Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Lansoprazol

Het actieve bestanddeel in Lansoprazol is lansoprazol, een protonpompremmer. Protonpompremmers verminderen de hoeveelheid geproduceerd maagzuur.

Wat is Lansoprazol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw arts kan Lansoprazol voorschrijven voor de volgende indicaties:

 • Behandeling van maag- en darmzweren (ulcus);
 • Behandeling van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesofagitis);
 • Preventie van reflux oesofagitis;
 • Behandeling van maagbranden en zuuroprispingen;
 • Behandeling van infecties veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori bij toediening in combinatie met antibiotica;
 • Behandeling of preventie van maag- en darmzweren (ulcus) bij patiënten die een verlengde NSAID-behandeling nodig hebben (NSAID-behandeling wordt gebruikt bij pijn of ontstekingen);
 • Behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor lansoprazol of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in 'Inhoud van de verpakking en overige informatie';
 • Als u een geneesmiddel gebruikt dat het werkzame bestanddeel atazanavir bevat (gebruikt in de behandeling van HIV).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Informeer uw arts als u een ernstige leveraandoening heeft. De arts moet dan mogelijk de dosering aanpassen;
 • Uw arts kan mogelijk een aanvullend onderzoek in de vorm van een endoscopie uitvoeren om een diagnose te stellen en/of kwaadaardige ziekten uit te sluiten;
 • Als er diarree optreedt tijdens de behandeling met Lansoprazol, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Het gebruik van Lansoprazol is in verband gebracht met een kleine toename van besmettelijke diarree;
 • Als uw arts u Lansoprazol heeft gegeven in aanvulling op andere geneesmiddelen die bestemd zijn voor de behandeling van een Helicobacter pylori-infectie (antibiotica) of samen met ontstekingsremmers om uw pijn of reuma te behandelen adviseren wij u om de bijsluiters van deze producten ook aandachtig door te lezen;
 • Als u Lansoprazol gedurende langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) heeft u waarschijnlijk regelmatig contact met uw arts ter controle. Meld eventuele nieuwe en uitzonderlijke symptomen en omstandigheden steeds als u uw arts spreekt;
 • Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Lansoprazol , met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen);
 • Neem contact op met uw arts voordat u Lansoprazol gebruikt als u ooit een huidreactie heeft gehad na behandeling met een geneesmiddel vergelijkbaar met Lansoprazol dat het maagzuur vermindert;
 • Als u een huiduitslag krijgt op uw huid, vooral in gebieden die worden blootgesteld aan de zon, vertel dit zo spoedig mogelijk aan uw arts, aangezien het nodig kan zijn om met de behandeling met Lansoprazol te stoppen. Vergeet niet om ook andere griepachtige verschijnselen, zoals pijn in uw gewrichten, te melden;
 • Als een specifiek bloedonderzoek (chromogranine A) moet worden uitgevoerd.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Lansoprazol dient niet gegeven te worden aan kinderen, vooral aan kinderen die jonger zijn dan 1 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lansoprazol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Informeer uw arts in het bijzonder als u geneesmiddelen gebruikt met één of meerdere van de onderstaande werkzame bestanddelen, omdat Lansoprazol de werking van deze geneesmiddelen kan beïnvloeden:

 • Ketoconazol, itraconazol, rifampicine (gebruikt voor de behandeling van infecties);
 • Digoxine (gebruikt om hartproblemen te behandelen);
 • Theofylline (gebruikt voor de behandeling van astma);
 • Tacrolimus (gebruikt om afstoting van transplantaten te voorkomen);
 • Fluvoxamine (gebruikt voor de behandeling van depressies en overige psychiatrische aandoeningen);
 • Antacida (gebruikt voor het behandelen van maagbranden en zuuroprispingen);
 • Sucralfaat (gebruikt voor genezende maag- en darmzweren);
 • Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van lichte depressies).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bijwerkingen zoals duizeligheid, vermoeidheid en wazig zien, kunnen optreden als gevolg van het gebruik van Lansoprazol. Als u dergelijke bijwerkingen ervaart, wees dan voorzichtig, uw reactiesnelheid kan verminderd zijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inschatting of u in staat bent om een voertuig te besturen of andere werkzaamheden uit te voeren, waarvoor u geconcentreerd moet zijn. Vanwege de effecten of bijwerkingen kan het gebruik van geneesmiddelen een factor vormen die het besturen van voertuigen of het uitvoeren van andere taken bemoeilijkt. U vindt de beschrijving van deze effecten in andere gedeelten van deze bijsluiter. Lees alle gegevens in deze bijsluiter voor meer informatie.

