Adartrel

Adartrel

Het actieve bestanddeel in Adartrel is ropinirol, dat behoort tot een groep geneesmiddelen die dopamine-agonisten genoemd worden. Dopamine-agonisten werken op dezelfde manier als een natuurlijke stof in de hersenen die dopamine genoemd wordt. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

Dienst
Kosten opdracht *
Dienst – Kosten opdracht *

1. Wat is Adartrel en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Het actieve bestanddeel in Adartrel is ropinirol, dat behoort tot een groep geneesmiddelen die dopamine-agonisten genoemd worden. Dopamine-agonisten werken op dezelfde manier als een natuurlijke stof in de hersenen die dopamine genoemd wordt.  
 
Adartrel wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van matig tot ernstig ‘Restless Legs’ Syndroom.  
 
‘Restless Legs’ Syndroom (RLS) wordt ook wel het Ekbom syndroom genoemd. Mensen met het ‘Restless Legs’ Syndroom hebben een onbedwingbare drang om hun benen te bewegen en soms de armen en andere delen van hun lichaam. Meestal hebben zij een onplezierige gewaarwording in de ledematen, soms beschreven als ‘kriebelen’ of ‘borrelen’, wat kan beginnen zodra men zit of gaat liggen. Verlichting wordt alleen verkregen door te bewegen. Vaak hebben zij dus problemen met stilzitten en vooral met slapen.  
 
Adartrel verlicht de onplezierige gewaarwordingen en vermindert daardoor de drang om de benen en andere ledematen te bewegen. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
•    u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 
•    u heeft een ernstige nieraandoening 
•    u heeft een ernstige leveraandoening 

Vertel het uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is. 

 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u: 
•    zwanger bent of denkt dat u zwanger kunt zijn 
•    borstvoeding geeft 
•    jonger dan 18 jaar bent 
•    een leveraandoening heeft 
•    een ernstige hartaandoening heeft 
•    een ernstig psychisch probleem heeft  
•    ongewone aandrang en/of ongewoon gedrag heeft vertoond (zoals overmatig gokken of buitensporig seksueel gedrag)  
•    lijdt aan een intolerantie (onverdraagzaamheid) voor bepaalde suikers (zoals lactosemonohydraat) 
 
Vertel het uw arts als u symptomen zoals depressie, apathie, angst, gebrek aan energie, zweten of pijn ervaarts na het stoppen of afbouwen van uw behandeling met Adartrel. Als de problemen meer dan een paar weken aanhouden, kan het nodig zijn dat uw arts uw dosering aanpast. 
 

Vertel het uw arts als het u of uw familie/verzorger opvalt dat u een aandrang of een verlangen ontwikkelt om u op een bepaalde manier te gedragen die vreemd voor u is. U kunt deze impuls, drang of verleiding om bepaalde activiteiten te ondernemen, die uzelf of anderen schade kunnen berokkenen, niet weerstaan. Dit worden afwijkingen in de controle om impulsen te onderdrukken genoemd. Dit kan onder meer gedrag zijn zoals gokverslaving, overmatig eten of overmatig geld uitgeven, een abnormale seksuele opgewondenheid of een toename in seksuele gedachten of gevoelens. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast of stopzet. 
 
Vertel het uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is. Als u en uw arts besluiten dat u Adartrel kunt innemen, kan het zijn dat uw arts u vraagt om gedurende de behandeling extra controles te laten uitvoeren.  
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Adartrel nog andere geneesmiddelen
, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor kruidengeneesmiddelen of andere geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Denk eraan uw arts of apotheker te vertellen wanneer u tijdens het gebruik van Adartrel een nieuw geneesmiddel begint te gebruiken.  
 
Sommige geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van Adartrel beïnvloeden, of de kans op bijwerkingen doen toenemen. Adartrel kan tevens de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Deze geneesmiddelen zijn onder andere: 
•    het anti-depressiemiddel fluvoxamine 
•    medicatie voor de behandeling van andere geestelijke gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld sulpiride 
•    metoclopramide, wat wordt gebruikt voor de behandeling van misselijkheid (nausea) en brandend maagzuur 
•    hormoonvervangingstherapie (ook HRT genoemd) 
•    de antibiotica ciprofloxacine of enoxacine (geneesmiddelen die worden gebruikt om infecties te behandelen) 
•    elk ander geneesmiddel dat de werking van dopamine in de hersenen blokkeert  
Vertel het uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.  
 
Er zal extra bloed afgenomen moeten worden als u deze geneesmiddelen gebruikt in combinatie met Adartrel: 
•     vitamine K-antagonisten (gebruikt om het bloed minder te laten stollen) zoals Warfarine (coumadin) 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Het gebruik van Adartrel tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen, tenzij uw arts u adviseert dat het voordeel voor u van het gebruik groter is dan het risico op schade aan uw ongeboren kind. Adartrel wordt niet aanbevolen als u borstvoeding geeft, omdat de melkproductie beïnvloed kan worden.  
Vertel uw arts onmiddellijk wanneer u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of wanneer u van plan bent zwanger te worden. Uw arts kan u dan aanraden met Adartrel te stoppen. 
 
Terwijl u Adartrel gebruikt 
Vertel het uw arts als u of uw familie merkt dat u ongewoon gedrag ontwikkelt (zoals een ongebruikelijke aandrang tot gokken of een toegenomen seksuele behoefte en/of seksueel gedrag) terwijl u Adartrel gebruikt. Uw arts kan het nodig vinden uw dosering aan te passen of te staken. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Adartrel kan ervoor zorgen dat u zich slaperig voelt.
Adartrel kan bij sommige mensen extreme slaperigheid veroorzaken en soms kunnen mensen plotseling en zonder waarschuwing in slaap vallen.  
Adartrel kan hallucinaties veroorzaken (zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn). Als u hieraan lijdt, mag u niet rijden of machines bedienen. 
 
Als u aan één van deze bijwerkingen lijdt, moet u niet rijden, geen machines bedienen of uzelf in een situatie plaatsen, waarin u (of andere mensen) door slaperigheid of in slaap vallen risico loopt op ernstig letsel of overlijden. Neem geen deel aan dergelijke activiteiten totdat deze symptomen niet meer optreden.  
Vertel het uw arts als dit voor u een probleem is. 
 
Roken en Adartrel 
Vertel het uw arts als u tijdens het gebruik van Adartrel bent gestopt of begonnen met roken. Het kan zijn dat uw arts het noodzakelijk vindt uw dosering aan te passen. 
 
Waarop moet u letten met eten? 
Indien u Adartrel tijdens de maaltijd inneemt, is de kans kleiner dat u zich ziek voelt (misselijk) of ziek wordt (braken). Indien mogelijk, is inname met voedsel het beste. 
 
Als uw symptomen erger worden 
Sommige patiënten die Adartrel gebruiken vinden dat hun RLS-symptomen erger worden. Symptomen kunnen bijvoorbeeld eerder beginnen dan anders of sterker zijn, of bij andere ledematen voorkomen dan eerder, zoals de armen, of ze kunnen in de vroege ochtend opnieuw beginnen.
Vertel het zo snel mogelijk aan uw arts als u een van deze symptomen krijgt. 
 

Adartrel tabletten bevatten een kleine hoeveelheid van een suiker genaamd lactosemonohydraat.  
Als u lactosemonohydraat of andere suikers niet verdraagt, neem dan voor het gebruik van Adartrel contact op met uw arts. 

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Geef Adartrel niet aan kinderen. Adartrel wordt normaal gesproken niet voorgeschreven aan personen jonger dan 18 jaar. 
 
Hoeveel Adartrel moet u innemen? 
Het kan een tijdje duren voordat duidelijk is wat de meest geschikte dosering Adartrel voor u is.  
 
De gebruikelijke startdosering is eenmaal 0,25 mg per dag. Na twee dagen zal uw arts uw dosering waarschijnlijk verhogen tot eenmaal 0,5 mg per dag voor de rest van de eerste week. Daarna kan uw arts uw dosering geleidelijk verhogen gedurende de volgende drie weken, tot een dagelijkse dosering van 2 mg.  
 
Indien een dagelijkse dosering van 2 mg uw RLS-symptomen niet genoeg verbetert, kan uw arts de dosering geleidelijk nog iets meer verhogen, tot maximaal 4 mg per dag. Na drie maanden gebruik van Adartrel kan uw arts uw dosering aanpassen of u adviseren te stoppen met het gebruik. 
 
Indien u het gevoel heeft dat het effect van Adartrel te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker. Neem niet meer tabletten dan uw arts heeft geadviseerd. 
 
Ga door met het gebruik van Adartrel volgens het advies van uw arts, ook al voelt u zich niet beter. Het kan een paar weken duren voordat u door Adartrel verbetering voelt. 
 
Innemen van uw dosering Adartrel 
 
Neem uw Adartrel tablet(ten) eenmaal per dag in. 
 
Neem uw Adartrel tablet(ten) in met een glas water.  

Adartrel kunt u met en zonder voedsel innemen. Indien u het met voedsel inneemt, is de kans kleiner dat u misselijk wordt. 
Adartrel wordt meestal vlak voor het naar bed gaan ingenomen, maar kan tot maximaal 3 uur voor het naar bed gaan worden ingenomen.  
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Neem direct contact op met een arts of apotheker.
Indien mogelijk moet u hen de verpakking laten zien. 
Iemand die een overdosering Adartrel heeft ingenomen kan een van de volgende klachten krijgen: zich ziek voelen (misselijkheid), ziek zijn (braken), duizeligheid (of het gevoel dat men ronddraait), zich suf voelen, geestelijke of lichamelijke vermoeidheid, flauwvallen of hallucinaties. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Neem geen extra tabletten of een dubbele dosis in om een vergeten dosis Adartrel in te halen
. Neem uw volgende dosis op de gebruikelijke tijd in.  
 
Als u meer dan een paar dagen vergeten bent uw dosering in te nemen, vraag dan uw arts om advies over het opnieuw beginnen met Adartrel. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Stop niet met het gebruik van Adartrel zonder advies te hebben ingewonnen.  
Blijf Adartrel gebruiken zo lang als uw arts het aanraadt.
Stop niet met het gebruik, tenzij uw arts u dit adviseert. 
 
Als u plotseling stopt met het gebruik van Adartrel kan uw Restless Legs Syndroom snel veel erger worden. 
 
Een plotseling staken van het gebruik kan ervoor zorgen dat u een ziektebeeld ontwikkelt dat ‘Neuroleptisch Maligne Syndroom’ heet. Dit kan een ernstig risico voor uw gezondheid vormen. De symptomen zijn onder meer: akinesie (verlies van beweeglijkheid van de spieren), stijve spieren, koorts, instabiele bloeddruk, tachycardie (versnelde hartslag), verwarring, verlies van bewustzijn (bijvoorbeeld coma). 
Als u met het gebruik van Adartrel moet stoppen, zal uw arts uw dosering geleidelijk verlagen.  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

4. Mogelijke bijwerkingen  

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
De bijwerkingen van dit middel kunnen met name optreden wanneer u uw behandeling begint en/of wanneer uw dosering wordt verhoogd. De bijwerkingen zijn meestal mild en kunnen minder problematisch worden nadat u de dosering enige tijd hebt gebruikt. 
 
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: 
Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen die Adartrel gebruiken: 
•    zich ziek voelen (misselijkheid) 
•    ziek zijn (braken) 
 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen die Adartrel gebruiken: 
•    nervositeit 
•    flauwvallen 
•    sufheid  
•    vermoeidheid (geestelijke of lichamelijke vermoeidheid) 
•    duizeligheid (of het gevoel dat men ronddraait) 
•    maagpijn  
•    verergering van de RLS (de symptomen kunnen eerder beginnen dan anders, of sterker zijn, of bij andere ledematen voorkomen, zoals de armen, of ze kunnen in de vroege ochtend opnieuw beginnen) 
•    zwelling van de benen, voeten of handen 
 
Soms voorkomende bijwerkingen 
Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen die Adartrel gebruiken: 
•    verwardheid 
•    hallucinaties (dingen zien die er niet zijn) 
•    duizelingen of flauwtes, vooral bij plotseling opstaan (het wordt veroorzaakt door een plotselinge verlaging van de bloeddruk) 
 
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen 
Een zeer kleine groep mensen die Adartrel gebruiken (maximaal 1 op de 10.000 personen) hebben de volgende bijwerkingen gehad: 
•    verandering in de leverfunctie, afwijkingen gevonden bij bloedonderzoek 
•    overmatige slaperigheid overdag (overmatige somnolentie) 
•    plotseling in slaap vallen zonder dat u zich duidelijk slaperig voelde (plotselinge slaapaanvallen) 
 
Bij sommige patiënten kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen (frequentie niet bekend; kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
•    overgevoeligheidsreacties zoals roodheid, jeukende bultjes op de huid, zwelling van het 
gezicht, lippen, mond, tong of keel wat ervoor kan zorgen dat u moeilijk kan slikken of ademhalen, of dat u huiduitslag of hevige jeuk krijgt (zie rubriek 2) 
•    andere geestelijke problemen dan hallucinaties zoals ernstige verwarring (delirium), onredelijke gedachten (waanbeelden) of onredelijke verdenkingen (paranoia) 
•    agressie  
•    overmatig gebruik van Adartrel (verlangen naar hoge doses van dopaminerge geneesmiddelen, meer dan nodig is voor het beheersen van de motorische functies van het lichaam, bekend als het ‘dopamine dysregulatie syndroom’) 
•    depressie, apathie, angst, gebrek aan energie, zweten of pijn kunnen voorkomen (wordt het dopamine-agonist onttrekkingssyndroom genoemd – Dopamine Agonist Withdrawal Syndrome of DAWS) na het stoppen of afbouwen van uw behandeling met Adartrel 
 
U kunt de volgende bijwerkingen krijgen: 
•     het onvermogen om een impuls, aandrang of verleiding om een bepaalde activiteit uit te voeren te weerstaan, die schadelijk kan zijn voor u of voor anderen: 
-    een sterke aandrang om overmatig te gokken ondanks ernstige consequenties voor u persoonlijk of voor uw gezin 
-    een veranderde of toegenomen seksuele aandrang en gedrag dat u of anderen ernstig zorgen baart, bijvoorbeeld een toegenomen seksuele opgewondenheid 
-    oncontroleerbaar overmatig winkelen of geld uitgeven 
-    overmatig eten (grote hoeveelheden voedsel in een korte tijd eten) of dwangmatig eten 
(meer voedsel eten dan nodig is om uw honger te stillen)  
Vertel het uw arts als u een van de hierboven genoemde gedragingen waarneemt; uw arts zal manieren met u bespreken waarop u de symptomen kunt beheersen of verminderen. 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Bewaar Adartrel beneden 25°C. Bewaar het in de oorspronkelijke verpakking. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.  

6. Inhoud van deze verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
 
De werkzame stof in dit middel is ropinirol (als hydrochloride). 
 
Elke tablet bevat 0,25, 0,5 of 2 mg ropinirol (als hydrochloride). 
 
De andere stoffen in dit middel zijn:  
•    Tabletkern:  
lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearaat  
•    Filmomhulling: 
0,25 mg tablet:  
hypromellose, macrogol 400, titaandioxide (E171), polysorbaat 80 (E433) 
0,5 mg tablet:  
hypromellose, macrogol 400, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), indigokarmijnaluminiumlak (E132) 2 mg tablet:  
hypromellose, macrogol 400, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172) 
 
Hoe ziet Adartrel er uit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Adartrel 0,25 mg wordt geleverd als witte, pentagonale, filmomhulde tabletten met schuine rand, met de markering "SB" aan de ene kant en "4890" aan de andere kant. Elke verpakking bevat 2 of 12 tabletten. 
 
Adartrel 0,5 mg wordt geleverd als gele, pentagonale, filmomhulde tabletten met schuine rand, met 
de markering "SB" aan de ene kant en "4891" aan de andere kant. Elke verpakking bevat 28 of 84     
tabletten.         
 
Adartrel 2 mg wordt geleverd als roze, pentagonale, filmomhulde tabletten met schuine rand, met de 
markering "SB" aan de ene kant en "4893" aan de andere kant. Elke verpakking bevat 28 of 84     
tabletten.         
 
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingen verkrijgbaar zijn. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  
GlaxoSmithKline BV 
Huis ter Heideweg 62 
3705 LZ Zeist 030-6938100 [email protected] 
      
Fabrikant: 
Glaxo Wellcome S.A. 
Avenida de Extremadura 3 
09400 Aranda de Duero 
Burgos 
Spanje