Azyter

Azyter

Azyter bevat azitromycine, een antibioticum dat behoort tot de klasse van de macroliden.    Azyter wordt gebruikt voor de behandeling van sommige ooginfecties van bacteriële aard bij volwassenen (met inbegrip van ouderen) en kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 17 jaar. Meer info

Let op! De kosten van een eventueel voorgeschreven behandeling zijn niet inbegrepen in de consultkosten.

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.

1. Wat is Azyter en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Azyter bevat azitromycine, een antibioticum dat behoort tot de klasse van de macroliden. 
 
Azyter wordt gebruikt voor de behandeling van sommige ooginfecties van bacteriële aard bij volwassenen (met inbegrip van ouderen) en kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 17 jaar. 
-    purulente bacteriële conjunctivitis, 
-    trachoma conjunctivitis (in het bijzonder ooginfecties veroorzaakt door de bacterie Chlamydia trachomatis, die gevonden wordt of voorkomt in de ontwikkelingslanden). 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken? 
-    U bent allergisch voor azitromycine, voor een ander antibioticum uit de klasse van de macroliden of voor middellange keten triglyceriden.  
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Overleg met uw arts, de arts die uw kind behandelt, uw apotheker of verpleegkundige, voor u Azyter gebruikt.  
-    Als er een allergische reactie optreedt, moet u de behandeling stopzetten en uw arts raadplegen. 
-    Als u geen verbetering waarneemt binnen drie dagen na het begin van de behandeling of als er abnormale verschijnselen optreden, moet u uw arts raadplegen. 
-    Vanwege uw ooginfectie wordt het dragen van contactlenzen niet aanbevolen. 
Dit geneesmiddel is uitsluitend bestemd voor gebruik in de ogen. Niet injecteren of inslikken. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Als u enig ander geneesmiddel in de ogen gebruikt, moet u:  
-  eerst het andere geneesmiddel gebruiken, 
-  15 minuten wachten, 
-  Azyter als laatste gebruiken. 
 
Gebruikt u naast Azyter nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, de arts die uw kind behandelt of apotheker. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

Zwangerschap 
Azyter kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. 
Uw arts kan u dit geneesmiddel voorschrijven terwijl u zwanger bent, als hij/zij meent dat dit nodig is.  
 
Borstvoeding 
Beperkte gegevens wijzen erop dat azitromycine uitgescheiden wordt in de moedermelk, dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoeding. 
 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
U kunt een tijdelijk wazig zicht ervaren na toediening van het product in de ogen. Wacht tot uw normaal zicht hersteld is alvorens u een voertuig bestuurt of een machine bedient. 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

Dit geneesmiddel is bestemd om toegediend te worden in de ogen (oculair gebruik). 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd  precies zoals uw arts of de arts die uw kind behandelt u heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, de arts die uw kind behandelt of uw apotheker.  
 
Dosering 
De aanbevolen dosering voor volwassenen (met inbegrip van ouderen) en kinderen vanaf pasgeborenen tot de leeftijd van 17 jaar is één druppel tweemaal per dag in het te behandelen oog/de te behandelen ogen: één druppel ’s morgens en één druppel ’s avonds. De duur van de behandeling is 3 dagen.  
Vanwege de langdurige werking van het product, is het onnodig om de behandeling na deze drie dagen voort te zetten, zelfs als u nog steeds restverschijnselen van uw bacteriële infectie heeft.  
 

Toedieningswijze 
Voor een correcte toediening van Azyter: 
-    was grondig uw handen voor en na het gebruik van het product, 
-    druppel één druppel in het te behandelen oog terwijl u naar omhoog kijkt en het onderste ooglid zachtjes naar beneden trekt, 
-    vermijd dat de druppeltip van de verpakking voor éénmalig gebruik in contact komt met het oog en de oogleden, 
-    gooi de verpakking voor éénmalig gebruik weg na gebruik. Niet bewaren voor hergebruik. 
 
NIET INJECTEREN, NIET INSLIKKEN 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met gebruik van dit middel 
Raadpleeg steeds uw arts als u overweegt om de behandeling stop te zetten. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

4.  Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
De volgende bijwerkingen aan het oog werden waargenomen na toediening van het product:  
 
Zeer vaak (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op 10 personen): 
-    voorbijgaande last van de ogen (jeuk, branderig gevoel, prikkeling). 
 
Vaak (kunnen voorkomen bij tot 1 op 10 personen): 
-    wazig zicht,  
-    kleverig oog,  
-    gevoel dat er iets in het oog zit. 
 
Soms (kunnen voorkomen bij 1 op 100 personen): 
-    ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt (angio-oedeem), 
-    allergische reactie (overgevoeligheidsreactie),  
-    ontsteking van het oogbindvlies (kan te wijten zijn aan infectie of allergie (conjunctivitis), 
-    allergische ontsteking van het oogbindvlies (allergische conjunctivitis),  
-    ontsteking van het hoornvlies (keratitis),  
-    jeukende huid op de oogleden (eczematische oogleden), 
-    droogheid, roodheid van de oogleden, zwelling van de oogleden (ooglid oedeem),  
-    oogallergie,  
-    waterig oog, 
-    roodheid van het ooglid (ooglid erythema), 
-    roodheid van het oogbindvlies (conjunctivale hyperemie). 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de verpakking voor éénmalig gebruik na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
-    Bewaren beneden 25ºC.  
-    Bewaar de verpakkingen voor éénmalig gebruik in het zakje ter bescherming tegen licht. 
 
Gooi de geopende verpakking voor éénmalig gebruik met alle resterende oplossing onmiddellijk weg na het eerste gebruik. Niet bewaren voor hergebruik. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
-     De werkzame stof in dit middel is azitromycine dihydraat. Elke gram oplossing bevat 15 mg azitromycine dihydraat overeenkomend met 14,3 mg azitromycine.  
Een verpakking voor éénmalig gebruik van 250 mg oplossing bevat 3,75 mg azitromycine dihydraat.
-     De andere stof in dit middel is middellange keten triglyceriden. 
 
Hoe ziet Azyter er uit en de hoeveel zit er in een verpakking? 
Azyter is een oplossing voor oculair gebruik (oogdruppels, oplossing) geleverd in verpakkingen voor éénmalig gebruik die elk 0,25 g van het product bevatten. Het is een heldere, kleurloze tot lichtgele, olieachtige vloeistof. 
De verpakking bevat zes verpakkingen voor éénmalig gebruik in een zakje, die voldoende zijn voor één behandelingskuur.  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Laboratoires Thea 
12, rue Louis Blériot 
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 
Frankrijk 
 
Fabrikant 
Laboratoires Thea 
12, rue Louis Blériot 
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 
Frankrijk 
 
Laboratoire Unither 
ZI de la Guérie 50200 coutances frankrijk