Als u ergens vragen over heeft, stel deze dan aan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Lansoprazol bevat sucrose

Lansoprazol bevat sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De capsule heel doorslikken met een glas water. Als u moeite heeft met het doorslikken van de capsules kan uw arts u adviseren over andere manieren om het geneesmiddel in te nemen. De capsules niet fijnmalen of stukbijten of de inhoud van een geleegde capsule innemen, omdat dit de werking negatief beïnvloedt. ls u Lansoprazol éénmaal daags inneemt, probeer het geneesmiddel dan elke dag rond dezelfde tijd in te nemen. Voor de beste resultaten kunt u Lansoprazol het beste 's ochtends innemen.

Als u Lansoprazol tweemaal daags inneemt, neem dan de eerste dosis 's ochtends en de tweede dosis 's avonds. Voor het beste resultaat van uw geneesmiddel dient u Lansoprazol minimaal 30 minuten voor de maaltijd in te nemen. De dosering van Lansoprazol is afhankelijk van uw aandoening. Hieronder staat de gebruikelijke dosering van Lansoprazol voor volwassenen. Uw arts kan u een andere dosering voorschrijven en vertelt u hoe lang de behandeling duurt.

Behandeling van maagbranden en zuuroprispingen:

Elke dag één capsule van 15 mg of 30 mg gedurende 4 weken. Als de symptomen aanhouden, meld dit dan bij uw arts. Neem contact op met uw arts als er binnen 4 weken geen verbetering optreedt.

Behandeling van darmzweren:

Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 2 weken.

Behandeling van maagzweren:

Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

Behandeling van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesofagitis):

Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

Langetermijnpreventie van reflux oesofagitis:

Dagelijks één capsule van 15 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen naar eenmaal daags één capsule van 30 mg.


Behandeling van een Helicobacter pylori-infectie:

Dagelijks één capsule van 30 mg in combinatie met twee verschillende antibiotica in de ochtend en één capsule van 30 mg in combinatie met twee verschillende antibiotica in de avond. Behandeling is normaal gesproken elke dag gedurende 7 dagen.

De aanbevolen combinaties van antibiotica zijn:

 • 30 mg Lansoprazol samen met 250-500 mg claritromycine en 1000 mg amoxicilline
 • 30 mg Lansoprazol samen met 250 mg claritromycine en 400-500 mg metronidazol.

Als u behandeld word voor een infectie omdat u een zweer heeft, is het onwaarschijnlijk dat uw zweer zal terugkeren, als de infectie met succes is behandeld. Om uw geneesmiddel de beste kans van slagen te geven, dient u het op het juiste moment in te nemen en geen dosering over te slaan.

Behandeling van maag- of darmzweren bij patiënten die verlengde NSAID-behandeling nodig hebben:

Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

Preventie van maag- of darmzweren bij patiënten die verlengde NSAID-behandeling nodig hebben:

Dagelijks één capsule van 15 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen naar éénmaal daags één capsule van 30 mg.

Zollinger-Ellison-syndroom:

De gebruikelijke dosering bedraagt twee capsules van 30 mg als begindosering en vervolgens de dosering die uw arts voorschrijft. Dit is afhankelijk van hoe u op Lansoprazol reageert.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Lansoprazol heeft ingenomen dan zou mogen, dient u snel medisch advies in te winnen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeten bent in te nemen, doe dit dan alsnog, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla in dat geval de gemiste dosis over en neem de volgende capsules zoals gewoonlijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet vroegtijdig met de behandeling omdat de symptomen zijn verdwenen. U bent mogelijk nog niet geheel hersteld en de symptomen kunnen terugkeren als u de behandelkuur niet afmaakt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen):

 • Hoofdpijn, duizeligheid;
 • Diarree, verstopping, maagpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, een droge of geïrriteerde mond of keel;
 • Huiduitslag, jeuk;
 • Veranderingen in testwaarden van de leverfunctie;
 • Vermoeidheid, benigne poliepen in de maag.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen):

