Arlevert

Arlevert

Arlevert bevat twee werkzame stoffen. Het ene is cinnarizine en het andere is dimenhydrinaat. De twee stoffen behoren tot verschillende groepen geneesmiddelen. Cinnarizine maakt deel uit van een groep geneesmiddelen die calciumantagonisten worden genoemd. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

Dienst
Kosten opdracht *
Dienst – Kosten opdracht *

1. Wat is Arlevertan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Arlevert bevat twee werkzame stoffen. Het ene is cinnarizine en het andere is dimenhydrinaat. De twee stoffen behoren tot verschillende groepen geneesmiddelen. Cinnarizine maakt deel uit van een groep geneesmiddelen die calciumantagonisten worden genoemd. Dimenhydrinaat behoort tot een groep geneesmiddelen die antihistaminica worden genoemd.  
 
Beide stoffen verminderen de symptomen van vertigo (draaiduizeligheid) en misselijkheid. Wanneer deze twee stoffen samen worden gebruikt, zijn ze effectiever dan wanneer elke stof apart wordt gebruikt. 
 
Dit middel wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van verschillende vormen van vertigo. Vertigo (draaiduizeligheid) kan een aantal verschillende oorzaken hebben. Het innemen van dit middel kan u helpen bij het verrichten van uw dagelijkse activiteiten die moeilijk zijn als u last hebt van vertigo. 

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet innemen? 
 
•    als u jonger bent dan 18 jaar 
•    als u allergisch bent voor cinnarizine, dimenhydrinaat of difenhydramine of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
•    als u allergisch bent voor andere antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergie, zoals astemizol, chloorfeniramine en terfenadine). In dat geval mag u dit geneesmiddel niet gebruiken tenzij uw arts u dit heeft voorgeschreven. 
•    als u lijdt aan kamerhoekblok-glaucoom (een bepaald type oogziekte) 
•    als u epilepsie hebt  
•    als u een verhoogde hersendruk hebt (bv. door een tumor) 
•    als u lijdt aan alcoholmisbruik  
•    als u prostaatproblemen hebt waardoor het moeilijk is om te plassen
•    als u lijdt aan lever- of nierfalen. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt als u lijdt aan: 
•    een lage of hoge bloeddruk 
•    een verhoogde oogdruk  
•    een blokkering in uw darmen (darmobstructie) 
•    een vergrote prostaat 
•    een overactieve schildklier 
•    een ernstige hartziekte
•    de ziekte van Parkinson. 
 
Het gebruik van dit middel kan deze aandoeningen verergeren. Dit middel kan nog steeds geschikt voor u zijn, maar uw arts moet hier mogelijk wel rekening mee houden. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Arlevert nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
Er kan een interactie optreden tussen Arlevert en andere geneesmiddelen die u gebruikt. 
 
Door het gebruik van Arlevert kunt u moe of slaperig worden wanneer u ook een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt: 
•    barbituraten (geneesmiddelen die vaak worden gebruikt om rustiger te worden) 
•    narcotische pijnstillers (sterke pijnstillers, zoals morfine) 
•    tranquillizers (een type geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en angst) 
•    monoamino-oxidaseremmers (worden gebruikt bij de behandeling van depressie en angst). 
 
Arlevert kan ook de werking van de volgende geneesmiddelen versterken: 
•    tricyclische antidepressiva (worden gebruikt bij de behandeling van een depressie en angst) 
•    atropine (een geneesmiddel dat de spieren ontspant en vaak wordt gebruikt om uw oog te kunnen onderzoeken) 
•    efedrine (kan worden gebruikt voor het behandelen van hoesten en een verstopte neus) 
•    procarbazine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van sommige vormen van kanker) 
•    geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verlagen van de bloeddruk. 
 
Aminoglycosiden (een antibioticum) kunnen het binnenoor beschadigen. Als u Arlevert inneemt, merkt u mogelijk niet op dat deze beschadiging plaatsvindt. 
 
U mag Arlevert niet innemen samen met geneesmiddelen die worden gebruikt om problemen met uw hartslag te corrigeren (antiaritmica). 
 
Arlevert kan ook de manier waarop uw huid reageert op allergietests veranderen. 
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
Dit middel kan een verstoorde spijsvertering (indigestie) veroorzaken die kan worden verminderd door het innemen van de tabletten na de maaltijd. Drink geen alcohol terwijl u dit middel inneemt, omdat u hierdoor moe of slaperig kunt worden. 
 
Zwangerschap 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machine
Het kan zijn dat u zich door het gebruik van dit middel slaperig voelt. Als dit bij u het geval is, dan mag u geen voertuig besturen of machines bedienen. 

3. Hoe neemt u dit middel in? 

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
De aanbevolen dosering is: drie maal daags één tablet, na de maaltijd met wat vloeistof in te nemen. Slik de tablet in zijn geheel in, kauw er niet op. 
 
Gewoonlijk gebruikt u dit middel maximaal 4 weken. Uw arts vertelt het u als u dit middel langer moet gebruiken. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 

Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, of als een kind enkele tabletten heeft ingenomen, vraag dan met spoed medisch advies. 
 
Als u te veel van dit middel inneemt, kunt u erg moe, duizelig en trillerig worden. Uw pupillen kunnen zich verwijden en het kan zijn dat u niet kunt plassen. Uw mond kan droog aanvoelen, uw gezicht kan rood worden, uw hartslag kan sneller worden, u kunt koorts krijgen, gaan zweten en hoofdpijn krijgen. 
 
Als u een heel grote hoeveelheid van dit middel hebt ingenomen, kunt u oncontroleerbare lichaamsschokken, vaak als onderdeel van een epileptische aanval (insult) krijgen, last krijgen van waarnemingen (zien, horen, ruiken, voelen) van dingen die er niet zijn (hallucinaties), uw bloeddruk kan hoog worden, u kunt zich trillerig gaan voelen, een opgejaagd gevoel krijgen en het kan zijn dat ademhalen moeilijk wordt. Er kan ook een coma ontstaan. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Als u een tablet bent vergeten in te nemen, sla dat tablet dan gewoon over. Neem het volgende tablet in op het tijdstip waarop u het gewoonlijk inneemt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van dit middel 
Stop niet met dit middel voordat uw arts dit aangeeft. Het is anders waarschijnlijk dat u opnieuw symptomen van vertigo ervaart (duizeligheid en draaierigheid) als u te snel met de behandeling stopt. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

4.  Mogelijke bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.  
 
Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): slaperigheid, droge mond, hoofdpijn en buikpijn. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht van aard en verdwijnen binnen een paar dagen, zelfs als u doorgaat met het innemen van dit middel. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): zweten, rode verkleuring van de huid, verstoorde spijsvertering (indigestie), misselijkheid, diarree, nervositeit, krampen, vergeetachtigheid, oorsuizen (tinnitus), waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), onvrijwillig beven (tremor). 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers): stoornissen in het zien (visusstoornissen), allergische reacties (bv. huidreacties), gevoeligheid voor licht, en problemen met plassen. 
 
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes kan verlaagd zijn, en het aantal rode bloedcellen kan aanzienlijk zijn afgenomen, waardoor zwakte kan optreden, blauwe plekken kunnen ontstaan, of waardoor de kans op infecties toe kan nemen. Als er een infectie met koorts ontstaat en als uw algehele toestand ernstig verslechterd, ga dan naar uw arts en vertel hem dat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Andere mogelijke bijwerkingen (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) die met dit type geneesmiddelen kunnen optreden, zijn onder meer: 
gewichtstoename, verstopping (obstipatie), benauwd gevoel op de borst, geelzucht (geelkleuring van de huid of het wit van de ogen, wat wordt veroorzaakt door problemen met uw lever of uw bloed), verslechtering van kamerhoekblok-glaucoom (een oogziekte waarbij de druk in het oog oploopt), ongecontroleerde bewegingen, ongebruikelijke opwinding en rusteloosheid (met name bij kinderen), ernstige huidreacties. 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stoffen in dit middel zijn: cinnarizine (20 mg) en dimenhydrinaat (40 mg). 
 
De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, talk, hypromellose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat en natriumcroscarmellose. 
 
Hoe ziet Arlevert eruit en hoeveel zit er in een verpakking 
Arlevert- zijn ronde, biconvexe, witte tot lichtgele tabletten die zijn voorzien van de opdruk 'A' aan één zijde, met een diameter van 8 mm. De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 20, 50 of 100 tabletten. De tabletten zijn verpakt in PVC/PVDC/aluminium blisterverpakkingen van 20 of 25 tabletten, zoals van toepassing. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant: 
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG 
Liebigstrasse 1-2 65439 Flörsheim am Main Duitsland.