Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Flucloxacilline

Flucloxacilline capsules behoren tot een groep geneesmiddelen die antibiotica heten. De capsules zorgen ervoor dat bepaalde soorten bacteriën onschadelijk worden gemaakt. De werkzame stof in Flucloxacilline is flucloxacilline (als flucloxacillinenatrium). De capsules bevatten 500 milligram flucloxacilline. De arts schrijft u Flucloxacilline capsules voor, voor de behandeling van bepaalde milde tot matig ernstige infecties die veroorzaakt zijn door bacteriën die gevoelig zijn voor flucloxacilline: - hogere luchtweginfecties zoals keelontsteking, ontstoken amandelen of verkoudheid. - lagere luchtweginfecties zoals longontsteking. - infecties van de huid en weke delen zoals krentenbaard en abces.

1. Wat is Flucloxacilline 500 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Flucloxacilline capsules behoren tot een groep geneesmiddelen die antibiotica heten. De capsules zorgen ervoor dat bepaalde soorten bacteriën onschadelijk worden gemaakt. De werkzame stof in Flucloxacilline is flucloxacilline (als flucloxacillinenatrium). De capsules bevatten 500 milligram flucloxacilline.

De arts schrijft u Flucloxacilline capsules voor, voor de behandeling van bepaalde milde tot matig ernstige infecties die veroorzaakt zijn door bacteriën die gevoelig zijn voor flucloxacilline:

 • Hogere luchtweginfecties zoals keelontsteking, ontstoken amandelen of verkoudheid;
 • Lagere luchtweginfecties zoals longontsteking;
 • Infecties van de huid en weke delen zoals krentenbaard en abces.

2. Wanneer mag u dit niet middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • U mag dit middel niet gebruiken als u overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillinetype of andere antibiotica zoals cefalosporinen. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen van dit middel plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen, gezwollen oogleden of lippen, huiduitslag of galbulten;
 • Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, dit middel niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts;
 • Dit middel mag niet gebruikt worden door patiënten met door flucloxacilline veroorzaakte geelzucht of met leverstoornissen in de voorgeschiedenis.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt:

 • Bij langdurig gebruik van dit middel zal uw arts regelmatig uw lever- en nierfunctie controleren en indien nodig de dosering verlagen of het doseringsinterval verlengen;
 • Bij patiënten ouder dan 50 jaar en bij patiënten met een ernstige onderliggende ziekte dient de arts extra voorzichtig te zijn in verband met het mogelijk optreden van leverfunctiestoornissen;
 • Bij patiënten met een ernstige nierstoornis zal de arts de dosering verlagen of het doseringsinterval verlengen;
 • Bij gebruik bij pasgeborenen die geelgekleurd zijn zal uw arts extra opletten en indien nodig de dosering verlagen;
 • Bij pasgeborenen en kinderen jonger dan 6 maanden zal uw arts indien nodig de dosering verlagen omdat hun nieren de werkzame stof langzamer verwijderen uit het lichaam;
 • Als u gedurende langere tijd dit middel gebruikt (of meerdere kuren achter elkaar) bestaat de mogelijkheid dat u last krijgt van bacteriën die niet gevoelig zijn voor dit middel. Raadpleeg in dat geval uw arts;
 • Indien dikke darmontsteking optreedt dient de behandeling met dit middel gestaakt te worden en dient u onmiddellijk contact op te nemen met een arts (zie ook “mogelijke bijwerkingen”);
 • Als u paracetamol gebruikt of gaat gebruiken.

Er bestaat een risico op afwijkingen in het bloed en de vloeistof (hoge anion gap metabole acidose), die optreden wanneer sprake is van een verhoogde zuurgraad van het plasma, wanneer flucloxacilline gelijktijdig met paracetamol wordt gebruikt, met name bij bepaalde patiënten die een risico lopen, bijvoorbeeld patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, sepsis of ondervoeding, vooral als de maximale dagelijkse doses paracetamol worden gebruikt. Hoge anion gap metabole acidose is een ernstige ziekte die met spoed moet worden behandeld.

Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt, kan hij/zij daar rekening mee houden.

 • Dit middel mag niet gelijktijdig worden toegediend met bacteriostatische middelen (middelen die de groei van bacteriën remmen) zoals tetracyclinen, macroliden en chlooramfenicol;
 • Gelijktijdig gebruik met aminoglycosiden (middelen die bacteriën doden) is mogelijk, maar dit middel en aminoglycosiden kunnen elkaars werking versterken;
 • Een aantal geneesmiddelen kan de uitscheiding via de urine van penicillineachtige geneesmiddelen remmen (fenylbutazon, oxyfenbutazon en in mindere mate acetylsalicylzuur (pijnstillende geneesmiddelen), indometacine (geneesmiddel tegen reuma en jicht)), waardoor een hogere concentratie van dit middel in het lichaam wordt bereikt en het langer duurt voordat dit middel wordt uitgescheiden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn op dit moment niet voldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap. Als u zwanger bent en u wilt dit middel (gaan) gebruiken, dient u eerst met uw arts te overleggen. Borstvoeding kan worden gegeven tijdens het gebruik van dit middel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een nadelig effect is echter niet waarschijnlijk.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel dient op een lege maag te worden ingenomen, bijvoorbeeld één uur voor, of twee uur na de maaltijd.

De gebruikelijke dosering is: 3 maal daags (om de 8 uur).

*Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar wordt aangeraden Flucloxacilline capsules van 250 mg of 500 mg te gebruiken.

Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar wordt meestal ook aangeraden Flucloxacilline capsules te gebruiken.

Gebruik bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar* 3 maal daags 500 mg.

Gebruik bij kinderen van 6-12 jaar* 3 maal daags 250 mg.

**Voor kinderen jonger dan 6 jaar wordt aangeraden gebruik te maken van een andere toedieningsvorm van flucloxacilline. De dosering is dan:
Gebruik bij kinderen van 2-6 jaar** 3 maal daags 250 mg.

Gebruik bij kinderen tot 2 jaar** 3 maal daags 125 mg.

Bij ernstige infecties kan de dosis worden verdubbeld.

Gebruik bij verminderde nierfunctie Als uw nieren niet zo goed werken zal uw arts extra goed opletten als u dit middel gaat gebruiken. Soms kan de arts de dosering of het doseringsinterval aanpassen. Ook voor kinderen jonger dan 12 jaar zal uw arts de dosering aanpassen als ze ernstige problemen hebben met de nieren.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u meer van dit middel heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen. Overdosering kan leiden tot gastro-intestinale symptomen (misselijkheid, braken en diarree) en een verstoring van de vocht- en elektrolytenbalans. De behandeling bij overdosering bestaat uit het op peil houden van de vocht- en elektrolytenbalans.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem de vergeten capsule(s) in zodra u zich dit herinnert, tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende dosis. De volgende dosis wordt vervolgens weer op het voorgeschreven tijdstip ingenomen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Voor de frequenties van bijwerkingen worden de volgende frequenties gebruikt:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Aandoeningen van het bloed en lymfatisch systeem

Zeer zelden: bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie). Bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie). Dit verdwijnt indien de behandeling wordt gestaakt. Eosinofilie (toename van eosinofiele cellen in het bloed). Bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie).
Zeer zeldzame gevallen van afwijkingen in het bloed en de vloeistof (hoge anion gap metabole acidose), die optreden wanneer sprake is van een verhoogde zuurgraad van het plasma, wanneer flucloxacilline gelijktijdig met paracetamol wordt gebruikt, doorgaans wanneer risicofactoren aanwezig zijn (zie rubriek 2).

Aandoeningen van het immuunsysteem

Zeer zelden: shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock). Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem).
Indien deze reacties optreden, dient u onmiddellijk contact met een arts op te nemen.

Aandoeningen van het maagdarmstelsel

Soms: geringe storingen van het maagdarmkanaal.
Zeer zelden: dikkedarmontsteking (pseudomembraneuze colitis).

Aandoeningen van de lever of gal

Zeer zelden: leverontsteking gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (hepatitis) en geelzucht die ontstaat doordat gal en galbestanddelen de darm niet kunnen bereiken (cholestatische icterus). Beide kunnen optreden tot 2 maanden na het staken van de behandeling. In sommige gevallen kan het beloop verlengd zijn en een aantal maanden duren.
Zeer zelden: is een dodelijke afloop gerapporteerd, bijna altijd bij patiënten ouder dan 50 jaar of bij patiënten met een ernstige onderliggende ziekte.

Aandoeningen van de huid of onderhuid

Soms: uitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en bloeduitstortingen in de huid of slijmvliezen (purpura).
Zeer zelden: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme). Ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson-syndroom). Ernstige, plotselinge
(overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met hoge koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).
Niet bekend: ernstige huidreacties: een rode, schilferige uitslag met bultjes onder de huid en blaren (exanthemateuze pustulose).

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van deze symptomen krijgt.

Aandoeningen van het skeletspierstelsel, het bindweefsel en de botten

Zeer zelden: gewrichtspijn en spierpijn. Deze ontwikkelen zich soms pas 48 uur na het begin van de behandeling.

Aandoeningen van de nieren en urinewegen

Zeer zelden: nierontsteking (interstitiële nefritis). Dit verdwijnt indien de behandeling wordt gestaakt.

Algemeen:

Zeer zelden: koorts, die soms pas optreedt 48 uur na het begin van de behandeling.

5. Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is flucloxacilline. Een capsule bevat flucloxacillinenatriummonohydraat, overeenkomend met 500 mg flucloxacilline.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, gelatine, titaandioxide (E171), ijzeroxide zwart, rood en geel (E172), schellak (E904), industrial methylated spirit, ethoxyethanol, soja lecithine en antifoam DC 1510.

Hoe ziet Flucloxacilline 500 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • De capsules zijn bruin met grijs en hebben de opdruk FXN500;
 • De capsules zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 20 stuks en in flaconverpakkingen van 20 of 100 stuks. Niet alle verpakkingsgroottes zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant: Registratiehouder:

Europe BV Nederland BV
Archimedesweg 2 Archimedesweg 2
2333 CN Leiden 2333 CN Leiden
Nederland Nederland

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven