Menu

Fexofenadine

Fexofenadine bevat fexofenadine hydrochloride, dat behoort tot de geneesmiddelengroep met de naam antihistaminica.

Wat is Fexofenadine 120 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fexofenadine 120 mg is bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar en verlicht symptomen zoals van hooikoorts (seizoensgebonden allergische rhinitis), zoals niezen, jeuk, loopneus of verstopte neus en jeukende, rode en tranende ogen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor de werkzame stof in dit middel of voor één van de andere stoffen in dit middel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 'Welke stoffen zitten er in dit middel?'

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u problemen met uw lever of nieren heeft;
 • Als u een probleem met uw hart heeft of heeft gehad, omdat dit type geneesmiddel een snelle of onregelmatige hartslag kan veroorzaken;
 • Als u op leeftijd bent.

Als één van het bovenstaande op u van toepassing is of als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Fexofenadine nog andere geneesmiddel of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan u arts of apotheker.

Geneesmiddelen tegen maagklachten die aluminium of magnesium bevatten, kunnen invloed hebben op de werking van Fexofenadine HCl. Zij verminderen de hoeveelheid fexofenadine die in het lichaam wordt opgenomen. Het wordt daarom aangeraden dat u ongeveer 2 uur wacht tussen het innemen van Fexofenadine HCl en uw geneesmiddel tegen maagklachten.

Als u fexofenadine inneemt samen met erythromycine (antibiotica) of ketoconazol (antischimmelmiddel) of met een enkele dosis van de combinatie lopinavir en ritonavir (anti HIV/AIDS middel), kan de fexofenadinespiegel in uw plasma stijgen. Het zou kunnen dat de bijwerkingen toenemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem Fexofenadine niet in wanneer u zwanger bent, tenzij uw arts dit heeft aanbevolen.

Fexofenadine HCl wordt niet aanbevolen voor vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Fexofenadine HCL invloed heeft op uw rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. U moet echter controleren of de tabletten u niet slaperig of duizelig maken, voordat u gaat rijden of machines gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Fexofenadine 120 mg, filmomhulde tabletten: ter verlichting van hooikoortssymptomen (allergische rhinitis):

 • De gebruikelijke dosering is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar;
 • Neem de tabletten met water in voor een maaltijd.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of met de dichtstbijzijnde eerste hulp post. De symptomen van een overdosis in volwassenen zijn duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op de aanbevolen tijd zoals voorschreven door uw arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Neem contact op met uw arts als u wilt stoppen dit middel te gebruiken voordat u de behandeling heeft afgemaakt. Als u stopt zal het effect van Fexofenadine HCl afnemen en kunnen de symptomen van hooikoorts terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts en stop met het innemen van Fexofenadine als u last krijgt van:

 • Een opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel en van moeilijkheden met ademen. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Sufheid;
 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Vermoeidheid.

Aanvullende bijwerkingen (frequentie niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) die kunnen voorkomen zijn:

 • Moeite met slapen (insomnia);
 • Slaapstoornissen;
 • Nachtmerries;
 • Nervositeit;
 • Snelle of onregelmatige hartslag;
 • Diarree;
 • Huiduitslag en jeuk;
 • Netelroos;
 • Ernstige reacties welke zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel, blozen, strak gevoel op de borst en moeite met ademhalen kunnen veroorzaken.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is fexofenadinehydrochloride. Elke Fexofenadine 120 mg, filmomhulde tablet bevat 120 mg fexofenadinehydrochloride, overeenkomend met 112 mg fexofenadine. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn:

 • Tabletkern:
  • Microkristallijne cellulose;
  • Croscarmellosenatrium;
  • Gepregelatineerd maïszetmeel;
  • Povidon;
  • Magnesiumstearaat.
 • Coating;
  • Hypromellose (E464);
  • Titaandioxide (E171);
  • Macrogol 400;
  • Macrogol 4000;
  • Ijzeroxide geel (E172);
  • Ijzeroxide rood (E172).​​​​​​​

Hoe ziet Fexofenadine 120 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Fexofenadine 120 mg, filmomhulde tabletten zijn perzikkleurige, langwerpige aan 2 zijden bolle filmomhulde tablet, vlak aan beide zijden;
 • Fexofenadine 120 mg filmomhulde tabletten zijn verpakt in verpakkingen met 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 of 200 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Terug naar boven