Directly go to the content
Erytromycine

Erytromycine

Erytromycine 250 mg

1. Wat is Erytromycine 250 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Erytromycine 250 bevat erytromycine een antibioticum (geneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën). In dit geval werkzaam bij infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor erytromycine. 

 

Erytromycine 250 kan worden toegepast:

 • Voor de behandeling van infecties veroorzaakt door erytromycinegevoelige organismen.

 

De infecties kunnen bestaan uit:

 • Ontstekingen van de lagere luchtwegdoorgang
 • Ontstekingen van de neusholtes
 • Lichte tot matig ernstige longontsteking die niet in het ziekenhuis is opgelopen
 • Infecties van de huid en bindweefsels: cellulitis, wondroos, steenpuisten en negenogen Om reumatische koorts te voorkomen
 • Ontsteking van de urinebuis die niet veroorzaakt wordt door gonokokken

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u overgevoelig bent voor  andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) als erytromycine
 • Als u gelijktijdig vaatvernauwende (bloedvatsamentrekkende) middelen gebruikt (met name ergotamine en dihydroergotamine)
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die overgevoeligheidsreacties voorkomen (antihistaminica; astemizol of terfenadine), middelen tegen braken (cisapride) of middelen die psychische stoornissen tegen gaan (pimozide)
 • Als u lijdt aan ernstige leverfunctiestoornissen
 • Als u gelijktijdig domperidon (een geneesmiddel voor de behandeling van misselijkheid en braken) gebruikt

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

 • Wanneer u een verminderde leverfunctie heeft, kan uw arts besluiten de dosering aan te passen. Een enkele maal is na het gebruik van erytromycine een verstoorde leverfunctie gemeld, waaronder leverontsteking (hepatitis) met of zonder geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
 • Wanneer u lijdt aan spierzwakte (myasthenia gravis) kunnen de symptomen van zwakte verergeren
 • Bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor erytromycine kunnen ook ongevoelig zijn voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) en voor antibiotica uit de groep van lincomycines. Omgekeerd kan ongevoeligheid voor één van de andere antibiotica leiden tot ongevoeligheid voor erytromycine
 • Wanneer u overgevoelig bent voor één macrolide (de groep antibiotica waar erytromycine toe behoort) bestaat de kans dat u voor alle macroliden overgevoelig bent (zie ” Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”)
 • Als u zwanger bent omdat erytromycine het ongeboren kind mogelijk niet in voldoende mate bereikt, dienen kinderen die geboren zijn uit moeders die tijdens de zwangerschap tegen vroege syfilis behandeld zijn met Erytromycine, met een passende penicillinekuur behandeld te worden
 • Zoals voor bijna alle antibacteriële middelen, zijn na het gebruik van antibiotica uit de groep van erytromycine gevallen van milde tot levensbedreigende darmontsteking (pseudomembraneuze colitis) gemeld.
 • Als u een genetische aandoening heeft (die bepaalde functies in de lichaamscellen verstoort (mitochondriaal metabolisme)) omdat er een risico bestaat op het ontstaan van problemen bij het zien.

 

Neem contact op met uw arts in de volgende gevallen:

 • Als u last krijgt van diarree en buikpijn, dit kunnen verschijnselen van een darmontsteking (pseudomembraneuze colitis) zijn. 
 • Als u last krijgt van diarree enige tijd nadat u Erytromycine 250 heeft gebruikt. Dit kan wijzen op een darminfectie met de bacterie Clostridium difficile. Dit kan zelfs na meer dan 2 maanden nog optreden. 
 • Wanneer u langdurig of herhaald erytromycine gebruikt kan dit resulteren in een overgroei van bacteriën en schimmels welke niet gevoelig zijn voor Erytromycine 250, uw arts kan besluiten de therapie te staken.
 • Bij gelijktijdig gebruik met cholesterolremmende middelen (statines, bijv. simvastatine of lovastatine) in ernstig zieke patiënten kan afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van urine (rhabdomyolysis) optreden met of zonder een verminderde nierfunctie.
 • Bij jonggeborenen kan overgeven of irritatie met voeden optreden door een verdikking van de maaguitgangsspier (infantiele hypertrofe pylorusstenose), wat vaak chirurgisch behandeld moet worden.
 • Sommige mensen kunnen problemen met het zien krijgen na het gebruik van erytromycine, als gevolg van een erfelijke aandoening.

 

Kinderen

Bij kleine kinderen kan het gebruik van magnesiumhydroxide hypermagnesiëmie veroorzaken, vooral wanneer dit samengaat met nierinsufficiëntie of dehydratie. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Erytromycine 250 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u Erytromycine 250 gebruikt met de volgende middelen: 

 

 • acenocoumarol (een antistollingsmiddel)
 • alfentanil (een pijnstiller)
 • alprazolam (rustgevend middel/slaapmiddel)
 • astemizol (geneesmiddel tegen allergieën)
 • domperidon (geneesmiddel voor de behandeling van misselijkheid en braken)
 • bromocriptine (geneesmiddel tegen de ziekte van Parkinson)
 • carbamazepine (geneesmiddel tegen aanvallen van epilepsie)
 • cilostazol (geneesmiddel tegen etalagebenen/ ziekte van de bloedvaten in armen en benen)
 • ciclosporine (een geneesmiddel om het immuunsysteem te onderdrukken)
 • digoxine (geneesmiddel om hartfalen te behandelen)
 • dihydroergotamine (stof die de bloedvaten laat samentrekken)
 • disopyramide (geneesmiddel om hartritmestoornissen te behandelen)
 • ergotamine (stof die de bloedvaten laat samentrekken)
 • hexobarbital (een versuffend middel)
 • methylprednisolon (een ontstekingsremmer)
 • midazolam (rustgevend middel/slaapmiddel)
 • omeprazol (geneesmiddel om maagzuur tegen te gaan)
 • fenytoïne (geneesmiddel voor de behandeling van toevallen)
 • kinidine (geneesmiddel voor de behandeling van hartritmestoornissen)
 • lovastatine of simvastatine (geneesmiddelen die de bloedvetten verlagen)
 • rifabutine (antibioticum)
 • sildenafil (middel voor de behandeling van erectiestoornis)
 • tacrolimus (geneesmiddel om het immuunsysteem te onderdrukken)
 • terfenadine (geneesmiddel voor de behandeling van allergieën)
 • theophylline (astmamedicijn)
 • triazolam (rustgevend middel/slaapmiddel)
 • valproaat (een middel tegen toevallen)
 • vinblastine (middel bij de behandeling van kanker)
 • zopiclon (slaapmiddel)
 • middelen tegen schimmels zoals fluconazol, ketoconazol en itraconazol. 

Erytromycine 250 kan de hoeveelheid van deze stoffen in uw bloed verhogen en daarmee de kans op bijwerkingen vergroten.

 

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Erytromycine 250 verminderen:

Rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, St Janskruid, theophylline.

 

Erytromycine 250 kan de werking van de volgende geneesmiddelen verminderen:

Hormonale anticonceptiemiddelen (‘de Pil’), antibiotica als penicilline, cefalosporine, clindamycine, lincomycine en chlooramfenicol, streptomycine, tetracycline-antibiotica en colistine.

 

Andere wisselwerkingen bestaan tussen Erytromycine 250 en:

 • Proteaseremmers (middelen tegen HIV) verhogen de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.
 • Warfarine (middel om de bloedstolling tegen te gaan)
 • Benzodiazepines (middelen tegen neerslachtigheid) als triazolam en alprazolam. De werking van deze middelen wordt versterkt
 • Cisapride, pimozide en claritromycine. Er kunnen hartritmestoornissen optreden.
 • Colchicine (middel tegen jicht). Colchicine kan bijwerkingen geven.
 • Verapamil (middel bij verhoogde bloeddruk)
 • Cimetidine (middel tegen maagzweer) verhoogt de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.

 

Andere geneesmiddelen en magnesiumhydroxide

Sommige geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door magnesiumhydroxide of kunnen invloed hebben op hoe goed magnesiumhydroxide werkt. Gebruikt u al salicylaten? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 

Zwangerschap

Erytromycine kan tijdens de zwangerschap gebruikt worden alleen als dit strikt noodzakelijk is.

 

Borstvoeding

Erytromycine gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Het kan gebruikt worden tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Erytromycine 250  kan duizeligheid, verwardheid, waanbeelden en toevallen veroorzaken waardoor uw reactievermogen vermindert. Als dit bij u optreedt, moet u niet aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

 

 

3. Hoe neemt u dit middel in?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Voor inname via de mond.

 

De gebruikelijke dosering is:

 

Volwassenen 

Bij lichte tot gematigde infecties 2 g per dag in verdeelde doses. Bij ernstige infecties tot 4 g in verdeelde doses.

