Directly go to the content
Irbesartan

Irbesartan

Irbesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als angiotensine-2receptorantagonisten. Angiotensine-2 is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aan receptoren in de bloedvaten. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging van de bloeddruk tot gevolg. Dit middel verhindert de binding van angiotensine-2 aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt. Dit middel vertraagt de afname van de nierfunctie bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes.    Irbesartan wordt gebruikt  bij de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie)  ter bescherming van de nier bij type 2 diabetes patiënten met hoge bloeddruk waarbij door laboratoriumtesten een verminderde nierfunctie is aangetoond.     

1. Wat is Irbesartan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Irbesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als angiotensine-2receptorantagonisten. Angiotensine-2 is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aan receptoren in de bloedvaten. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging van de bloeddruk tot gevolg. Dit middel verhindert de binding van angiotensine-2 aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt. Dit middel vertraagt de afname van de nierfunctie bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes. 

 

Irbesartan wordt gebruikt 

 • bij de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie
 • ter bescherming van de nier bij type 2 diabetes patiënten met hoge bloeddruk waarbij door laboratoriumtesten een verminderde nierfunctie is aangetoond. 

 

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter om dit middel te vermijden aan het begin van de zwangerschap – zie ook ‘Zwangerschap’.) 
 • U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt en als u: 

 • last krijgt van hevig braken of diarree 
 • lijdt aan nierproblemen 
 • lijdt aan hartproblemen 
 • geopereerd moet worden of narcosemiddelen krijgt  
 • een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt:
 • een “ACE-remmer” (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u diabetes-gerelateerde nierproblemen heeft
 • aliskiren

Uw arts zal mogelijk uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed controleren.

Zie ook de informatie in rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”.

 • denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van dit middel wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en het dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook ‘Zwangerschap’). 

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten omdat de veiligheid en werkzaamheid nog niet volledig zijn vastgesteld.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Irbesartan nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

 

Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen:

 • als u een ACE-remmer of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

 

U zou bloedcontroles nodig kunnen hebben als u:  

 • kaliumsupplementen gebruikt 
 • kaliumbevattende zoutvervangingsmiddelen gebruikt 
 • kaliumsparende medicijnen (zoals bepaalde plaspillen) gebruikt 
 • lithiumbevattende medicijnen gebruikt.  

 

Indien u bepaalde ontstekingsremmers gebruikt (zogenaamde niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)), kan het effect van irbesartan afnemen. 

 

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Dit middel kan worden ingenomen met of zonder voedsel. 

 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 

Zwangerschap 

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van dit middel voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van dit middel een ander geneesmiddel te gebruiken. Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden. 

 

Borstvoeding 

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Dit middel wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg geboren is. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Er is geen onderzoek verricht naar het effect op rijvaardigheid en het gebruik van machines. Uw vaardigheid om voertuigen te besturen of machines te bedienen wordt waarschijnlijk niet door dit middel verminderd. Echter, af en toe kan duizeligheid of vermoeidheid optreden tijdens de behandeling van hoge bloeddruk. Als u hier last van heeft, overleg dan met uw arts voordat u een voertuig gaat besturen of machines gaat bedienen. 

 

Irbesartan bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bijvoorbeeld lactose), neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

 

3. Hoe neemt u dit middel in?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Wijze van inname 

 • Dit middel is voor oraal gebruik. De tabletten dienen doorgeslikt te worden met voldoende vocht (bijvoorbeeld een glas water). U kunt dit middel innemen met of zonder voedsel. Probeer uw dagelijkse dosis iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Het is belangrijk dat u doorgaat met het innemen van dit medicijn totdat uw arts u anders adviseert. 

 

 • Patiënten met hoge bloeddruk 

De aanbevolen dosering is 150 mg éénmaal daags (twee tabletten van 75 mg per dag of één tablet van 150 mg per dag). De dosis mag later verhoogd worden tot 300 mg éénmaal daags (vier tabletten van 75 mg, twee tabletten van 150 mg of één tablet van 300 mg per dag), afhankelijk van het effect op uw bloeddruk. 

 

 • Patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes met nierziekte 

Bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes is éénmaal daags 300 mg (vier tabletten van 75 mg, twee tabletten van 150 mg of één tablet van 300 mg per dag) de aanbevolen onderhoudsdosering voor de behandeling van hiermee samenhangende nierziekte.  

 

De arts kan een lagere dosis voorschrijven, met name bij patiënten die dialyse van hun bloed ondergaan, of bij patiënten die ouder zijn dan 75 jaar. 

 

Het maximale bloeddrukverlagende effect dient bereikt te worden binnen 4-6 weken na het begin van de behandeling. 

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, waarschuw dan direct uw arts. 

 

Kinderen dienen dit middel niet in te nemen  

Dit middel dient niet te worden gegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar. Als een kind enkele tabletten inneemt, waarschuw dan direct uw arts. 

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, neem dan de volgende dag gewoon uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 

Net als bij gelijksoortige geneesmiddelen, zijn in zeldzame gevallen allergische huidreacties (uitslag, netelroos), alsmede zwelling van het gezicht, de lippen en/of de tong gemeld bij patiënten die irbesartan kregen. Als u denkt dat u een dergelijke reactie ontwikkelt of last krijgt van kortademigheid, stop dan met inname van dit middel en raadpleeg direct uw arts

 

Dit middel kan de volgende bijwerkingen veroorzaken: 

 

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): 

 • indien u hoge bloeddruk heeft en type 2 diabetes met nierziekte kan bloedonderzoek een verhoogd kaliumgehalte aangeven.  

 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): 

 • duizeligheid, gevoel van ziekte/overgeven, vermoeidheid en bloedonderzoek kan verhoogde spiegels aangeven van een enzym wat een indicatie is voor de spier- en hartfunctie (creatinekinase). Bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes met nierziekte werd tevens lage bloeddruk en duizeligheid (met name wanneer opgestaan wordt vanuit liggende of zittende houding) en pijn in gewrichten of spieren en verlaagde spiegels van een eiwit in de rode bloedcellen (hemoglobine) gerapporteerd.  

 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): 

 • verhoogde hartslag, blozen, hoest, diarree, gestoorde spijsvertering/brandend maagzuur, seksuele disfunctie (problemen met seksuele prestaties), pijn op de borst, geelkleuring van de huid en/of het oogwit door lever- of bloedproblemen (geelzucht).  

 

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • hoofdpijn, smaakstoornissen, oorsuizen, gevoel van duizeligheid of “rondtollen” (vertigo), spierkrampen, pijn in uw gewrichten en spieren, verstoring van de werking van de lever, verhoogd kaliumgehalte in het bloed, verminderde werking van de nieren en ontsteking van kleine bloedvaten voornamelijk in de huid (een aandoening bekend als leukocytoclastische vasculitis), tekort aan bloedplaatjes met als verschijnselen blauwe plekken en verhoogde kans op bloedingen (trombocytopenie). 

 

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

 

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 

 • De werkzame stof in dit middel is irbesartan.

Eén Irbesartan 75 mg filmomhulde tablet bevat 75 mg irbesartan. 

Eén Irbesartan 150 mg filmomhulde tablet bevat 150 mg irbesartan. 

Eén Irbesartan 300 mg filmomhulde tablet bevat 300 mg irbesartan. 

 • Amoxicilline betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

 

Hoe ziet Irbesartan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Irbesartan betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

1. Wat is Irbesartan/HCT en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 

Irbesartan/HCT is een combinatie van twee werkzame bestanddelen, irbesartan en hydrochloorthiazide. 

 

Irbesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als angiotensine-II-

receptorantagonisten. Angiotensine-II is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aan receptoren in de bloedvaten. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging van de bloeddruk tot gevolg. Irbesartan verhindert de binding van angiotensine-II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt. 

Hydrochloorthiazide is een middel uit de groep geneesmiddelen (die we thiazidediuretica noemen) die de hoeveelheid urine doen toenemen en op die manier de bloeddruk verlagen. 

De twee werkzame bestanddelen in Irbesartan/HCT bewerkstelligen samen een grotere verlaging van de bloeddruk dan men met elke component afzonderlijk zou bereiken. 

 

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk als behandeling met irbesartan of hydrochloorthiazide alleen niet resulteerde in een voldoende bloeddrukdaling.

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden rubriek 6.
 • U bent allergisch voor hydrochloorthiazide of voor enig ander sulfonamidederivaat 
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter om Irbesartan/HCT te vermijden tijdens de beginfase van de zwangerschap – zie de rubriek zwangerschap) 
 • U heeft ernstige lever- of nierproblemen 
 • U produceert moeilijk urine 
 • Uw arts stelt vast dat u aanhoudend hoge calciumwaarden of lage kaliumwaarden in uw bloed heeft 
 • U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

 

Irbesartan/HCT dient niet aan kinderen en adolescenten (onder de 18 jaar) te worden gegeven. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 

Vertel uw arts indien u: 

 • lijdt aan hevig braken of diarree
 • lijdt aan nierproblemen of bij een niertransplantatie
 • lijdt aan hartproblemen
 • lijdt aan leverproblemen
 • lijdt aan suikerziekte
 • lijdt aan lupus erythematodes (ook bekend als lupus of SLE)
 • lijdt aan primair aldosteronisme (een aandoening die gerelateerd is aan een te hoge productie van het hormoon aldosteron, hetgeen leidt tot vasthouden van zout met als gevolg een toename van de bloeddruk)
 • een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt:
 • een “ACE-remmer” (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u diabetes-gerelateerde nierproblemen heeft
 • aliskiren

Uw arts zal mogelijk uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed controleren.

Zie ook de informatie in rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”.

 

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Het gebruik van dit middel wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie de rubriek zwangerschap).

 

U dient het ook aan uw arts te vertellen, als u: een zoutarm dieet volgt

 • symptomen zoals abnormale dorst, droge mond, algemene zwakte, slaperigheid, spierpijn of spierkramp, misselijkheid, braken, of een abnormaal snelle hartslag heeft; deze kunnen wijzen op een veel te sterke werking van hydrochloorthiazide (bestanddeel van dit middel ) 
 • merkt dat uw huid ongewoon sneller gevoelig is voor de zon met kenmerken die lijken op verbranding door de zon (zoals roodheid, jeuk, zwelling, blaren)
 • geopereerd moet worden of narcosemiddelen zult krijgen
 • veranderingen heeft in uw gezichtsvermogen of pijn in één of beide ogen krijgt terwijl u dit middel inneemt. Dat zou een teken kunnen zijn van ontwikkeling van glaucoom, een verhoogde druk in uw oog/ogen. U moet de behandeling met dit middel stopzetten en contact opnemen met uw arts.

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel mag niet worden toegediend aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Irbesartan/HCT nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaar gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

Vochtuitdrijvende geneesmiddelen, zoals hydrochloorthiazide dat voorkomt in dit middel, kunnen de werking van andere middelen beïnvloeden. Geneesmiddelen die lithium bevatten dienen niet gelijktijdig met Irbesartan/HCT gebruikt te worden zonder nauwkeurige controle door uw arts. 

 

Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen:

 • als u een ACE-remmer of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”)

 

Controle van uw bloed kan nodig zijn als u één van de volgende middelen gebruikt: 

 • kaliumsupplementen
 • kaliumbevattende zoutvervangingsmiddelen
 • kaliumsparende geneesmiddelen of andere vochtuitdrijvende geneesmiddelen (plastabletten)
 • sommige laxeermiddelen
 • middelen tegen jicht
 • vitamine D supplementen op medisch voorschrift
 • geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen
 • geneesmiddelen tegen suikerziekte (tabletten of insulines)
 • carbamazepine (een geneesmiddel om epilepsie te behandelen).

 

Ook is het belangrijk uw arts te vertellen als u andere geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk te verlagen, of bijnierschorshormonen, geneesmiddelen tegen kanker, pijnstillers, geneesmiddelen tegen gewrichtsontstekingen, of colestyramine en colestipolharsen die gebruikt worden voor verlaging van het cholesterol in uw bloed. 

 

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Irbesartan/HCT kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 

Doordat dit middel hydrochloorthiazide bevat kunt u bij het drinken van alcohol en tijdens het gebruik van dit geneesmiddel een toegenomen gevoel van duizeligheid krijgen bij het opstaan, in bijzonder wanneer u opstaat vanuit een zittende positie. 

 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.  

 

Zwangerschap 

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van dit middel voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Irbesartan/HCT een ander geneesmiddel te gebruiken. Irbesartan/HCT wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

 

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Irbesartan/HCT wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Uw vaardigheid om voertuigen te besturen of machines te bedienen wordt waarschijnlijk niet verminderd door Irbesartan/HCT. Tijdens de behandeling van hoge bloeddruk kan echter af en toe duizeligheid of vermoeidheid optreden. Als u hier last van heeft, overleg dan met uw arts voordat u een voertuig gaat besturen of machines gaat bedienen. 

 

Irbesartan/HCT bevat lactose 

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

 

3. Hoe neemt u dit middel in?

 

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Dosering

 

Irbesartan/HCT 150/12,5 mg, filmomhulde tabletten De aanbevolen dosering is één of twee tabletten per dag. 

 

Irbesartan/HCT 300/12,5 mg en Irbesartan/HCT 300/25 mg, filmomhulde tabletten De aanbevolen dosering is één tablet per dag. 

 

Gewoonlijk zal Irbesartan/HCT worden voorgeschreven door uw arts als uw vorige geneesmiddelen onvoldoende bloeddrukdaling gaven. Uw arts zal u vertellen hoe u moet overschakelen van uw vorige geneesmiddelen naar Irbesartan/HCT. 

 

Wijze van inname 

Irbesartan/HCT is voor oraal gebruik. De tabletten dienen doorgeslikt te worden met voldoende vocht (bijv. een glas water). U kunt Irbesartan/HCT innemen met of zonder voedsel. Probeer om uw dagelijkse dosis iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag in te nemen. Het is belangrijk dat u doorgaat met het innemen van dit medicijn totdat uw arts u anders adviseert. 

 

Het maximale bloeddrukverlagende effect dient binnen 6-8 weken na het begin van de behandeling bereikt te worden. 

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, waarschuw dan direct uw arts. 

 

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar 

Irbesartan/HCT dient niet te worden gegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar. Als een kind enkele tabletten inslikt, waarschuw dan direct uw arts. 

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, ga dan gewoon door met de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

4. Mogelijke bijwerkingen

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Sommige van de bijwerkingen kunnen ernstig zijn en hebben direct medische aandacht nodig.

 

In zeldzame gevallen zijn allergische huidreacties (uitslag, netelroos), alsmede zwelling van het gezicht, de lippen en/of de tong gemeld bij patiënten die irbesartan kregen. 

Als u een dergelijke bovengenoemde reactie ontwikkelt of last krijgt van kortademigheid, stop dan met Irbesartan/HCT en raadpleeg direct uw arts. 

 

Gemelde bijwerkingen in klinisch geneesmiddelenonderzoek bij patiënten die behandeld waren met de combinatie van irbesartan en hydrochloorthiazide waren: 

 

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor mij minder dan 1 op de 10 gebruikers) 

 • misselijkheid/braken
 • abnormaal plassen
 • vermoeidheid
 • duizeligheid (inclusief die bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding)
 • bloedonderzoeken kunnen verhoogde hoeveelheden van een enzym aangeven dat een maat is voor de spier- en hartfunctie (creatinekinase) of verhoogde hoeveelheden van stoffen die een maat zijn voor de nierfunctie (bloedureumstikstof, creatinine). 

Als u veel last krijgt van een van deze bijwerkingen, raadpleeg dan uw arts. 

 

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor mij minder dan 1 op de 100 gebruikers) 

 • diarree
 • lage bloeddruk
 • zwakheid
 • versnelde hartslag 
 • overmatig blozen
 • zwelling
 • seksuele disfunctie (problemen met het seksueel functioneren)
 • bloedonderzoek kan wijzen op verlaagde hoeveelheden van kalium en natrium in uw bloed.  Als u veel last krijgt van een van deze bijwerkingen, raadpleeg dan uw arts. 

 

Bijwerkingen die gemeld zijn sinds het op de markt brengen van de combinatie van irbesartan en hydrochloorthiazide

Enkele bijwerkingen zijn gemeld sinds het op de markt brengen van irbesartan/hydrochloorthiazide. Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is zijn: hoofdpijn, oorsuizen, hoesten, smaakstoornissen, verstoring van de spijsvertering, pijn in gewrichten en spieren, abnormale werking van de lever en verminderde werking van de nieren, verhoogde hoeveelheden kalium in het bloed en allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos, zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of de keel. Sommige gevallen van geelzucht (gele verkleuring van de huid en/of het oogwit ) zijn gemeld.

 

Zoals voor alle combinaties van twee werkzame bestanddelen geldt, kunnen de bijwerkingen die in verband gebracht zijn met de afzonderlijke bestanddelen, niet worden uitgesloten.

 

Bijwerkingen met betrekking tot irbesartan alleen 

Naast de hierboven genoemde bijwerkingen is ook pijn op de borst gemeld. 

 

Bijwerkingen met betrekking tot hydrochloorthiazide alleen 

Verlies van eetlust, irritatie van de maag, maagkrampen, problemen met de stoelgang (obstipatie), geelzucht (geelkleuring van de huid en/of het oogwit); alvleesklierontsteking gekenmerkt door ernstige pijn in de bovenbuik vaak samengaand met misselijkheid en braken, slaapstoornissen, depressie, wazig zien, tekort aan witte bloedcellen hetgeen kan leiden tot frequente infecties, koorts, afname van bloedplaatjes (een bloedcel die noodzakelijk is voor de bloedstolling), afname van rode bloedcellen (anemie) gekenmerkt door vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid tijdens het sporten, duizeligheid en bleek eruit zien, nierziekte, longproblemen inclusief longontsteking of ophoping van vocht in de longen, verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht, ontstekingen van de bloedvaten, een huidaandoening gekenmerkt door het afschilferen van de huid over het gehele lichaam, cutane lupus erythematodes gekenmerkt door huiduitslag op het gezicht, nek en hoofdhuid, allergische reacties, zwakte en spiersamentrekkingen, veranderd hartritme, verlaagde bloeddruk na het wijzigen van de lichaamspositie, opzwelling van de speekselklieren, hoge bloedsuikerwaarden, suiker in de urine, verhoging van bepaalde vetten in het bloed, hoge waarden van urinezuur in het bloed, wat jicht kan veroorzaken. 

 

Het is bekend dat bijwerkingen, gerelateerd aan hydrochloorthiazide, kunnen toenemen naarmate de dosis van hydrochloorthiazide hoger is. 

 

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

5. Hoe bewaart u dit middel?

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30 °C.

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

 

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn irbesartan en hydrochloorthiazide.

Irbesartan/HCT 150/12,5 mg, filmomhulde tabletten

Elke tablet Irbesartan/HCT 150/12,5 mg bevat 150 mg irbesartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

 

Irbesartan/HCT 300/12,5 mg, filmomhulde tabletten

Elke tablet Irbesartan/HCT 300/12,5 mg bevat 300 mg irbesartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

 

Irbesartan/HCT 300/25 mg, filmomhulde tabletten

Elke tablet Irbesartan/HCT 300/25 mg bevat 300 mg irbesartan en 25 mg hydrochloorthiazide.

 

 • Irbesartan/HCT betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

 

Hoe ziet Irbesartan/HCT eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Irbesartan/HCT betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.