Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Diprosone

Betamethason behoort tot de corticosteroïden, een groep stoffen die ontstekingsreacties onderdrukt. Hierdoor onderdrukt Diprosone de verschijnselen van verschillende huidaandoeningen, die vaak met jeuk gepaard gaan, maar zonder de daadwerkelijke aandoening te genezen.

Wat is Diprosone en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Diprosone (zalf) is geschikt voor de behandeling van bepaalde huidaandoeningen (zoals acne) die doorgaans gekenmerkt worden door schilfering, roodheid, eczeem en soms door jeuk. Aangezien Diprosone een hoog werkingsniveau heeft, wordt het ingedeeld in de groep van de sterk werkzame stoffen. Diprosone zalf wordt door uw arts voorgeschreven bij bepaalde huidziekten die gunstig reageren op de plaatselijke behandeling met geneesmiddelen die corticosteroïden bevatten. Diprosone wordt pas gebruikt als minder sterk werkzame middelen niet voldoende zijn.

Wanneer mag u Diprosone niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Diprosone niet gebruiken?

 • U lijdt aan ernstige huidinfecties veroorzaakt door schimmels, gisten of bacteriën, of huidinfecties veroorzaakt door virussen, in het bijzonder waterpokken, gordelroos, koortsuitslag, wratten, tuberculose van de huid, en ook huidinfecties door parasieten, zoals schurft;
 • Bij wonden en zweren, jeugdpuistjes en als u typische bijwerkingen van corticosteroïden vertoont, zoals streepvormige littekens door overrekking van de huid en huidontsteking rond de mond;
 • U lijdt aan visschubbenziekte (ichthyose), roodheid en afschilfering van de huid van de voetzolen op jeugdige leeftijd, rooskleurige puisten in het gezicht (acne rosacea), breekbaarheid van de huidvaten, of als u een dunne huid heeft;
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek "Welke stoffen zitten er in Diprosone?.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Diprosone?

Als uw huid tekenen van irritatie of allergische reacties (waaronder overgevoeligheid) vertoont als gevolg van het gebruik van Diprosone, moet u met het gebruik ervan stoppen en overleggen met uw arts. Gebruik Diprosone niet op de gezichtshuid, op behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen, tenzij uw arts dit voorschrijft. Let er zorgvuldig op dat Diprosone niet in of rond uw ogen komt.

Bij gebruik van Diprosone door kinderen en tieners is het noodzakelijk dat ze regelmatig medisch gecontroleerd worden, omdat deze medicatie door de huid wordt opgenomen en de groei kan beïnvloeden of andere ongewenste effecten kan veroorzaken. Gebruik onder afsluiting is zelden noodzakelijk. In gevallen waarin uw arts het gebruik van Diprosone onder afsluiting met plastic, op grote lichaamsoppervlakken of in de huidplooien heeft voorgeschreven, is waakzaamheid geboden omdat dit de hoeveelheid die wordt opgenomen kan doen toenemen, waarbij het risico op plaatselijke bijwerkingen of bijwerkingen in het hele lichaam toeneemt.

Raadpleeg uw arts over andere medische toestanden, in het bijzonder als u een infectie heeft. Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Diprosone gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Diprosone nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Diprosone behoort tot de sterk werkzame corticosteroïden. Van corticosteroïden is bekend dat zij de placenta kunnen passeren. Ongewenste effecten zijn daarom niet uit te sluiten. U mag Diprosone tijdens de zwangerschap alleen gebruiken in overleg met uw arts. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Diprosone wordt afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Diprosone op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Diprosone crème bevat cetostearylalcohol en chloorcresol

Cetostearylalcohol kan plaatselijk huidreacties, bijvoorbeeld een ontsteking van de huid, veroorzaken. Chloorcresol kan een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) veroorzaken.

Hoe gebruikt u Diprosone?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De huid of hoofdhuid die wordt behandeld mag niet worden bedekt na aanbrenging van Diprosone zalf, tenzij uw arts dit heeft voorgeschreven;
 • De aanbevolen dosering is een- of tweemaal per dag een kleine hoeveelheid op de aangedane huid aanbrengen. U mag nooit meer dan 30-60 gram (oplossing voor cutaan gebruik: 30-60 ml) van dit geneesmiddel per week gebruiken, tenzij uw arts dit voorschrijft;
 • Diprosone zalf mag alleen worden gebruikt in de aanbevolen dosis. Raadpleeg uw arts als u Diprosone zalf in grote hoeveelheden of gedurende een langere periode dan voorgeschreven heeft gebruikt;
 • Zoek onmiddellijk medische hulp als u per ongeluk Diprosone zalf heeft ingeslikt.

Wanneer u merkt dat Diprosone zalf te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van Diprosone zalf gebruikt?

Wanneer u te veel van Diprosone heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Diprosone zalf te gebruiken?

Als u vergeten bent Diprosone zalf te gebruiken zoals is voorgeschreven, breng dan het middel zo snel mogelijk aan en vervolg het normale doseringsschema. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties die weergegeven worden in de onderstaande lijst zijn als volgt gedefinieerd:

 • Zeer vaak: Komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers;
 • Vaak: Komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers;
 • Soms: Komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers;
 • Zelden: Komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers;
 • Zeer zelden: Komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers;
 • Onbekend: Frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Afweersysteem:

Zeer zelden:

 • Overgevoeligheid.

Hormoonsysteem/hormonen:

Zeer zelden:

 • Verhoogd cortisolgehalte in het bloed wat gepaard kan gaan met onder andere vochtophoping, vetzucht, verhoogde bloeddruk (hypercortisolisme). Dit kan optreden wanneer Diprosone langdurig en in grote hoeveelheden wordt gebruikt;
 • Het ligt in de verwachting dat dit sneller kan optreden bij peuters en kinderen of wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt;
 • Bij peuters kan de luier hetzelfde afsluitende effect geven;
 • Onvoldoende werking van de bijnierschors met als verschijnselen vochtverlies, lage bloeddruk, darmklachten en een verandering in pigmentatie van de huid (bijnierschors- insufficiëntie). Dit kan optreden wanneer Diprosone langdurig gebruikt wordt.

Ogen:

Zeer zelden:

 • Verhoging van de interne oogdruk (intra-oculaire druk), grotere kans op staar (cataract).

Onbekend:

 • Wazig zien.

Bloedvaten:

Zeer zelden:

 • Verwijding van bloedvaten (teleangiëctasiën). Dit kan optreden wanneer Diprosone langdurig en intensief gebruikt wordt en in het bijzonder wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt of het huidplooien betreft.

Huid:

Vaak:

 • Lokaal branderig gevoel van de huid en jeuk (pruritus).​​​​​​​ Deze treden op wanneer Diprosone langdurig en intensief gebruikt wordt, in het bijzonder wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt of het huidplooien betreft.

Zeer zelden:

 • Dunner worden van de huid (huidatrofie);
 • Kleurverandering van de huid; (depigmentatie);
 • Puntvormige bloeduitstortingen (purpura);
 • Streepvormige huidstriemen (striae);
 • Overmatige haargroei (hypertrichose);
 • Verergerde vorm van de huidaandoening.​​​​​​​

Deze treden op wanneer Diprosone langdurig en intensief gebruikt wordt en in het bijzonder wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt of het huidplooien betreft. Verder allergische huidontsteking ten gevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (allergische contactdermatitis), schubvormig eczeem met bultjes (psoriasis pustulosa) of huidziekte met als verschijnselen roodheid, droogheid, branderig gevoel van de huid, vooral rond de mond (rosacae-achtige en periorale dermatitis met en zonder dunner worden van de huid).

Het terugkeren van de verschijnselen van de oorspronkelijke aandoening in versterkte mate (reboundverschijnselen). Dit gebeurt bij langdurig gebruik van Diprosone bij chronische huidziekten en kan leiden tot afhankelijkheid van steroïden. Bij onjuist gebruik kunnen bacteriële, parasitaire, schimmel en virusinfecties worden gemaskeerd en/of verergerd. Het plaatselijk ontstaan van oranjegele korreltjes (milia) door verstopping van de huid.

Het melden van bijwerkingen:

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u Diprosone?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Bewaren beneden 25 °C. (RVG 121445//06650 en RVG 121399//08211) Bewaren beneden 30 °C. (RVG 121390//06864);
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje, de flacon of de tube na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Diprosone zalf mag 3 maanden na opening niet meer worden gebruikt;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Diprosone?

De werkzame stof in Diprosone is betamethasondipropionaat 0,64 mg/g, overeenkomend met 0,5 mg/g betamethason.

De andere stoffen (hulpstoffen) in Diprosone zijn:

 • Diprosone crème:
  • Witte vaseline;
  • Vloeibare paraffine;
  • Cetomacrogol 1000;
  • Cetostearylalcohol;
  • Natriumfosfaat;
  • Fosforzuur;
  • Gezuiverd water, met chloorcresol als conserveermiddel.
 • Diprosone zalf:
  • Vaseline;
  • Vloeibare paraffine.
 • Diprosone oplossing voor cutaan gebruik:
  • Carbomeer;
  • Natriumhydroxide;
  • Isopropanol;
  • Gezuiverd water.

Hoe ziet Diprosone eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Diprosone crème en zalf worden afgeleverd in aluminium tubes met epoxy binnencoating en met een HDPE schroefdop die 30 gram (RVG 121390//06864) of 100 gram (RVG 121445//06650) bevatten;
 • Diprosone oplossing voor cutaan gebruik wordt afgeleverd in flacons met een HDPE schroefdop en LDPE druppelaar die 100 ml bevatten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder / ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE Lelystad

Fabrikant

SP Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
​​​​​​​België

Schering-Plough
2 rue Louis Pasteur
F-14200 Hérouville St Clair
Frankrijk

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven