Directly go to the content
Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C is een antibioticum dat de groei van bepaalde soorten bacteriën remt en in sommige gevallen zelfs doodt. Dalacin C kan worden gebruikt bij de behandeling van ziekten die ontstaan door besmetting met bacteriën (infecties).

Wat is Dalacin C en waarvoor wordt dit middel ingenomen? 

Dalacin C kan worden voorgeschreven bij de volgende infecties:

 • Longontsteking; 
 • Infecties van de bovenste luchtwegen waaronder keelontsteking en bijholteontsteking;
 • Infecties van huid en weke delen;
 • Bot- en gewrichtsinfecties;
 • Infecties van de vrouwelijke geslachtsorganen (gynaecologische infecties). Bij deze infecties wordt Dalacin C samen met een ander antibioticum gegeven;
 • Buikholteontstekingen waaronder buikvliesontsteking en abcessen in de buik. Bij deze infecties wordt Dalacin C samen met een ander antibioticum gegeven.

 

Wanneer mag u Dalacin C niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u Dalacin C niet innemen? 

 • U bent allergisch voor lincomycine of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek “Welke stoffen zitten er in Dalacin C?”;
 • U wordt behandeld met erytromycine, een ander antibioticum. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Dalacin C?   

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Dalacin C inneemt. Aandoeningen van belang bij het gebruik van Dalacin C:

 • U heeft een darmontsteking of u heeft daar vroeger last van gehad;
 • Uw lever of uw nieren werken onvoldoende;
 • U heeft regelmatig last van allergieën.

 

Het kan zijn dat uw arts besluit dat een ander geneesmiddel beter geschikt is voor u. 

 

Mogelijke gevolgen van het gebruik van Dalacin C:

 • Door het gebruik van clindamycine kunnen er ernstige overgevoeligheidsreacties of ernstige huidreacties optreden. U moet direct contact opnemen met uw arts als u last krijgt van huidziekte gekenmerkt door loslating van grote delen van de huid en slijmvliezen (toxische epidermale necrolyse, Lyellsyndroom), ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsonsyndroom), acute huiduitslag gekenmerkt door een plotselinge uitbraak van blaasjes gevuld met pus met een rode omringende huid (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP)) of geneesmiddeluitslag (DRESS). Mogelijk moet de behandeling met clindamycine worden stopgezet;
 • Door antibiotica, waaronder clindamycine, kan soms een ontsteking van de darmen ontstaan. Deze wordt veroorzaakt door een bepaalde bacterie (Clostridium difficile) die kan groeien doordat de andere bacteriën door de werking van clindamycine verdwijnen (colitis of pseudo-membraneuze colitis).

 

U moet direct contact opnemen met uw arts wanneer u tijdens de behandeling of binnen 3 weken na de behandeling diarree krijgt. Soms kan de diarree zeer ernstig worden en kan er ook slijm en bloed in de ontlasting komen (zie ook rubriek “Mogelijke bijwerkingen”).

 

Omdat clindamycine de groei van bepaalde bacteriesoorten tegengaat, kan het natuurlijk evenwicht tussen deze en andere niet-gevoelige bacteriën of micro-organismen verstoord raken. Dit kan leiden tot een groei van deze organismen, met name van gisten. Ernstige allergische reacties kunnen optreden, zelfs direct na de eerste inname. U moet dan onmiddellijk uw arts waarschuwen. 

 

Soms kan een behandeling met Dalacin C een alternatief vormen voor als u allergisch (overgevoelig) bent voor penicilline. Maar een enkele keer kan er wel sprake zijn van allergie (overgevoeligheid) voor Dalacin C bij personen met een bestaande allergie voor penicilline. Hiermee moet u rekening houden als u Dalacin C krijgt en u allergisch bent voor penicilline.  

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  

Gebruikt u naast Dalacin C nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

 

De werking van de volgende middelen kan door Dalacin C worden beïnvloed: 

 • Spierverslappende middelen die bij operaties worden gebruikt; clindamycine kan namelijk het effect van deze middelen versterken; 
 • Erytromycine, een ander antibioticum, omdat deze middelen elkaars werking verminderen;
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om stollen van het bloed tegen te gaan, zoals warfarine. U kunt dan sneller een bloeding krijgen. Uw arts zal dan regelmatig willen controleren hoe goed uw bloed kan stollen. 

 

Het volgende middel kan de werking van Dalacin C verminderen: 

 • Rifampicine (antibioticum tegen infecties): rifampicine stimuleert de werking van de enzymen verantwoordelijk voor de afbraak van Dalacin C. Hierdoor kan het effect van Dalacin C verminderen. 

 

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent of probeert zwanger te worden, wordt Dalacin C alleen gebruikt indien uw arts dat strikt noodzakelijk acht
Dalacin C wordt in de moedermelk uitgescheiden. Dalacin C mag niet worden gebruikt door moeders die borstvoeding geven. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines   

Dalacin C heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

 

Dalacin C capsules bevatten lactose  

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

 

Hoe neemt u Dalacin C in? 

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts zal afhankelijk van de ernst van de infectie en uw gewicht de juiste dosering en duur van de behandeling voor u bepalen.

 

De capsules moeten met een heel glas water worden ingenomen. Hierdoor voorkomt u dat de capsules in uw slokdarm blijven steken, waar ze een ontsteking kunnen veroorzaken. Het is verstandig voor de inname van de capsules vaste tijdstippen te nemen. U mag Dalacin C capsules tijdens de maaltijd innemen, maar dit is niet noodzakelijk. 

 

Volwassenen  

De aanbevolen dosering is 150 – 450 mg om de 6 uur. Voor correcte inname van de capsules, zie hierboven onder rubriek “Hoe neemt u Dalacin C in?”. 

 

Gebruik bij kinderen   

Kinderen ouder dan één maand: De aanbevolen dosering is 8 – 25 mg per kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over 3 of 4 gelijke doses. De capsules dienen alleen te worden gebruikt door kinderen die capsules kunnen doorslikken. Voor correcte inname van de capsules, zie hierboven onder rubriek “Hoe neemt u Dalacin C in?”. Hiernaast kan het gebruik van capsules ongeschikt zijn om de jongere kinderen van de precieze dosis te voorzien. In deze gevallen kan uw arts Dalacin C 75mg/5ml, orale suspensie voorschrijven. 

 

Heeft u te veel van Dalacin C ingenomen?  

Er zijn geen specifieke giftige effecten gemeld bij een overdosering. Als u te veel van Dalacin C heeft ingenomen kunnen verschijnselen in het maag-darmkanaal (gastrointestinale verschijnselen) zoals buikpijn, ontsteking van de slokdarm, misselijkheid, braken en diarree optreden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of uw verpleegkundige wanneer u te veel van Dalacin C heeft ingenomen. 

 

Bent u vergeten Dalacin C in te nemen?  

U moet gewoon doorgaan met de volgende dosering wanneer u een dosis Dalacin C bent vergeten. Let op! Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

Als u stopt met het innemen van Dalacin C 

Maak de gehele Dalacin C behandeling af die door uw arts is voorgeschreven. Hoewel u in sommige gevallen al vrij snel verbetering kunt merken, moet u toch doorgaan met het innemen van Dalacin C. De infectie kan namelijk terugkeren wanneer nog enkele schadelijke bacteriën in leven blijven;

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Mogelijke bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
Bijwerkingen komen in de volgende frequenties voor: 

 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)   

 • Ernstige diarree; er kan dan sprake zijn van een ontsteking van de darmen veroorzaakt door een bepaalde bacterie (Clostridium difficile), die kan groeien doordat de andere bacteriën door de werking van clindamycine verdwijnen. Waarschuw daarom uw arts als u diarree krijgt (zie ook rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Dalacin C?”), diarree, buikpijn, maagpijn, ontsteking van het mondslijmvlies;
 • Abnormale leverfunctietest, stijging van transaminasen in serum. 

 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)   

 • Tekort aan bepaalde witte bloedcellen waardoor eerder infecties ontstaan (granulocytopenie); 
 • Blokkade van zenuwen en spieren (neuromusculair blokkerend effect);
 • Braken, misselijkheid;
 • Uitslag gekenmerkt door een vlak, rood gebied op de huid dat is bedekt met kleine samenvloeiende bultjes (maculo-papulaire uitslag), huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten). 

 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)   

 • Plotselinge zwelling van de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), met als gevolg ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angiooedeem), zwelling van de gewrichten;
 • Geneesmiddelenkoorts. 

 

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) 

 • Leverontsteking (hepatitis) met tijdelijke geelzucht;
 • Ontsteking van meerdere gewrichten (polyartritis). 

 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 

 • Clostridium difficile colitis, infectie van de vagina (slijmvlies); 
 • Ernstige bloedafwijking met veel minder witte bloedcellen waardoor plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond kunnen ontstaan (agranulocytose), tekort aan witte bloedlichaampjes met daardoor verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie, leukopenie), tekort aan bloedplaatjes met als verschijnselen blauwe plekken en verhoogde kans op bloedingen (trombocytopenie), toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofielen);
 • Ernstige allergische reactie, met sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle hartslag, klamme huid en verminderd bewustzijn doordat de bloedvaten plotseling veel wijder worden (anafylactische shock), overgevoeligheidsreacties waarbij direct medisch ingegrepen moet worden (anafylactoide reactie, anafylactische reactie), overgevoeligheid;
 • Smaakstoornis, reukstoornis, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid;
 • Slokdarmzweer, ontsteking van de slokdarm;
 • Geelzucht;
 • Ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse; Lyellsyndroom), ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking;
 • (Stevens-Johnsonsyndroom), ernstige allergische reactie met huiduitslag, koorts en zwelling van het gezicht en mondslijmvlies, voorbijgaande toename van de hoeveelheid van een bepaald soort bloedcellen (eosinofielen) en mogelijk geelzucht, gewrichtspijn (artralgie) en ontsteking van de nieren met als verschijnselen bloed in urine, koorts en pijn in de zij (interstitiële nefritis) (DRESS-syndroom), acute huiduitslag gekenmerkt door een plotselinge uitbraak van blaasjes gevuld met pus met een rode omringende huid (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP)), huidontsteking gekenmerkt door het afschilferen van de huid (dermatitis exfoliativa), huidontsteking waarbij blaren ontstaan (dermatitis bullosa), huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme), jeuk (pruritis), overgevoeligheid (allergie) in de vorm van mazelenachtige huiduitslag (morbilliforme uitslag). 

 

Hoe bewaart u Dalacin C? 

 • Bewaren beneden 25 °C;
 • Niet in de koelkast of de vriezer bewaren;
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in Dalacin C?   

De werkzame stof in Dalacin C is clindamycinehydrochloridemonohydraat overeenkomend met respectievelijk 150 mg en 300 mg clindamycine. De andere stoffen in Dalacin C zijn:

 • Maiszetmeel;
 • Lactose monohydraat;
 • Talk (E553b);
 • Magnesiumstearaat (E470b).

 

De gelatinecapsules bevatten gelatine en titaandioxide (E171) als kleurstof. Inkt bevat schellak (E904), zwart ijzeroxide (E172) en propyleenglycol (E1520). 

 

Hoe ziet Dalacin C eruit en hoeveel zit er in een verpakking?  

 • Dalacin C 150 mg capsule is een witte harde gelatine capsule gemerkt met “Clin 150” en “Pfizer” met inkt van zwart ijzeroxide. Dalacin C 150 mg capsules worden geleverd in een verpakking met 100 capsules in doordrukstrips. 
 • Dalacin C 300 mg capsule is een witte harde gelatine capsule gemerkt met “Clin 300” en “Pfizer” met inkt van zwart ijzeroxide. Dalacin C 300 mg capsules worden geleverd in een verpakking met 16 capsules in doordrukstrips. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  

Vergunninghouder

Pfizer BV
Rivium Westlaan 142 
2909 LD  Capelle a/d IJssel 

 

Fabrikant

Fareva Amboise 
Zone Industrielle  
29 route des Industries  
37530 Pocé-sur-Cisse  
Frankrijk