Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Yentreve

YENTREVE bevat het werkzame bestanddeel duloxetine. YENTREVE verhoogt de concentraties van serotonine en noradrenaline in het zenuwstelsel. YENTREVE is een geneesmiddel dat via de mond moet worden ingenomen voor het behandelen van stress-urine-incontinentie (SUI; inspanningsincontinentie) bij vrouwen. Stress-urine-incontinentie is een medische aandoening waarbij patiënten ongewild urine verliezen of urine lekken tijdens lichamelijke inspanning of activiteiten zoals lachen, hoesten, niezen, tillen of sporten. Aangenomen wordt dat YENTREVE werkt door de kracht te vergroten van de spier die urine tegenhoudt wanneer u lacht, niest of lichamelijke activiteiten uitvoert. De werkzaamheid van YENTREVE wordt versterkt wanneer het wordt gecombineerd met een trainingsprogramma genaamd bekkenbodemspiertraining.

1. Wat is Yentreve en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

YENTREVE bevat het werkzame bestanddeel duloxetine. YENTREVE verhoogt de concentraties van serotonine en noradrenaline in het zenuwstelsel.

YENTREVE is een geneesmiddel dat via de mond moet worden ingenomen voor het behandelen van stress-urine-incontinentie (SUI; inspanningsincontinentie) bij vrouwen.

Stress-urine-incontinentie is een medische aandoening waarbij patiënten ongewild urine verliezen of urine lekken tijdens lichamelijke inspanning of activiteiten zoals lachen, hoesten, niezen, tillen of sporten.

Aangenomen wordt dat YENTREVE werkt door de kracht te vergroten van de spier die urine tegenhoudt wanneer u lacht, niest of lichamelijke activiteiten uitvoert.

De werkzaamheid van YENTREVE wordt versterkt wanneer het wordt gecombineerd met een trainingsprogramma genaamd bekkenbodemspiertraining.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een leverziekte.
 • U heeft een ernstige nierziekte.
 • U gebruikt een ander geneesmiddel dat bekend is als monoamineoxidaseremmer (MAOremmer) of u heeft dat de laatste 14 dagen gebruikt (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
 • U gebruikt fluvoxamine, dat gewoonlijk gebruikt wordt voor de behandeling van depressies, ciprofloxacine of enoxacine, dat gebruikt wordt voor de behandeling van verschillende infecties. Praat met uw arts als u een hoge bloeddruk of hartkwaal heeft. Uw arts kan u vertellen of u YENTREVE kunt innemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn metdit middel?

Om de volgende redenen kan YENTREVE niet geschikt zijn voor u. Als één van deze redenen op u van toepassing is, dient u met uw arts te praten voordat u YENTREVE gebruikt als u:

 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’)
 • sintjanskruid (Hypericum perforatum), een kruidenpreparaat, gebruikt een nierziekte heeft
 • insulten (toevallen) heeft gehad
 • een manie heeft gehad
 • lijdt aan een bipolaire stoornis
 • oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog)
 • een voorgeschiedenis heeft van bloedingsstoornissen (neiging om bloeduitstortingen te krijgen)
 • het gevaar loopt op een laag natriumgehalte (bijvoorbeeld als u diuretica (plasmiddelen) gebruikt, in het bijzonder als u tot de ouderen behoort)
 • op dit moment wordt behandeld met een ander geneesmiddel dat leverschade kan veroorzaken
 • andere geneesmiddelen gebruikt die duloxetine bevatten (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’)

YENTREVE kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten of stil te staan. U dient uw arts hiervan op de hoogte te stellen indien dit bij u gebeurt.

Suïcidale gedachten en het verergeren van depressie of angststoornis

Hoewel YENTREVE niet aangewezen is voor de behandeling van depressie wordt het actieve bestanddeel (duloxetine) ook gebruikt als antidepressivum. Als u depressief bent en/of u lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over het beschadigen van uzelf of over zelfdoding. Deze kunnen verergeren als u voor de eerste keer antidepressiva gebruikt, omdat het voor al deze geneesmiddelen een tijd duurt voordat deze gaan werken. Meestal duurt dit 2 weken maar soms langer.

