Menu

Algemene voorwaarden Dokteronline.com

Begripsomschrijvingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 'Arts': een onafhankelijke arts, bevoegd in het rechtsgebied waar hij gevestigd is, die het Consult verstrekt,de Medische Vragenlijst beoordeelt en de afweging maakt om al dan niet een Recept voor te schrijven aan een Klant.
 • Behandeling’: een behandeling van een (medische) aandoening met een Product.
 • 'Consult': een medisch consult op basis van onder andere Medische Vragenlijsten, telefoongesprekken, video consulten, beveiligde berichtenuitwisseling en beoordeling van foto’s, waarbij een Arts bepaalt, op basis van zijn medische diagnose, of aan Klant een Behandeling wordt voorgeschreven middels een Recept.
 • 'Diensten': de op de Website vermelde informatie over gezondheid en levensstijl, gezondheidsklachten, oplossingen en (medische) Producten, alsmede de onlineservice voor consumenten bestaande uit het regelen van een Consult tussen Klanten en Artsen inclusief de mogelijkheid om een eventueel voorgeschreven Recept naar het door de Klant opgegeven adres te sturen ofwel om dit Recept door te sturen naar een Recepten-doorstuurservice.
 • 'Dokteronline.com': eMedvertise NV, een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao, Koninkrijk der Nederlanden, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 108686, handelend onder de naam Dokteronline.com, de exploitant van de Website, de diensten verlenend zoals hieronder in deze Voorwaarden beschreven, daaronder begrepen.
 • 'Inhoud': alle inhoud, zoals tekst, informatie, beeld en audio, gegevenscompilaties en software, beschikbaar via de Website of via Dokteronline.com.
 • 'Klant': elke bezoeker van de Website die een Opdracht plaatst.
 • 'Medicijn': een uitsluitend op Recept te verkrijgen Product.
 • 'Medische Vragenlijst': (online) vragen van een Arts bedoeld als medische anamnese.
 • 'Opdracht': het verzoek van een Klant aan Dokteronline.com om een Consult te regelen in zijn naam en voor zijn rekening en risico.
 • 'Overeenkomst': de overeenkomst die tussen een Klant en Dokteronline.com tot stand komt door het plaatsen van een Opdracht, op welke overeenkomst de Voorwaarden van toepassing zijn.
 • 'Partijen': Dokteronline.com en Klant gezamenlijk.
 • 'Product(en)': product(en) genoemd op de Website en waarover informatie wordt gegeven op de Website; derhalve receptplichtige (Medicijnen) en niet-receptplichtige geneesmiddelen en andere producten.
 • 'Recept': voorschrift van een Arts voor een Medicijn – voortkomend uit een Consult – in fysieke dan wel digitale vorm.
 • 'Recepten-doorstuurservice': een onlineservice waar Consumenten een Recept kunnen inleveren teneinde de voorgeschreven Behandeling te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld www.blueclinic.co.uk.
 • 'Vervoerder': post- en koeriersdiensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot UPS / DHL / Royal Mail / Parcel Force / TNT.
 • 'Voorkeursbehandeling': de door een Klant tijdens een Consult opgegeven voorkeur voor (type/hoeveelheid/dosering) Medicijnen ter behandeling van zijn klacht of aandoening, tevens aan te duiden als ‘voorkeursproduct’.
 • 'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden.
 • 'Wachtwoord': geheim woord of geheime code.
 • 'Website': de website /nl, inclusief de Inhoud en de Diensten.

Bovengenoemde begrippen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa. Waar in deze Voorwaarden woorden en/of begrippen in de mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Algemeen

Aanvaarding Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Diensten en/of het plaatsen van een Opdracht gaat de Klant akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden alsook met de afzonderlijke Privacyverklaring. De Klant verklaart en garandeert – al dan niet stilzwijgend – dat hij deze Voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen.

Algemene beschrijving van de Diensten

De Diensten

Dokteronline.com is een informatieve website en daarnaast een online consultservice voor consumenten. Op de Website wordt informatie gegeven over allerlei gezondheids-issues en de mogelijke behandeling daarvan.

De informatie verstrekt door Dokteronline.com is van algemene informatieve aard en is geen vervanging voor professioneel medisch advies (waaronder onder andere begrepen evaluatie of zorg van uw arts of andere gekwalificeerde zorgverleners). Informatie op de Website dient niet te worden geïnterpreteerd als een aanbeveling of stimulering om een bepaald Medicijn te gebruiken of een bepaalde Behandeling te volgen. De Website schrijft geen Medicijnen voor en stelt geen diagnose voor medische aandoeningen.

Niets op de Website mag worden gebruikt voor het stellen van een diagnose of het behandelen van een medische aandoening, of dienen ter vervanging van de relatie met de (eigen) arts of andere gekwalificeerde zorgverleners. De gezondheidsinformatie verstrekt door of namens Dokteronline.com vormt geen professioneel medisch advies. De Klant dient zelf andere bronnen te raadplegen ter bevestiging van de verstrekte informatie en zijn eigen arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen over zijn symptomen of medische aandoening. De Klant zal in ernstige gevallen direct medische (nood)hulp inschakelen en medisch advies nooit naast zich neerleggen of het inwinnen van medisch advies uitstellen vanwege iets wat hij heeft gelezen op de Website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot live chat, e-mails, telefonische ondersteuning) en/of informatie verstrekt door Artsen. Het gebruik van de informatie aangeboden op de Website en/of verstrekt door Artsen, geschiedt geheel op risico van de Klant.

In geval een Klant Dokteronline.com opdracht geeft een Consult voor hem te regelen, zoekt Dokteronline.com een geschikte Arts (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid). Dokteronline.com werkt niet samen met Artsen en is niet gebonden aan bepaalde Artsen. Bij elke Opdracht van een Klant is Dokteronline.com vrij in haar keuze voor een Arts. Dokteronline.com ontvangt ook geen commissie van Artsen. Andersom werkt dit hetzelfde: Artsen zijn vrij in de keuze om Klanten van Dokteronline.com van Consult te voorzien en zij krijgen ook geen commissie van Dokteronline.com. De Arts ontvangt een normale vergoeding van Dokteronline.com voor een Consult, welke vergoeding is inbegrepen in de prijs voor de Diensten genoemd op de Website. Een Consult richt zich op de consultatie van een Arts en niet enkel en alleen op het verkrijgen van een Recept.

De gewenste Voorkeursbehandeling wordt weliswaar door Dokteronline.com namens een Klant doorgegeven aan een Arts, maar Dokteronline.com heeft geen invloed op het Consult en de beoordeling van de Medische Vragenlijst en de beoordeling van de Voorkeursbehandeling door een Arts. De behandelend Arts is volstrekt onafhankelijk en uitsluitend hij beoordeelt of er een Recept wordt verstrekt en/of welke Medicijnen worden voorgeschreven. Dokteronline.com heeft hier geen enkele betrokkenheid bij en/of invloed op.

De Klant kan ervoor kiezen om een Recept – indien verstrekt – naar zijn huisadres te laten sturen of om Dokteronline.com opdracht te geven het Recept in digitale vorm door te sturen naar een Recepten-doorstuurservice.

Hoe van de Diensten gebruik te maken

Door een Opdracht te plaatsen via de Website, verklaart de Klant dat hij:

 • wettelijk bekwaam is om een bindende overeenkomst aan te gaan;
 • ten minste 18 jaar oud is;
 • toegang heeft tot de Website en de Medische Vragenlijst in een taal die hij begrijpt/beheerst, en dat hij zal overleggen met zijn reguliere zorgverlener indien hij advies of informatie verstrekt op de Website, dan wel vragen uit de Medische Vragenlijst niet (helemaal) begrijpt.

Een Klant dient voorts de Website en de Diensten zorgvuldig te gebruiken, met inachtneming van het volgende:

 • een Klant kan alleen een Consult krijgen als hij de Medische Vragenlijst begrijpt en eerlijk en waarheidsgetrouw heeft ingevuld;
 • een Klant verplicht zich ertoe alle relevante, persoonlijke informatie nauwkeurig en naar beste weten bekend te maken via de Medische Vragenlijst;
 • er mag slechts één account per Klant op de Website worden aangemaakt;
 • middels aanmelding op de Website maakt een Klant een beveiligd online elektronisch patiëntendossier aan;
 • aanmelden op de Website en het invullen van de Medische Vragenlijst mag uitsluitend op persoonlijke titel en voor eigen gebruik, tenzij men toestemming heeft van een derde om namens die derde dergelijke handelingen te verrichten en Dokteronline.com deze toestemming van die derde heeft ontvangen.

Beleid met betrekking tot minderjarigen

Klanten jonger dan 18 jaar kunnen slechts een Opdracht plaatsen na toestemming van en met betrokkenheid van een ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger.

