Menu

Ciprofloxacine

Ciprofloxacine is een antibioticum dat tot de fluorochinolonenfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke soorten bacteriën (bacteriestammen).

1. Wat is ciprofloxacine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacine is een antibioticum dat tot de fluorochinolonenfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke soorten bacteriën (bacteriestammen).

Volwassenen
Dit middel wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • Luchtweginfecties;
 • Langdurige of terugkerende oor- of bijholte-infecties;
 • Urineweginfecties;
 • Infecties van de testikels (zaadballen);
 • Infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen;
 • Infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte;
 • Infecties van huid en weke delen (spieren, pezen, vetweefsel, bloedvaten, lymfevaten, zenuwen en weefsels rondom gewrichten);
 • Infecties van bot en gewrichten;
 • Voorkomen van infecties door de bacterie Neisseria meningitidis;
 • Blootstelling aan miltvuur (antrax) door inademing.


Ciprofloxacine kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met lage aantallen witte bloedcellen (neutropenie), die koorts hebben die vermoedelijk komt door een bacteriële infectie.
Als u een ernstige infectie heeft of een infectie heeft die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve dit middel ook nog een behandeling met een ander antibioticum.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit middel wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een arts gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • Long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan taaislijmziekte (cystische fibrose) lijden
 • Gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt pyelonefritis)
 • Blootstelling aan miltvuur (antrax) door inademing

Dit middel kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • U gebruikt tizanidine (zie rubriek 2: Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?).


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u dit middel gebruikt
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u:

 • Ooit nierproblemen heeft gehad, omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast;
 • Epilepsie of een andere neurologische aandoening (aandoening aan de hersenen) heeft;
 • Een voorgeschiedenis heeft van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals dit middel;
 • Suikerpatiënt bent omdat u risico kunt lopen op een te lage bloedsuikerspiegel als u dit middel gebruikt;
 • Myasthenia gravis (een soort spierzwakte) heeft omdat de verschijnselen erger kunnen worden;
 • In het verleden hartritmestoornissen heeft gehad (aritmie);
 • Als u of een familielid glucose-6-fosfaat dehydrogenase- (G6PD)-deficiëntie heeft, omdat u dan risico kunt lopen op bloedarmoede als u dit middel gebruikt;
 • Hartproblemen heeft.

U moet met dit soort geneesmiddelen voorzichtig omgaan wanneer u geboren bent met of als u een familiehistorie heeft met een verlengd QT-interval (zichtbaar op een ECG, het elektrische signaal van uw hart), als u een onevenwichtige zoutbalans heeft (vooral een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een langzaam hartritme heeft (genaamd ‘bradycardie’) een zwak hart heeft (hartfalen) een voorgeschiedenis van een hartaanval heeft (myocardinfarct) als u een vrouw bent of oudere of als u geneesmiddelen neemt die een afwijkend ECG-patroon geven (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Voor de behandeling van sommige infecties van de geslachtsorganen kan uw arts een ander antibioticum voorschrijven naast ciprofloxacine. Als er na drie dagen van behandeling geen verbetering van de symptomen is, neem dan contact op met uw arts.

Terwijl u dit middel gebruikt; Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u dit middel gebruikt. Uw arts zal beslissen of de behandeling met dit middel moet worden stopgezet:

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende verschijnselen: benauwd gevoel in de borst, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Als u slechter gaat zien of als u andere problemen met uw ogen krijgt, moet u onmiddellijk een oogspecialist raadplegen.
 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden (bijnierschorshormonen) wordt behandeld. Peesontsteking en gescheurde pezen kunnen zelfs binnen de eerste 48 uur van de behandeling of tot enkele maanden na het stopzetten van de behandeling met dit middel optreden. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van dit middel en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.
 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening heeft, zoals cerebrale ischemie (volledige of gedeeltelijke blokkades van de doorbloeding van de hersenen) of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • De eerste keer dat u dit middel inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose heeft, kunnen uw verschijnselen bij een behandeling met dit middel erger worden. Het komt zelden voor dat een depressie of psychose leidt tot zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen of zelfmoord. Als u deze gedachten krijgt, stop dan met het innemen van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt verschijnselen krijgen van neuropathie (schade aan zenuwen) , zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid en/of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) is gemeld, meestal bij suikerpatiënten, en met name onder ouderen. Als dit gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
 • Diarree kan optreden terwijl u antibiotica inneemt, dus ook bij het gebruik van dit middel, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan meteen met het innemen van dit middel, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen en raadpleeg uw arts.
 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u dit middel inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Dit middel kan de lever beschadigen. Als u verschijnselen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelkleuren van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van dit middel en raadpleeg meteen uw arts.
 • Als u problemen met uw nieren hebt, vertel dat dan uw arts omdat het kan zijn dat uw dosis moet worden aangepast.
 • Dit middel kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met verschijnselen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met verschijnselen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw hals, keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langs gaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose).

Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel. Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van dit middel het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt. Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u dit middel inneemt. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ciprofloxacine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Neem dit middel niet samen met tizanidine in, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2: “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met dit middel. Wanneer Ciprofloxacine samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt:

 • Vitamine K-antagonisten (bijvoorbeeld warfarine) of andere orale anticoagulantia (bloedverdunners);
 • Probenecide (voor jicht);
 • Methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis);
 • Theofylline (voor ademhalingsproblemen);
 • Tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose);
 • Olanzapine (een middel tegen psychose (antipsychoticum));
 • Clozapine (een middelen tegen psychose (antipsychoticum));
 • Ropinirol (voor de ziekte van Parkinson);
 • Fenytoïne (voor epilepsie);
 • Ciclosporine (voor huidaandoeningen, reumatoïde artritis en bij orgaantransplantaties);
 • Metoclopramide (voor misselijkheid en braken);
 • Omeprazol (voor maagzweren of verstoorde spijsvertering (indigestie));
 • Glibenclamide (voor diabetes);
 • Andere geneesmiddelen die uw hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen die tot de groep van middelen tegen hartritmestoornissen behoren (antiaritmica, bijvoorbeeldkinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva), sommige middelen tegen bepaalde bacteriële infecties (anti-bacteriële middelen van de groep van de macroliden), sommige antipsychotica (middelen tegen psychoses).

Dit middel kan de hoeveelheid van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • Pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen)
 • Cafeïne
 • Duloxetine (voor depressie, zenuwbeschadiging ten gevolge van diabetes of voor het niet kunnen ophouden van urine en/of ontlasting (incontinentie))
 • Lidocaïne (voor hartaandoeningen of als verdovingsmiddel)
 • Sildenafil (bijvoorbeeld voor erectiestoornissen)
 • Agomelatine
 • Zolpidem

Sommige geneesmiddelen verminderen het effect van dit middel. Vertel uw arts als u het volgende inneemt of in wilt nemen:

 • Middelen tegen maagzuur (antacida);
 • Mineraalsupplementen;
 • Sucralfaat;
 • Een polymere fosfaatbinder (bijvoorbeeld sevelameer);
 • Geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten Als deze middelen noodzakelijk zijn, neem Ciprofloxacine dan ongeveer twee uur voor of ten minste vier uur na inname van deze middelen in.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tenzij u dit middel bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nuttigen waaraan calcium is toegevoegd wanneer u de tabletten inneemt, omdat deze invloed kunnen hebben op de opname van het werkzame bestanddeel.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter dit middel niet te gebruiken als u zwanger bent. Vertel uw arts als u van plan bent om zwanger te worden.

Neem dit middel niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan u minder alert maken. Er kunnen enkele bijwerkingen op de hersenen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op dit middel reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Ciprofloxacine bevat lactosemonohydraat Ciprofloxacine bevat lactosemonohydraat (een soort suiker). Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit medicijn inneemt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel van dit middel u toegediend krijgt en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u heeft en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen heeft, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het aantal tabletten dat u moet innemen en hoe u dit middel moet innemen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker:

 • Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken.
 • Probeer de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem dit middel echter niet met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met vruchtensappen waaraan calcium is toegevoegd (bijvoorbeeld met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u dit middel inneemt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer van dit middel heeft ingenomen dan u zou mogen, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen. Neem zo mogelijk de tabletten of het doosje mee om aan de arts te laten zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift van uw dokter. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, neem de vergeten dosis dan niet in en houd u verder aan het normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de verschijnselen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie (ongevoeligheid) tegen het antibioticum ontwikkelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende, ernstige bijwerkingen krijgt:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Plotselinge, ernstige allergische reactie met symptomen als beklemd gevoel op de borst;
 • Duizeligheid;
 • Misselijkheid of een gevoel van zwakte; of duizeligheid bij het opstaan (anafylactische reactie/shock, angio-oedeem, zie rubriek 2).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Spierpijn en/of spierzwakte, ontsteking van de gewrichten en gewrichtspijn, verhoogde spierspanning en kramp, ontsteking van de pezen of gescheurde pezen, vooral van de pees achter de enkel (Achillespees). Zie rubriek 2;
 • Een infectie met symptomen zoals koorts en ernstige verslechtering van uw algemene toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in de keel of mond, of problemen met de urinewegen (agranulocytose, zie rubriek 2);
 • Ernstige, uitgebreide beschadiging van de huid (loslating van de opperhuid en de bovenste slijmvliezen) (toxische epidermale necrolyse);
 • Een ernstige allergische reactie met uitslag, doorgaans in de vorm van blaren of zweren in de mond, ogen en andere slijmvliesen, zoals op de genitaliën (Stevens-Johnson syndroom).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Ongebruikelijke gevoelens van pijn, branderig, tintelend of verdoofd gevoel, of spierzwakte in de armen of benen (neuropathie, zie rubriek 2);
 • Een geneesmiddelenreactie die uitslag, koorts, ontsteking van de inwendige organen, afwijkingen in het bloedbeeld en ziekte van het hele lichaam (DRESS-syndroom, AGEP (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose)).

Andere bijwerkingen
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Misselijkheid, diarree;
 • Gewrichtspijnen bij kinderen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Superinfecties met een schimmel;
 • Een hoge hoeveelheid van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel;
 • Gebrek aan eetlust (anorexie);
 • Hyperactiviteit of opgewondenheid;
 • Hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen;
 • Braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/maagbranden) of winderigheid;
 • Verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine);
 • Uitslag, jeuk of netelroos;
 • Slechte nierfunctie;
 • Gewrichtspijn bij volwassenen;
 • Pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts;
 • Verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed).

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen dodelijk zijn) (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?);
 • Veranderingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten);
 • Verhoogde bloedsuikerspiegel (hyperglykemie);
 • Verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?);
 • Verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie (die mogelijk kunnen leiden tot zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen of geslaagde zelfmoord), of hallucinaties;
 • Spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?), of draaierigheid;
 • Problemen met het zicht waaronder dubbelzien;
 • Oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis;
 • Snelle hartslag (tachycardie);
 • Verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen;
 • Kortademigheid, waaronder astmatische symptomen;
 • Leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus), hepatitis (leverontsteking);
 • Gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?);
 • Spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp;
 • Nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?), urinewegontsteking;
 • Vocht vasthouden of overmatig zweten;
 • Verhoogde gehalten van het enzym amylase.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?);
 • Mentale stoornissen (psychotische reacties die mogelijk kunnen leiden tot zelfmoordgedacten, zelfmoordpogingen of zelfmoord) (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?);
 • Migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), reukstoornis (olfactorische stoornissen); druk op de hersenen (intracraniale druk);
 • Afwijkingen in kleurwaarneming;
 • Ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis);
 • Pancreatitis;
 • Afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen;
 • Kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, verandering van het hartritme (genaamd ‘verlenging van het QT-interval’, waargenomen op een ECG, de elektrische activiteit van het hart);
 • Het gevoel hebben zeer opgewonden te zijn (manie) of een gevoel van groot optimisme en overactiviteit hebben (hypomanie);
 • Huiduitslag gepaard gaande met vorming van pustels (zichtbare holtes in de huid gevuld met etterig vocht);
 • Invloed op de bloedstolling bij patiënten behandeld met vitamine K-antagonisten).

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is ciprofloxacinehydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

 • Croscarmellose natrium;
 • Microkristallijne cellulose;
 • Povidon;
 • Magnesiumstearaat.

Filmomhulling:

 • Hypromellose;
 • Lactosemonohydraat;
 • Macrogol;
 • Natriumcitraat dihydraat (E331 iii) en de kleurstof bestaat uit titaandioxide (E171) (zie rubriek 2: Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden).

Hoe ziet Ciprofloxacine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Ciprofloxacine 250 mg filmomhulde tabletten zijn witte tot gebroken witte ronde, dubbelbolle filmomhulde tabletten met een diameter van ongeveer 10 mm, met de opdruk ‘AM’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.
 • Ciprofloxacine 500 mg filmomhulde tabletten zijn witte tot gebroken witte capsulevormige, dubbelbolle filmomhulde tabletten, met een lengte van ongeveer 17 mm en een breedte van ongeveer 7,5 mm, met schuin aflopende randen met de opdruk ‘CI’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.
 • Ciprofloxacine 750mg filmomhulde tabletten zijn witte tot gebroken witte capsulevormige, dubbelbolle filmomhulde tabletten, met een lengte van ongeveer 19 mm en een breedte van ongeveer 10 mm, met schuin aflopende randen met de opdruk ‘CJ’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Ciprofloxacine is verkrijgbaar in een PVC/Alu blisterverpakking.
Verpakkingsgrootten: 6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 50 en 100 tabletten in een verpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road
North Harrow, Middlesex
HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk

Terug naar boven