U zult grotere kans maken op dit soort gedachten als u:

 • eerder gedachten heeft gehad om uzelf te doden of te beschadigen
 • een jongvolwassene bent. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat de kans op suïcidaal gedrag, bij volwassenen onder de 25 jaar met een psychiatrisch verleden die behandeld werden met antidepressiva, vergroot is

Als u gedachten heeft over zelfdoding of het beschadigen van uzelf, moet u contact opnemen met de arts of moet u meteen naar een ziekenhuis gaan.

Het kan helpen als u een familielid of een goede vriend vertelt dat u depressief bent, of een angststoornis heeft, en hem te vragen de bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen, het u te vertellen indien zij vinden dat uw depressie of uw angsten zich verergeren, of indien zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

YENTREVE dient niet te worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ook moet u weten dat patiënten onder 18 jaar een verhoogd risico hebben op bijwerkingen zoals poging tot zelfdoding, gedachten van zelfdoding en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede), wanneer zij geneesmiddelen uit deze klasse innemen. Tevens zijn de effecten op de lange termijn van YENTREVE met betrekking tot groei, rijping en cognitieve en gedragsontwikkeling bij deze leeftijdsgroep nog niet aangetoond.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast YENTREVE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het belangrijkste bestanddeel van YENTREVE, duloxetine, wordt ook gebruikt in andere geneesmiddelen voor andere aandoeningen

 • diabetisch neuropathische pijn, depressie, angstgevoelens en stress urine incontinentie.

Het gelijktijdig gebruik van meer dan één van deze geneesmiddelen moet worden vermeden. Overleg met uw arts indien u al een geneesmiddel gebruikt dat duloxetine bevat.

Uw arts dient te beslissen of u YENTREVE in combinatie met andere geneesmiddelen kunt gebruiken. Begin of stop niet met het gebruik van andere geneesmiddelen, inclusief geneesmiddelen die zijn gekocht zonder voorschrift en geneeskrachtige kruiden, zonder hierover met uw arts te hebben overlegd.

Informeer ook uw arts indien u één van deze geneesmiddelen gebruikt:

Monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers): U mag YENTREVE niet gebruiken als u een geneesmiddel tegen depressie, monoamino-oxidaseremmer (MAO-remmer) genaamd, gebruikt of de afgelopen 14 dagen heeft gebruikt. Voorbeelden van MAO-remmers zijn moclobemide (een antidepressivum) en linezolide (een antibioticum). Het gebruik van een MAO-remmer in combinatie met een groot aantal geneesmiddelen op medisch voorschrift, waaronder YENTREVE, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Nadat u bent gestopt met het gebruik van een MAO-remmer moet u ten minste 14 dagen wachten voordat u YENTREVE mag gebruiken. Tevens moet u, nadat u bent gestopt met het gebruik van YENTREVE, ten minste 5 dagen wachten voordat u een MAO-remmer gebruikt.

Geneesmiddelendie slaperigheid veroorzaken: Dit zijn onder meer geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts zoals benzodiazepinen, krachtige pijnstillers, antipsychotica,fenobarbital en sedatieve antihistaminica.

Geneesmiddelen die de serotoninespiegel verhogen: Triptanen, tramadol, tryptofaan, SSRI's (zoals paroxetine en fluoxetine), SNRI’s (zoals venlafaxine) tricyclische antidepressiva (zoals clomipramine, amitriptyline), pethidine, sint-janskruid en MAO-remmers (zoals moclobemide en linezolide). Deze geneesmiddelen verhogen het risico van bijwerkingen; als u bij gebruik van één van deze geneesmiddelen samen met YENTREVE ongebruikelijke symptomen krijgt, dient u uw arts te bezoeken.

Orale anticoagulantia of bloedplaatjesaggregatieremmers: Geneesmiddelen die het bloed dunner maken of voorkómen dat het bloed klontert. Deze geneesmiddelen zouden het risico op bloedingen kunnen verhogen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

YENTREVE kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U dient op te passen met het drinken van alcohol als u YENTREVE gebruikt.

Zwangerschap en het geven van borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Licht uw arts in als u zwanger geworden bent, of als u zwanger probeert te worden en u YENTREVE gebruikt. U dient YENTREVE alleen te gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de mogelijke risico’s voor uw ongeboren kind met de arts heeft besproken.

Verzeker u ervan dat uw verloskundige en/of arts weet dat u YENTREVE gebruikt.

Gelijksoortige geneesmiddelen (SSRI’s) kunnen, als ze tijdens de zwangerschap zijn gebruikt, de kans op een ernstige bijwerking bij baby’s, blijvende pulmonale hypertensie (PPHN) genaamd, verhogen. De baby zal dan sneller ademhalen en blauwachtig worden. Deze verschijnselen treden gewoonlijk binnen 24 uur na de geboorte op. Als dit bij uw baby gebeurt, moet u direct uw verloskundige en/of arts waarschuwen.

Als u YENTREVE gebruikt tegen het eind van uw zwangerschap, kan uw baby bij de geboorte een aantal verschijnselen hebben. Dit begint gewoonlijk bij de geboorte of binnen een paar dagen na de geboorte. Deze verschijnselen kunnen onder andere zijn: slappe spieren, beven, voortdurend bewegen, niet goed kunnen voeden, ademhalingsproblemen en toevallen. Als uw baby bij de geboorte een of meer van deze verschijnselen heeft of als u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw baby, moet u contact opnemen met uw arts of verloskundige. Zij zullen u kunnen adviseren.

 • Licht uw arts in als u borstvoeding geeft. Het gebruik van YENTREVE is, als u borstvoeding geeft, niet aanbevolen. U kunt uw arts of apotheker om advies vragen

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

YENTREVE kan u slaperig of duizelig maken. U mag pas autorijden of gereedschap en machines bedienen als u weet welke invloed YENTREVE op u heeft.

Yentreve bevat sacharose

YENTREVE bevat sacharose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

YENTREVE dient oraal (via de mond) te worden ingenomen. U dient de capsule in zijn geheel met wat water door te slikken.

De aanbevolen dosis van YENTREVE is tweemaal daags (‘s ochtends en in de namiddag of ‘s avonds) één capsule van 40 mg. Uw arts kan besluiten uw behandeling te starten met tweemaal daags één capsule van 20 mg gedurende twee weken voordat de dosering 40 mg tweemaal daags wordt.

Om u eraan te herinneren dat u YENTREVE moet gebruiken, kan het helpen om het middel iedere dag op dezelfde tijdstippen in te nemen.

Stop niet met het gebruik van YENTREVE en wijzig de dosis niet zonder daarover met uw arts te praten. Het is belangrijk dat uw aandoening goed behandeld wordt om u te helpen beter te worden. Als u niet behandeld wordt, kan het zijn dat uw aandoening niet over gaat en ernstiger en moeilijker te behandelen wordt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Bel onmiddellijk uw arts of apotheker als u meer YENTREVE heeft ingenomen dan de hoeveelheid die is voorgeschreven door uw arts. Verschijnselen van overdosering omvatten slaperigheid, coma, serotoninesyndroom (een zeldzame reactie die gevoelens kan veroorzaken als grote vreugde, sufheid, onhandigheid, onrust, gevoel van dronken zijn, koorts, zweten of stijve spieren), toevallen, braken en snelle hartslag.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis mist, neemt u deze in zodra u eraan denkt. Als het echter tijd is voor uw volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over en gebruikt u alleen de gebruikelijke enkele dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik niet meer dan de hoeveelheid YENTREVE die bij u is voorgeschreven voor één dag.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

STOP NIET met het innemen van uw capsules zonder dat dit door uw arts is geadviseerd, ook als u zich beter voelt. Als uw arts van mening is dat u niet langer behoefte heeft aan YENTREVE zal hij/zij u vragen om uw dosis gedurende 2 weken af te bouwen.

Sommige patiënten die na meer dan 1 week behandeling plotseling stopten met het gebruik van

YENTREVE hebben symptomen gehad zoals

duizeligheid, tintelend gevoel zoals spelden en naalden of elektrische-schokachtige sensaties (in het bijzonder in het hoofd), slaapstoornissen (levendige dromen, nachtmerries, onvermogen tot slapen, vermoeidheid, slaperigheid, onrustig gevoel, bezorgde gevoelens, misselijk en overgeven, rillen (trillen), hoofdpijn, spierpijn, geïrriteerd gevoel, diarree, overmatig zweten of duizeligheid.

Deze symptomen zijn doorgaans niet ernstig en verdwijnen binnen een paar dagen, maar als u symptomen heeft die storend zijn, dient u uw arts om advies te vragen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn normaal gesproken licht tot matig van aard en verdwijnen vaak na een korte periode.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voorbij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • misselijkheid, droge mond, obstipatie
 • vermoeidheid

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 10 gebruikers)

 • gebrek aan eetlust
 • moeilijk kunnen slapen, zich geagiteerd voelen, minder zin in seks hebben, zich angstig voelen, slaapproblemen
 • hoofdpijn, duizeligheid, zich lui voelen, zich slaperig voelen, trillen (tremoren), gevoelloosheid, inclusief gevoelloosheid of prikkelingen/tintelingen van de huid
 • wazig zien
 • zich duizelig voelen of “tollen” (vertigo)
 • verhoogde bloeddruk, blozen
 • diarree, maagpijn, overgeven, maagzuur of spijsverteringsstoornis (indigestie)
 • overmatig zweten
 • zwakte, rillingen

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 100 gebruikers)

 • keelontsteking die een hese stem veroorzaakt
 • allergische reacties
 • vertraagde werking van de schildklier wat vermoeidheid en gewichtstoename kan veroorzaken
 • uitdroging
 • tandenknarsen, gedesoriënteerd gevoel, gebrek aan motivatie, moeilijk of geen orgasme kunnen krijgen, ongewone dromen
 • zich zenuwachtig voelen, zich moeilijk kunnen concentreren, andere smaak dan gewoonlijk, slechte kwaliteit van slapen
 • verwijde pupillen (het donkere centrum van het oog), problemen met zien, ogen voelen droog
 • tinnitus (waarnemen van een geluid in het oor terwijl er geen extern geluid is), oorpijn
 • het hart voelen pompen in de borstkas, versnelde en/of onregelmatige hartslag
 • flauwvallen
 • toenemend geeuwen
 • overgeven van bloed of zwarte teerachtige ontlasting, maagdarmontsteking, ontsteking in de mond, oprispingen, slikproblemen, winderigheid, slechte adem
 • leverontsteking die buikpijn en gele verkleuring van de huid of het oogwit kan veroorzaken
 • (jeukende) huiduitslag, nachtelijk zweten, galbulten, koud zweten, verhoogde neiging tot blauwe plekken
 • Spierpijn, spierstijfheid, spierkrampen, samentrekking van de kaakspier
 • moeilijk kunnen beginnen met plassen, pijn bij het plassen, ‘s nachts moeten plassen, vaak moeten plassen, ongewone urinegeur
 • abnormale vaginale bloeding, menopauze-verschijnselen
 • pijn op de borst, het koud hebben, dorst hebben, het warm hebben
 • gewichtsverlies, gewichtstoename
 • Yentreve kan effecten veroorzaken waar u zich mogelijk niet van bewust bent, zoals verhoogde leverenzymen of verhoogde kalium-, creatinefosfatase-, suiker- of cholesterol niveaus in het bloed

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers)

 • ernstige allergische reactie, die moeilijkheden bij het ademen veroorzaakt of duizeligheid met gezwollen tong of lippen
 • verlaagde natriumconcentratie in het bloed (meestal bij oudere mensen; de verschijnselen kunnen zijn: zich duizelig, zwak, verward, slaperig of zeer vermoeid voelen, of misselijkheid en braken; ernstiger verschijnselen zijn flauwvallen, toevallen of vallen), syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH)
 • suïcidaal gedrag, suïcidale gedachten, manie (overactiviteit, snelle gedachten en afgenomen slaapbehoefte), hallucinaties, agressie en boosheid
 • serotoninesyndroom (een zeldzame reactie die gevoelens kan veroorzaken als grote vreugde, sufheid, onhandigheid, onrust, gevoel van dronken zijn, koorts, zweten of stijve spieren), toevallen, plotselinge, onvrijwillige trekkingen of trillingen van de spieren, een gevoel van rusteloosheid of niet stil kunnen zitten of staan, moeilijkheden bij het onder controle houden van bewegingen, bijvoorbeeld een gebrek aan coördinatie of onvrijwillige bewegingen van de spieren, rusteloze-benensyndroom (‘restless legs syndrome’)
 • verhoogde druk in de ogen (glaucoom)
 • duizelig gevoel, licht gevoel in het hoofd of flauw voelen vooral wanneer er te snel wordt opgestaan, koud gevoel in vingers en/of tenen
 • strak gevoel bij de keel, neusbloedingen
 • helderrood bloed in de ontlasting, ontsteking van de dikke darm (wat diarree veroorzaakt)
 • leverfalen, geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht)
 • stevens-johnson syndroom (ernstige ziekte met blaarvorming op de huid, mond, ogen en genitaliën), ernstige allergische reactie die zwelling van gezicht of keel veroorzaakt (angiooedeem), gevoeligheid voor zonlicht
 • spiertrekkingen
 • moeilijk of niet kunnen plassen, meer moeten plassen dan normaal, een afgenomen urinestroom hebben
 • abnormale menstruatie waaronder hevige, pijnlijke, onregelmatige of verlengde menstruatie, ongewoon lichte of uitgebleven menstruatie, abnormale productie van borstmelk bij mannen en vrouwen
 • vallen (meestal bij ouderen), abnormale manier van lopen

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Ontsteking van de bloedvaten in de huid (cutane vasculitis)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is duloxetine.

Elke capsule bevat 20 of 40 mg duloxetine (als hydrochloride).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Capsule inhoud: hypromellose, hypromellose acetaat succinaat, sacharose, suikerbolletjes, talk, titaniumdioxide (E171), triethylcitraat (Zie het einde van rubriek 2 voor meer informatie over sacharose)

Capsule wand: gelatine, natriumlaurylsulfaat, titaniumdioxide (E171), indigokarmijn (E132), rood ijzeroxide en geel ijzeroxide, eetbare zwarte inkt.

Eetbare inkt: synthetisch zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol, schellak.

Hoe ziet YENTREVE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

YENTREVE is een harde maagsapresistente capsule.

Elke capsule YENTREVE bevat korrels duloxtine hydrochloride met een deklaag om deze te beschermen tegen maagzuur.

YENTREVE is beschikbaar in twee sterktes: 20 en 40 mg

De capsules van 40 mg zijn oranje en blauw en hebben het opschrift ‘40 mg’ en ‘9545’. De capsules van 20 mg zijn blauw en hebben het opschrift ‘20 mg’ en ‘9544’.

YENTREVE 40 mg is verkrijgbaar in verpakkingen van 28, 56, 98, 140 en 196 (2 x 98) capsules.

YENTREVE 20 mg is verkrijgbaar in verpakkingen van 28, 56 en 98 capsules.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

Fabrikant: Lilly S.A., Avda. de la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven