Menu

Levitra

Levitra bevat vardenafil, een middel uit de groep geneesmiddelen die fosfodiësterase type 5-remmers heet. Ze worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen, een aandoening die inhoudt dat het moeilijk is om een erectie te krijgen of te behouden. Ten minste één op de tien mannen heeft wel eens problemen bij het krijgen of het behouden van een erectie. Er kunnen fysieke of psychische oorzaken zijn, of een combinatie van beide.

Wat is Levitra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat de oorzaak ook mag zijn, door spier- en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden. Levitra werkt alleen als u seksueel wordt geprikkeld. Het vermindert de werking van een natuurlijke chemische stof in het lichaam die de erectie laat verdwijnen. Door Levitra kan een erectie lang genoeg duren voor een bevredigende geslachtsgemeenschap.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 'Inhoud van de verpakking en overige informatie'. Overgevoeligheidsverschijnselen kunnen zijn: uitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen en kortademigheid;
 • U gebruikt geneesmiddelen die nitraten bevatten, zoals glyceroltrinitraat, voor de behandeling van angina pectoris, of geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Bij gebruik van deze geneesmiddelen samen met Levitra kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen;
 • U gebruikt ritonavir of indinavir, geneesmiddelen die gebruikt worden om een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen;
 • U bent ouder dan 75 jaar en u gebruikt ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties;
 • U heeft ernstige hart- of leverproblemen;
 • U ondergaat nierdialyse;
 • U heeft recentelijk een beroerte of hartaanval gehad;
 • U heeft of had een lage bloeddruk;
 • In uw familie is eerder een degeneratieve oogziekte voorgekomen (zoals retinitis pigmentosa);
 • U heeft ooit een aandoening gehad waarbij verlies van het gezichtsvermogen optrad als gevolg van schade aan de oogzenuw door onvoldoende bloedtoevoer, bekend als niet-arterieel ischemisch oogzenuwlijden (NAION);
 • U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals Levitra, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Wees extra voorzichtig met dit middel, als

 • U hartproblemen hebt. Het kan gevaarlijk voor u zijn om seks te hebben;
 • U lijdt aan een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen) of een erfelijke hartziekte hebt die invloed heeft op het elektrocardiogram (hartfilmpje);
 • U een lichamelijke aandoening hebt die invloed heeft op de vorm van de penis. Dit kunnen aandoeningen zijn zoals angulatie, ziekte van Peyronie of fibrose van het corpus cavernosum;
 • U een ziekte hebt die erecties kan veroorzaken die niet overgaan (priapisme). Dit zijn onder meer sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie;
 • U een maagzweer hebt (ook wel maag-darmzweer genoemd);
 • U een bloedingsstoornis hebt (zoals hemofilie);
 • U andere middelen voor erectiestoornissen gebruikt;
 • U plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan de inname van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Levitra is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren onder de 18.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Levitra nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Sommige geneesmiddelen kunnen problemen geven, in het bijzonder:

 • Nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met Levitra kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. Praat eerst met een arts voordat u Levitra inneemt;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol;
 • Ritonavir of indinavir, geneesmiddelen tegen hiv. Praat eerst met een arts voordat u Levitra inneemt;
 • Ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties;
 • Erytromycine of claritromycine, macrolide antibiotica;
 • Alfablokkeerders, een type geneesmiddelen dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat (zoals benigne prostaathyperplasie) te behandelen;
 • Riociguat.

Gebruik Levitra filmomhulde tabletten niet samen met een andere behandeling voor erectiestoornissen, waaronder Levitra orodispergeerbare tabletten.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

 • U kunt Levitra met of zonder voedsel innemen - maar bij voorkeur niet na een zware of vetrijke maaltijd, omdat dit het begin van de werking kan uitstellen;
 • Drink geen grapefruitsap (pompelmoessap) als u Levitra gebruikt. Dit kan invloed hebben op de werking van het geneesmiddel;
 • Alcoholische dranken kunnen erectiestoornissen verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Levitra is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Levitra kan bij sommige mensen duizeligheid veroorzaken of het gezichtsvermogen beïnvloeden. Wanneer u zich duizelig voelt of wanneer u minder goed ziet na gebruik van Levitra, rij dan niet en gebruik geen gereedschap of machines

Levitra 10 mg orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam en sorbitol.

Aspartaam is een bron van fenylalanine en kan schadelijk zijn voor mensen met een aandoening die fenylketonurie heet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Levitra filmomhulde tabletten:

De gebruikelijke dosering is 10 mg. Neem een Levitra tablet ongeveer 25 tot 60 minuten vóór seksuele activiteit in. Door seksuele prikkeling kunt u een erectie hebben na ongeveer 25 minuten tot 4-5 uur na het innemen van Levitra. Slik één tablet door met een glas water.

Gebruik Levitra filmomhulde tabletten niet samen met andere vormen van Levitra. Gebruik Levitra niet vaker dan eenmaal per dag.

Levitra orodispergeerbare tabletten:

De gebruikelijke dosering is 10 mg. Neem een Levitra-tablet ongeveer 25 tot 60 minuten vóór seksuele activiteit in. Door seksuele prikkeling kunt u een erectie hebben na ongeveer 25 minuten tot 4-5 uur na het innemen van Levitra. Haal de orodispergeerbare tablet pas uit de blister op het moment dat u die wilt innemen. Zorg dat u droge handen heeft. Druk voorzichtig op de bovenkant om de tablet op uw hand te laten vallen. Maak de tablet niet fijn. Plaats de hele orodispergeerbare tablet in uw mond op de tong. Deze zal binnen enkele seconden uit elkaar vallen. Slik deze dan samen met speeksel door. De orodispergeerbare tablet moet zonder vloeistof worden ingenomen.

Gebruik Levitra orodispergeerbare tabletten niet samen met andere vormen van Levitra. Gebruik Levitra niet vaker dan eenmaal per dag.

Informeer uw arts als u denkt dat Levitra te sterk of niet sterk genoeg werkt. Hij of zij kan voorstellen om over te stappen op een andere formulering van Levitra met een andere dosering, afhankelijk van hoe goed het bij u werkt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Mannen die te veel Levitra innemen, kunnen last krijgen van meer bijwerkingen of kunnen ernstige rugpijn krijgen. Als u meer Levitra inneemt dan u is voorgeschreven, licht dan uw arts in.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste effecten zijn mild tot matig. Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het zicht in één of beide ogen is ervaren door patiënten. Gebeurt dit, stop dan met het gebruiken van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Plotselinge vermindering of verlies van gehoor is gemeld.

De kans op het krijgen van een bijwerking wordt in de volgende categorieën beschreven:

Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

 • Hoofdpijn.

Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers

 • Duizeligheid;
 • Blozen;
 • Verstopte neus of loopneus;
 • Spijsverteringsstoornis.

Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers

 • Opzwellen van huid en slijmvliezen, waaronder opgezwollen gezicht, lippen of keel;
 • Slaapstoornis;
 • Gevoelloosheid en verminderde tastzin;
 • Slaperigheid;
 • Effecten op het zicht; rode ogen, effecten op het zien van kleuren, pijn en ongemak aan de ogen, overgevoeligheid voor licht;
 • Oorsuizen, draaiduizeligheid;
 • Snelle hartslag of bonzend hart;
 • Ademnood;
 • Verstopte neus;
 • Brandend maagzuur, maagontsteking, buikpijn, diarree, overgeven, misselijkheid, droge mond;
 • Verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed;
 • Huiduitslag, roodheid van de huid;
 • Rug- of spierpijn, verhoogde hoeveelheid van een spierenzym in het bloed (creatinefosfokinase), stijve spieren;
 • Aanhoudende erecties;
 • Malaise.

Zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers

 • Oogontsteking (conjunctivitis);
 • Allergische reacties;
 • Angst;
 • Flauwvallen;
 • Geheugenverlies;
 • Convulsies;
 • Verhoogde druk in het oog (glaucoom), toegenomen traanvorming;
 • Effecten op het hart (zoals een hartaanval, veranderde hartslag of angina);
 • Hoge of lage bloeddruk;
 • Bloedneus;
 • Effect op de uitslag van bloedonderzoek voor het controleren van de leverfunctie;
 • Gevoeligheid van de huid voor zonlicht;
 • Pijnlijke erecties;
 • Pijn op de borst.

Zeer zelden of niet bekend: kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers of de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens

 • Bloed in de urine (hematurie)
 • Bloeding van de penis (penisbloeding)
 • Aanwezigheid van bloed in het zaad (hematospermie)

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Levitra 5 mg filmomhulde tabletten?

De werkzame stof in dit middel is vardenafil. Elke tablet bevat 5 mg vardenafil (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Tabletkern:
  • Crospovidon;
  • Magnesiumstearaat;
  • Microkristallijne cellulose;
  • Colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat).
 • Filmomhulling:
  • Macrogol 400;
  • Hypromellose;
  • Titaandioxide (E171);
  • Geel ijzeroxide (E172);
  • Rood ijzeroxide (E172).

Welke stoffen zitten er in Levitra 10 mg filmomhulde tabletten?

De werkzame stof in dit middel is vardenafil. Elke tablet bevat 10 mg vardenafil (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Tabletkern:
  • Crospovidon;
  • Magnesiumstearaat;
  • Microkristallijne cellulose;
  • Colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat).
 • Filmomhulling:
  • Macrogol 400;
  • Hypromellose;
  • Titaandioxide (E171);
  • Geel ijzeroxide (E172);
  • Rood ijzeroxide (E172).

Welke stoffen zitten er in Levitra 20 mg filmomhulde tabletten?

De werkzame stof in dit middel is vardenafil. Elke tablet bevat 20 mg vardenafil (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Tabletkern:
  • Crospovidon;
  • Magnesiumstearaat;
  • Microkristallijne cellulose;
  • Colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat).
 • Filmomhulling:
  • Macrogol 400;
  • Hypromellose;
  • Titaandioxide (E171);
  • Geel ijzeroxide (E172);
  • Rood ijzeroxide (E172).

Welke stoffen zitten er in Levitra 10 mg orodispergeerbare tabletten?

De werkzame stof in dit middel is vardenafil. Elke orodispergeerbare tablet bevat 10 mg vardenafil (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Magnesiumstearaat;
 • Aspartaam (E951);
 • Pepermuntsmaak;
 • annitol (E421);
 • Sorbitol (E420);
 • Crospovidon;
 • Gehydrateerd colloïdaal siliciumdioxide.

Hoe ziet Levitra eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Levitra 5 mg filmomhulde tabletten zijn oranje met aan de ene kant het Bayerkruis en aan de andere kant de sterkte (5). De tabletten worden geleverd in een blisterverpakking met 2, 4, 8, 12 of 20 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht;
 • Levitra 10 mg filmomhulde tabletten zijn oranje met aan de ene kant het Bayerkruis en aan de andere kant de sterkte (10). De tabletten worden geleverd in een blisterverpakking met 2, 4, 8, 12 of 20 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht;
 • Levitra 20 mg filmomhulde tabletten zijn oranje met aan de ene kant het Bayerkruis en aan de andere kant de sterkte (20). De tabletten worden geleverd in een blisterverpakking met 2, 4, 8, 12 of 20 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Levitra 10 mg orodispergeerbare tabletten zijn rond en wit. Ze worden geleverd in verpakkingen van:

 • 1 x orodispergeerbare tablet in alu/alu geperforeerde eenheidsdosisblister;
 • 2 x 1 orodispergeerbare tabletten in alu/alu geperforeerde eenheidsdosisblisters,;
 • 4 x 1 orodispergeerbare tabletten in alu/alu geperforeerde eenheidsdosisblisters, 8 x 1 orodispergeerbare tabletten in alu/alu geperforeerde eenheidsdosisblisters.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Bayer AG
51368 Leverkusen
Duitsland

Fabrikant

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee
51368 Leverkusen
Duitsland

Terug naar boven