Eucreas

Eucreas

De werkzame bestanddelen van Eucreas, vildagliptine en metformine, behoren tot de geneesmiddelengroep met de naam “orale antidiabetica”.    Eucreas wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met type-2-diabetes. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

Dienst
Kosten opdracht *
Dienst – Kosten opdracht *
Bijsluiter(s)

1. Wat is Eucreas en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

De werkzame bestanddelen van Eucreas, vildagliptine en metformine, behoren tot de geneesmiddelengroep met de naam “orale antidiabetica”. 
 
Eucreas wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met type-2-diabetes. Dit type diabetes wordt ook wel niet-insulineafhankelijke diabetes mellitus genoemd. 
 
Type-2-diabetes ontwikkelt zich wanneer het lichaam onvoldoende insuline produceert of wanneer de insuline die door het lichaam wordt gemaakt niet goed werkt. Het kan ook ontstaan wanneer het lichaam te veel glucagon produceert. 
 
Zowel insuline als glucagon worden in de alvleesklier (pancreas) gemaakt. Insuline is een stof die helpt de bloedsuikerspiegel te verlagen, met name na de maaltijd. Glucagon zorgt ervoor dat de lever suiker gaat maken, zodat de bloedsuikerspiegel stijgt. 

Hoe werkt Eucreas? 
Beide actieve bestanddelen, vildagliptine en metformine, helpen bij het onder controle houden van de hoeveelheid suiker in het bloed. Het bestanddeel vildagliptine zorgt ervoor dat de pancreas meer insuline en minder glucagon produceert. Het bestanddeel metformine helpt het lichaam doelmatiger gebruik te maken van insuline. Dit geneesmiddel verlaagt de bloedglucosespiegel, wat kan helpen om complicaties van uw diabetes te voorkomen. 

2. Wanneer mag u Eucreas niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet innemen? 
-    u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als u denkt dat u allergisch zou kunnen zijn voor een van deze stoffen, raadpleeg dan uw arts voordat u Eucreas inneemt. 
-    u heeft ongereguleerde diabetes met bijvoorbeeld ernstige hyperglykemie (hoge bloedglucose), misselijkheid, braken, diarree, snel gewichtsverlies, lactaatacidose (zie ‘Risico op lactaatacidose’ hieronder) of ketoacidose. Ketoacidose is een toestand waarbij zogenaamde ketonlichamen zich in het bloed opstapelen, wat een diabetisch precoma tot gevolg kan hebben. De symptomen omvatten maagpijn, snelle en diepe ademhaling, slaperigheid of een ongewone fruitige geur van de adem. 
-    als u recent een hartaanval heeft gehad of last heeft gehad van hartfalen, of ernstige problemen met de bloedcirculatie of ademhalingsmoeilijkheden heeft meegemaakt, dat een teken van hartproblemen kan zijn. 
-    u heeft een sterk verminderde nierfunctie. 
-    als u een ernstige infectie heeft of als u aan ernstig vochtverlies lijdt (een grote hoeveelheid water uit uw lichaam heeft verloren). 
-    als van u een röntgenopname met contrastmiddel wordt genomen (een speciaal type röntgenopname met behulp van een injecteerbare kleurstof). Zie ook de informatie in de rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”. 
-    als u leverproblemen heeft. 
-    als u overmatig veel alcohol drinkt (of dit nu iedere dag plaatsvindt of slechts af en toe). 
-    als u borstvoeding geeft (zie ook “Zwangerschap en borstvoeding”). 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Risico op lactaatacidose 
Eucreas kan de zeer zeldzame, maar zeer ernstige bijwerking lactaatacidose veroorzaken, met name als uw nieren niet goed werken. Het risico op ontwikkeling van lactaatacidose is tevens verhoogd bij ongereguleerde diabetes, ernstige infecties, langdurig vasten of alcoholgebruik, uitdroging (zie verdere informatie hieronder), leverproblemen en medische aandoeningen waarbij een deel van het lichaam onvoldoende zuurstof heeft (zoals acute ernstige hartziekten). 
Als één van de bovenstaande condities op u van toepassing is, dient u contact op te nemen met uw arts voor verder advies.  
 
Stop tijdelijk met inname van Eucreas bij een conditie die kan samenhangen met uitdroging (aanzienlijk verlies van lichaamsvloeistoffen), zoals ernstig braken, diarree, koorts, blootstelling aan hitte of als u minder vocht dan normaal drinkt. Neem contact op met uw arts voor verder advies.  
 
Stop met inname van Eucreas en neem onmiddellijk contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u last krijgt van één of meer symptomen van lactaatacidose, aangezien deze toestand kan leiden tot coma.  
Symptomen van lactaatacidose omvatten: 

  • overgeven 
  • buikpijn 
  • spierkrampen 
  • een algemeen gevoel van malaise met ernstige vermoeidheid 
  • moeite met ademhaling 
  • verminderde lichaamstemperatuur en hartslag 

Lactaatacidose is een medische noodtoestand en moet in het ziekenhuis behandeld worden. 
 
Eucreas is geen vervanger van insuline. Daarom dient u Eucreas niet voor de behandeling van type-1diabetes te krijgen. 
 
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Eucreas inneemt als u een aandoening van de pancreas heeft of heeft gehad. 
 
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt als u een antidiabeticum genaamd sulfonylureum inneemt. Uw arts kan mogelijk de dosis van het sulfonylureum verlagen indien u dit samen met Eucreas inneemt, zodat een lage bloedglucose kan worden voorkomen (hypoglykemie). 
 
Als u voorheen vildagliptine heeft ingenomen maar de behandeling moest stoppen vanwege leverziekte, mag u dit geneesmiddel niet innemen. 
 
Diabetische huidproblemen zijn vaak voorkomende complicaties van diabetes. U wordt geadviseerd de adviezen voor huid- en voetverzorging op te volgen die u van uw arts of verpleegkundige heeft ontvangen. U wordt ook geadviseerd om extra oplettend te zijn op het ontstaan van blaren of zweren wanneer u Eucreas inneemt. Indien deze ontstaan, dient u direct uw arts te raadplegen. 
 
Als u een grote operatie moet ondergaan, moet u stoppen met inname van Eucreas tijdens en gedurende een periode na de ingreep. Uw arts zal beslissen wanneer u moet stoppen en wanneer u uw behandeling met Eucreas moet hervatten.  
 
Er zal een onderzoek uitgevoerd worden om uw leverfunctie te bepalen voor de start van de Eucreas behandeling, met een interval van drie maanden, gedurende het eerste jaar en periodiek daarna. Dit is om tekenen van toegenomen leverenzymen zo vroeg mogelijk te kunnen ontdekken. 
 
Tijdens behandeling met Eucreas zal uw arts uw nierfunctie ten minste éénmaal per jaar controleren of vaker als u oudere bent en/of als u een verslechterde nierfunctie heeft. 
 
Uw arts zal regelmatig uw bloed en urine op de aanwezigheid van suiker testen. 
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Eucreas wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Als het noodzakelijk is dat u een joodhoudend contrastmiddel in het bloed krijgt ingespoten, bijvoorbeeld voor een röntgenfoto of een scan, moet u voor of op het moment van de injectie stoppen met Eucreas. Uw arts zal beslissen wanneer u moet stoppen en wanneer u uw behandeling met Eucreas moet hervatten. 
 
Gebruikt u naast Eucreas nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Dan heeft u mogelijk vaker bloedglucose- en nierfunctietesten nodig, of uw arts moet mogelijk uw Eucreas dosis aanpassen. Het is met name belangrijk om het volgende te melden: 
-    glucocorticoïden die in het algemeen worden gebruikt voor de behandeling van ontstekingen 
-    bèta-2-agonisten die in het algemeen worden gebruikt voor de behandeling van ademhalingsstoornissen 
-    andere medicijnen die gebruikt worden ter behandeling van diabetes 
-    als u geneesmiddelen gebruikt die de urineaanmaak verhogen (diuretica) 
-    als u geneesmiddelen gebruikt om pijn en ontsteking te behandelen (NSAID en COX-2 remmers, zoals ibuprofen en celecoxib)  
-    als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen (ACE-remmers en angiotensine-II-receptor antagonisten) 
-    bepaalde medicijnen die de schildklier beïnvloeden, of -     bepaalde medicijnen die het zenuwstelsel beïnvloeden. 
 
Waarop moet u letten met alcohol? 
Vermijd overmatige inname van alcohol wanneer u Eucreas gebruikt, aangezien dit het risico op lactaatacidose kan verhogen (zie rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’). 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
-    Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal het potentiële risico met u bespreken van inname van Eucreas tijdens uw zwangerschap. 
-    Gebruik Eucreas niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie ook “Wanneer mag u dit middel niet innemen?”). 
 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Als u zich duizelig voelt terwijl u Eucreas gebruikt, ga dan niet autorijden of bedien geen gereedschap of machines. 

3. Hoe neemt u Eucreas in? 

Het aantal Eucreas tabletten dat u moet innemen hangt af van uw gesteldheid. Uw arts zal u vertellen hoeveel Eucreas tabletten u precies dient in te nemen. 
 
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
De aanbevolen dosering is één filmomhulde tablet van 50 mg/850 mg of 50 mg/1000 mg tweemaal daags. 
 
Als u een verminderde nierfunctie heeft, kan uw arts u een lagere dosis voorschrijven. Ook als u een antidiabetisch geneesmiddel bekend als een sulfonylureumderivaat inneemt, kan uw arts een lagere dosering voorschrijven. 
 
Uw arts kan dit geneesmiddel alleen voorschrijven of in combinatie met bepaalde andere geneesmiddelen die het niveau van uw bloedsuiker verlagen. 
 
Wanneer en hoe moet u Eucreas innemen? 
-    Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. 
-    Neem één tablet 's ochtends en de andere 's avonds tijdens of onmiddellijk na de maaltijd. Het innemen van de tablet onmiddellijk na de maaltijd zal het risico op een verstoorde maag verlagen. 
 
Als u van uw arts advies heeft gekregen over een dieet dat u moet volgen, ga hiermee dan door. In het bijzonder wanneer dit een diabetisch gewichtscontroledieet betreft, moet u doorgaan met dit dieet wanneer u Eucreas gebruikt. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Als u te veel Eucreas tabletten heeft ingenomen, of als iemand anders uw tabletten heeft ingenomen, vertel dit dan onmiddellijk aan een arts of apotheker. Het kan zijn dat medische hulp noodzakelijk is. Als u naar een arts of ziekenhuis moet, neem dan de verpakking en deze bijsluiter mee. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Wanneer u bent vergeten een tablet in te nemen, neem deze dan bij de volgende maaltijd, tenzij u bij de volgende maaltijd toch al een tablet in had moeten nemen. Neem geen dubbele dosis (twee tabletten tegelijk) om een vergeten tablet in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van dit middel 
Neem dit geneesmiddel zo lang als uw dokter het u heeft voorgeschreven zodat het uw bloedsuiker kan blijven controleren. Stop niet met het innemen van Eucreas tenzij uw arts u vertelt dit te doen. Als u nog vragen heeft over hoelang u dit medicijn dient in te nemen, raadpleeg dan uw arts. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of diabetes verpleegkundige. 

4. Mogelijke bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
U dient te stoppen met het gebruik van Eucreas en onmiddellijk naar uw arts te gaan als u één van de volgende bijwerkingen ervaart: 
•    Eucreas kan de zeer zeldzame, maar ernstige bijwerking lactaatacidose veroorzaken (kan zich voordoen bij maximaal 1 op de 10.000 personen, zie rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’). Als dit gebeurt, moet u direct stoppen met het gebruik van Eucreas en onmiddellijk contact opnemen met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis, aangezien lactaatacidose tot coma kan leiden.  
•    Angio-oedeem (zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen): verschijnselen omvatten opgezwollen gezicht, de tong of de keel, moeilijkheden met slikken, moeilijkheden met ademhalen, plotseling ontstaan van huiduitslag of netelroos die op een reactie kunnen duiden die “angio-oedeem” wordt genoemd. 
•    Leveraandoening (hepatitis) (zelden): verschijnselen omvatten gele huid en ogen, misselijkheid, verlies van eetlust of donkerkleurige urine, die kunnen duiden op een leverziekte (hepatitis). 
•    Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) (frequentie onbekend): verschijnselen omvatten ernstige en aanhoudende pijn in de buik (maagstreek) die zou kunnen uitstralen naar uw rug alsmede misselijkheid en braken. 
 
Andere bijwerkingen 
Een aantal patiënten had last van de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Eucreas: 
•    Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen): misselijkheid, overgeven, diarree, pijn in en rond de maag (buikpijn), verlies van eetlust. 
•    Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen): duizeligheid, hoofdpijn, ongecontroleerd trillen, metaalachtige smaak, lage bloedsuiker. 
•    Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen): gewrichtspijn, vermoeidheid, verstopping (constipatie), opgezwollen handen, enkels of voeten (oedeem). 
•    Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen): keelpijn, loopneus, koorts; tekenen van een hoog gehalte aan melkzuur in het bloed (dit heet melkzuuracidose), bijvoorbeeld slaperigheid of duizeligheid, ernstige misselijkheid of overgeven, buikpijn, onregelmatige hartslag of diepe, snelle ademhaling; roodheid van de huid, jeuk; verlaagde vitamine B12-spiegels (bleekheid, vermoeidheid, mentale symptomen zoals verwardheid of geheugenverlies). 
 
Een aantal patiënten had last van de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Eucreas en een sulfonylureum: 
•    Vaak: duizeligheid, tremor, zwakte, lage bloedsuiker, overmatig zweten. 
 
Een aantal patiënten had last van de volgende bijwerkingen bij het gebruik van Eucreas en insuline: •     Vaak: hoofdpijn, koude rillingen, misselijkheid, lage bloedsuiker, brandend maagzuur. 
•    Soms: diarree, winderigheid. 
 
De volgende bijwerkingen zijn gemeld sinds dit product in de handel is: 
•    Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): jeukende huiduitslag, ontsteking van de alvleesklier, locaal vervellen of blaren, spierpijn. 

5. Hoe bewaart u Eucreas? 

-    Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
-    Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
-    Bewaren beneden 30°C. 
-    Bewaren in de oorspronkelijke verpakking (blisterverpakking) ter bescherming tegen vocht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
-    De werkzame stoffen in dit middel zijn vildagliptine en metformine (in de vorm van metforminehydrochloride). 
-    Elke Eucreas 50 mg/850 mg filmomhulde tablet bevat 50 mg vildagliptine en 850 mg metforminehydrochloride (overeenkomend met 660 mg metformine). 
-    Elke Eucreas 50 mg/1000 mg filmomhulde tablet bevat 50 mg vildagliptine en 1000 mg metforminehydrochloride (overeenkomend met 780 mg metformine). 
-    De andere stoffen in dit middel zijn hydroxypropylcellulose, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172), macrogol 4000 en talk. 
 
Hoe ziet Eucreas eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Eucreas 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten zijn gele, ovale tabletten met hierop de letters “NVR” aan de ene zijde en “SEH” aan de andere zijde. 
Eucreas 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten zijn donkergele, ovale tabletten met hierop de letters “NVR” aan de ene zijde en “FLO” aan de andere zijde. 
 
Eucreas is verkrijgbaar in verpakkingen met 10, 30, 60, 120, 180 of 360 filmomhulde tabletten en in multi-verpakkingen met 120 (2x60), 180 (3x60) of 360 (6x60) filmomhulde tabletten. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten en tabletsterkten in uw land op de markt worden gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Verenigd Koninkrijk 
 
Fabrikant 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Neurenberg 
Duitsland