Proctosedyl is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Aambeien.

Proctosedyl

Proctosedyl

Proctosedyl wordt toegepast bij de behandeling van inwendige en uitwendige aambeien bij volwassenen, wanneer andere maatregelen niet voldoende werken. Proctosedyl bevat een middel dat ontstekingsreacties zoals jeuk en waterige afscheiding, snel doet verminderen. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

1. Wat is Proctosedyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Proctosedyl wordt toegepast bij de behandeling van inwendige en uitwendige aambeien bij volwassenen, wanneer andere maatregelen niet voldoende werken. Proctosedyl bevat een middel dat ontstekingsreacties zoals jeuk en waterige afscheiding, snel doet verminderen. Verder bevat Proctosedyl een pijnstillend middel en een antibioticum, dat voorkomt dat bacteriën in de darm ontstekingen veroorzaken. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
•    Uw aambeien zijn ontstoken of bloeden. 
•    U heeft een infectie in de endeldarm (het rectum). Uw arts kan dit voor u vaststellen. 
•    U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
•    Proctosedyl mag niet langer dan 3 weken achtereen worden gebruikt. 
•    Wanneer u Proctosedyl lange tijd zonder onderbreking gebruikt, neemt de kans op bijwerkingen van de huid toe (plaatselijk dunner worden van de huid, huidstriemen, plaatselijk uitzetten van de bloedvaten). Ook kunnen dan andere infecties ontstaan. 
•    Het ontstekingsremmende middel in Proctosedyl (hydrocortison) kan een aanwezige infectie verhullen.  
•    Als u overgevoelig bent voor antibiotica zoals neomycine, kanamycine, paromomycine of gentamycine, is de kans groot dat u ook overgevoelig bent voor framycetine, een bestanddeel van Proctosedyl. 
•    Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. 
 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Proctosedyl nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van Proctosedyl vergroten en het kan zijn dat uw arts u zorgvuldig wil controleren als u deze geneesmiddelen gebruikt (waaronder enkele geneesmiddelen voor hiv: ritonavir, cobicistat). 
 
Er zijn geen andere geneesmiddelen bekend die een wisselwerking met Proctosedyl hebben. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Zwangerschap 
Over het gebruik van Proctosedyl in de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor het ongeboren kind te kunnen beoordelen. Het wordt daarom afgeraden om Proctosedyl te gebruiken tijdens de zwangerschap.  
 
Borstvoeding 
Over het gebruik van Proctosedyl bij het geven van borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor de baby te kunnen beoordelen. Het wordt aanbevolen om tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft geen Proctosedyl te gebruiken, tenzij uw arts anders voorschrijft.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen effecten bekend van Proctosedyl op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. Een effect is onwaarschijnlijk. 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

De aanbevolen dosering is een kleine hoeveelheid zalf ’s morgens en ’s avonds en na iedere ontlasting. De zalf brengt u met een schone vinger aan op de pijnlijke of jeukende plaats, of u brengt de zalf met de canule in het rectum. 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Als u te veel Proctosedyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Er zijn geen gevallen van overdosering bekend. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

4. Mogelijke bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak deze voorkomen (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): 
•    Rimpelen en dunner worden van de huid (huidatrofie), huidstriemen en groeven, blauwe of rode vlekken door verwijding van bloedvaten, plaatselijke bloeduitstortingen, verdwijning van pigment, neiging tot bloeden. Deze bijwerkingen kunnen optreden na langdurig gebruik van Proctosedyl. 
•    Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk en een branderig gevoel. 
•    Huidontsteking door contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis). 
•    Huidstriemen op de billen. 
•    Wazig zien. 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Bewaren beneden 25°C.  
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube en op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.  
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
•    De werkzame stoffen in dit middel zijn cinchocaïne hydrochloride, framycetinesulfaat en hydrocortison. Eén gram zalf bevat 5 mg cinchocaïne hydrochloride, 10 mg framycetinesulfaat en 5 mg hydrocortison. 
•    De andere stoffen in dit middel zijn watervrije lanoline, vloeibaar paraffine, wit zacht paraffine en aesculine. 
 
Hoe ziet Proctosedyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Proctosedyl is beschikbaar in de vorm van zalf. 
Proctosedyl zalf is verpakt in een aluminium tube à 30 gram zalf. Deze tube is samen met een canule verpakt in een kartonnen doosje. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  
Registratiehouder: 
sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Kampenringweg 45 D-E 
2803 PE Gouda 
Tel: 0182 55 77 55 
 
Fabrikanten: 
Patheon UK Limited 
Kingfisher Drive 
Covingham 
Swindon, Wiltshire, Verenigd Koninkrijk 
 
Of 
 
Sanofi Synthelabo Ltd.  
Trading as Sanofi Aventis Ltd. 
Edgefield Avenue, Fawdon 
Newcastle upon Tyne 
Tyne and Wear 
NE3 3TT 
Verenigd Koninkrijk 
 
Of 
 
Sanofi Winthrop Industrie 196, rue du Maréchal Juin 
45200 Amilly 
Frankrijk