 • Depressie;
 • Gewrichtspijn of spierpijn;
 • Vochtophoping of zwelling;
 • Veranderingen in bloedcelwaarden;
 • Breuk in de heup, pols of rug.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 personen):

 • Koorts;
 • Rusteloosheid, slaperigheid, verwardheid, hallucinaties, slapeloosheid, wazig zien;
 • Veranderingen in de smaak van eten, verlies van eetlust, ontsteking aan de tong (glossitis);
 • Huidreacties zoals een branderig of prikkelend gevoel onder de huid, blauwe plekken, roodheid en overmatig transpireren;
 • Overgevoeligheid voor licht;
 • Haaruitval;
 • Gevoel alsof er mieren over de huid kruipen, trillen;
 • Anemie (bleekheid);
 • Nierproblemen;
 • Ontsteking aan de alvleesklier (pancreatitis);
 • Leverontsteking (te zien aan gele huid of gele ogen);
 • Borstvorming bij de man, impotentie;
 • Candidiasis (schimmelinfectie, kan de huid of het slijmvlies beïnvloeden);
 • Angio-oedeem; neem onmiddellijk contact op met uw arts als u symptomen van angio-oedeem vertoont zoals een opgezwollen gezicht, tong of slokdarmhoofd, moeilijk kunnen slikken, netelroos en moeilijkheden met ademhalen.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen):

 • Ernstige overgevoeligheidsreacties waaronder shock. Symptomen van een overgevoeligheidsreactie zijn koorts, uitslag, zwellingen en soms een lage bloeddruk;
 • Ontsteking van de mond (stomatitis);
 • Colitis (darmontsteking);
 • Veranderingen in testwaarden zoals het niveau aan natrium, cholesterol en triglyceriden;
 • Ernstige huidreacties waaronder een rode huid, blaarvorming, ernstige ontsteking en huidverlies;
 • (Steven-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse);
 • Zeer zelden kan het gebruik van Lansoprazol leiden tot een verminderd aantal witte bloedcellen waardoor de weerstand tegen infecties vermindert. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een infectie heeft met symptomen zoals koorts en ernstige verzwakking of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals irritatie aan keel/mond/slokdarmhoofd of urineproblemen. Er wordt een bloedtest afgenomen om te controleren op een mogelijke afname van witte bloedcellen (agranulocytosis).

Van de volgende bijwerkingen is de frequentie onbekend (de frequentie kan niet worden vastgesteld aan de hand van de beschikbare gegevens):

 • Als u Lansoprazol langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen;
 • Huiduitslag, mogelijk met pijn in de gewrichten;
 • Visuele hallucinaties.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en op de buitenverpakking achter “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren beneden 25ºC;
 • Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het werkzame bestanddeel is lansoprazol. Elke maagsapresistente capsule bevat 15 mg of 30 mg lansoprazol. De andere bestanddelen zijn:

 • Inhoud van de capsule:
  • Suikerkorrels (maïszetmeel en sacharose);
  • Natriumlaurylsulfaat;
  • Meglumine;
  • Mannitol;
  • Hypromellose;
  • Macrogol 6000;
  • Talk;
  • Polysorbaat 80;
  • Titaniumdioxide (E171);
  • Metacrylzuur-ethylacrylaatcopolymeer (1:1);
  • Dispersie 30%.
 • Omhulling van de capsule:
  • Gelatine;
  • Titaniumdioxide (E171).

De 15 mg capsules bevatten ook quinoline geel (E104).

Hoe ziet Lansoprazol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lansoprazol 15 mg, maagsapresistente capsules: harde, ondoorzichtige gele capsules. Elke capsule bevat witte tot bijna witte maagsapresistente gecoate korrels. Lansoprazol 30 mg, maagsapresistente capsules: harde, ondoorzichtige witte capsules. Elke capsule bevat witte tot lichtbruin-witte maagsapresistente gecoate korrels.

Verpakkingsgrootten: 7, 14, 28, 30, 56 en 98 capsules. Niet alle genoemde verpakkinggrootten worden in de handel gebracht.

Registratiehouder

Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven