Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Lercanidipine

Lercanidipine behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers wordt genoemd. Zij blokkeren de instroom van calcium in de spiercellen van het hart en de bloedvaten die het bloed van het hart af vervoeren (de arteriën). De instroom van calcium in deze cellen zorgt ervoor dat het hart samentrekt en de bloedvaten vernauwen. Door het blokkeren van de instroom van calcium, verminderen de calciumkanaalblokkers het samentrekken van het hart en verwijden zij de arteriën waardoor de bloeddruk wordt verlaagd. Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd.

Wat is Lercanidipine en waarvoor wordt het gebruikt?

Lercanidipine behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers wordt genoemd. Zij blokkeren de instroom van calcium in de spiercellen van het hart en de bloedvaten die het bloed van het hart af vervoeren (de arteriën). De instroom van calcium in deze cellen zorgt ervoor dat het hart samentrekt en de bloedvaten vernauwen.

Door het blokkeren van de instroom van calcium, verminderen de calciumkanaalblokkers het samentrekken van het hart en verwijden zij de arteriën waardoor de bloeddruk wordt verlaagd.

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel;
 • Wanneer u eerder een allergische reactie heeft gehad op geneesmiddelen die nauw verwant zijn aan dit middel (zoals amlodipine, nicardipine, felodipine, isradipine, nifedipine of lacidipine);
 • Wanneer u lijdt aan bepaalde hartaandoeningen:
  • Niet onder controle gebracht hartfalen;
  • Verstoorde uitstroom van bloed uit het hart;
  • Instabiele angina pectoris (wanneer de aanvallen van een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst ook tijdens rust optreden of vaker optreden en meer pijn doen);
  • Binnen één maand na een hartaanval.
 • Wanneer u lijdt aan ernstige lever- of nierstoornissen;
 • Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die het CYP3A4-iso-enzym remmen:
  • Antischimmelmiddelen (zoals ketoconazol of itraconazol);
  • Macrolide antibiotica (zoals erytromycine of troleandomycine);
  • Antivirale middelen (zoals ritonavir).
 • Gelijktijdig met een ander geneesmiddel genaamd ciclosporine of cyclosporine;
 • met grapefruit of grapefruitsap;
 • Wanneer u zwanger bent, zwanger wilt worden of wanneer u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd en geen voorbehoedsmiddelen gebruikt;
 • Wanneer u borstvoeding geeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt:

 • Wanneer u bepaalde andere hartaandoeningen heeft of wanneer u een pacemaker heeft;
 • Wanneer u last heeft van bestaande pijn op de borst (angina pectoris). Lercanidipine kan in zeldzame gevallen het aantal aanvallen vermeerderen. De aanvallen kunnen langer duren en ernstiger zijn. In een enkel geval is een hartinfarct gemeld;
 • Wanneer u problemen heeft met uw lever of nieren of wanneer u wordt gedialyseerd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Wanneer Lercanidipine tegelijkertijd gebruikt wordt met bepaalde geneesmiddelen (zie hieronder), kan het effect van deze geneesmiddelen of van Lercanidipine veranderen. Het is belangrijk dat uw arts weet wanneer u al behandeld wordt met één van de onderstaande geneesmiddelen:

 • Fenytoïne of carbamazepine (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie);
 • Rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose);
 • Midazolam (een slaapmiddel);
 • Meer dan 800 mg cimetidine (een geneesmiddel voor de behandeling van maagdarmzweren, spijsverteringsproblemen of zuurbranden);
 • Digoxine (een geneesmiddel voor de behandeling van hartproblemen);
 • Astemizol of terfenadine (geneesmiddelen voor de behandeling van allergieën);
 • Amiodaron of kinidine (geneesmiddelen voor de behandeling van een te snelle hartslag);
 • Geneesmiddelen bekend als beta-blokkers bijv. metoprolol (geneesmiddelen toegepast bij hoge bloeddruk).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

 • Drink geen alcohol tijdens de behandeling met dit middel, aangezien dit het effect van lercanidipine kan versterken;
 • Eet of drink geen grapefruit of grapefruitsap, aangezien dit het effect van lercanidipine kan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Wanneer u dit middel gebruikt en u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts. Gebruik dit middel niet wanneer u zwanger bent, u zwanger wilt worden of een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd en geen voorbehoedsmiddelen gebruikt. Gebruik dit middel niet wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Echter kunnen door Lercanidipine bijwerkingen zoals duizeligheid, zwakheid, vermoeidheid en, in zeldzame gevallen, slaperigheid optreden. U moet voorzichtig zijn totdat u weet hoe u reageert op Lercanidipine.

Lercanidipine bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Leeftijdsgroepen

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

De aanbevolen dosering is één filmomhulde tablet van Lercanidipine 10 mg per dag. De tablet moet steeds op hetzelfde tijdstip worden ingenomen, bij voorkeur ’s ochtends ten minste 15 minuten voor het ontbijt. Dit wordt geadviseerd omdat een vetrijke maaltijd de concentratie van dit geneesmiddel in het bloed aanzienlijk kan verhogen. Wanneer het nodig is, kan uw arts adviseren om de dosering te verhogen tot één filmomhulde tablet van 20 mg per dag. De tablet bij voorkeur heel doorslikken met een half glas water. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Ouderen

Er is geen aanpassing van de dagelijkse dosering noodzakelijk. Hoewel er wel speciale zorg dient te worden genomen wanneer de behandeling wordt gestart.

Patiënten met lever- en nierproblemen

Speciale zorg is nodig wanneer de behandeling wordt gestart. Uw arts kan besluiten uw dosering aan te passen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Hoe gebruikt u dit middel?

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem direct contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis om advies te vragen. Bij overschrijding van de juiste dosis kan de bloeddruk te laag en de hartslag onregelmatig of sneller worden. Het kan ook leiden tot bewusteloosheid.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u een tablet vergeten bent, neem deze dan alsnog in zodra u zich dit herinnert. Tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosering. Ga daarna verder zoals u dat gewend bent. Neem geen dubbele dosis.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u stopt met het gebruik van dit middel, kan uw bloeddruk weer gaan stijgen. Raadpleeg uw arts voordat u stopt met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke Lercanidipine bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook Lercanidipine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen na het gebruik van Lercanidipine bijwerkingen krijgt. Sommige Lercanidipine bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u na het gebruik van Lercanidipine een van de volgende bijwerkingen ervaart:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Pijn op de borst vaak uitspreidend naar de armen of nek en soms naar de schouders en rug als gevolg van een tekort aan bloed in uw hart (angina pectoris). Als u angina pectoris heeft, kan dit middel in zeer zeldzame gevallen een toename van het aantal aanvallen veroorzaken, die langer kunnen duren en die ernstiger zijn.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Allergische reacties waaronder kortademigheid, piepende ademhaling of moeilijkheden met ademhalen; zwellen van het gezicht, de lippen, tong of andere delen van het lichaam; roodheid, jeuk of netelroos op de huid;
 • Hartaanval.

Andere Lercanidipine bijwerkingen

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Hoofdpijn, duizeligheid;
 • Snellere hartslag, hartkloppingen (bonkend hart of snel kloppend hart);
 • Blozen (voorbijgaande periode van roodheid in gezicht, nek of bovenlichaam);
 • Zwelling van de enkel.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Slaperigheid, zwakte, vermoeidheid;
 • Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, spijsverteringsproblemen;
 • Huiduitslag;
 • Spierpijn;
 • Het produceren van grote hoeveelheden urine.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Verlaging van de bloeddruk die kan leiden tot duizeligheid, een licht gevoel in uw hoofd of flauwvallen;
 • Veranderde werking van de lever (dit blijkt uit bloedonderzoek);
 • Vaker moeten plassen.

Het melden van Lercanidipine bijwerkingen

Krijgt u last van na het gebruik van Lercanidipine last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat bevat Lercanidipine

De werkzame stof in dit middel is lercanidipinehydrochloride. Elke filmomhulde tablet Lercanidipine 10 mg, bevat 10 mg lercanidipinehydrochloride overeenkomend met 9,4 mg lercanidipine. Elke filmomhulde tablet Lercanidipine 20 mg, bevat 20 mg lercanidipinehydrochloride overeenkomend met 18,8 mg lercanidipine. Lercanidipine betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen.

Hoe ziet Lercanidipine er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lercanidipine betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

 • Lercanidipine 10 mg is beschikbaar in blisterverpakking van 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 of 100 tabletten;
 • Lercanidipine 20 mg is beschikbaar in blisterverpakking van 28, 30, 50, 56, 98 of 100 tabletten;
 • Lercanidipine 10 mg is beschikbaar in tablettencontainers van 14, 25, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 112 filmomhulde tabletten;
 • Lercanidipine 20 mg is beschikbaar in tablettencontainers van 28, 30, 50, 90, 98, 100, 105 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven