Aciclovir

Aciclovir behoort tot de groep van de antivirale middelen. Het is een middel tegen (herpes) virussen. Het remt de werking van het in herpes en varicella virussen voorkomende enzym DNA polymerase, waardoor de virussen zich niet kunnen vermenigvuldigen.

Wat is Aciclovir tablet en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Aciclovir behoort tot de groep van de antivirale middelen. Het is een middel tegen (herpes) virussen. Het remt de werking van het in herpes en varicella virussen voorkomende enzym DNA polymerase, waardoor de virussen zich niet kunnen vermenigvuldigen.

Toepassing van het geneesmiddel Aciclovir tablet 200 wordt gebruikt bij:

 • De behandeling van herpesinfecties van de huid en de slijmvliezen, veroorzaakt door het herpes simplex virus of het varicella zoster virus;
 • De preventie van herpes simplex infecties bij beenmerg- en orgaantransplantaties en de behandeling van acute leukemie;
 • De behandeling van herpes genitalis (herpesinfecties van de geslachtsorganen) en ter preventie van frequent terugkomende herpes genitalis;
 • Aciclovir wordt ingezet tegen gordelroos.


Aciclovir tablet 200 is niet bedoeld voor de behandeling van herpes simplex bij pasgeborenen en ernstige herpes simplex infecties bij kinderen met een verminderd afweersysteem.

Aciclovir tablet 400 wordt gebruikt bij:

 • De behandeling van herpes genitalis (herpesinfecties van de geslachtsorganen) en ter preventie van frequent terugkomende herpes genitalis.

Aciclovir tablet 800 wordt gebruikt bij:

 • Gordelroos.

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent allergisch voor valaciclovir.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Dit geneesmiddel moet voorzichtig worden gebruikt door:

 • Patiënten op hoge leeftijd met een verminderde nierwerking; uw arts zal de juiste dosering vaststellen (meestal is een lagere dosering voldoende);
 • Patiënten met een ernstige stoornis in de nierwerking; uw arts zal een aangepaste (lagere) dosering voorschrijven;
 • Patiënten die hogere doseringen gebruiken;
 • Patiënten die andere middelen gebruiken die schade aan de nieren kunnen veroorzaken. Het is belangrijk om voldoende te drinken tijdens de behandeling met aciclovir.


Patiënten met een herpesinfectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis) wordt aangeraden zich te onthouden van seksueel contact indien er blaasjes zichtbaar zijn. Dit in verband met mogelijke besmetting van de partner.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Aciclovir nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met probenecide (o.a. bij jicht), cimetidine (maagzuurremmer), mycofenolaatmofetil (bij transplantaties), interferon (bij MS), zidovudine ('AZT', bij aids) of theofylline (bij astma of COPD).

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

 • Aciclovir dient tijdens de zwangerschap alleen na overleg met de arts te worden gebruikt.

Borstvoeding

 • Aciclovir komt in de moedermelk terecht. Aciclovir dient in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven alleen na overleg met de arts te worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

 • Er is geen onderzoek verricht naar het effect van aciclovir op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Hoewel een dergelijk effect onwaarschijnlijk is, moet rekening gehouden worden met het incidenteel optreden van vermoeidheid, hoofdpijn of duizeligheid.

Aciclovir tablet bevat lactose Aciclovir tablet bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Behandeling van herpes simplex infecties

Volwassenen
5x daags 200 mg om de 4 uur, waarbij de nachtdosering komt te vervallen. De behandeling duurt 5 dagen. In het geval van een eerste, ernstige infectie kan een langdurigere therapie noodzakelijk zijn. De eerste dosis moet zo spoedig mogelijk na het begin van de infectie ingenomen worden.

Kinderen
Voor kinderen ouder dan 2 jaar wordt dezelfde dosering als voor ouderen aanbevolen. De tabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Voorkoming van genitale herpes simplex infecties

Volwassenen
2x daags aciclovir tabletten 400 mg om de 12 uur.
De duur van de behandeling wordt bepaald door de risicoperiode van de patiënt.

Preventie van herpes simplex infecties bij beenmerg- en orgaantransplantaties en behandeling van leukemie

Volwassenen
4x daags 200 mg om de 6 uur.
De preventieve therapie dient gelijktijdig met de aanvang van de afweer-remmende therapie te worden begonnen.

Kinderen
Voor kinderen ouder dan 2 jaar wordt dezelfde dosering als voor ouderen aanbevolen. De tabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Aciclovir tegen Gordelroos (terugkerende varicella zoster infectie)

Volwassenen
5x daags 800 mg om de 4 uur, waarbij de nachtdosering komt te vervallen.
De behandeling duurt 7 dagen. De eerste dosis moet zo spoedig mogelijk na het begin van de infectie ingenomen worden.

Kinderen
Er zijn nog geen gegevens bekend over de dosering bij kinderen.
Als u merkt dat Aciclovir tablet niet de gewenste werking heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik
De tablet (of tablethelft) in z'n geheel met wat water innemen.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Aciclovir tablet moet gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Aciclovir tablet heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Indien u Aciclovir tablet niet op tijd heeft ingenomen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende dosis toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen. Gebruik nooit een dubbele dosis van Aciclovir tablet om zo de vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Aciclovir bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • Hoofdpijn, duizeligheid;
 • Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn;
 • Jeuk, huiduitslag (waaronder lichtgevoeligheid);
 • Vermoeidheid, koorts.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • Huiduitslag, versnelde diffuse haaruitval.


Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • Ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie);
 • Kortademigheid;
 • Omkeerbare verhoging van bilirubine en leverenzymen;
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem);
 • Verhoging van ureum en creatinine in het bloed.


Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • Bloedarmoede, bloedafwijking die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties, stoornis in de bloedstolling door verlaagd aantal bloedplaatjes
 • Opwinding/onrust, verwardheid, tremor, coördinatieproblemen, spraakstoornis, hallucinaties, psychotische symptomen, stuipen, slaperigheid, hersenaandoening, coma
 • Leverontsteking (hepatitis), geelzucht
 • Acuut nierfalen, nierpijn

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Exp.:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: aciclovir.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, copovidon en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Aciclovir tablet er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Aciclovir tablet 200: witte, ronde tablet met een breukgleuf aan één zijde van de tablet. Aciclovir tablet 400: witte, biconvexe, ronde tablet met een breukgleuf aan één zijde van de tablet.
 • Aciclovir tablet 800: witte, biconvexe, langwerpige tablet met een breukgleuf aan beide zijden van de tablet.


Verpakkingen
Aciclovir tablet 200, 400, 800: 25, 30 of 35 tabletten in blisterverpakking of in een kunststof pot. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen B.V.,
Veluwezoom 22,
1327 AH, Almere,
Nederland
Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
D-39179 Barleben
Duitsland

Wat is Aciclovir en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aciclovir behoort tot de groep van antivirale geneesmiddelen.

Aciclovir 50 mg/g wordt aangebracht op de huid ter behandeling van een herpes simplex virusinfectie van de lippen (koortslip) of de geslachtsorganen. Deze infectie kan een allereerste of een terugkerende infectie zijn.

Neem contact op met uw arts als u zich niet beter of zelfs slechter voelt na 10 dagen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor aciclovir, valaciclovir, propyleen glycerol of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u Aciclovir crème gebruikt.

 • Wanneer u Aciclovir 50 mg/g aanbrengt. Aciclovir 50 mg/g is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik (op de huid) op of rondom de lippen of de geslachtsorganen. De crème is niet geschikt voor gebruik op de slijmvliezen, zoals in de mond, het oog of de vagina;
 • Als de crème in contact komt met uw ogen. Mocht de crème in contact komen met uw ogen, spoel dan uw ogen met veel koud water. Neem contact op met uw arts als u achteraf toch last krijgt van uw ogen;
 • Als zich blaasjes hebben gevormd op de huid. Aangezien herpes infecties besmettelijk zijn, is het verstandig om contact met de geïnfecteerde huid te vermijden, met name als zich blaasjes hebben gevormd. Het is raadzaam na het aanbrengen van de crème uw handen te wassen, om te voorkomen dat u andere delen van het lichaam (bijvoorbeeld de ogen) besmet;
 • Als u een ernstig gestoorde afweer heeft. De ernst van de infectie wordt bepaald door een groot aantal factoren, waaronder de mate waarin uw afweer reageert op een infectie. Als u een ernstig gestoorde afweer heeft, kunt u beter nog een keer een arts raadplegen voordat u start met de behandeling, omdat het gebruik van aciclovir tabletten dan overwogen moet worden. Licht uw arts daarom zo volledig mogelijk in over uw ziektegeschiedenis, zodat uw arts de beste therapie voor u kan bepalen;
 • Als u zichtbare wondjes heeft. De kans bestaat dat uw partner besmet raakt met een herpesinfectie van de geslachtsorganen. U moet zich onthouden van geslachtsgemeenschap totdat de wondjes genezen zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aciclovir 50 mg/g nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Veilig gebruik van Aciclovir tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. De systemische blootstelling aan aciclovir is bij topische toediening echter zeer laag. Een zwangerschapsregistratie heeft een toename, opvallende of consistentie in geboorte afwijkingen vastgesteld.
In dierstudies zijn schadelijke effecten waargenomen maar alleen na het toedienen van zulke hoge subcutane doseringen dat reproductietoxiciteit ontstond. Het belang van deze informatie voor gebruik in de mens is onduidelijk. Wanneer u zwanger bent moet u Aciclovir 50 mg/g alleen gebruiken wanneer uw dokter dat heeft geadviseerd.

Borstvoeding
Aciclovir komt na systemische toediening in de moedermelk terecht. De dosis die een zuigeling na maternaal gebruik van aciclovir crème ontvangt zou echter te verwaarlozen zijn. Wanneer u zwanger bent moet u Aciclovir 50 mg/g alleen gebruiken wanneer uw dokter dat heeft geadviseerd.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Een nadelig effect is onwaarschijnlijk.

Aciclovir 50 mg/g bevat propyleenglycol en cetylalcohol Deze stoffen kunnen huidirritatie veroorzaken (bijv. contactdermatitis) (zie rubriek 4).

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

De behandeling met Aciclovir 50 mg/g moet worden gestart zodra u een huidinfectie voelt opkomen of zo snel mogelijk na het ontstaan van de huidinfectie.
Meestal kunt u een infectie op voelen komen doordat de huid plaatselijk begint te jeuken of pijn begint te doen, gevoelloos wordt of ontstoken raakt. Wanneer u deze tekenen bemerkt, moet u de crème zo snel mogelijk op de aangedane huid aanbrengen. Het aanbrengen van de crème heeft alleen nut zolang er nieuwe blaasjes gevormd worden. Wanneer de blaasjes zijn opgedroogd of wanneer er korstjes zijn gevormd heeft behandeling met de crème geen effect meer.

Wijze van gebruik

Druk de gewenste hoeveelheid crème uit de tube en breng het zachtjes aan op de plaatsen waar u blaasjes voelt opkomen of waar blaasjes zijn ontstaan.
Was voor en na het aanbrengen van de crème uw handen. Sluit de tube altijd goed na gebruik.

Frequentie van de behandeling

De crème wordt vijf keer per dag aangebracht op de aangetaste huid van de lippen of geslachtsorganen, met tussenpozen van ongeveer vier uur. 's Nachts hoeft de behandeling niet te worden voortgezet.

Duur van de behandeling

Een volledige behandeling duurt vijf dagen en moet tot het einde worden voortgezet. Wanneer de huidinfectie dan nog niet is genezen, kan de behandeling nog eens vijf dagen worden verlengd. Als de huidinfectie na twee volledige behandelingen nog niet is genezen, is het raadzaam uw arts weer te raadplegen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem contact op met uw arts of apotheker als u teveel Aciclovir 50 mg/g heeft gebruikt.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat u nadelige gevolgen ondervindt als u de crème per ongeluk inslikt, maar neem contact op met uw dokter als u gevolgen bemerkt of zich zorgen maakt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeten bent Aciclovir 50 mg/g te gebruiken, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog en breng de volgende dosis op de gewoonlijke tijd aan. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Een volledige behandeling duurt vijf dagen en moet tot het einde worden voortgezet. Als u stopt voordat de 5-daagse behandeling is voltooid, kan de virusinfectie terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Aciclovir

Aciclovir bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten)

 • Een branderig, jeukend of stekend gevoel gedurende kortere tijd
 • Een droge, schilferige huid
 • Jeuk

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • Rode huid
 • Een allergische (overgevoeligheids-) reactie op aciclovir of één van de andere bestanddelen van de crème, die zich uit in een ontsteking van de huid (contactdermatitis)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • Allergische reactie (overgevoeligheid) met zwelling van uw gezicht, lippen, tong of andere delen van uw lichaam (angio-oedeem) of met:
 • Uitslag, jeuk of netelroos op uw huid (urticaria)

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening is de crème nog 28 dagen te gebruiken.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof is aciclovir.
 • Elke gram Aciclovir koortslipcrème bevat 50 mg aciclovir.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: propyleenglycol, vaseline, vloeibare paraffine, cetylalcohol, dimeticon, stearoylmacrogolglyceriden en gezuiverd water.

Hoe ziet Aciclovir 50 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking? De crème is zacht, geurloos en wit van kleur.

Aciclovir 50 mg/g is verkrijgbaar in tubes met 2, 3, 10 of 15 gram crème.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
89079 Ulm
Duitsland

Fabrikant Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren
Duitsland

Informatie dossiers
Terug naar boven