Menu

Clomid

De werkzame stof in Clomid is clomifeen en behoort tot de groep van de anti-oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen). Clomifeen bevordert de eisprong (ovulatie). Clomid wordt gebruikt bij de behandeling van onvruchtbaarheid als gevolg van het ontbreken van de eisprong (ovulatie) bij vrouwen die zwanger willen worden.

1. Wat is Clomid en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in Clomid is clomifeen en behoort tot de groep van de anti-oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen). Clomifeen bevordert de eisprong (ovulatie). Clomid wordt gebruikt bij de behandeling van onvruchtbaarheid als gevolg van het ontbreken van de eisprong (ovulatie) bij vrouwen die zwanger willen worden.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • U bent zwanger;
 • Uw lever niet normaal werkt, of heeft in het verleden niet goed gewerkt. U mag dit middel niet gebruiken zolang uw leverfunctie nog niet hersteld is;
 • U heeft abnormale vaginale bloedingen van onbekende oorsprong;
 • U heeft hormoon afhankelijke tumoren of als er vermoeden is dat u dit heeft;
 • U heeft blaasjes met vocht in uw eierstokken zitten (ovariële cysten), behalve bij polycysteus ovariumsyndroom (PCOS), een hormoonafwijking in de eierstokken waarbij de eisprong onregelmatig wordt of uitblijft;
 • Uw hersenaanhangsel (de hypofyse) of uw eierstokken (ovaria) werken niet goed.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Vóór het begin van de behandeling moet met zekerheid zijn vastgesteld, dat elk andere mogelijke oorzaak van onvruchtbaarheid of uitblijven van de menstruatie is uitgesloten.
 • Voor elke nieuwe behandeling met dit middel moet uw arts vaststellen dat u niet zwanger bent:
 • Uw arts kan eventueel onderzoek doen naar uw lichaamstemperatuur, uw leverfunctie en uw eierstokken;
 • Zowel vóór als tijdens de behandeling moeten de hormoonwerkingen dagelijks worden gecontroleerd. Aangezien de veiligheid van een voortgezette regelmatige behandeling niet is vastgesteld, mag de behandeling maximaal 6 maal worden toegepast;
 • Informeer uw arts wanneer u last krijgt van buikpijn, gewichtstoename of een gezwollen buik. De behandeling met clomifeencitraat moet worden gestopt totdat de eierstokken weer de grootte hebben aangenomen van vóór de behandeling. Vochtblaasjes in de eierstokken (polycystische ovaria) kunnen groter worden. De arts zal de laagst mogelijke dosis van dit middel voorschrijven, eventueel kan de duur van de behandeling worden verminderd;

Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van pijn in de onderbuik, misselijkheid, diarree of een gezwollen buik. U kunt door de behandeling met clomifeencytraat, al dan niet in combinatie met bijnierhormonen (gonadotropines), een te sterke stimulatie van de eierstokken krijgen (Ovarieel Hyperstimulatie syndroom);

Het gebruik van dit middel verhoogt de kans op een meerling;

 • Er is een verhoogde kans op zwangerschap buiten de baarmoeder (ectopische zwangerschap) na de behandeling met dit middel;
 • Als u goedaardige gezwellen in de baarmoeder (uteriene fibromen) heeft, kunnen deze vergroten door de behandeling met dit middel;
 • Indien u te hoge vetgehaltes in het bloed heeft en dit komt ook bij familieleden voor dan zal uw arts regelmatig de concentratie van een bepaald soort vet (triglyceriden) in het bloed controleren. Dit geldt ook als u hogere doseringen Clomid gebruikt /Clomid langduriger gebruikt dan aanbevolen;
 • Soms kunnen tijdens de behandeling met clomifeencitraat gezichtsstoornissen optreden zoals wazig zien of kleurenspots. Indien deze verschijnselen optreden moet de behandeling met clomifeencitraat worden gestaakt en oogheelkundig onderzoek worden uitgevoerd. Indien dit verschijnsel is opgetreden mogen geen nieuwe behandelingen met clomifeencitraat worden gedaan.

Gebruikt u nog andere andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.
Er zijn geen interacties van de werkzame stof (clomifeen) in dit middel met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap; Gebruik dit middel niet tijdens de zwangerschap. Uw arts zal vóór de behandeling moeten vaststellen of u zwanger bent.
Borstvoeding; Het is niet bekend of dit middel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Dit middel kan wel de hoeveelheid borstvoeding verminderen. Vrouwen die borstvoeding geven, dienen dit middel slechts te gebruiken na overleg met hun arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van clomifeencitraat kan leiden tot gezichtsstoornissen. Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.
Clomid tabletten bevatten sucrose en lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.
Clomid mag alleen gebruikt worden onder controle van uw arts. Uw arts zal u duidelijke instructies geven over het aantal tabletten en het aantal dagen dat u dit middel moet gebruiken. U moet deze aanwijzingen precies opvolgen en de behandeling niet veranderen zonder nadrukkelijke toestemming van uw arts.

Dosering:

 • 1 maal daags 1 tablet (50 mg) Clomid gedurende 5 dagen; De gebruikelijke dosering is 50 mg (1 tablet) per dag, gedurende 5 dagen beginnende op de 5e dag van de normale of opgewekte menstruatie (cyclus). Wanneer de menstruatie uitblijft, kan uw arts de dag bepalen waarop u met Clomid begint. U kunt de tabletten het best innemen met water. Het kan gebeuren dat er na deze 5 dagen wel een eisprong (ovulatie) is opgetreden, maar dat u toch niet zwanger bent geworden. Dan kunt u in overleg met uw arts deze behandeling herhalen. Wanneer er geen eisprong optreedt, kan in overleg met uw arts de dosering worden verhoogd tot 100 mg (2 tabletten) per dag, gedurende 5 dagen.
 • 1 maal daags 2 tabletten (100 mg) Clomid gedurende 5 dagen; Als bij deze dosis wel ovulatie optreedt, maar niet wordt gevolgd door een zwangerschap, mag de behandeling maximaal zesmaal worden herhaald. Als bij deze dosis geen eisprong (ovulatie) optreedt, mag de behandeling nog tweemaal worden herhaald.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts.

Symptomen van overdosering kunnen zijn:

 • Misselijkheid;
 • Braken;
 • Opvliegers;
 • Gezichtsstoornissen als wazig zien en kleurenspots;
 • Oogziekte waarbij men een blinde vlek heeft (scotomata);
 • Vergroting van de eierstokken met (onder)buikpijn;
 • Gewichtstoename en opzwelling van de buik door vochtophoping (ascites).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u een tablet vergeten bent, neem de tablet dan alsnog in, eventueel samen met de volgende dosis. U mag echter niet meer dan twee doseringen combineren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Opvliegers;
 • Vergrote eierstokken;
 • Overstimulatie van de eierstokken.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Hoofdpijn;
 • Buikpijn, opgeblazen gevoel, drukpijn, misselijkheid, braken;
 • Gevoelige borsten;
 • Hevige menstruatie;
 • Onregelmatige bloedingen tijdens de menstruatiecyclus;
 • Duizeligheid.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Depressie, vermoeidheid;
 • Wazig zien, uitval van een stukje van het gezichtsveld (blinde vlek), lichtflikkeringen, gekleurde vlekken zien. Symptomen komen vaak voor het eerst voor of worden versterkt na blootstelling aan een helder verlichte omgeving. Gevallen van langdurige gezichtsstoornissen zijn bekend na staken van de behandeling met dit middel. De gezichtsstoornissen kunnen blijvend zijn, in het bijzonder na een langdurige behandeling of een hoge dosering met dit middel;
 • Netelroos (galbulten), jeuk, huidontsteking als gevolg van een allergische reactie;
 • Toegenomen drang om te plassen;
 • Gewichtstoename.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Toevallen of stuipen (convulsies);
 • Troebel worden van het lenskapsel in het oog;
 • Ontsteking van de oogzenuw;
 • Matige haaruitval.

Frequentie niet bekend (frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet vastgesteld worden) - Te hoog gehalte aan vetten (triglyceriden) in het bloed.

 • Beroerte, angst, stemmingswisselingen, spanning, slapeloosheid;
 • Loslaten achterste gedeelte van het glasachtig lichaam;
 • Kramp van de bloedvaten in het netvlies wat kan leiden tot tijdelijk gezichtsverlies in één oog, veranderingen in de werking van het netvlies waardoor vermindering of afwijkingen in het zicht ontstaan;
 • Versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitaties);
 • Meerlingen waarbij de zwangerschap gelijktijdig binnen- en buitenbaarmoederlijk kan zijn;
 • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap;
 • Woekering van het baarmoederslijmvlies;
 • Afname dikte van het baarmoederslijmvlies;
 • Waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie). Deze zijn van voorbijgaande aard.

5. Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking;
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en doordrukstrip na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is clomifeen. Dit is aanwezig in de vorm van clomifeencitraat;
 • Elke tablet bevat 50 mg clomifeencitraat overeenkomend met 33,9 mg clomifeen;
 • De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, lactose monohydraat, maïszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel, geel ijzeroxide (E172) en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Clomid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Clomid tabletten zijn rond en beige van kleur. Aan de bovenkant hebben de tabletten een breukgleuf en aan de onderkant een M in twee cirkels.
 • De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken.
 • De tabletten zijn verpakt in PVC-aluminium doordrukstrips van 10 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Fabrikant Patheon France

40, Boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu
Frankrijk

Bijsluiter(s)
Terug naar boven