Menu

Amoxicilline

Dit middel is een antibioticum. De werkzame stof is amoxicilline. Dat behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘penicillines’ worden genoemd. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? Dit middel wordt gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties in verschillende delen van het lichaam te behandelen. Dit middel kan ook worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om een maagzweer te behandelen.

Wat is Amoxicilline en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Amoxicilline?

Dit middel is een antibioticum. De werkzame stof van deze antibioticum is Amoxicilline. Dat behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘penicillines’ worden genoemd.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De antibiotica Amoxicilline wordt gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties in verschillende delen van het lichaam te behandelen. De antibiotica 'Amoxicilline' kan ook worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om een maagzweer te behandelen.

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u het antibiticum 'Amoxicilline' niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor het antibioticum Amoxicilline, penicilline of één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U heeft ooit een allergische reactie vertoond op een of ander antibioticum met bijvoorbeeld huiduitslag of zwelling van het gezicht of de keel.

Neem het antibioticum Amoxicilline niet in als een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is. Als u twijfelt, moet u advies vragen aan uw arts of apotheker voor u dit medicijn inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Amoxicilline?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als u:

 • Klierkoorts heeft (koorts, keelpijn, gezwollen klieren en extreme vermoeidheid);
 • Nierproblemen heeft;
 • Niet regelmatig urineert.

Als u niet zeker bent of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, moet u met uw arts of apotheker spreken voor u dit middel inneemt.

Bloed- en urinetests

Als:

 • Uw urine moet worden onderzocht (glucose) of als u een bloedonderzoek moet ondergaan om uw leverfunctie te testen;
 • Er een oestrioltest wordt uitgevoerd (tijdens uw zwangerschap, om na te gaan of de baby zich normaal ontwikkelt).

Vertel uw arts of apotheker dat u dit middel inneemt. Dat is omdat dit middel invloed kan hebben op de resultaten van die tests.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast de antiobiotica Amoxicilline nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Als u allopurinol inneemt (wordt gebruikt voor jicht) samen met het antibioticum Amoxicilline stijgt de kans op een allergische huidreactie;
 • Als u probenecide inneemt (wordt gebruikt voor jicht), kan uw arts beslissen om uw dosering van Amoxicilline aan te passen;
 • Als u geneesmiddelen inneemt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen (zoals warfarine), kunnen extra bloedonderzoeken noodzakelijk zijn;
 • Als u andere antibiotica inneemt (zoals tetracycline) kan Amoxicilline minder werkzaam zijn;
 • Als u methotrexaat inneemt (wordt gebruikt voor de behandeling van kanker en ernstige psoriasis) kan het antibioticum Amoxicilline een toename van bijwerkingen veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline kan bijwerkingen veroorzaken en de symptomen kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt rijden. Een gemelde bijwerking van Amoxicilline is bijvoorbeeld duizeligheid. Andere voorbeelden van bijwerkingen door Amoxicilline zijn allergische reacties en aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies). Rij daarom niet en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt. Amoxicilline dispergeerbare tabletten bevatten aspartaam.

Aspartaam (E951) is een bron van fenylalanine.

Dat kan schadelijk zijn voor patiënten met een aandoening die ‘fenylketonurie’ wordt genoemd.

Hoe neemt u dit middel in?

 • Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker;
 • Slik de capsules in met water zonder de capsule te openen.

Spreid de doses gelijkmatig over de dag met een tussenpoos van minstens 4 uur

Aanbevolen doseringen

Kinderen die minder dan 40 kg wegen:

 • De dosering hangt af van het lichaamsgewicht van het kind in kilogram;
 • Uw arts zal u zeggen hoeveel van dit middel u aan uw baby of kind moet geven;
 • De gebruikelijke dosering is 40 mg tot 90 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee tot drie doses;
 • De maximale dosis is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Volwassenen, oudere patiënten en kinderen die 40 kg of meer wegen:

De gebruikelijke dosering van dit middel is 250 mg tot 500 mg driemaal per dag of 750 mg tot 1 g om de 12 uur, afhankelijk van de ernst en de aard van de infectie.

 • Ernstige infecties: 750 mg tot 1 g driemaal per dag;
 • Urineweginfectie: 3 g tweemaal per dag gedurende één dag;
 • Ziekte van Lyme (een infectie die verspreid wordt door parasieten, teken genaamd): geïsoleerd erythema migrans (vroeg stadium – rode of roze cirkelvormige uitslag): 4 g per dag, systemische verschijnselen (laat stadium – voor ernstigere symptomen of als de ziekte zich over uw lichaam verspreidt): tot 6 g per dag;
 • Maagzweren: één dosis van 750 mg of één dosis van 1 g tweemaal per dag gedurende 7 dagen samen met andere antibiotica en geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren;
 • Om een hartinfectie tijdens een operatie te voorkomen: de dosering verschilt afhankelijk van het type chirurgie. Er kunnen terzelfder tijd nog andere geneesmiddelen worden gegeven. Uw arts, apoteker of verpleegkundige kan u meer details geven;
 • De maximale aanbevolen dosis is 6 g per dag;
 • Nierproblemen (Als u nierproblemen heeft, kan de dosering lager zijn dan de gebruikelijke dosering).

Heeft u te veel Amoxicilline ingenomen?

Als u te veel Amoxicilline heeft ingenomen, kan dat last van de maag (misselijkheid, braken of diarree) of kristallen in de urine veroorzaken, die tot uiting kunnen komen als troebele urine of problemen bij het urineren. Licht zo snel mogelijk uw arts in. Neem het geneesmiddel mee om het aan de arts te tonen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeet in te nemen, neemt u de dosis in zodra u het zich herinnert. Neem de volgende dosis niet te vroeg in, wacht ongeveer 4 uur voor inname van de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hoelang moet u dit middel innemen?

Blijf dit middel innemen zo lang als uw arts u dat heeft gezegd , ook als u zich beter voelt. U heeft elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Als sommige bacteriën zouden overleven, zou de infectie weer de kop kunnen opsteken. Als u zich na de behandeling nog altijd onwel voelt, moet u weer naar de arts gaan. Spruw (een schimmelinfectie op vochtige plaatsen van het lichaam die pijn, jeuk en een witte afscheiding kan veroorzaken) kan optreden als dit middel gedurende lange tijd wordt gebruikt. Als dat het geval is, moet u dat melden aan uw arts. Als u dit middel lange tijd inneemt, kan uw arts extra onderzoek doen om te controleren of uw nieren, lever en bloed normaal werken. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Amoxicilline heeft mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook het antibioticum Amoxicilline bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Stop met innemen van dit middel en ga meteen naar een arts als u door Amoxicilline een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt. U heeft misschien dringend een medische behandeling nodig:

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Allergische reacties. Mogelijke tekenen daarvan zijn: jeukende huid of huiduitslag, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en het lichaam of ademhalingsproblemen. Die kunnen ernstig zijn en af en toe zijn er sterfgevallen opgetreden;
 • Huiduitslag of puntvormige, vlakke, rode, ronde vlekjes onder het huidoppervlak of blauwe plekken. Dat is te wijten aan een ontsteking van de bloedvatwand door een allergische reactie. Dat kan gepaard gaan met gewrichtspijn (artritis) en nierproblemen;
 • Er kan een uitgestelde allergische reactie optreden, gewoonlijk 7 tot 12 dagen na gebruik van dit middel. Mogelijke tekenen zijn: huiduitslag, koorts, gewrichtspijn en vergroting van lymfeklieren, vooral onder de armen;
 • Een huidreactie, erythema multiforme genoemd, waarbij u volgende symptomen kunt krijgen: jeukende, rood/paarse vlekken op de huid, vooral op de handpalmen of de voetzolen, ‘netelroosachtige’, verheven zwellingen van de huid, gevoelige zones in de mond, de ogen en op de geslachtsdelen. U kunt koorts hebben en u kunt zich zeer moe voelen;
 • Andere ernstige huidreacties kunnen zijn: veranderingen van de huidkleur, bulten onder de huid, blaarvorming, puistjes, vervelling, roodheid, pijn, jeuk, afschilfering. Die kunnen gepaard gaan met koorts, hoofdpijn en pijn in het lichaam;
 • Griepachtige symptomen met huiduitslag, koorts, gezwollen klieren en afwijkende resultaten van bloedonderzoek (zoals een verhoogde concentratie witte bloedcellen (eosinofilie) en leverenzymen) (geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS);
 • Koorts, rillingen, keelpijn of andere tekenen van een infectie of gemakkelijk blauwe plekken krijgen. Dat kunnen tekenen zijn van een probleem met uw rode bloedcellen;
 • De Jarisch-herxheimer-reactie die optreedt tijdens behandeling met dit middel voor de ziekte van Lyme en die koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag veroorzaakt;
 • Ontsteking van de dikke darm (colon) met diarree (soms met bloed), pijn en koorts;
 • Ernstige bijwerkingen op de lever. Die treden vooral op bij mensen die gedurende lange tijd worden behandeld, mannen en ouderen. U moet dringend contact opnemen met uw arts in geval van:
 • ernstige diarree met bloeding;
 • Blaren, roodheid of blauwe plekken in de huid of donkere urine of blekere stoelgang;
 • Geel worden van de huid of het wit van de ogen (geelzucht). Zie ook verder bloedarmoede die zou kunnen resulteren in geelzucht.

De bijwerking of bijwerkingen door Amoxicilline kunnen optreden terwijl u het geneesmiddel inneemt of tot meerdere weken erna. Als u een van de bovenvermelde bijwerkingen krijgt, moet u de inname van het geneesmiddel stopzetten en moet u meteen naar uw arts gaan.

Soms krijgt u minder ernstige huidreacties zoals:

 • Een licht jeukende uitslag (rode, rozerode vlekken), ‘netelroosachtige’ gezwollen zones op de onderarmen, de benen, de handpalmen, de handen of de voeten. Die bijwerking treedt soms op (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers).

Als u door Amoxicilline een van die bijwerkingen heeft, moet u uw arts inlichten omdat dit middel dan moet worden stopgezet.

Amoxicilline heeft mogelijk ook andere bijwerkingen zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Huiduitslag;
 • Misselijkheid (nausea;
 • Diarree.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Braken.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Spruw (een schimmelinfectie van de vagina, de mond of de huidplooien). Uw arts of apotheker kan u een behandeling voor spruw geven;
 • Nierproblemen;
 • Toevallen (stuipen), worden gezien bij patiënten die hoge doseringen krijgen, of patiënten met nierproblemen;
 • Duizeligheid;
 • Hyperactiviteit;
 • Kristallen in de urine, die te zien kunnen zijn als troebele urine of problemen of last bij het urineren. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt om het risico op die symptomen te vermijden;
 • De tanden kunnen vlekken vertonen, die meestal verdwijnen na tandenpoetsen (dit is gemeld bij kinderen);
 • De tong kan geel, bruin of zwart worden en kan een harig uitzicht krijgen;
 • Een overmatige afbraak van rode bloedcellen met daardoor een bepaald type bloedarmoede. Mogelijke tekenen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, er bleek uitzien en geel worden van de huid en het wit van de ogen;
 • Laag aantal witte bloedcellen, laag aantal cellen die een rol spelen bij de bloedstolling het kan langer duren dan normaal voor het bloed stolt. U kunt dat opmerken als u een neusbloeding heeft of als u zich snijdt.

Het melden van een bijwerking door Amoxicilline

Krijgt u last een bijwerking of meerdere bijwerkingen door Amoxicilline, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van Amoxicilline.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de kartonnen doos en blisterverpakking na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren beneden 25 graden Celcius. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is amoxicilline. Voor de Amoxicilline 750 mg geldt: Elke tablet bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 750 mg Amoxicilline.

Voor de Amoxicilline 500 mg geldt:

Elke tablet bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 500 mg amoxicilline. Amoxicilline betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Terug naar boven