Fucithalmic is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Oogaandoeningen.

Fucithalmic

Fucithalmic

Fucithalmic is bestemd voor gebruik in het oog.  Het werkzame bestanddeel van Fucithalmic is een antibioticum dat gebruikt wordt voor de behandeling van oogontstekingen, die veroorzaakt worden door bepaalde bacteriën. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.

Bijsluiter(s)

1.Wat is Fucithalmic en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Fucithalmic is bestemd voor gebruik in het oog. 
Het werkzame bestanddeel van Fucithalmic is een antibioticum dat gebruikt wordt voor de behandeling van oogontstekingen, die veroorzaakt worden door bepaalde bacteriën. 
Fucithalmic doodt de bacteriën die gevoelig zijn voor fusidinezuur en zorgt ervoor dat de oogontsteking verdwijnt. Wordt uw klacht na een aantal dagen behandelen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichting mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Tijdens de behandeling mag u geen contactlenzen dragen. Fucithalmic bevat namelijk stoffen die contactlenzen kunnen beschadigen. 12 uur na afloop van de behandeling mag u weer contactlenzen dragen. 
 
Gebruikt u dit middel regelmatig of langdurig, dan loopt u het risico dat de bacteriën, waartegen dit middel werkt, resistent worden voor fusidinezuur. Hierdoor kan dit middel bij u na verloop van tijd niet goed meer werken. 
 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Fucithalmic nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
Er zijn geen wisselwerkingen van andere geneesmiddelen met Fucithalmic bekend. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Fucithalmic kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Omdat Fucithalmic uitsluitend wordt gebruikt in en rondom het oog, worden geen effecten op de vruchtbaarheid verwacht. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Fucithalmic heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. U moet ermee rekening houden dat de ooggel direct na het aanbrengen een voorbijgaande vertroebeling van het gezichtsvermogen kan veroorzaken. 
 
Fucithalmic bevat benzalkoniumchloride 
Fucithalmic bevat benzalkoniumchloride, wat oogirritatie kan veroorzaken en zachte contactlenzen kan doen verkleuren. 

3.Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Dosering en wijze van gebruik 
Dit middel is alleen bedoeld voor gebruik in het oog. 
Was altijd uw handen voor gebruik van Fucithalmic. 
 
De gebruikelijke dosering is slechts één druppel twee tot vier keer per dag in het oog. 
 
Open de tube pas vlak voor gebruik. U mag de opening van de verpakking niet aanraken of in contact laten komen met het oog (of ooglid, oogharen). 
 
Het kan handig zijn om in de spiegel te kijken. - De ooggel wordt als een druppel toegediend. 
-    Houd het oog achterover en kijk omhoog. 
-    Trek het onderste ooglid iets naar voren en laat hierin een druppel ooggel vallen. De druppel is vrij dik, maar zal snel vloeibaar worden in uw oog. U zult nog steeds goed kunnen zien. 
 
Bij de behandeling van een ontsteking van de oogleden is het makkelijk de ooggel op een wattenstaafje aan te brengen. U moet daarna dit wattenstaafje over de oogleden wrijven. 
 
Na het toedienen is het mogelijk dat u een wit poeder ziet rondom uw oog. Dit kan ontstaan als de ooggel opdroogt. Dit is normaal en u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. U kunt het poeder gewoon afvegen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Duur van de behandeling 
De behandeling moet in ieder geval worden voortgezet tot twee dagen na het verdwijnen van de klacht, tenzij uw arts anders voorschrijft. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Gezien de geringe hoeveelheid werkzame stof is het onwaarschijnlijk dat een overdosering optreedt. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid ooggel aanbrengen. U moet dus niet een dubbele hoeveelheid aanbrengen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Na vroegtijdig stoppen met Fucithalmic kan de oog- of ooglidinfectie terugkeren of niet genezen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn diverse reacties op de toedieningsplaats zoals een voorbijgaand prikkend of brandend gevoel in het oog, jeuk of voorbijgaande vertroebeling van het gezichtsvermogen. 
 
Bijwerkingen kunnen zich zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten), vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten), soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten), zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten) of zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voordoen. Bij de hieronder opgesomde bijwerkingen wordt een schatting gegeven van hoe vaak ze kunnen voorkomen. 
 
Immuunsysteemaandoeningen 
Soms: overgevoeligheidsreactie (huiduitslag, toegenomen roodheid of zwelling, jeuk) 
 
Oogaandoeningen 
Vaak: voorbijgaande vertroebeling van het gezichtsvermogen 
Soms: vochtophoping in het ooglid, tranende ogen 
Zelden: verergering van de oogontsteking 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Soms: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel en tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem), huiduitslag (rash) Zelden: netelroos (urticaria) 
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
Vaak: reacties op de toedieningsplaats, waaronder pijn, brandend en prikkend gevoel in het oog, jeuk en ongemak/irritatie op de toedieningsplaats. 
 
Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen 
Gebaseerd op de resultaten van klinisch onderzoek, zullen naar verwachting de frequentie, het type en de ernst van de bijwerkingen bij kinderen gelijk zijn aan die bij volwassenen. 

5.Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Fucithalmic beneden 30°C bewaren.  
Een geopende tube niet langer dan 1 maand gebruiken. 
Het is aan te raden de datum waarop u de tube hebt geopend op het doosje te schrijven. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
•    De werkzame stof in dit middel is fusidinezuur 10 mg/g 
•    De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, carbomeer, dinatriumedetaat, mannitol, natriumhydroxide en steriel water  
 
Zie rubriek 2 voor meer informatie over het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride. 
 
Hoe ziet Fucithalmic eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
De ooggel is een witte tot gebroken witte enigszins dikke vloeistof, en is verpakt in een tube met 5 gram ooggel.