Opioïde Policy

Opioïde pijnstillers zoals Tramadol, codeïne fosfaat, co-codamol en co-dydramol kunnen bij langdurig gebruik aanleiding geven tot gewenning en afhankelijkheid. Hoewel Dokteronline.com geen arts en geen apotheek is – en daarom ook niet betrokken is bij en/of invloed heeft op het voorschrijven en het leveren van de opioïde pijnstillers – wensen wij toch zo veel als mogelijk het correcte en veilige gebruik hiervan te waarborgen.

1. Dokteronline.com kan u in contact brengen met een geregistreerde en onafhankelijke EU-arts, die u kan helpen en eventueel een behandeling met een opioïde pijnstiller kan voorschrijven na het bestuderen van uw medische informatie. Er geldt – onder de voorwaarden zoals omschreven – te allen tijde een 30 dagen limiet per klant op een behandeling met een opioïde pijnstiller. Graag verwijzen wij u naar de pagina Opioïden limieten.

2. Als u een verzoek indient om een online consult voor u te regelen en de arts beslist – al dan niet op basis van een door u opgegeven voorkeursbehandeling – om een recept uit te schrijven voor een opioïde pijnstiller binnen het limiet van 30 dagen, dan zal de arts ofwel geen recept voor u uitschrijven ofwel het recept pas uitsturen op het moment dat de "30 dagen limiet" verstreken is, zulks ter keuze van de arts. 

3. Als u een verzoek indient om een online consult te regelen en de arts beslist – al dan niet op basis van een door u opgegeven voorkeursbehandeling – om een recept uit te schrijven voor een opioïde pijnstiller en het blijkt dat u tegelijkertijd – in welke vorm dan ook – een aanvraag voor opioïde pijnstillers heeft lopen via enig ander extern kanaal, dan zal de arts het recept niet uitschrijven, zodat de maximale maandelijkse hoeveelheid per klant (zie Opioïden limieten) niet overschreden zal worden.

Als u vragen heeft over de genoemde limieten, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice via de contactpagina of via +31 85 744 1022. De Klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 21:00 uur. Gelieve hiervoor altijd uw laatste opdrachtnummer door te geven.

4. Mochten uw antwoorden op de medische vragenlijst voor een arts niet specifiek genoeg zijn om een medische diagnose te kunnen stellen, dan zal u worden gevraagd om meer informatie over uw klacht of conditie. Bijvoorbeeld: het invullen van alleen "pijn" of "hoofdpijn" is vaak onvoldoende informatie voor een arts om een adequate medische diagnose te stellen op basis waarvan hij mogelijk een recept kan uitschrijven.

5. Een arts zal bijzonder voorzichtig en terughoudend omgaan bij het voorschrijven van opioïde pijnstillers aan jongere mensen (onder de 25 jaar) vanwege het feit dat het minder gebruikelijk is dat mensen in deze leeftijdsgroep dit soort medicatie nodig hebben.

6. Indien het vermoeden bestaat dat er op verschillende manieren en/of langs verschillende kanalen consulten worden aangevraagd voor een pijnbehandeling ten behoeve van één en dezelfde persoon, dan zal de arts waarschijnlijk geen opioïde pijnstillers uitschrijven. Tevens behouden wij ons in dergelijke gevallen het recht voor om uw opdracht niet door te sturen naar een van de artsen waar wij toegang toe hebben.

7. Als een arts besluit om geen opioïde pijnstillers voor te schrijven, zal deze beslissing uitsluitend gebaseerd zijn op een medische beoordeling van uw situatie. Als u hierover twijfelt, neemt u dan gerust contact op met één van de artsen: zij zijn er om u te helpen. Bij een negatief advies van een arts, zal elke gewenste nieuwe, gelijke opdracht waarschijnlijkheid ook worden geweigerd door een arts. Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw eigen huisarts.

8. Bij het constateren van enig wangedrag of het bewust misbruiken van onze diensten zullen wij u(w account) op onze "zwarte lijst" plaatsen, wat inhoudt dat u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten. Er is een speciaal team dat hierop toe ziet en graag wijzigen wij u erop, dat dit voor uw eigen veiligheid gebeurt.

NB. De gewenste voorkeursbehandeling wordt weliswaar door Dokteronline.com namens een u doorgegeven aan een arts, maar uitsluitende de behandelend arts beoordeelt of er een behandeling wordt voorgeschreven en zo ja, welke. Dokteronline.com heeft hier geen enkele betrokkenheid bij en/of invloed op.

Toon meer