Directly go to the content
Avodart DHT

Avodart DHT

Avodart wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met een aandoening die benigne prostaathyperplasie ofwel BPH wordt genoemd. Dit is een goedaardige vergroting van de prostaat, veroorzaakt door een overmatige productie van het hormoon “dihydrotestosteron”.    Het werkzame bestanddeel is dutasteride. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die 5-alfa-reductaseremmers worden genoemd.     Als de prostaat groter wordt kan dit leiden tot plasproblemen, zoals moeite hebben met plassen en de noodzaak om vaak naar het toilet te moeten. Een groter wordende prostaat kan ook een langzamere en minder krachtige urinestraal veroorzaken. Indien dit onbehandeld blijft, bestaat het risico dat uw urinestraal volledig wordt geblokkeerd (acute urineretentie). Zo’n blokkade vereist onmiddellijke medische behandeling. In sommige situaties is er een operatie nodig om de prostaat te verwijderen of kleiner te maken. Dit middel vermindert de productie van dihydrotestosteron. Dit zorgt ervoor dat de prostaat kleiner wordt en dat uw klachten minder worden. Hierdoor verkleint ook het risico van acute urineretentie en de noodzaak van een operatie.    Dit middel kan ook worden voorgeschreven samen met een ander geneesmiddel, dat tamsulosine als werkzaam bestanddeel bevat. Tamsulosine wordt voorgeschreven om de symptomen als gevolg van een vergrote prostaat te verminderen. 

1. Wat is Avodart en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Avodart wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met een aandoening die benigne prostaathyperplasie ofwel BPH wordt genoemd. Dit is een goedaardige vergroting van de prostaat, veroorzaakt door een overmatige productie van het hormoon “dihydrotestosteron”. 
 
Het werkzame bestanddeel is dutasteride. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die 5-alfa-reductaseremmers worden genoemd.  
 
Als de prostaat groter wordt kan dit leiden tot plasproblemen, zoals moeite hebben met plassen en de noodzaak om vaak naar het toilet te moeten. Een groter wordende prostaat kan ook een langzamere en minder krachtige urinestraal veroorzaken. Indien dit onbehandeld blijft, bestaat het risico dat uw urinestraal volledig wordt geblokkeerd (acute urineretentie). Zo’n blokkade vereist onmiddellijke medische behandeling. In sommige situaties is er een operatie nodig om de prostaat te verwijderen of kleiner te maken. Dit middel vermindert de productie van dihydrotestosteron. Dit zorgt ervoor dat de prostaat kleiner wordt en dat uw klachten minder worden. Hierdoor verkleint ook het risico van acute urineretentie en de noodzaak van een operatie. 
 
Dit middel kan ook worden voorgeschreven samen met een ander geneesmiddel, dat tamsulosine als werkzaam bestanddeel bevat. Tamsulosine wordt voorgeschreven om de symptomen als gevolg van een vergrote prostaat te verminderen. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
–    U bent allergisch  voor dutasteride, andere 5-alfareductaseremmers, soja, pinda of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
–    U heeft een ernstige leverziekte 
 
– Wanneer u vermoedt dat één of meerdere van bovenstaande punten op u van toepassing is, gebruik dit geneesmiddel dan niet en neem contact op met uw arts. 
 
Dit geneesmiddel is uitsluitend bestemd voor mannen en mag niet worden gebruikt door vrouwen, kinderen en jongeren. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  
–    Spreek met uw arts voordat u dit middel gebruikt 
–    In enkele klinische onderzoeken trad hartfalen vaker op bij patiënten die dutasteride gebruikten samen met een ander middel dat alfablokker wordt genoemd, zoals tamsulosine, dan bij patiënten die alleen dutasteride of alleen een alfablokker gebruikten. Hartfalen betekent dat het hart het bloed niet zo goed rondpompt als zou moeten. 
–    Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van mogelijke problemen met uw lever. Als u een leverziekte heeft (gehad) dan kan het nodig zijn dat u extra gecontroleerd moet worden tijdens het gebruik van dit middel. 
–    Vrouwen, kinderen en adolescenten moeten elk contact met lekkende capsules vermijden, omdat het werkzame bestanddeel dutasteride door de huid wordt opgenomen. Was onmiddellijk het contactgebied met water en zeep als er toch huidcontact plaatsvindt. 
–    Gebruik een condoom wanneer u seksuele gemeenschap heeft. Dutasteride is in het sperma aangetroffen van mannen die dit middel gebruiken. Als uw partner zwanger is of zwanger zou kunnen zijn, moet u voorkomen dat zij aan uw sperma blootgesteld wordt omdat dutasteride de normale ontwikkeling van een mannelijke baby kan beïnvloeden. Het is aangetoond dat dutasteride het aantal zaadcellen, het spermavolume en de beweeglijkheid van de zaadcellen vermindert. Dit zou uw vruchtbaarheid kunnen verminderen. 
–    Dit middel heeft invloed op de uitkomst van de PSA-test 
(Prostaat Specifiek Antigeentest). Deze test wordt soms gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van prostaatkanker. Uw arts is op de hoogte van deze beïnvloeding en kan nog steeds deze test gebruiken voor onderzoek naar prostaatkanker. Als u een PSAtest krijgt, moet u uw arts vertellen dat u dit middel gebruikt. Mannen die dit middel gebruiken moeten hun PSA regelmatig laten onderzoeken. 
–    In een klinisch onderzoek onder mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker, hadden mannen die dit middel namen vaker een ernstige vorm van prostaatkanker dan mannen die dit middel niet namen. Het effect van dit middel op deze ernstige vorm van prostaatkanker is niet duidelijk. 
–    Dit middel kan borstvergroting en -gevoeligheid veroorzaken. Als dit storend wordt, of als u knobbels in de borst of tepeluitscheiding waarneemt, neem dan contact op met uw arts over deze veranderingen omdat deze kunnen wijzen op een ernstige aandoening, zoals borstkanker. 
 
Neem contact op met uw arts of apotheker als u vragen heeft over het gebruik van dit middel. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Avodart nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
Sommige geneesmiddelen kunnen reageren met dit middel en hierdoor kan de kans op het optreden van bijwerkingen worden vergroot. Het betreft onder meer de geneesmiddelen:  
–    verapamil of diltiazem (voor de behandeling van hoge bloeddruk)  
–    ritonavir of indinavir (voor de behandeling van HIV-infectie)  
–    itraconazol of ketaconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties) 
–    nefazodon (voor de behandeling van depressiviteit)  
–    alfablokkers (voor de behandeling van een vergrote prostaat of van hoge bloeddruk) 
 
Vertel het uw arts als u één van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt. Het kan nodig zijn dat de dosis Avodart wordt verminderd. 

Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Vrouwen en vooral vrouwen die zwanger of mogelijk zwanger zijn moeten elk contact met lekkende capsules vermijden. Dutasteride wordt door de huid opgenomen en kan de normale ontwikkeling van een mannelijke baby beïnvloeden. Dit is met name een risico in de eerste zestien weken van de zwangerschap.
 
Gebruik een condoom wanneer u seksuele gemeenschap heeft. Dutasteride is in het zaad aangetroffen van mannen die dit middel gebruiken. Als uw partner zwanger is of zwanger zou kunnen zijn, moet u voorkomen dat zij aan uw sperma blootgesteld wordt.  
 
Het is aangetoond dat dutasteride het aantal zaadcellen, het spermavolume en de beweeglijkheid van de zaadcellen vermindert. Dit zou de mannelijke vruchtbaarheid kunnen verminderen. 
 
Neem voor advies contact op met uw arts wanneer een zwangere vrouw in contact is geweest met dutasteride. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is onwaarschijnlijk dat dit middel invloed heeft op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.  

Avodart bevat lecithineafkomstig uit soja Avodart bevat lecithine afkomstig uit soja en kan soja-olie bevatten. Als u allergisch  bent voor pinda of soja, mag u dit middel niet gebruiken. 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u het niet regelmatig gebruikt, kan dit invloed hebben op het controleren van uw PSA-spiegels. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
Dosering  
De aanbevolen dosering is één capsule (0,5 mg) per dag. Slik de capsules heel door met water. U mag de capsules niet doorbijten of openmaken. Contact met de inhoud van de capsules kan leiden tot irritatie van uw mond of keel.  
 
Een behandeling met dit middel is langdurig. Sommige mannen merken al snel een verbetering van hun symptomen, maar anderen moeten de behandeling tot wel zes maanden of langer voortzetten voordat een effect merkbaar is. Gebruik dit middel zo lang als uw arts het voorgeschreven heeft.  

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?  
Wanneer u teveel capsules van dit middel heeft ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker om advies. 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis volgens het gebruikelijke tijdschema. 

Als u stopt met het gebruik van dit middel Stop niet met innemen van dit middel zonder uw arts te raadplegen. Het kan tot wel zes maanden of langer duren voordat u een effect bemerkt. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
Allergische bijwerkingen 
Bij deze allergische reacties kunnen de volgende symptomen optreden: 
–    huiduitslag (met mogelijk jeuk)  
–    galbulten (zien er uit als netelroos)  
–    opzwellen van oogleden, gezicht, lippen, armen of benen.  
 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer één van deze symptomen bij u optreedt en stop met het gebruik van dit middel. 
Vaak optredende bijwerkingen 
Deze bijwerkingen komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers: 
–    niet in staat om een erectie te krijgen of te houden (impotentie). Dit kan voortduren nadat u gestopt bent met het gebruik van dit middel 
–    verminderde zin in vrijen/seks (libidoverlies). Dit kan voortduren nadat u gestopt bent met het gebruik van dit middel 
–    problemen met de zaadlozing. Dit kan voortduren nadat u gestopt bent met het gebruik van dit middel  
–    borstvorming met vergroting en/of gevoeligheid rondom de borstklier (gynaecomastie) 
–    duizeligheid bij gebruik samen met tamsulosine 
Soms optredende bijwerkingen 
Deze bijwerkingen komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers: 
–    hartfalen (het hart wordt minder efficiënt in het rondpompen van het bloed door het lichaam. U kunt dan last krijgen van kortademigheid, extreme vermoeidheid en zwelling van enkels en benen) 
–    haarverlies (gewoonlijk van het lichaam) of haargroei 
Niet bekend 
De mate van voorkomen van deze bijwerkingen kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:
–    zwaarmoedige stemming 
–    pijn en zwelling in uw testikels 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Bewaren beneden 30°C . 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na “niet te gebruiken na:” of op de omdoos en op de blisterverpakking na “Scad”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld achter “chargenr” en een extra partijnummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO” 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
De werkzame stof in dit middel is dutasteride. Elke zachte capsule bevat 0,5 mg dutasteride. De andere stoffen in dit middel zijn:  
–    capsule-inhoud: mono- en diglycerides van caprylzuur en van caprinezuur en butylhydroxytolueen (E321) 
–    capsulewand: gelatine, glycerol, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), triglyceriden (middellange-keten), lecithine 
(kan soja-olie bevatten) 

Hoe ziet Avodart er uit en wat zit er in een verpakking?
Avodart zachte capsules zijn langwerpige, ondoorzichtige, gele, zachte gelatine capsules, gemarkeerd met GX CE2. Avodart is beschikbaar in 3 strips à 10 zachte capsules 0,5 mg. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  
EU-Pharma B.V., De Steiger 41, 1351 AC Almere 

Fabrikant 
Catalent France Beinheim S.A., 74 Route Principale, F-67930 
Beinheim, Frankrijk 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-
322 Poznan, Polen 
Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG, Industriestrasse 32-36, 23843 
Bad Oldesloe, Duitsland