Directly go to the content
Montelukast

Montelukast

Montelukast  is een leukotrieenreceptorantagonist die bepaalde stoffen, leukotriënen genoemd, blokkeert. Leukotriënen veroorzaken ontsteking (zwelling) en vernauwing van de luchtwegen in de longen en veroorzaken ook allergiesymptomen. Door de leukotriënen te blokkeren, vermindert Montelukast  astmasymptomen en seizoensgebonden allergische symptomen (oftewel hooikoorts of seizoensgebonden allergische rhinitis) en houdt het de astma onder controle.    

Wat Montelukast en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Wat zijn Montelukast tabletten?  

Montelukast is een leukotrieenreceptorantagonist die bepaalde stoffen, leukotriënen genoemd, blokkeert.  

Hoe werkt Montelukast?  

Leukotriënen veroorzaken ontsteking (zwelling) en vernauwing van de luchtwegen in de longen en veroorzaken ook allergiesymptomen. Door de leukotriënen te blokkeren, vermindert Montelukast astmasymptomen en seizoensgebonden allergische symptomen (oftewel hooikoorts of seizoensgebonden allergische rhinitis) en houdt het de astma onder controle.  

Wanneer Montelukast gebruikt moet worden

Montelukast voor astma

Uw arts heeft Montelukast  voorgeschreven ter behandeling van uw astma en ter voorkoming van astmasymptomen overdag en ’s nachts.  
Montelukast  wordt gebruikt voor de behandeling bij volwassen en adolescenten vanaf 15 jaar oud of ouder van wie de astma onvoldoende onder controle is met hun medicatie en bij wie aanvullende therapie nodig is. Montelukast  helpt ook voorkomen dat tijdens inspanning uw luchtwegen zich vernauwen. Bij astmapatiënten bij wie Montelukast  voor astma gebruikt wordt, kan Montelukast  10 mg ook verlichting geven van seizoensgebonden allergische rhinitis.  Afhankelijk van de symptomen en de ernst van uw astma zal uw arts bepalen hoe Montelukast  gebruikt moet worden.  

Wat is astma?  

Astma is een chronische ziekte. 

Astma omvat:  

 • Ademhalingsproblemen als gevolg van vernauwde luchtwegen. Deze vernauwing kan afhankelijk van omstandigheden verergeren of verbeteren.  
 • Gevoelige luchtwegen die reageren op verschillende prikkels, zoals sigarettenrook, pollen, koude lucht of inspanning. 
 • Gezwollen (ontstoken) wand van luchtwegen. 

Symptomen van astma zijn onder andere: hoesten, piepende ademhaling en een beklemmend gevoel op de borst.   

Wat zijn seizoensgebonden allergieën?   

Seizoensgebonden allergieën (oftewel hooikoorts of seizoensgebonden allergische rhinitis) zijn allergische reacties die vaak worden veroorzaakt door boom-, gras- en onkruidpollen in de lucht. Veel voorkomende symptomen van seizoensgebonden allergieën zijn: verstopte, lopende, jeukende neus, niezen, waterige, gezwollen, rode, jeukende ogen. 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Vertel uw arts over medische problemen of allergieën die u heeft of heeft gehad. 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  

Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt. 

 • Als de symptomen van uw astma erger worden, moet u direct contact opnemen met uw arts.   
 • Oraal Montelukast  is niet bedoeld voor de behandeling van acute astma-aanvallen. Bij een aanval moet u de instructies opvolgen die uw arts u voor dergelijke situaties heeft gegeven. 
 • Zorg ervoor dat u altijd het inhalatienoodgeneesmiddel tegen astma-aanvallen bij u heeft.  
 • Het is belangrijk dat u alle door uw arts voorgeschreven astmamedicatie blijft innemen. 
 • Montelukast  dient niet de andere astmamedicatie te vervangen die door uw arts voor u is voorgeschreven.   
 • Elke patiënt die geneesmiddelen tegen astma gebruikt, moet zich ervan bewust zijn dat het noodzakelijk is om zijn/haar arts te raadplegen als er een combinatie van symptomen optreedt, waaronder een griepachtige aandoening, tintelend gevoel of gevoelloosheid in de armen of benen, verergering van longproblemen en/of uitslag.  
 • U mag geen acetylsalicylzuur (aspirine) of ontstekingsremmende geneesmiddelen (oftewel niet- steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, NSAID’s) innemen wanneer deze de astma verergeren.  

Gebruik door kinderen  

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 15 jaar. 
 
Er zijn verschillende vormen van dit geneesmiddel beschikbaar voor pediatrische patiënten onder de 18 jaar oud op basis van hun leeftijdscategorie. 

Neemt u nog andere geneesmiddelen in? 

Neemt u naast Montelukast  nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
Sommige geneesmiddelen kunnen van invloed zijn op de manier waarop Montelukast  werkt en Montelukast  kan van invloed zijn op de werking van andere geneesmiddelen.   
 
Neem contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige voordat u Montelukast  inneemt indien u de volgende geneesmiddelen gebruikt: 

 • Fenobarbital (middel voor de behandeling van epilepsie).  
 • Fenytoïne (middel voor de behandeling van epilepsie).  
 • Rifampicine (middel tegen tuberculose en andere infecties). 
 • Gemfibrozil (middel voor de behandeling van hoge lipidenconcentraties in het plasma).  

Waarop moet u letten met eten en drinken?  

Montelukast 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen.  


Zwangerschap en borstvoeding   

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Zwangerschap   
Uw arts zal beoordelen of u tijdens deze periode Montelukast  mag innemen.  

Borstvoeding   
Het is onbekend of Montelukast  in de moedermelk terechtkomt. Als u borstvoeding geeft of wilt geven, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Montelukast  inneemt.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  

Naar verwachting zal Montelukast  geen invloed hebben op uw vermogen om voertuigen te  besturen of machines te bedienen. De reactie op het geneesmiddel kan echter van persoon tot  persoon verschillen. Bepaalde bijwerkingen (zoals duizeligheid en sufheid)  werden gemeld bij het gebruik van Montelukast  kunnen bij sommige patiënten van invloed zijn op de rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen.  
 
Montelukast  bevat lactosemonohydraat  Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

 • Zoals voorgeschreven door uw arts mag u slechts één tablet Montelukast per dag innemen.  
 • Zelfs als u geen symptomen heeft of als u een acute astma-aanval heeft, moet u de tablet innemen.  

Dosering voor volwassenen van 15 jaar en ouder  
Eén 10 mg tablet eenmaal per dag ’s avonds.  
 
Als u Montelukast gebruikt, verzeker uzelf er dan van dat u geen andere geneesmiddelen inneemt die hetzelfde werkzame bestanddeel (montelukast) bevatten.  
Uw arts zal beoordelen of u Montelukast kunt nemen gedurende deze tijd. Uw arts zal beoordelen of u Montelukast  kunt nemen gedurende deze tijd. 

Heeft u te veel Montelukast tabletten ingenomen?   

Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies.   
 
Bij de meeste gevallen van overdosering werden er geen bijwerkingen gemeld. De verschijnselen die bij overdosering bij volwassenen en kinderen het meest optraden, waren buikpijn, slaperigheid, dorst, hoofdpijn, braken en hyperactiviteit.  
 

Bent u vergeten Montelukast tabletten te gebruiken?  

Probeer Montelukast volgens het behandelingsvoorschrift in te nemen. Als u echter een dosis vergeet, ga dan gewoon met het gebruikelijke schema van één tablet per dag verder. 
  
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van dit middel  Montelukast  is alleen werkzaam tegen astma als u het blijft innemen.   
 
Het is van belang dat u Montelukast  inneemt zolang uw arts dit voorschrijft. Zo blijft de astma onder controle.   
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

Mogelijke bijwerkingen Montelukast tabletten

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Tijdens klinische onderzoeken met Montelukast  10 mg, filmomhulde tabletten kwamen de volgende bijwerkingen die waarschijnlijk verband houden met Montelukast , het meest voor (bij tenminste 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten):  

 • Buikpijn.  
 • Hoofdpijn. 

