Clonidine

Clonidine behoort tot de groep bloeddrukverlagende middelen.

Wat is Clonidine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clonidine wordt gebruikt:

 • Bij alle vormen van verhoogde bloeddruk;
 • Ter voorkoming van een migraine-aanval;
 • Bij opvliegers tijdens de overgang;
 • Ter bestrijding van onthoudingsverschijnselen na het staken van het gebruik van opiaten, zoals morfine en heroïne.

Wanneer mag u Clonidine niet gebruikten of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Clonidine niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Welke stoffen zitten er in Clonidine?";
 • U heeft een te lage hartslag als gevolg van ernstige hartritmestoornissen (sick sinus syndrome, tweede of derde graads AV-blok);
 • U gebruikt gelijktijdig andere bloeddrukverlagende middelen en middelen met een nadelig effect op het hartritme;
 • U heeft nierfunctiestoornissen of heeft deze gehad, bij onthoudingsverschijnselen mag de behandeling met clonidine niet plaats vinden;
 • U heeft een verlaagde bloeddruk of heeft deze gehad, bij onthoudingsverschijnselen mag de behandeling met clonidine niet plaats vinden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Clonidine?

U dient Clonidine met de nodige voorzichtigheid te gebruiken wanneer u last heeft van:

 • Hartritmestoornissen;
 • Een slechte doorbloeding van de hersenen of ledematen;
 • Depressies;
 • Bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel;
 • Verstopping (constipatie);
 • Een verminderde nierwerking;
 • Hartfalen of ernstige aandoeningen van de bloedvaten die uw hart van bloed voorzien.

Clonidine heeft geen effect op de hoge bloeddruk die wordt veroorzaakt door een gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom).

U dient de behandeling nooit zelfstandig direct af te breken, maar dit met uw arts te overleggen. Uw arts zal dan de dosering gedurende enkele dagen geleidelijk verminderen. Wanneer u de behandeling abrupt staakt, kunt u last krijgen van rusteloosheid, nervositeit, hartkloppingen, trillingen (tremor), een snelle bloeddrukstijging, misselijkheid en hoofdpijn.

Indien u contactlenzen draagt bestaat de kans dat behandeling met Clonidine een afname in de tranenvloed kan veroorzaken.

Neem contact op met uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Clonidine nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Wanneer u Clonidine samen met één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, kan het zijn dat het effect van één van beide geneesmiddelen wordt beïnvloed:

 • Bloeddrukverlagende middelen;
 • Middelen met effect op de hartslag (bètablokkers, hartglycosiden);
 • Bepaalde vaatverwijdende middelen (phentolamine en tolazoline);
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen depressiviteit (tricyclische antidepressiva en neuroleptica).

De werking van kalmerende middelen, slaapmiddelen en middelen die de werking van het zenuwstelsel onderdrukken wordt door Clonidine versterkt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol ?

 • Het effect van alcohol wordt door Clonidine versterkt;
 • Het effect van Clonidine wordt niet beïnvloed door voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Over het gebruik van clonidine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Clonidine passeert de placenta en kan de hartslag van het ongeboren kind verlagen. Na de geboorte kan een tijdelijk verhoogde bloeddruk bij de pasgeborene optreden. Gebruik Clonidine daarom tijdens de zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Clonidine komt in de moedermelk terecht. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Clonidine wordt daarom afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door het gebruik van Clonidine kunnen er bijwerkingen optreden. Denk hierbij aan duizeligheid of sufheid, waardoor de reactiesnelheid verminderd kan worden. Houd hiermee rekening bij deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Clonidine bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe neemt u Clonidine in?

Gebruik Clonidine altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering voor volwassenen (inclusief ouderen) is

Verhoogde bloeddruk:

 • De dosering clonidine zal door uw arts voor u persoonlijk vastgesteld worden aan de hand van het effect en de verdraagbaarheid van het geneesmiddel;
 • De begindosering bedraagt driemaal daags 0,075 mg;
 • Deze dosering kan later verlaagd of verhoogd worden afhankelijk van uw reactie op dit geneesmiddel;
 • In normale gevallen zal de dosering niet hoger zijn dan 0,450 mg per dag. In enkele gevallen kan een hogere dosering noodzakelijk zijn;
 • De instelling gebeurt dan in de meeste gevallen in een ziekenhuis. De hoogste dagdosering bedraagt in die gevallen 1,8 mg per dag.

Ter voorkoming van een migraine-aanval:

 • De begindosering bedraagt 0,025 mg eenmaal per dag;
 • Deze dosering kan na 2 weken geleidelijk verhoogd worden tot ten hoogste 0,050 mg tweemaal per dag;
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen doseringen van 0,075 mg tweemaal per dag gegeven worden.

Bij opvliegers tijdens de overgang:

 • De begindosering bedraagt 0,050 tot 0,075 mg tweemaal per dag;
 • De doseringen dienen bij voorkeur om de 12 uur ingenomen te worden;
 • Als de behandeling na 3 tot 4 weken onvoldoende effect geeft dan dient de behandeling beëindigd te worden.

Ter bestrijding van onthoudingsverschijnselen na het stoppen van het gebruik van opiaten zoals morfine en heroïne:

 • De begindosering bedraagt 0,2 tot 0,5 mg per dag, verdeeld over 2 tot 4 doses.
 • Deze dosering kan vervolgens met 0,1 tot 0,3 mg per dag verhoogd worden tot ten hoogste 1,2 mg per dag op geleide van het effect en de bloeddruk van de gebruik(st)er.
 • Na ongeveer 7 dagen kan de behandeling in een periode van 2 tot 3 dagen geleidelijk beëindigd worden.

De dosering clonidine moet niet plotseling verhoogd of verlaagd worden. Om plotselinge stijgingen en dalingen in de bloeddruk te voorkomen moet de dosering clonidine geleidelijk en met kleine stapjes veranderd worden. Om het optreden van bijverschijnselen te verminderen is het raadzaam regelmatig de polsslag en de bloeddruk te laten meten door uw arts.

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie zal de arts de dosering aanpassen en zal nauwkeurige controle plaatsvinden.

Heeft u te veel van Clonidine ingenomen?

Wanneer u teveel van Clonidine heeft ingenomen kunt u last krijgen van:

 • Pupilverkleining;
 • Slaperigheid;
 • Vertraagde hartslag;
 • Verlaagde bloeddruk;
 • Onderkoeling;
 • Coma;
 • Ademstilstand.

Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Clonidine in te nemen?

Wanneer u er snel achter komt dat u een dosis bent vergeten, kunt u deze alsnog innemen. Indien het echter bijna tijd is voor de volgende inname, kunt u de vergeten dosis overslaan en doorgaan met de volgende. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Clonidine

U kunt last krijgen van rusteloosheid, nervositeit, hartkloppingen, trillingen (tremor), een snelle bloeddrukstijging, misselijkheid en hoofdpijn. Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het innemen van Clonidine. Uw arts zal dan de dosering gedurende enkele dagen geleidelijk verminderen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Clonidine; mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Clonidine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Clonidine bijwerkingen; zeer vaak(komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Duizeligheid;
 • Sufheid;
 • Slaperigheid (sedatie);
 • Bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie);
 • Droge mond.

Clonidine bijwerkingen; vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • (Ernstige) neerslachtigheid (depressie);
 • Slaapstoornissen;
 • Hoofdpijn;
 • Misselijkheid;
 • Verstopping (obstipatie);
 • Overgeven;
 • Pijn in de speekselklieren;
 • Een voortdurend of terugkerend onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden die voldoende is voor seksuele activiteit (erectiele dysfunctie);
 • Vermoeidheid.

Clonidine bijwerkingen; soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Waarnemingsstoornissen;
 • Waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties);
 • Nachtmerries;
 • Waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie);
 • Vertraagde hartslag als gevolg van een verlaagde samentrekkingsfrequentie van de boezems van het hart (sinusbradycardie);
 • Bleekheid van vingers en/of tenen (ziekte van Raynaud);
 • Huiduitslag;
 • Jeuk (pruritus);
 • Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria);
 • Malaise.

Clonidine bijwerkingen; zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Ontwikkeling van abnormaal borstweefsel bij mannen (gynaecomastie);
 • Verminderde aanmaak van traanvocht;
 • Bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV-blok);
 • Droge neus;
 • Schijnbare verstopping van de dikke darm;
 • Haaruitval;
 • Verhoogde waarden van glucose in het bloed aangetoond via een laboratoriumtest.

Clonidine bijwerkingen; niet bekend (kan met de beschikbar gegevens niet worden bepaald):

 • Verwardheid;
 • Verminderde zin in seks;
 • Problemen met zien (accommodatiestoornissen);
 • Een hartaandoening waarbij het hartritme buitengewoon vertraagd wordt (bradyaritmie).

Hoe bewaart u Clonidine?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Bewaren beneden 25°C;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doordrukstrip, de doos en de tablettencontainer na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Clonidine?

De werkzame stof in Clonidine is clonidinehydrochloride.

 • Clonidine 0,025 mg filmomhulde tablet: elke tablet bevat 0,025 mg clonidinehydrochloride;
 • Clonidine 0,150 mg tablet: elke tablet bevat 0,150 mg clonidinehydrochloride.

De andere stoffen in Clonidine zijn:

 • Calciumwaterstoffosfaat (E341);
 • Lactose;
 • Maïszetmeel;
 • Natriumcarboxymethylzetmeel (E466);
 • Polyvidon (E1201);
 • Magnesiumstearaat (E470b);
 • Watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551).

De tabletten 0,025 mg filmomhulde tabletten bevatten tevens:

 • Hydroxypropylmethylcellulose (E 464);
 • Propyleenglycol (E1520);
 • Titaandioxide (E 171);
 • Talk (E553b);
 • Indigotine (E 132).

Hoe ziet Clonidine er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Clonidine 0,025 mg filmomhulde tabletten zijn blauwe, ronde filmomhulde tabletten met een diameter van 6 mm;
  De tabletten kunnen de inscriptie “0,025” hebben;
 • Clonidine 0,150 mg tabletten zijn witte tot nagenoeg witte, ronde tabletten met een diameter van 8 mm;
  De tablet heeft aan één zijde een breukgleuf en kan aan de andere zijde de inscriptie “0,150” hebben;

Clonidine tabletten zijn verkrijgbaar in een PP tabletcontainer met een PE-deksel met 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500 of 5000 tabletten en met 10 tabletten in een PVC/Al blisterverpakking, meervouden van 10 in een kartonnen omdoos;

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Clonidine 0,025 en 0,150 mg, tabletten
RVG 28800=56917 en 28802=56919
Module 1 Administrative information and prescribing information
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1604 Pag. 7 van 6

Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur

Terug naar boven