Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Lixiana

Lixiana bevat de werkzame stof edoxaban en behoort tot een groep geneesmiddelen die antistollingsmiddelen (anticoagulantia) worden genoemd.

Wat is Lixiana en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel, Lixiana, helpt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen. Het werkt door de activiteit van factor Xa te blokkeren, dat een belangrijk onderdeel is van de bloedstolling.

Lixiana wordt bij volwassenen gebruikt om:

 • Bloedstolsels in de hersenen (beroerte) en andere bloedvaten in het lichaam te voorkomen als ze een vorm van onregelmatig hartritme hebben die niet-valvulair atriumfibrilleren wordt genoemd en minstens één bijkomende risicofactor;
 • Bloedstolsels in de aderen van de benen (diepveneuze trombose) en in de bloedvaten in de longen (longembolie) te behandelen en om het opnieuw optreden van bloedstolsels in de bloedvaten in de benen en/of longen te voorkomen.

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U heeft een actieve bloeding;
 • U heeft een ziekte of aandoening waardoor het risico op ernstige bloeding verhoogd is (bijv. maagzweer, hersenletsel of hersenbloeding, of een recente hersen- of oogoperatie);
 • U gebruikt andere geneesmiddelen om bloedstolsels te voorkomen (bijv. warfarine, dabigatran, rivaroxaban, apixaban of heparine), behalve wanneer uw antistollingsbehandeling verandert of wanneer u heparine krijgt via een infuus in een ader of slagader om deze open te houden;
 • U heeft een leverziekte en daardoor een verhoogde kans op bloedingen;
 • U heeft hoge bloeddruk die niet onder controle is;
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als u een verhoogd risico op bloeding heeft, wat het geval kan zijn als u een van de volgende aandoeningen heeft:

 • Terminale nierziekte of bij nierdialyse;
 • Ernstige leverziekte;
 • Bloedingsstoornissen;
 • Een probleem met de bloedvaten achterin uw ogen (retinopathie);
 • Recente bloeding in uw hersenen (intracraniale of intracerebrale bloeding);
 • Problemen met de bloedvaten in uw hersenen of wervelkolom;
 • Als u een mechanische hartklep heeft.

Lixiana 15 mg mag alleen worden gebruikt wanneer wordt overgeschakeld van Lixiana 30 mg naar een vitamine K-antagonist (bijv. warfarine) (zie Hoe neemt u dit middel in?).

Als u een operatie moet ondergaan:

Het is heel belangrijk dat u vóór en na de operatie Lixiana precies op de tijdstippen inneemt die uw arts u heeft verteld. Indien mogelijk dient ten minste 24 uur vóór een operatie te worden gestopt met Lixiana. Uw arts zal bepalen wanneer u weer kunt beginnen met Lixiana.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Lixiana wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Er is geen informatie over het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lixiana nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u een van de volgende gebruikt:

 • Bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (bijv. ketoconazol);
 • Geneesmiddelen voor het behandelen van een abnormale hartslag (bijv. dronedarone, kinidine, verapamil);
 • Andere geneesmiddelen voor het verminderen van bloedstolling (bijv. heparine, clopidogrel of vitamine K-antagonisten, zoals warfarine, acenocoumarol, fenprocoumon of dabigatran, rivaroxaban, apixaban);
 • Antibiotica (bijv. erytromycine);
 • Geneesmiddelen voor het voorkomen van orgaanafstoting na transplantatie (bijv. ciclosporine);
 • Ontstekingsremmers en pijnstillers (bijv. naproxen of acetylsalicylzuur (aspirine)).

Vertel het uw arts voordat u Lixiana inneemt, daar deze geneesmiddelen de effecten van Lixiana en de kans op een ongewenste bloeding kunnen verhogen. Uw arts zal beoordelen of u een behandeling met Lixiana moet krijgen en of u van nabij gevolgd moet worden.

Als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijv. fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital);
 • Sint-janskruid, een kruidenmiddel dat gebruikt wordt voor angst en een lichte vorm van depressie;
 • Rifampicine, een antibioticum.

Als een van de bovenstaande op u van toepassing is, vertel het dan uw arts voordat u Lixiana gebruikt, omdat het effect van Lixiana verminderd kan worden. Uw arts zal beslissen of u behandeld dient te worden met Lixiana en of u van nabij gevolgd moet worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u Lixiana niet innemen. Wanneer er een kans bestaat dat u zwanger zou kunnen raken, dient u een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken terwijl u Lixiana inneemt. Informeer onmiddellijk uw arts als u zwanger raakt terwijl u Lixiana inneemt. De arts zal beslissen hoe u behandeld moet worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lixiana heeft geen of een verwaarloosbare invloed op uw rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel innemen?

De aanbevolen dosering is eenmaal daags één tablet van 60 mg.

 • Als u een gestoorde nierfunctie heeft, kan de dosis door uw arts worden verlaagd tot eenmaal daags één tablet van 30 mg;
 • Als uw lichaamsgewicht 60 kg of lager is, is de aanbevolen dosering eenmaal daags één tablet van 30 mg;
 • Als uw arts u een geneesmiddel heeft voorgeschreven uit de groep van geneesmiddelen die P-gp-remmers worden genoemd: ciclosporine, dronedarone, erytromycine of ketoconazol, is de aanbevolen dosering eenmaal daags één tablet van 30 mg;

Hoe wordt de tablet ingenomen?

Slik de tablet door, bij voorkeur met water. Lixiana kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Uw arts kan uw behandeling met antistollingsmiddelen als volgt veranderen:

Overstappen van vitamine K-antagonisten (bijv. warfarine) op Lixiana:

Stop met het nemen van de vitamine K-antagonist (bijv. warfarine). Uw arts zal bloedmetingen moeten doen en zal u vertellen wanneer u moet beginnen met het innemen van Lixiana.

Overstappen van niet-VKA orale antistollingsmiddelen (dabigatran, rivaroxaban of apixaban) op Lixiana:

Stop met het nemen van de vorige geneesmiddelen (bijv. dabigatran, rivaroxaban of apixaban) en begin met Lixiana op het tijdstip van de volgende geplande inname.

Overstappen van parenterale antistollingsmiddelen (bijv. heparine) op Lixiana:

Stop met het nemen van het antistollingsmiddel (bijv. heparine) en begin met Lixiana op het tijdstip van de volgende geplande dosis antistollingsmiddel.

Overstappen van Lixiana op vitamine K-antagonisten (bijv. warfarine):

Als u op dit moment 60 mg Lixiana neemt:

Zal uw arts u vertellen uw dosis Lixiana te verlagen tot eenmaal daags een tablet van 30 mg en hem samen met een vitamine K-antagonist te nemen (bijv. warfarine). Uw arts zal uw bloed laten onderzoeken en zal u vertellen wanneer u moet stoppen met het innemen van Lixiana.

Als u op dit moment 30 mg (verminderde dosis) Lixiana neemt:

Zal uw arts u vertellen uw dosis Lixiana te verlagen tot eenmaal daags een tablet van 15 mg en hem samen met een vitamine K-antagonist te nemen (bijv. warfarine). Uw arts zal uw bloed laten onderzoeken en zal u vertellen wanneer u moet stoppen met het innemen van Lixiana.

Overstappen van Lixiana op niet-VKA orale antistollingsmiddelen (dabigatran, rivaroxaban of apixaban):

Stop met het innemen van Lixiana en start met het niet-VKA antistollingsmiddel (bijv. dabigatran, rivaroxaban of apixaban) op het tijdstip van de volgende geplande dosis Lixiana.

Overstappen van Lixiana op parenterale antistollingsmiddelen (bijv. heparine):

Stop met het innemen van Lixiana en start met het parenterale antistollingsmiddel (bijv. heparine) op het tijdstip van de volgende geplande dosis Lixiana.

Patiënten die cardioversie ondergaan:

Als uw afwijkende hartslag moet worden hersteld tot een normale hartslag met een procedure die cardioversie wordt genoemd, neem dan Lixiana in op de tijdstippen die uw arts u meedeelt om bloedstolsels in de hersenen en andere bloedvaten in uw lichaam te voorkomen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Informeer onmiddellijk uw arts als u teveel Lixiana-tabletten heeft ingenomen.
Als u meer Lixiana inneemt dan is aanbevolen, kunt u een verhoogd risico op bloeding hebben.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

U dient de tablet onmiddellijk in te nemen en vervolgens de volgende dag zoals gebruikelijk door te gaan met de eenmaal daagse tablet. Neem geen dubbele dosis op dezelfde dag om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

top niet met het innemen van dit middel zonder eerst met uw arts te praten, omdat Lixiana ernstige aandoeningen behandelt en voorkomt. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Zoals andere soortgelijke geneesmiddelen (geneesmiddelen voor het verminderen van bloedstolling), kan Lixiana bloeding veroorzaken, die mogelijk levensbedreigend kan zijn. In sommige gevallen is de bloeding mogelijk niet merkbaar.

Als u een bloeding ondervindt die niet vanzelf stopt of als u tekenen van excessieve bloeding (uitzonderlijke zwakte, vermoeidheid, bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn of onverklaarbare zwelling) ondervindt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Uw arts kan besluiten om u van nabij te volgen of om uw geneesmiddel te veranderen.

Totale lijst van mogelijke bijwerkingen:

Vaak (kan bij maximaal 1 op de 10 personen optreden):

 • Buikpijn;
 • Abnormale leverbloedtestwaarden;
 • Bloeding uit de huid of onder de huid;
 • Anemie (laag aantal rode bloedcellen);
 • Neusbloeding;
 • Vaginale bloeding;
 • Huiduitslag;
 • Bloeding in de darmen;
 • Bloeding in de mond en/of de keel;
 • Bloed in uw urine;
 • Bloeding na letsel (punctie);
 • Maagbloeding;
 • Duizeligheid;
 • Misselijk zijn;
 • Hoofdpijn;
 • Jeuk.

Soms (kan bij maximaal 1 op de 100 personen optreden):

 • Andere types bloeding;
 • Bloeding in de ogen;
 • Bloeding uit een chirurgische wond na een operatie;
 • Bloed in speeksel bij het hoesten;
 • Bloeding in de hersenen;
 • Allergische reactie;
 • Netelroos.

Zelden (kan bij maximaal 1 op de 1.000 personen optreden):

 • Bloeding in de spieren;
 • Bloeding in gewrichten;
 • Bloeding in de buik;
 • Bloeding in het hart;
 • Bloeding in de schedel;
 • Bloeding na een chirurgische procedure.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op elke blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is edoxaban (als tosilaat).

 • Lixiana 15 mg: Elke tablet bevat 15 mg edoxaban (als tosilaat). Lixiana 30 mg: Elke tablet bevat 30 mg edoxaban (als tosilaat);
 • Lixiana 60 mg: Elke tablet bevat 60 mg edoxaban (als tosilaat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Lixiana 15 mg:
  • Tabletkern:
   • Mannitol (E421);
   • Voorgegelatiniseerd zetmeel;
   • Crospovidon;
   • Hydroxypropylcellulose;
   • Magnesiumstearaat (E470b).
  • Filmomhulling:
   • Hypromellose (E464);
   • Macrogol 8000;
   • Titaandioxide (E171);
   • Talk;
   • Carnaubawas;
   • Ijzeroxiderood (E172);
   • Ijzeroxidegeel (E172).
 • Lixiana 30 mg:
  • Tabletkern:
   • Mannitol (E421);
   • Voorgegelatiniseerd zetmeel;
   • Crospovidon;
   • Hydroxypropylcellulose;
   • Magnesiumstearaat (E470b).
  • Filmomhulling:
   • Hypromellose (E464);
   • Macrogol 8000;
   • Titaandioxide (E171);
   • Talk;
   • Carnaubawas;
   • Ijzeroxiderood (E172).
 • Lixiana 60 mg:
  • Tabletkern:
   • Mannitol (E421);
   • Voorgegelatiniseerd zetmeel;
   • Crospovidon;
   • Hydroxypropylcellulose;
   • Magnesiumstearaat (E470b).
  • Filmomhulling:
   • Hypromellose (E464);
   • Macrogol 8000;
   • Titaandioxide (E171);
   • Talk;
   • Carnaubawas;
   • Ijzeroxidegeel (E172).

Hoe ziet Lixiana eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lixiana 15 mg filmomhulde tabletten

 • Zijn oranje, rond van vorm (6,7 mm diameter) en ingedrukt met “DSC L15” aan één kant;
 • Zij worden geleverd in blisterverpakkingen in dozen van 10 filmomhulde tabletten of eenheidsdosisblisterverpakkingen in dozen van 10 x 1 filmomhulde tabletten.

Lixiana 30 mg filmomhulde tabletten

 • Zijn roze, rond van vorm (8,5 mm diameter) en ingedrukt met “DSC L30” aan één kant;
 • Zij worden geleverd in blisterverpakkingen in dozen van 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 of 100 filmomhulde tabletten of eenheidsdosisblisterverpakkingen in dozen van 10 x 1, 50 x 1 of 100 x 1 filmomhulde tabletten.

Lixiana 60 mg filmomhulde tabletten

 • Zijn geel, rond van vorm (10,5 mm diameter) en ingedrukt met “DSC L60” aan één kant;
 • Zij worden geleverd in blisterverpakkingen in dozen van 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 of 100 filmomhulde tabletten of eenheidsdosisblisterverpakkingen in dozen van 10 x 1, 50 x 1 of 100 x 1 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Terug naar boven