Deze bijwerkingen waren in het algemeen licht van aard en kwamen vaker voor bij patiënten die werden behandeld met Montelukast  dan bij patiënten die werden behandeld met een placebo (een pil zonder werkzaam bestanddeel).  
 
De frequentie van mogelijke bijwerkingen, die hieronder zijn weergegeven, is als volgt gedefinieerd:  
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)  
Vaak (bij meer dan 1 tot 10 gebruikers)  
Soms (bij meer dan 1 tot 100 gebruikers)  
Zelden (bij meer dan 1 tot 1000 gebruikers)  
Zeer zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 gebruikers)  
Niet bekend: frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens 
 
Bovendien zijn sinds de introductie van het geneesmiddel de volgende bijwerkingen gemeld:  

 • Bovenste luchtweginfectie (zeer vaak). 
 • Toegenomen neiging tot bloeden (zelden). 
 • Allergische reacties waaronder  zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor ademen of slikken moeilijk wordt (soms). 
 • Veranderingen in gedrag en stemming [abnormaal dromen, waaronder nachtmerries, moeilijk in slaap kunnen komen, slaapwandelen, prikkelbaarheid, angst, rusteloosheid, opgewonden waaronder agressief gedrag of vijandigheid, depressie (soms); onwillekeurige bewegingen (tremoren) geheugenstoornis, aandachtsstoornis (zelden); hallucinaties, desoriëntatie, zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen (zeer zelden)].  
 • Duizeligheid, sufheid, tintelingen/verminderde gevoeligheid, toevallen (soms). 
 • Hartkloppingen (zelden). 
 • Neusbloeding (soms), zwelling (ontsteking) van de longen (zeer zeldzaam) 
 • Diarree, misselijkheid, overgeven (vaak); droge mond, stoornis in de spijsvertering (indigestie) (soms). 
 • Leverontsteking (hepatitis) (zeer zelden).  
 • Uitslag (vaak);  blauwe plekken, jeuk, netelroos (soms), pijnlijke, rode knobbels onder de huid, vooral op de schenen (erythema nodosum), ernstige huidreactie (erythema multiforme) die zonder waarschuwing kan voorkomen (zeer zelden). 
 • Pijn in gewrichten of spieren, spierkrampen (soms). 
 • Koorts (vaak); zwakte/vermoeidheid, zich niet goed voelen, vochtophoping (oedeem) (soms).  

 
Bij astmapatiënten die worden behandeld met montelukast is een zeer zeldzame combinatie gemeld van symptomen waaronder griepachtige klachten, tintelend gevoel of verminderd gevoel in de armen en benen, verergering van longsymptomen en/of huiduitslag (syndroom van ChurgStrauss). Waarschuw onmiddellijk uw arts als u één of meerdere van deze symptomen krijgt (zie rubriek 2).   

Hoe bewaart u Montelukast tabletten? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/de doos/de fles na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Bewaren beneden 25°C. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.  Gebruik binnen 30 dagen na eerste opening van de HDPE-fles. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?  

 • De werkzame stof in dit middel is montelukast. Elke tablet bevat natrium montelukast, overeenkomend met 10 mg montelukast. 
 • De andere stoffen in dit middel zijn:  

Tabletkern: Microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, hydroxypropylcellulose (E463), magnesiumstearaat. 
 
Omhulsel:  Hydroxypropylcellulose (E463), hypromellose 6cP, titaniumdioxide (E171), geel      ijzeroxide (E172), carnaubawas, rood ijzeroxide (E172).  
 
Polyamide/Aluminium folie/PVC – Aluminiumfolie blisterverpakking  
Verpakkingsgrootten: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140 en 200 tabletten 
 
HDPE-fles met silicagel droogmiddel in de dop van polypropyleen:  
Verpakkingsgrootten: 30 tabletten 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.