 

Gebruik bij kinderen

 

kinderen vanaf 15 jaar 

Bij lichte tot gematigde infecties 2 g per dag in verdeelde doses. Bij ernstige infecties tot 4 g in verdeelde doses.

 

Kinderen jonger dan 15 jaar

Voor kinderen jonger dan 8 jaar, voor peuters en zuigelingen is erytromycine in de vorm van een suspensie verkrijgbaar. 

12-15 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1,5 g (3×500 mg)

8-12 jaar    30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1 g (2×500 mg)

4-8 jaar     30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 750 mg (3×250 mg)

1-4 jaar            30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 500 mg (2×250 mg) Uw arts kan de dosis verdubbelen bij ernstige infecties.

 

Ouderen

Neem dit geneesmiddel in zoals door uw arts is voorgeschreven.

 

Patiënten met lever- en/of nierfunctiestoornis

Neem dit geneesmiddel in zoals door uw arts is voorgeschreven. Uw arts zal u regelmatig willen controleren.

 

Wijze van gebruik

Neem de tabletten 1 uur voor de maaltijd in.

Slik de tabletten, zonder stukbijten, in zijn geheel door met bijvoorbeeld een glas water.

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u teveel Erytromycine 250 inneemt, kan dat leiden tot maagdarmklachten. Als u teveel Erytromycine 250 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Stop met het innemen van Erytromycine 250 en drink water of limonade en probeer te braken en/of neem actieve kool (Norit) in en een laxeermiddel.

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u heeft vergeten Erytromycine 250 in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval slaat u de vergeten dosis over en gaat u verder met het voorgeschreven doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

 

Als u stopt met het innemen van dit middel

Maak altijd de voorgeschreven kuur af. Wanneer niet alle bacteriën gedood zijn kunnen de verschijnselen weer terugkeren. Heeft u problemen die het stoppen van de behandeling noodzakelijk zouden kunnen maken, neem dan contact op met uw behandelend arts.

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Erytromycine 250 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 

De kans is dat de onderstaande bijwerkingen bij u optreden zijn hieronder weergegeven:

 

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen): Ontsteking van de dikke darm (pseudomembraneuze colitis).

 

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen):

Verwardheid, stuipen, toevallen, uit balans geraken, gehoorverlies.

Hypermagnesiëmie. Dit werd waargenomen na langdurige toediening aan patiënten met nierinsufficiëntie. 

 

Niet bekend (frequentie kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald):

 • Vermeerdering van bepaalde bloedcellen, allergische reactie met huiduitslag en lichte bultjes tot overgevoeligheidsreactie, waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), problemen met het zien, doofheid, oorsuizen, veranderingen in het ECG, hartkloppingen, hartritmestoornissen, lage bloeddruk, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, diarree, ontsteking van de alvleesklier, gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug, misselijkheid en braken (pancreatitis), verminderde eetlust, verharding van de maagsluitspier bij pasgeborenen, ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht, leverfunctiestoornis, leververgroting, leverfalen, huiduitslag, jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), roodheid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsonsyndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse), roodheid van de huid (erythema multiforme), ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), verminderde nierfunctie, pijn op de borst, koorst, malaise, leverenzymwaarden verhoogd, buikpijn.
 • Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een ernstige huidreactie krijgt: een uitslag met blaasjes gevuld met pus met een rode omringende huid (exanthemateuze pustulose). De frequentie van deze bijwerking is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

 

 

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

5. Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 ºC in de originele verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na

“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

 

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: erytromycinestearaat. Een tablet Erytromycine 250 tablet bevat erytromycinestearaat overeenkomend met 250 mg erytromycine.
 • Erytromycine betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

 

Hoe ziet Erytromycine 250 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Erytromycine betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

 

Erytromycine 250 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Erytromycine bevat erytromycine een antibioticum (geneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën). In dit geval werkzaam bij infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor erytromycine.

Erytromycine kan worden toegepast:

Voor de behandeling van infecties veroorzaakt door erytromycine-gevoelige organismen.

Zoals:

 • Ontstekingen van het strottenhoofd
 • Ontstekingen van de neusholtes
 • Lichte tot matig ernstige buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking 
 • Infecties van de huid en bindweefsels: cellulitis, wondroos, steenpuisten en negenogen
 • Om reumatische koorts te voorkomen
 • Ontsteking van de urinebuis die niet veroorzaakt wordt door gonokokken

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u  allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • als u overgevoelig bent voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) als erytromycine;
 • als u gelijktijdig vaatvernauwende middelen gebruikt (met name ergotamine en dihydroergotamine);
 • als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die overgevoeligheidsreacties voorkomen (antihistaminica; astemizol of terfenadine), middelen tegen braken (cisapride) of middelen die psychische stoornissen tegen gaan (pimozide);
 • Als u gelijktijdig domperidon (een geneesmiddel voor de behandeling van misselijkheid en braken) gebruikt;
 • als u lijdt aan ernstige leverfunctiestoornissen;
 • erytromycine is ook niet geschikt voor gelijktijdig gebruik met bloedvetverlagende middelen (ook wel statinen genoemd; bijvoorbeeld lovastatine of simvastatine).

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u een verminderde leverfunctie heeft, kan uw arts besluiten de dosering aan te passen. Een enkele maal is na het gebruik van erytromycine een verstoorde leverfunctie gemeld, waaronder leverontsteking (hepatitis) met of zonder geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen);
 • wanneer u lijdt aan spierzwakte (myasthenia gravis) kunnen de symptomen van zwakte verergeren;
 • bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor erytromycine kunnen ook ongevoelig zijn voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) en voor antibiotica uit de groep van lincomycines. Omgekeerd kan ongevoeligheid voor één van de andere antibiotica leiden tot ongevoeligheid voor erytromycine;
 • wanneer u overgevoelig bent voor één macrolide (de groep antibiotica waar erytromycine toe behoort) bestaat de kans dat u voor alle macroliden overgevoelig bent (zie ” Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”);
 • omdat erytromycine het ongeboren kind mogelijk niet in voldoende mate bereikt, dienen kinderen die geboren zijn uit moeders die tijdens de zwangerschap tegen vroege syfilis behandeld zijn met Erythrocine, met een passende penicillinekuur behandeld te worden.
 • zoals voor bijna alle antibacteriële middelen, zijn na het gebruik van antibiotica uit de groep van erytromycine gevallen van milde tot levensbedreigende dikke darm ontsteking (pseudomembraneuze colitis) gemeld.
 • ErythrocineES moet vermeden worden als u bepaalde hartaandoeningen heeft, zoals verlenging van het QT-interval op het hartfilmpje, bepaalde aandoeningen die hartritmestoornissen kunnen veroorzaken zoals een verlaagde hoeveelheid kalium of magnesium in uw bloed, vertraagde hartslag (bradycardie) of als u klasse IAgeneesmiddelen (kinidine, procainamide) of klasse III-geneesmiddelen (dofetilide, amiodaron of sotalol) krijgt voorgeschreven. Ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van geneesmiddelen op het QT-interval van het hart.
 • Clostridium difficilegeassocieerde diarree (CDAD) is gemeld bij het gebruik van vrijwel alle antibacteriële middelen waaronder erytromycine en kan verschillen in ernst van lichte diarree tot dodelijke colitis (ontsteking die buikpijn of diarree veroorzaakt).

 

Neem contact op met uw arts in de volgende gevallen:

 • als u last krijgt van diarree en buikpijn, dit kunnen verschijnselen van een dikkedarmontsteking (pseudomembraneuze colitis) zijn.
 • wanneer u langdurig of herhaald erytromycine gebruikt, kan dit resulteren in een overgroei van bacteriën en schimmels welke niet gevoelig zijn voor Erytromycine, uw arts kan besluiten de therapie te staken.
 • bij gelijktijdig gebruik met cholesterol remmende middelen (statines, bijv. simvastatine of lovastatine) in ernstig zieke patiënten kan afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van urine (rabdomyolyse) optreden met of zonder een verminderde nierfunctie.
 • bij pasgeborenen kan overgeven of irritatie met voeden optreden door een verdikking van de maaguitgangsspier (infantiele hypertrofische pylorusstenose IHPS), welke vaak chirurgisch behandeld moet worden.
 • Clostridium difficilegeassocieerde diarree (CDAD) is gemeld bij het gebruik van vrijwel alle antibacteriële middelen waaronder erytromycine en kan verschillen in ernst van lichte diarree tot dodelijke colitis (ontsteking die buikpijn of diarree veroorzaakt).
 • Sommige mensen kunnen problemen met het zien krijgen na het gebruik van erytromycine.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Erytromycine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u Erytromycine gebruikt met de volgende middelen:

 

 • Acenocoumarol (geneesmiddel om bloedproppen te behandelen)  
 • Alfentanil (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het verlichten van pijn), 
 • Alprazolam, zopiclone en triazolam (geneesmiddelen die helpen bij het slapen of om episodes van angst te verhelpen)
 • Astemizol (geneesmiddel dat wordt gebruikt om allergische reacties te behandelen) 
 • domperidon (geneesmiddel voor de behandeling van misselijkheid en braken)
 • Bromocriptine (geneesmiddel dat wordt gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen, een aandoening van het zenuwstelsel dat wordt gekenmerkt door bewegings en spraakstoornissen)
 • Carbamazepine (geneesmiddel dat wordt gebruikt om stuipen te controleren)
 • Cilostazol (geneesmiddel dat wordt gebruikt om de symptomen van een bloeddoorstromingsprobleem in de benen te verbeteren)
 • Cyclosporine (geneesmiddel dat wordt gebruikt na orgaantransplantaties)
 • Digoxine, kinidine of disopyramide (geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartproblemen)
 • Dihydroergotamine en ergotamine (geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van migraine)
 • Hexobarbital en midazolam (geneesmiddelen die worden gebruikt om te helpen ontspannen)
 • Methylprednisolon (wordt gebruikt om het immuunsysteem van het lichaam te helpen onderdrukken)
 • Omeprazol (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van zure reflux en andere verwante aandoeningen)
 • Fenytoïne (geneesmiddel dat wordt gebruikt om stuipen te controleren)
 • Lovastatine en simvastatine (geneesmiddelen die worden gebruikt om de cholesterol te verlagen)
 • Rifabutine (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van tuberculose)
 • Sildenafil of tacrolimus (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen)
 • Terfenadine (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van allergieën)
 • Theofylline (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van astma)
 • Valproaat (geneesmiddel dat wordt gebruikt om de hersenen te kalmeren)
 • Vinblastine (gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten kanker)
 • Fluconazol, ketoconazol of itraconazol (geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties)

 

Erytromycine kan de hoeveelheid van deze stoffen in uw bloed verhogen en daarmee de kans op bijwerkingen vergroten.

 

Uw arts zal u mogelijk nauwlettender onder controle willen houden als u een van de hierboven vermelde geneesmiddelen gebruikt.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Erytromycine verminderen: Rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, St Janskruid, theophylline.

 

Erytromycine kan de werking van de volgende geneesmiddelen verminderen: Hormonale anticonceptiemiddelen (‘de Pil’), antibiotica als penicilline, cefalosporine, clindamycine, lincomycine en chlooramfenicol, streptomycine, tetracycline-antibiotica en colistine.

 

Andere wisselwerkingen bestaan tussen Erytromycine en:

 • Proteaseremmers (middelen tegen HIV) verhogen de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.
 • Warfarine (middel om de bloedstolling tegen te gaan)
 • Benzodiazepines (middelen tegen neerslachtigheid) als triazolam en alprazolam. De werking van deze middelen wordt versterkt
 • Cisapride, pimozide en claritromycine. Er kunnen hartritmestoornissen optreden.
 • Colchicine (middel tegen jicht). Colchicine kan bijwerkingen geven.
 • Verapamil (middel bij verhoogde bloeddruk)
 • Cimetidine (middel tegen maagzweer) verhoogt de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.

 

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Erytromycine bij voorkeur tijdens of direct na de maaltijd in.

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

 

Erythrocine kan tijdens de zwangerschap gebruikt worden zoals door uw arts is voorgeschreven en alleen als dit klinisch noodzakelijk is. 

 

Erytromycine gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Erytromycine kan tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden zoals door uw arts is voorgeschreven.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Erytromycine kan duizeligheid, verwardheid, waanbeelden en toevallen veroorzaken waardoor uw reactievermogen vermindert. Als dit bij u optreedt, moet u niet aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

 

Erytromycine bevat sucrose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Erytromycine bevat natrium

Dit product bevat 12 mg natrium per ml suspensie (dit komt overeen met 60 mg/5 ml dosis). Er is extra oplettendheid vereist bij patiënten die een natriumarm dieet volgen.

Erytromycine bevat Zonnegeel FCF (E110) en amarant (E123)

Deze bestanddelen kunnen allergische reacties veroorzaken.

 

3. Hoe neemt u dit middel in?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het wordt aanbevolen om de sachets of suspensie tijdens of direct na een maaltijd in te nemen. De gebruikelijke dosering is: 

 

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar

2 g per dag in verdeelde doses. Bij ernstige infecties tot 4 g per dag in verdeelde doses.

 

Kinderen

12-15 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1,5 g (3×500 mg) 

8-12 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1 g (2×500 mg) 

4-8 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 750 mg (3×250 mg) 

1-4 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 500 mg (2×250 mg)  Bij ernstige infecties kan de dosis verdubbeld worden.

 

Ouderen

Neem dit geneesmiddel in zoals door uw arts is voorgeschreven. 

 

Patiënten met lever- en/of nierfunctiestoornis

De dosis voor patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen of andere gelijktijdig optredende aandoeningen, kan overeenkomstig aangepast worden. Uw arts zal u regelmatig willen controleren.

 

Er zijn verpakkingsvormen verkrijgbaar voor volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar, voor kinderen van 2-8 jaar en voor kinderen jonger dan 2 jaar.

 

Wijze van gebruik

Uw arts zal bepalen hoeveel ml u van de suspensie moet innemen en hoe vaak per dag. De inhoud van een sachet in een weinig water suspenderen en goed omroeren.

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Stop met het innemen van Erytromycine als u er te veel van hebt ingenomen.

Gebruik van teveel Erytromycine kan leiden tot maagdarmklachten en gehoorverlies. Als u teveel Erytromycine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Drink water of limonade en probeer te braken en/of neem actieve kool (Norit) in en een laxeermiddel.

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u heeft vergeten Erytromycine in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval slaat u de vergeten dosis over en gaat u verder met het voorgeschreven doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

 

Als u stopt met het innemen van dit middel

Maak altijd de voorgeschreven kuur af. Wanneer niet alle bacteriën gedood zijn kunnen de verschijnselen weer terugkeren. Heeft u problemen die het stoppen van de behandeling noodzakelijk zouden kunnen maken, neem dan contact op met uw behandelend arts.

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Erytromycine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 

Het is niet bekend hoe groot de kans is dat de onderstaande bijwerkingen bij u optreden.

 

Aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel:

 •  
 • vermeerdering van bepaalde bloedcellen. 

Immuunsysteemaandoeningen:

 •  
 • allergische reactie met huiduitslag en lichte bultjes tot overgevoeligheidsreactie. 

Psychische stoornissen:

 •  
 • waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) Zenuwstelselaandoeningen:
 • voorbijgaande verschijnselen als verwardheid, stuipen, toevallen, draaiduizeligheid. 

Oogaandoeningen:

 •  
 • Visuele stoornissen

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:

 •  
 • doofheid, oorsuizen, gehoorverlies. 

Hartaandoeningen:

 •  
 • veranderingen in het ECG, hartkloppingen, hartritmestoornissen.

Maagdarmstelselaandoeningen:

 •  
 • pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, diarree, ontsteking van de alvleesklier, gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug, misselijkheid en braken (pancreatitis), verminderde eetlust, verharding van de maagsluitspier bij pasgeborenen. Dikkedarmontsteking (pseudomembraneuze colitis), komt zelden voor.

Lever- en galaandoeningen:

 •  
 • ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht, leverfunctiestoornis, leververgroting, leverfalen. 

Huid- en onderhuidaandoeningen:

 •  
 • huiduitslag, jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), roodheid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsonsyndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse), roodheid van de huid (erythema multiforme).
 • Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een ernstige huidreactie krijgt: een uitslag met blaasjes gevuld met pus met een rode omringende huid (exanthemateuze pustulose). De frequentie van deze bijwerking is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Nier- en urinewegaandoeningen:

 •  
 • ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), verminderde nierfunctie.

Algemene aandoeningen:

 •  
 • pijn op de borst, koorts, malaise.

Onderzoeken

 •  
 • veranderingen in bloedtesten (verhoogde leverenzymen)

 

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.  

 

5. Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. De klaargemaakte suspensie is 10 dagen houdbaar mits bewaard bij 2 tot 8°C (in de koelkast).

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: erytromycine-ethylsuccinaat

 •  
 • Erytromycine sachets bevatten erytromycine-ethylsuccinaat overeenkomend met 1000 mg erytromycine.
 • Erytromycine granulaat voor suspensiebetreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

 

Hoe ziet Erytromycine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Erytromycine is een granulaat (korrelvorm) voor suspensie (mengsel) voor inname via de mond. 

Erytromycine granulaat voor suspensie betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.