Directly go to the content
Minims Chlooramfenicol

Minims Chlooramfenicol

Minims Chlooramphenicol zijn oogdruppels tegen ooginfecties.  Deze druppels zijn aangewezen bij ontstekingen van het oog en de oogleden veroorzaakt door kiemen die enkel gevoelig zijn voor de werkzame stof (chlooramfenicol), of in het geval van overgevoeligheid voor een andere groep van antibiotica genaamd aminoglycosiden.    Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

1. Wat is Minims Chlooramfenicol en waarvoor wordt dit middel gebruikt ? 

Minims Chlooramphenicol zijn oogdruppels tegen ooginfecties. 
Deze druppels zijn aangewezen bij ontstekingen van het oog en de oogleden veroorzaakt door kiemen die enkel gevoelig zijn voor de werkzame stof (chlooramfenicol), of in het geval van overgevoeligheid voor een andere groep van antibiotica genaamd aminoglycosiden. 
 
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
–    U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.  
–    Bij stoornissen in de bloedvorming. 
–    Bij ernstige leveraandoeningen. 
–    Bij familiale voorgeschiedenis van beenmergdepressie, uitgelokt door dit geneesmiddel. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Dit geneesmiddel zal bij voorkeur worden voorgeschreven na de uitslag van een kweek van de microben die de infectie veroorzaken. Het is geen geneesmiddel van eerste keuze. 
 
Naarmate het product vaker wordt gebruikt, zal de kans voor het optreden van overgevoeligheidsreacties toenemen. 
 
Microben die niet gevoelig zijn voor dit geneesmiddel kunnen overwoekeren en in dit geval moet de behandeling worden gestaakt. 
 
De behandeling zal ook worden gestaakt bij het optreden van allergische reacties of ernstige bijwerkingen. 
 
Gedurende maximaal 10 dagen gebruiken. 
 
Geen contactlenzen dragen tot 30 minuten na het indruppelen. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Minims Chlooramphenicol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
  
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Chlooramfenicol gaat doorheen de placenta en wordt in de moedermelk uitgescheiden. Bij de foetus of zuigeling kan het zogenaamde “gray syndrome” optreden wanneer de moeder chlooramfenicol heeft gebruikt. 
Bij een dosis van 5 mg per dag zal het risico echter zeer waarschijnlijk niet zo groot zijn dat gebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding behoeft ontraden te worden. 
 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
De aanbevolen dosering is:  
1 à 2 druppels om de 2 à 3 uren in het geïnfecteerde oog. 
Nadat de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen moet de behandeling nog gedurende minstens 48 uren worden verdergezet. 
‘s Nachts kan een chlooramfenicol oogzalf worden gebruikt. 
 
De Minims zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen. 
 
Wijze van gebruik  
Indruppelen in het oog. 

Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, wordt de kans op ongewenste reacties verminderd. 
Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Wanneer u te veel van Minims Chlooramphenicol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

4. Mogelijke bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Tijdelijke irritatie en overgevoeligheidsreacties kunnen optreden waaronder roodheid van het oog, jeuk, netelroos, huiduitslag, jeuk en oedeem. Bloedafwijkingen kunnen ook optreden.  Een brandend gevoel in het oog kan optreden en een bittere smaak kan worden waargenomen. 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.  Niet in de vriezer bewaren. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
– De werkzame stof in dit middel is chlooramfenicol. 1 ml oplossing bevat 5 mg chlooramfenicol. – De andere stoffen in dit middel zijn boorzuur, borax, gezuiverd water. 
 
Hoe ziet Minims Chlooramphenicol eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims). 
Doos met 20 Minims (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml vloeistof. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  
Bausch & Lomb Pharma 
Lambermontlaan 430 
1030 Brussel 
België 
 
Fabrikant 
Laboratoire Chauvin 
Zone Industrielle Ripotier Haut 
07200 AUBENAS 
Frankrijk