Gebruik Website en Inhoud

Het recht op toegang en gebruik van de Website door een Klant of andere gebruiker wordt onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving beëindigd indien de Voorwaarden worden geschonden. Dokteronline.com kan de Overeenkomst of delen daarvan en/of het recht op gebruik van de Website te allen tijde beëindigen, met of zonder reden. Dokteronline.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website stop te zetten of te wijzigen.

De Inhoud dient op geen enkele wijze wervend of aanprijzend geïnterpreteerd te worden. Alle informatie op de Website heeft slecht een louter informatief karakter en is geenszins bedoeld om Medicijnen te promoten of het gebruik daarvan te stimuleren.

De Overeenkomst

Partijen, relaties en overeenkomsten

Hoewel Dokteronline.com het Consult regelt ten behoeve van de Klant, is een Arts volledig verantwoordelijk voor de door hem verleende (zorg)diensten tijdens het Consult. Het regelen van een Consult is enkel een administratieve en faciliterende handeling en Dokteronline.com heeft geen enkele invloed op de door een Arts gestelde diagnose. Het verstrekken van een Consult wordt overeengekomen tussen de Klant en een Arts, ongeacht welke partij de betaling ontvangt.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en elk van de Artsen dient aan de voor hen geldende verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden te voldoen. Het kan echter zo zijn, dat bepaalde Artsen gebonden zijn aan nationale wetgeving (professionele gedragsregels en/of wettelijke regels) die (afwijkende) regels en wetten opleggen aan een Consult.

Het staat Dokteronline.com geheel vrij om Opdrachten al dan niet aan te nemen en zij behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten te annuleren.

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Overeenkomst is gebaseerd op zijn medische aandoening zoals uiteengezet in de Medische Vragenlijst.

Medische Vragenlijsten, Consult en Recept

De Medische Vragenlijsten zijn zorgvuldig opgesteld door Artsen en voldoen aan medisch-ethische richtlijnen. Dokteronline.com laat de Medische Vragenlijsten periodiek door onafhankelijke derden beoordelen.

Als een Arts bepaalt, op basis van zijn medische beoordeling van de Medische Vragenlijst, dat de Klant in aanmerking komt voor een Behandeling – al dan niet overeenkomstig de door de Klant opgegeven Voorkeursbehandeling – dan kan hij daarvoor een Recept voorschrijven. Dit Recept wordt – afhankelijk van de keuze van de Klant – direct naar de Klant gestuurd dan wel doorgestuurd naar een Recepten-doorstuurservice.

De Arts heeft geen enkele verplichting om de gevraagde Voorkeursbehandeling – of Medicijnen in zijn algemeenheid – voor te schrijven. De Arts kan voorts een van de opgegeven Voorkeursbehandeling afwijkende hoeveelheid, dosering of type Medicijn voorschrijven. De Klant zal hier steeds over worden geïnformeerd.

Een Arts moet bepalen of de Voorkeursbehandeling zonder risico aan een Klant kan worden voorgeschreven. Daarom is het van essentieel belang dat een Klant de Medische Vragenlijst nauwkeurig en volledig invult. Het achterwege laten van relevante informatie kan tot gevolg hebben dat Producten worden voorgeschreven die schadelijk (kunnen) zijn voor de gezondheid van een Klant.

Als een Klant de Medische Vragenlijst niet in wilt of kan vullen, kan er geen Consult plaatsvinden.

Iedere Klant zal zijn eigen arts en/of apotheker inlichten over het Consult en de voorgeschreven Producten.

Volledige overeenkomst en derdenwerking

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen een Klant en Dokteronline.com en treedt steeds in de plaats van alle andere mondelinge of schriftelijke mededelingen hieromtrent.

Alle rechten van Dokteronline.com in deze Voorwaarden zullen in gelijke mate toekomen aan vertegenwoordigers, tussenpersonen of derden ingeschakeld door Dokteronline.com voor het nakomen van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden.

Overdracht en afstand

Dokteronline.com kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. De Klant mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dokteronline.com. Elke overdracht door de Klant van een of meer van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden of Overeenkomst zonder toestemming van Dokteronline.com is nietig dan wel vernietigbaar.

Het nalaten van enige actie door één der Partijen in geval van niet-nakoming van enige bepaling uit deze Voorwaarden of de Overeenkomst door de ander Partij, kan niet worden beschouwd als het afstand doen van recht, alsmede niet tot het verwerken van enig recht.

Betaling, levering en retour

Betaling en Prijswijzigingen

De op de Website vermelde Prijzen zijn alleen vermeld in euro’s, maar er is een valuta-conversietool beschikbaar op de Website. Alle betalingen dienen te worden voldaan via de op de Website aangegeven betaalmethoden.Dokteronline.com incasseert op eigen naam de aan de Arts toekomende gelden in verband met het door de Arts verstrekte Consult.

Indien een Klant zijn betalingsverplichting jegens Dokteronline.com niet (volledig) nakomt, dan is Dokteronline.com gerechtigd, zonder verdere formele ingebrekestelling, om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, waaronder in elk geval EUR 15 aan administratiekosten, onverminderd het recht van Dokteronline.com tot vergoeding van alle gemaakte gerechtelijke incassokosten.

Door factuur- en betaalgegevens te verstrekken verklaart een Klant dat hij bevoegd is om deze gegevens te gebruiken en machtigt Dokteronline.com, of haar betalingsdienstaanbieder, om de volledige betaling voor de Opdracht in ontvangst te nemen, plus eventuele bijbehorende bezorgkosten en eventuele andere kosten verschuldigd aan Dokteronline.com of een Arts onder deze Voorwaarden.

Dokteronline.com behoudt zich het recht voor de op de Website genoemde prijzen voor Consulten te wijzigen. De getoonde prijzen op het moment van het plaatsen van een Opdracht zijn geldig gedurende het gehele proces. Wanneer door een software- of menselijke fout op de Website duidelijk foutieve prijzen worden vermeld, behoudt Dokteronline.com zich het recht voor de prijzen aan te passen, waarbij een Klant steeds de mogelijkheid heeft om de Opdracht te annuleren. De Klant ontvangt hiervan bericht.

Kosten en besparingen

De totale kosten voor een Opdracht bestaan uit de kosten voor het Consult, een service fee en – indien van toepassing – verzendkosten en BTW. Eventueel aangeboden besparingen betreffen uitdrukkelijk geen korting op het Consult, maar een besparing op genoemde service fee van Dokteronline.com.

Thuisbezorging Recept

Vermelde levertijden gelden bij benadering en zijn gebaseerd op beschikbaarheid en gangbare levertijden. Wanneer een Klant kiest voor thuisbezorging van het Recept, gaat hij ermee akkoord dat hij een overeenkomst aangaat met een Vervoerder. Het Recept wordt verzonden namens en voor risico van een Klant. Iedere Klant is verantwoordelijk voor alle invoerrechten, heffingen en belastingen van toepassing in zijn land. Elke Klant vrijwaart Dokteronline.com (alsook de Artsen) tegen rechtsvorderingen ingesteld tegen Dokteronline.com of een Klant, indien niet gehandeld is overeenkomstig de invoerregelgeving opgelegd door de overheid van het land van bestemming.

Bij veel Nederlandse apotheken bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheid om uit te leveren op een recept voortkomend uit een (Europees) e-consult. Regelmatig accepteren deze apotheken dergelijk recepten dan ook niet. Apotheken kunnen echter niet verplicht worden om uit te leveren en daarom kan Dokteronline.com.com geen garantie geven dat het Recept bij de eigen apotheek kan worden ingeleverd en aldaar de voorgeschreven medicatie ook daadwerkelijk kan worden verkregen.

Annulering, retournering en herroeping

Na het plaatsen van een Opdracht, doch vóór het verstrekken van een Consult, kan een Klant de Opdracht annuleren middels een daartoe strekkend verzoek aan de klantenservice via het contact formulier. Indien echter al een Consult heeft plaatsgevonden, zullen de kosten daarvan – inclusief de toepasselijke service fee voor Dokteronline.com – aan de Klant in rekening worden gebracht.

De Klant stemt middels het plaatsen en betalen van een Opdracht uitdrukkelijk in met de onmiddellijke levering c.q. uitvoering van de Diensten door Dokteronline.com en de onmiddellijke levering c.q. uitvoering van de diensten door de Arts (derhalve het Consult). De Klant doet derhalve uitdrukkelijk afstand van de wettelijke bedenktermijn.

Na betaling van de Opdracht worden de diensten direct geleverd c.q. uitgevoerd door Dokteronline.com en/of de Arts. Er is daarmee sprake van een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht. Door het plaatsen en betalen van een Opdracht doet de Klant uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht.

