietyillä riskiryhmään kuuluvilla potilailla, mukaan lukien potilaat, joilla on sepelvaltimotauti)
 • anemia
 • aivohalvaus (joka voi johtua matalasta verenpaineesta riskiryhmään kuuluvilla potilailla)
 • sekavuus, unettomuus tai uneliaisuus, hermostuneisuus, tuntoharha, huimaus
 • ihon pistely tai puutuminen
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • vuotava nenä, kurkkukipu tai käheys, astma
 • haimatulehdus
 • pahoinvointi (oksentelu), ruuansulatusvaivat, ummetus, ruokahaluttomuus
 • ärtynyt maha (mahalaukun ärsytys), suun kuivuminen, mahahaava, heikentynyt munuaisten toiminta, munuaisten vajaatoiminta
 • lisääntynyt hikoilu, kutina tai nokkosihottuma, hiustenlähtö
 • lihaskouristukset, punoitus, yleinen huonovointisuuden tunne, kuume, impotenssi
 • korkea virtsan proteiinipitoisuus (todetaan virtsanäytteestä)
 • matala verensokeri tai veren natriumpitoisuus, korkea veren ureapitoisuus (todetaan verikokeella).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • Raynaud'n oireyhtymä, jossa kädet ja jalat voivat muuttua hyvin kylmiksi ja valkoisiksi vähäisen veren virtauksen vuoksi
 • veriarvojen muutokset, kuten valkoisten ja punaisten verisolujen alentunut määrä, matala hemoglobiini, vähentynyt verihiutaleiden määrä
 • luuydinlama
 • autoimmuunisairaudet
 • oudot unet ja univaikeudet
 • keuhkokudoksen varjostuma, nenätulehdus, keuhkokuume
 • poski, ien-, kieli-, huuli-, nielutulehdus
 • virtsan vähyys
 • erythema multiforme tai StevensJohnsonin oireyhtymä eli vakava ihosairaus, johon liittyy ihon punoitusta ja hilseilyä, rakkuloita tai verestäviä haavoja, tai ihon irtoamista alemmista ihon kerroksista
 • maksahäiriöt, kuten heikentynyt maksan toiminta, maksatulehdus, keltatauti (ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus), korkeat maksaentsyymi tai bilirubiiniarvot (todetaan verikokeella)
 • maitorauhasten suurentuminen miehillä.

Hyvin harvinaiset(voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):- suolenseinämän turvotus (intestinaalinen angioedeema).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • antidiureettisen hormonin liikaeritys, joka aiheuttaa nesteen kertymistä ja tästä johtuvaa heikkoutta, väsymystä tai sekavuutta
 • On todettu oireisto, johon saattavat kuulua jotkin tai kaikki seuraavista: kuume, verisuonitulehdus (serosiitti/vaskuliitti), lihassärky (myalgia/myosiitti), nivelsärky

(artralgia/artriitti). Ihottumaa, valoherkkyyttä tai muita ihoreaktioita saattaa esiintyä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Enalapril -tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Enalapril sisältää

 • Vaikuttava aine on enalapriilimaleaatti. Yksi tabletti sisältää 5 mg, 10 mg tai 20 mg enalapriilimaleaattia.
 • Muut aineet ovat maleiinihappo, laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, kroskarmelloosinatrium ja natriumstearyylifumaraatti.
Potilastiedote/-tiedotteet

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri

Dr. I. Malik

Yleislääkäri

Dr. P. Mester

Yleislääkäri
Takaisin ylös