Antabus is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Alcoholverslaving.

Antabus

Antabus

Eigenschappen en werking  Antabus beïnvloedt de omzetting van alcohol in het lichaam en behoort tot de groep van de middelen ter behandeling van alcoholisme.  Door enzymremming kunnen bepaalde afbraakproducten niet uit het lichaam worden verwijderd, waardoor bij gelijktijdig gebruik van Antabus en alcohol onaangename reacties kunnen optreden, zoals benauwdheid, rood gezicht, bonzende hoofdpijn, misselijkheid, braken en versnelde hartslag. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.

Bijsluiter(s)

1. Wat is Antabus en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Eigenschappen en werking  Antabus beïnvloedt de omzetting van alcohol in het lichaam en behoort tot de groep van de middelen ter behandeling van alcoholisme. 
Door enzymremming kunnen bepaalde afbraakproducten niet uit het lichaam worden verwijderd, waardoor bij gelijktijdig gebruik van Antabus en alcohol onaangename reacties kunnen optreden, zoals benauwdheid, rood gezicht, bonzende hoofdpijn, misselijkheid, braken en versnelde hartslag. De bovengenoemde verschijnselen wekken een afkeer voor alcohol op. 
 
Te gebruiken bij  Antabus kan worden gebruikt als hulpmiddel bij psychosociale begeleiding van de behandeling van alcoholverslaving. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  •    wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
•    wanneer uw hart onvoldoende werkt (hartinsufficiëntie)  
•    wanneer u een ernstige geestesziekte heeft waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (manifeste psychose)  
•    wanneer u ernstig hersenletsel heeft  
•    wanneer u een ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel heeft, gepaard gaande met vocht in de buik (ascites)  • wanneer u een acute alcoholvergiftiging heeft (acute alcoholintoxicatie).  
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  Neem contact op met uw arts of  apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Bij patiënten met een verminderde leverfunctie dient voorzichtigheid te worden betracht.  
Voedingsmiddelen, dranken of medicijnen die alcohol bevatten, kunnen na gebruik van Antabus ook aanleiding geven tot een disulfiram-alcohol reactie.  
Om na te gaan wat voor een effect Antabus op u heeft, zal uw arts het waarschijnlijk nuttig vinden om u na de eerste inname van Antabus een ‘proefdronk’ te laten innemen.  
Antabus dient niet als enige therapie bij alcoholisme te worden toegepast, maar als hulpmiddel bij een intensieve psychologische of psychiatrische begeleiding hiervan. 
Aan het begin van de behandeling duurt het 3 tot 12 uur en soms zelfs 48 uur voordat het effect van Antabus optreedt. 
De wisselwerking tussen alcohol en Antabus kan binnen 5 tot 10 minuten optreden, maar ook nog 14 dagen na het stoppen van de toediening van Antabus.  
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  Gebruikt u naast Antabus nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of  apotheker. 
 
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen en/of andere middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. 
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Antabus met: 
•    chloordiazepoxide (kalmeringsmiddel) 
•    diazepam (kalmeringsmiddel)
•    fenytoïne (middel tegen o.a. epilepsie)
•    orale bloedverdunnende middelen. 
Antabus versterkt de werking van deze geneesmiddelen. 
 
•    metronidazol (geneesmiddel tegen o.a. schimmelinfecties)
•    isoniazide (tuberculose middel). 
•    paraldehyde (middel bij slaapstoornissen en epilepsie) 
Gelijktijdige toediening van Antabus met deze geneesmiddelen dient te worden vermeden vanwege het mogelijk optreden van verwardheid en geestesstoornissen. 
 
•    Tricyclische antidepressiva (middelen tegen ernstige neerslachtigheid). Antabus verhoogt de plasmaconcentratie van tricyclische antidepressiva, Tricyclische antidepressiva versterken de werking van Antabus. 
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?  Zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?” en “Heeft u te veel van dit middel ingenomen?”. 
 
Zwangerschap en borstvoeding   Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of  apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Over het gebruik van Antabus in de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Tijdens de zwangerschap mag Antabus uitsluitend worden gebruikt wanneer uw arts dat strikt noodzakelijk acht.  Bij het geven van borstvoeding mag Antabus niet worden gebruikt 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines   Aangezien Antabus in sommige gevallen als bijwerking slaperigheid en vermoeidheid kan veroorzaken, kunnen uw reacties zodanig veranderen dat het vermogen om actief aan het verkeer deel te nemen of machines te bedienen afneemt. 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of  apotheker.  
 
De aanbevolen dosering is als volgt: 
•    begindosering 800 mg per dag gedurende 2 à 3 dagen 
•    onderhoudsdosering van100 tot 200 mg per dag, ofwel 400 tot 800 mg tweemaal per week. 
 
U kunt de voorgeschreven hoeveelheid uiteen laten vallen in een kwart glas water of vruchtensap, dit mengsel goed roeren en direct innemen. 
 
De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?  Indien tijdens het gebruik van Antabus in therapeutische dosering toch een grote hoeveelheid alcohol wordt ingenomen, kunnen de gebruikelijke onaangename verschijnselen gevolgd worden door onderdrukking van de ademhaling, hartfalen, hartritmestoornissen, hartaanval, bewusteloosheid en plotselinge dood. 
Bij het optreden van bovenstaande verschijnselen en/of het vermoeden van overdosering dient er direct contact te worden opgenomen met uw arts. 
Indien uitsluitend sprake is van een overdosering van Antabus, al dan niet met alcohol inname, zullen de symptomen meestal minder uitgesproken zijn dan hierboven beschreven. Er dient contact te worden opgenomen met de behandelend arts. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen?  Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
Wanneer u bent vergeten Antabus in te nemen, neem het dan in zodra u zich dit herinnert. Ga daarna verder met het gebruik met tussenpozen van 24 uur tussen de inname van de bruistabletten. Neem in geval van twijfel contact op met uw arts of apotheker.  
 
Als u stopt met het innemen  van dit middel  De onaangename disulfiram-alcohol verschijnselen (rood gelaat, bemoeilijkte ademhaling, bonzende hoofdpijn, misselijkheid, braken en versnelde hartslag) kunnen ook nog optreden tot 14 dagen na het stoppen van de toediening van Antabus. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of  apotheker. 

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Bij gebruik van Antabus kunnen de volgende bijwerkingen optreden: 
 
Zenuwstelselaandoeningen   Meestal ten gevolge van hoge doses of overdosering:  
Aandoeningen van de zenuwen (polyneuropathie) met als gevolg o.a. spierslapte, zichtstoornissen en stoornissen in het waarnemen van kleur (optische neuropathie) en zenuwontstekingen (perifere neuritis).  
 
Maagdarmstelselaandoeningen   Maagdarmstoornissen, vooral in het begin: slechte smaak (knoflook- en metaalachtig).  
 
Lever- en galaandoeningen  
Vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit), meestal ten gevolge van hoge doses of overdosering.  Door het geneesmiddel veroorzaakte leverschade.  
 
Huid- en onderhuidaandoeningen  Huiduitslag.  
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  Vermoeidheid, slaperigheid van voorbijgaande aard. 

5.  Hoe bewaart u dit middel? 

Bewaren beneden 25°C.  
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘Exp.:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?  •    De werkzame stof in dit middel is disulfiram. Antabus bruistabletten (dispergetten) bevatten 200 of 400 mg disulfiram per bruistablet. 
•    De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, povidon, wijnsteenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, microkristallijne cellulose, siliciumdioxide, polysorbaat 20 (alleen in 200 mg), magnesiumstearaat, talk en gezuiverd water. 
 
Hoe ziet Antabus eruit en hoeveel zit er in een verpakking?  200 mg bruistablet: Witte vlakke tablet met breukstreep. Diameter: 11 mm. Inscriptie CDC. 
400 mg bruistablet: Witte, tablet met kruis breukstreep. Diameter: 15 mm. Inscriptie: CJ.  
 
Antabus dispergetten 200 mg en 400 mg bruistabletten zijn verkrijgbaar in bruine glazen flacon of kunststof flacon van 50 stuks. 
Iedere ongeschonden verpakking bevat een vocht-absorberende plastic tablet, die ervoor zorgt dat de tabletten niet vochtig worden. Deze speciale tablet (welke veel groter is dan de Antabus tabletten en dus goed herkenbaar) NIET uit het potje verwijderen en NIET innemen. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Aurobindo Pharma B.V.  
Baarnsche Dijk 1 
3741 LN Baarn  
 
Fabrikant  Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn 
Recipharm Uppsala AB, Bjorkgatan 30, 751 82 Uppsala, Zweden