Menu

Calci-Chew D3

Calci-Chew D3 zijn kauwtabletten, die calcium en vitamine D3 bevatten die beide belangrijk zijn voor de botvorming.

Wat zijn Calci-Chew D3 kauwtabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Calci-Chew D3 wordt gebruikt bij de preventie en behandeling van calcium- en vitamine D-tekort bij ouderen, en als supplement in combinatie met een specifieke behandeling van botontkalking (osteoporose).

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor calcium, vitamine D, of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Welke stoffen zitten er in Calci-Chew D3?";
 • U heeft ernstige nierproblemen;
 • U heeft een te grote hoeveelheden calcium in het bloed of in de urine;
 • U heeft nierstenen;
 • U heeft te hoge hoeveelheden vitamine D in het bloed.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u langdurig behandeld wordt met Calci-Chew D3, in het bijzonder als u ook plasmiddelen (diuretica, wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk of vochtophoping) of hartglycosiden (gebruikt om hartstoornissen te behandelen) inneemt;
 • Als u symptomen heeft van verminderde nierfunctie of sterke neiging tot niersteenvorming;
 • Als u lijdt aan sarcoïdose (een aandoening van het immuunsysteem, waarbij de vitamine Dspiegel in het lichaam kan toenemen);
 • Als u botontkalking hebt en tegelijkertijd niet mobiel bent;
 • Als u andere producten gebruikt die vitamine D bevatten. Gebruik van aanvullende doses calcium of vitamine D mag uitsluitend gebeuren onder medisch toezicht.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar;

Calci-Chew D3 kauwtabletten zijnniet bestemd voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Calci-Chew D3 nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Indien u ook tetracyclines inneemt (een type van antibiotica), dan dient u deze tenminste 2 uur vóór of 4-6 uur na de inname van Calci-Chew D3 in te nemen. Calciumcarbonaat kan de opname van tetracyclines beïnvloeden wanneer ze gelijktijdig ingenomen worden.

Geneesmiddelen die bisfosfonaten (gebruikt voor de behandeling van osteoporose) bevatten, moeten ten minste één uur vóór de inname van Calci-Chew D3 ingenomen worden.

Calcium kan het effect van levothyroxine (gebruikt om een verminderde werking van de schildklier te behandelen) verminderen. Om deze reden moet levothyroxine minstens 4 uur vóór of 4 uur na de inname van Calci-Chew D3 ingenomen worden. Het effect van chinolon-antibiotica kan worden verminderd wanneer ze gelijktijdig met calcium worden ingenomen. Neem chinolon-antibiotica 2 uur vóór of 6 uur na inname van Calci-Chew D3 in.

Calciumzouten kunnen de absorptie van ijzer, zink en strontiumranelaat verminderen. Daarom moeten ijzer, zink en strontiumranelaat preparaten ten minste twee uur vóór of na Calci-Chew D3 toegediend worden.

Andere geneesmiddelen die Calci-Chew D3 kunnen beïnvloeden of door Calci-Chew D3 beïnvloed kunnen worden zijn:

 • Thiazidediuretica (gebruikt voor de behandeling van verhoogde bloeddruk of oedeem);
 • Hartglycosiden (gebruikt voor de behandeling van hartstoornissen);
 • Orlistat (gebruikt voor de behandeling van obesitas) kan de opname van vetoplosbare vitaminen zoals vitamine D3 verstoren.

Als u één van bovengenoemde geneesmiddelen gebruikt, zal u arts u verdere instructies geven.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

 • Calci-Chew D3 kan met of zonder voedsel en vloeistof worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent, kunt u Calci-Chew D3 gebruiken als u een calcium- en vitamine D-tekort heeft. Tijdens de zwangerschap mag u niet meer dan 2.500 mg calcium en 4.000 I.E. vitamine D per dag binnenkrijgen omdat een overdosering schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

Calci-Chew D3 mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Calcium en vitamine D3 gaan over in de moedermelk. Dit moet in acht genomen worden als vitamine D wordt toegediend aan het kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Calci-Chew D3 heeft geen bekende invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Calci-Chew D3 bevat isomalt en sucrose

Calci-Chew D3 bevat isomalt (E953) en sucrose. Als u door uw arts werd verteld dat u sommige suikers niet kunt verdragen, raadpleeg dan eerst uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Kan schadelijk zijn voor de tanden en kiezen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

 • De aanbevolen dosering is 1 calcium D3 tablet per dag. U kunt op de tabletten kauwen of zuigen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

 • Calci-Chew D3 is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel Calci-Chew D3 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten calcium D3 tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Overgevoeligheidsreacties zijn voorgekomen met een onbekende frequentie (kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald).

Als u de volgende symptomen ervaart moet u direct contact opnemen met een arts:

 • Zwelling van het gezicht, tong en lippen (angio-oedeem);
 • Zwelling van de keel (laryngaal oedeem).

Bijwerkingen die soms voorkomen (1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • Te hoge hoeveelheden calcium in het bloed (hypercalciëmie) of in de urine kunnen optreden bij hoge dosissen.

Bijwerkingen die zelden voorkomen(1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • Verstopping;
 • Gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek;
 • Boeren;
 • Misselijkheid;
 • Braken en zuurbranden (dyspepsie);
 • Winderigheid;
 • Misselijkheid;
 • Maagpijn;
 • Diarree.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Jeuk;
 • Huiduitslag en netelroos;

Het melk-alkalisyndroom (wordt ook syndroom van Burnett genoemd en wordt meestal alleen gezien als te grote hoeveelheden calcium zijn ingenomen) met als symptomen:

 • Vaak moeten plassen;
 • Hoofdpijn;
 • Verlies van eetlust;
 • Misselijkheid of braken;
 • Ongebruikelijke vermoeidheid of zwakte;
 • Tezamen met een verhoogde calciumspiegel van het bloed en een verslechterde nierfunctie.

Als u een verminderde nierfunctie heeft, bestaat een risico op verhoogde hoeveelheden fosfaat in het bloed, vorming van nierstenen en verhoogde hoeveelheden calcium in de nieren.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Tablettenflacon:Bewaren beneden 30˚C, Calci-Chew D3 bewaren in de orginele flacon ter bescherming tegen licht. De flacon zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht;
 • Plastic flacon:Bewaren beneden 30˚C. Bewaren in de oorspronkelijke flacon ter bescherming tegen licht. De flacon zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht;
 • Doordrukstripverpakking: Bewaren beneden 25˚C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht;
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten?

De werkzame stoffen in één calcium D3 tablet zijn: calciumcarbonaat 2500 mg (overeenkomend met 1000 mg calcium), cholecalciferol (vitamine D3) 800 I.E. (20 microgram). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Xylitol (E967);
 • Povidone;
 • Isomalt (E953);
 • Smaakstof (citroen);
 • Magnesiumstearaat;
 • Sucralose (E955);
 • Mono- en diglyceriden van vetzuren;
 • Al-rac-alfa-tocoferol;
 • Sucrose;
 • Gemodificeerd maïszetmeel;
 • Middellange ketens van triglyceriden;
 • Natriumascorbaat;
 • Colloïdaal silica (watervrij).

Welke stoffen zitten er in 500 mg/400 I.E., kauwtabletten?

De werkzame stoffen in een calcium D3 tablet zijn:

 • Calciumcarbonaat 1250 mg (overeenkomend met 500 mg calcium);
 • Cholecalciferol (vitamine D3) 400 I.E. (10 microgram).

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Xylitol (E967);
 • Povidon;
 • Isomalt (E953);
 • Smaakstof (citroen);
 • Magnesiumstearaat;
 • Sucralose (E955);
 • Mono- en diglyceriden van vetzuren;
 • Tocoferol;
 • Sucrose;
 • Gemodificeerd maïszetmeel;
 • Middellange ketens van triglyceriden;
 • Natriumascorbaat;
 • Colloïdaal silica (watervrij).

Hoe ziet Calci-Chew D3 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Calci-Chew D3 zijn witte, ronde kauwtabletten;
 • Kunnen kleine vlekken vertonen.

Verpakkingsgroottes

 • Tablettenflacon met HDPE schroefdop: 15, 30, 40, 60 en 90 tabletten;
 • Doordrukstripverpakkingen: 7, 14, 28, 50 x 1 (eenheidsverpakkingen), 56, 84, 112, 140 en 168 tabletten.
Terug naar boven