Granisetron

Granisetron bevat een middel genaamd granisetron. Deze behoort tot een groep  geneesmiddelen genaamd ‘5-HT3-receptor antagonist’ of ‘anti-emitica’. Deze tabletten dienen alleen door volwassenen te worden gebruikt. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

Dienst
Kosten opdracht *
Dienst – Kosten opdracht *

1. WAT IS GRANISETRON EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 

Granisetron bevat een middel genaamd granisetron. Deze behoort tot een groep 
geneesmiddelen genaamd ‘5-HT3-receptor antagonist’ of ‘anti-emitica’. Deze tabletten dienen alleen door volwassenen te worden gebruikt. 
 
Granisetron wordt gebruikt ter voorkoming of ter behandeling van misselijkheid en braken, welke wordt veroorzaakt door de behandeling van andere geneesmiddelen tegen kanker, zoals chemotherapie of bestraling. 

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
U bent allergischvoor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.  
 
Wanneer moet u  extra voorzichtig zijn met dit middel?  
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gaat gebruiken  
-    Als u problemen heeft met uw stoelgang vanwege een darmblokkade 
-    Als u hartproblemen heeft, wordt behandeld tegen kanker met een geneesmiddel waarvan het bekend is dat deze uw hart beschadigd of problemen heeft met zoutniveaus in uw lichaam, zoals kalium, natrium of calcium (elektrolyt afwijkingen) 
-    Als u andere ‘5-HT3-receptor antagonist’ geneesmiddelen gebruikt, waaronder dolasetron, ondansetron die net als Granisetron worden gebruikt voor de behandeling en ter voorkoming van misselijkheid en braken. 
 
Serotonin syndroom is een zeldzame, maar potentieel levensbedreigende reactie die kan optreden bij Granisetron (zie hoofdstuk 4). De reactie kan optreden als u Granisetron alleen inneemt, maar het is meer waarschijnlijk dat het optreedt als u Granisetron met bepaalde andere geneesmiddelen inneemt (in het bijzonder fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, citalopram, escitalopram, venlafaxine, duloxetine). 
 
Kinderen 
Kinderen dienen deze tabletten niet te gebruiken. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Granisetron nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst ander geneesmiddelen gaat gebruiken?Vertel dat dan uw arts, verpleegkundige of apotheker. Dit is omdat Granisetron de werking van sommige geneesmiddelen kan beïnvloeden. Tevens kunnen enkele andere geneesmiddelen de werking van deze tabletten beïnvloeden.  
 
Vertel uw arts, verpleegkundige of apotheker in het bijzonder als u de volgende geneesmiddelen gebruikt: -    SSRI (selectieve serotonine heropname remmers) gebruikt voor de behandeling van depressie en / of       angst. Voorbeelden zijn fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, citalopram, escitalopram. -    SNRI's (serotonine noradrenaline heropname remmers) gebruikt voor de behandeling van depressie en /        of angst. Voorbeelden hiervan zijn venlafaxine, duloxetine. 
-    geneesmiddelen om onregelmatige hartkloppingen te behandelen, andere ‘5-HT3-receptor antagonist’ geneesmiddelen, waaronder dolasetron of ondansetron (zie hierboven ‘wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’) 
-    fenobarbital, een geneesmiddel gebruikt om epilepsie te behandelen 
-    een geneesmiddel genaamd ketoconazol gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties - het antibiotica erythromycin gebruikt om bacteriële infecties te behandelen  
 
Waarop moet u letten met eten en drinken?  
U kunt Granisetron met of zonder voedsel innemen. Elke tablet moet met water worden ingenomen. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding gebruik dan niet deze tabletten, tenzij uw arts dit heeft verteld. 
Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Granisetron heeft geen of te verwaarlozen nadelige invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om gereedschap of machines te gebruiken. 
 
Granisetron bevat lactose 
Dit geneesmiddel bevat lactose (een suiker type). Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. 

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Elke tablet moet in zijn geheel met water worden ingenomen. 
 
De aanbevolen dosering van Granisetron verschilt van de ene patiënt met de andere. Het is afhankelijk van uw leeftijd, gewicht en of uw dit middel krijgt toegediend ter voorkoming of voor de behandeling van misselijkheid en braken. De arts zal bekijken hoeveel u toegediend dient te krijgen. 
 
Ter voorkoming van zich ziek voelen of zijn 
Uw eerste dosering van Granisetron zal gebruikelijk een uur voor uw bestraling of chemotherapie worden gegeven. De dosering zal eenmaal daags een of twee tabletten van 1 mg of een tablet van 2 mg zijn voor maximaal een week na uw bestraling of chemotherapie. 
 
Behandeling van zich ziek voelen of zijn 
De gebruikelijke dosering zal eenmaal daags een of twee tabletten van 1 mg of een tablet van 2 mg zijn. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Als u denkt dat u teveel tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. De symptomen van een overdosis omvatten lichte hoofdpijn. Afhankelijk van uw symptomen zult u hiervoor worden behandeld. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 

Als u denkt dat u uw geneesmiddel vergeten bent in te nemen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.  
 
Als u stopt met het innemen van dit middel. 
Stop niet met het innemen van uw geneesmiddel voordat de behandeling is voltooid. Uw symptomen kunnen terugkeren als u stopt met het gebruik van uw geneesmiddel.  
 
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Ga onmiddellijk naar uw arts als u last krijgt van een van de volgende bijwerkingen: 
-    allergische reactie (anafylaxie) (kan voorkomen bij 1 op de 100 mensen). De kenmerken kunnen omvatten opgezwollen keel, gezicht, lippen en mond, moeilijkheden met ademhalen of slikken. 
 
Andere bijwerkingen dit zijn geconstateerd gedurende de inname van dit geneesmiddel: Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 
-    hoofdpijn 
-    obstipatie. Uw arts zal uw conditie regelmatig controleren 
 
Vaak: kan voorkomen bij 1  op de 10 gebruikers 
-    slaapproblemen (insomnia) 
-    verandering van de werking van de lever aangetoond door bloedtesten 
-    diarree 
 
Zelden: kan voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers 
-    Serotonine Syndroom. De symptomen kunnen onder meer diarree, misselijkheid, braken, hoge temperatuur en bloeddruk, overmatig zweten en snelle hartslag, agitatie, verwarring, hallucinatie, rillingen, spieren shakes, schokken of stijfheid, verlies van coördinatie en rusteloosheid zijn. 
-    huiduitslag of een allergische huid reactie of ‘netelroos’ of  ‘kroep’ (urticaria). De kenmerken kunnen inhouden rode, verhoogde jeukende bulten. 
-    Veranderingen in de hartkloppingen (ritme) en veranderingen op de ECG waargenomen (electronische opname van het hart) 
-    abnormale onwillekeurige bewegingen, zoals schudden, spierstijfheid en spiersamentrekkingen. 

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?  

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
Gebruik dit medicijn niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
•    Het werkzame stof is granisetron (als granisetronhydrochloride), 1 mg en 2 mg.  
•    De andere stoffen in dit middel zijn:  
-    Tabletkern: watervrije lactose, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), hypromellose, magnesiumstearaat. 
-    Tabletomhulling: Opadry II 85F 18378 wit (polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, talk). 
 
Hoe ziet Granisetron filmomhulde tablet eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Uiterlijk: 
Tablet van 1 mg: driehoekige, witte, biconvexe, filmomhulde tabletten met opdruk 'G1' aan één zijde. Tablet van 2 mg: driehoekige, witte, biconvexe, filmomhulde tabletten met opdruk 'G2' aan één zijde. 
 
Verpakkingsgrootten: 
5, 10 en 100 (10x10) filmomhulde tabletten in doordrukstrips.  
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Vergunninghouder: 
Pharma B.V. 
Baarnsche Dijk 1 
3741 LN Baarn 
  
Fabrikant: 
Actavis hf 
Reykjavikurvegur 78 
220 Hafnarfjördur 
IJsland 
 
Actavis Ltd. 
B16 Bulebel Industrial Estate 
Zejtun ZTN08 
Malta