Aansprakelijkheid

Vrijwaring en aansprakelijkheid

De Inhoud van de Website is enkel bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als diagnostisch en/of therapeutisch advies en/of anderszins als vervanging voor medisch advies. Dokteronline.com (alsmede de Artsen) is (/zijn) niet aansprakelijk voor de werkzaamheid van de voorgeschreven Producten, informatieve teksten, omschrijvingen van behandelmethoden en andere beschrijvingen op de Website, noch kunnen hiervoor garanties gegeven worden. Dokteronline.com geeft geen juridisch en/of medisch advies, noch verleent Dokteronline.com medische en/of diagnostische diensten. Indien een Klant vertrouwt op informatie die hij heeft verkregen op of via de Website, dan doet hij dit geheel voor eigen rekening en risico.

Een Klant dient zich ervan bewust te zijn dat er beperkingen zijn verbonden aan Consulten of andere diensten zonder lichamelijk onderzoek, face-to-face contact of uitgebreide onderzoeken ter plaatse. Dokteronline.com noch enige van haar eigenaars, managers, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers, partners, adverteerders of gelieerde ondernemingen is verantwoordelijkheid voor enige onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie op de Website en/of verstrekt tijdens een Consult.

Iedere Klant zal Dokteronline.com (alsmede de Artsen) volledig vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van verliezen, kosten of schade (met inbegrip van redelijke kosten voor advocaten, deskundigen en overige redelijke proceskosten) voortvloeiend uit, ontstaan als gevolg van, of op enige wijze gerelateerd aan:

 1. het door een Klant niet-naleven van deze Voorwaarden;
 2. het onbevoegde of onrechtmatige gebruikmaken van de Website door een Klant;
 3. een onjuiste voorstelling van zaken in verband met het gebruikt door een Klant van de Website;
 4. vorderingen ingesteld door personen of entiteiten anders dan de Partijen bij de Overeenkomst, voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van de Website door een Klant.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Dokteronline.com, aan haar gelieerde ondernemingen en aan haar verbonden derde partijen daarbij inbegrepen (alsmede de Artsen) hierbij uitdrukkelijk uit elke aansprakelijkheid:

 1. voor enige directe of indirecte schade of verlies geleden door enige gebruiker (de Klant daaronder begrepen) in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of de resultaten van het gebruik van de Website en de Diensten, daaraan gekoppelde websites en daarop geplaatst materiaal, inclusief en zonder beperking van enige aansprakelijkheid voor:
 • inkomstenderving;
 • omzetderving;
 • winstderving of verlies van contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspilde tijd van het management of kantoor; en
 • voor enig ander verlies of enige andere schade van welke aard ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.
 1. voor de juistheid van een diagnose en/of Behandeling;
 2. voor de dienstverlening van de Recepten-doorstuurservice;
 3. het gebruik van het voorgeschreven Producten en/of de effecten daarvan;
 4. als gevolg van een verzuim van een Klant om volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken (en up-to-date te houden) in zijn patiëntendossier en in de Medische Vragenlijst die hij invult of anderszins aan Dokteronline.com verstrekt.

Indien Dokteronline.com bij het verlenen van haar Diensten aan de Klant niet de bepalingen uit de Voorwaarden in acht neemt, is zij uitsluitend aansprakelijk tot de waarde van de onderliggende Overeenkomst. Ook in alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Dokteronline.com beperkt tot de waarde van de onderliggende Overeenkomst, dan wel – bij onbepaalbaarheid daarvan – tot maximaal EUR 500. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat een Klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dokteronline.com meldt.

Met uitzondering van de verplichting tot betaling zijn Klanten noch Dokteronline.com op enige wijze aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan, als dit een direct of indirect gevolg is van oorzaken of omstandigheden buiten de macht van Partijen (‘overmacht’).

Virussen, hacking en andere overtredingen

Een Klant mag de Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. Het is voorts niet toegestaan om onbevoegd toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met de Website. Overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit en Dokteronline.com meldt dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en zal haar medewerking verlenen aan vorenbedoelde instanties door de identiteit van de Klant aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding eindigt het recht van de Klant om gebruik te maken van de Website onmiddellijk.

Dokteronline.com is nimmer aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde ‘denial-of-service’ aanval, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal datcomputerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal infecteert als gevolg van het gebruik van de Website of het downloaden van daarop, of op enige daaraan gekoppelde website, geplaatst materiaal.

Overig

Veiligheid

Indien een Klant eerder gebruik heeft gemaakt van de Website, dan is een Wachtwoord vereist voor toegang tot zijn gegevens. Een Klant is volledig verantwoordelijk voor:

 1. het geheimhouden van zijn Wachtwoord;
 2. het niet toestaan dat een ander persoon zijn Wachtwoord gebruikt om Opdrachten te geven via de Website;
 3. kosten, schade of verliezen als gevolg van het niet geheimhouden van zijn Wachtwoord; en
 4. het tijdig schriftelijk melden aan Dokteronline.com dat zijn Wachtwoord als gevolg van veiligheidsproblemen gedeactiveerd moet worden.

Dokteronline.com is jegens Klanten nimmer aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan diefstal van zijn Wachtwoord, bekendmaking van zijn Wachtwoord of zijn toestemming om een ander persoon of andere entiteit toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Website met behulp van zijn Wachtwoord. Iedere Klant zal Dokteronline.com onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van zijn Wachtwoord.

Wijziging in Diensten en Inhoud

Dokteronline.com behoudt zich het recht voor om de Diensten aan te passen of te beëindigen.

Dokteronline.com doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Inhoud juist en volledig is, maar kan dat helaas niet garanderen. Dokteronline.com is niet aansprakelijk voor dergelijke onbedoelde fouten of onvolledigheden.

Tegoeden

Tegoeden op een account van een Klant zijn geldig zolang een account actief is. Een account wordt door Dokteronline.com verwijderd (‘geïnactiveerd’) indien gedurende 3 jaar hier niet op is ingelogd, dan wel na 3 jaar na de laatste Opdracht van een Klant via Dokteronline.com. Bij de verwijdering van een account komen eventuele hieraan gekoppelde tegoeden van rechtswege te vervallen. Tegoeden kunnen niet voor geld worden ingewisseld.

Juridisch

Klachten

In geval van een klacht over geleverde Diensten, kan een Klant contact opnemen met de klantenservice van Dokteronline.com via het contact formulier.

Dokteronline.com streeft ernaar om:

 • klachten zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen;
 • de Klant te laten weten binnen welk tijdsbestek zijn klacht wordt opgelost; en
 • de Klant op de hoogte te houden tijdens het proces.

Wijziging Voorwaarden

Dokteronline.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden. Elke gewijzigde versie van deze Voorwaarden zal direct op de Website worden gepubliceerd en de wijzigingen zijn direct na de publicatie van kracht. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van een Klant om zich van (de inhoud van) de meest recente versie van deze Voorwaarden te vergewissen. Iedere Klant gaat ermee akkoord dat deze procedure voor kennisgeving van wijzigingen in de Voorwaarden redelijk is. Gebruik van de Website door een Klant na wijziging van de Voorwaarden houdt in dat de Klant akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.

Handelsmerken en Auteursrecht

Alle Inhoud is eigendom van Dokteronline.com of haar contentleveranciers en wordt beschermd door het (internationale) auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dokteronline.com is het niet toegestaan om de Inhoud, met inbegrip van (bron)codes en software, of enig deel daarvan te wijzigen, reproduceren, opnieuw te publiceren, te verveelvoudigen, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken, uploaden, plaatsen, versturen, openbaar te maken, hiervan afgeleide werken te creëren, of anderszins voor commerciële doeleinden te exploiteren.

Inhoud die wordt gedownload of geprint mag op geen enkele wijze gewijzigd worden en dient alle auteursrechtelijke en eigendomsrechtelijke aanduidingen vervat in dergelijke Inhoud te bevatten. Elke vorm van framing van de Website is verboden. Onbevoegd of ongeoorloofd gebruik van enige Inhoud vormt een inbreuk op het auteursrecht. Overtreding van het auteursrecht geldt als een misdrijf en wordt civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd onder de bepalingen van nationaal en internationaal auteursrecht.

Deelbaarheid en uitleg

Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt/blijken te zijn, dan zullen deze Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen en zij zullen gehouden zijn een vervangende regeling te treffen, die wél rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en geest van de te vervangen regeling.

De tekst van deze Voorwaarden wordt aangeboden in de Nederlandse taal en in andere talen. Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid van bepalingen of de uitleg daarvan in verschillende talen is de tekst van de Nederlandse versie steeds leidend en doorslaggevend.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Behoudens in strijd met dwingendrechtelijke (nationale) bepalingen is het recht van Curaçao van toepassing op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst. Alle geschillen die hieruit – direct of indirect – mochten voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Curaçaose rechter. Klarna Check Out aankopen worden echter beheerst door Engels recht.

Terug naar boven