Menu

Lumigan

Lumigan is een antiglaucoompreparaat. Het maakt deel uit van een groep geneesmiddelen, die prostamiden wordt genoemd.

Wat is Lumigan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lumigan wordt gebruikt voor het verlagen van verhoogde druk in het oog. Dit geneesmiddel kan alleen gebruikt worden of samen met andere druppels, bètablokkers genoemd, die ook voor drukverlaging zorgen.

Uw oog bevat een transparante, waterige vloeistof die de binnenkant van het oog voedt. Er wordt continu vloeistof uit het oog verwijderd en er wordt nieuwe vloeistof aangemaakt om deze te vervangen. Wanneer de vloeistof niet snel genoeg weg kan, neemt de druk in het oog toe. Dit geneesmiddel werkt door meer vloeistof te verwijderen. Hierdoor neemt de druk in het oog af. Wanneer de verhoogde druk niet wordt verlaagd, kan dit leiden tot een ziekte die glaucoom wordt genoemd en tenslotte uw gezichtsvermogen aantasten.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U heeft in het verleden moeten stoppen met het gebruik van oogdruppels vanwege een bijwerking van het bewaarmiddel benzalkoniumchloride.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Raadpleeg uw arts, indien:

 • U ademhalingsproblemen heeft;
 • U lever- of nierproblemen heeft;
 • U in het verleden een cataractoperatie heeft ondergaan - u droge ogen heeft;
 • U problemen heeft of heeft gehad met uw cornea (voorste doorzichtige gedeelte van het oog);
 • U contactlenzen draagt (zie “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lumigan 0,3 mg/ml”);
 • U een lage bloeddruk of lage hartslag heeft of heeft gehad;
 • U een virusinfectie of ontsteking van het oog heeft gehad.

Door het gebruik van Lumigan kunnen uw wimpers donkerder worden en groeien en de huid rond het ooglid kan ook donkerder worden. Na verloop van tijd kan de kleur van uw iris eveneens donkerder worden. Deze veranderingen kunnen blijvend zijn. De verandering zal meer opvallen wanneer er maar één oog wordt behandeld.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Lumigan is niet getest op kinderen jonger dan 18 jaar en mag daarom niet toegediend worden aan patiënten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lumigan nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Lumigan kan in de moedermelk komen, dus u kunt beter geen borstvoeding geven terwijl u Lumigan gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw zicht kan gedurende een korte tijd vlak na het gebruik van Lumigan wazig worden. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines alvorens uw zicht weer helder is.

Lenzen

Lumigan 0,3 mg/ml bevat benzalkoniumchloride. Gebruik de druppels niet als u uw lenzen in heeft. Wacht 15 minuten na het gebruik van de druppels, voordat u uw lenzen weer in doet. Een bewaarmiddel in Lumigan, benzalkoniumchloride genaamd, kan oogirritatie veroorzaken en kan zachte contactlenzen laten verkleuren.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Lumigan is alleen bestemd voor toepassing in het oog. De aanbevolen dosering is één druppel Lumigan’s avonds in ieder te behandelen oog, éénmaal per dag. Als u Lumigan samen met een ander geneesmiddel voor het oog gebruikt, wacht u minstens vijf minuten tussen het toedienen van Lumigan en het andere geneesmiddel voor het oog. Niet vaker gebruiken dan eenmaal per dag omdat dit ten koste kan gaan van de doeltreffendheid van de behandeling.

Instructies voor gebruik

U mag de fles niet gebruiken wanneer de veiligheidsafdichting om de hals van de fles verbroken is alvorens u hem voor het eerst gaat gebruiken.

 1. Was uw handen. Houd uw hoofd achterover en kijk naar het plafond;
 2. Trek het onderste ooglid voorzichtig omlaag tot er een zakje ontstaat;
 3. Keer de fles om, knijp erin en laat één druppel in elk te behandelen oog vallen;
 4. Laat het onderste ooglid los en houd uw oog gedurende 30 seconden dicht.

Veeg eventuele overtollige vloeistof weg als die over de wang rolt. Wanneer een druppel uw oog mist, probeer het dan opnieuw. Laat de tip van de fles ter voorkoming van infecties en oogletsel niet in contact komen met uw oog of iets anders. Doe de dop terug op de fles en sluit de fles meteen na gebruik af.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer Lumigan heeft gebruikt dan u zou mogen, is het niet erg waarschijnlijk dat het ernstige schade veroorzaakt. Doe uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in. Als u zich zorgen maakt, bespreek dit dan met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u Lumigan vergeet te gebruiken, gebruik dan een enkele druppel zodra u eraan denkt en ga dan terug naar uw gebruikelijke schema. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Voor een optimale werking dient Lumigan iedere dag te worden gebruikt. Als u stopt met het gebruik van Lumigan, kan de druk in uw oog oplopen. Overleg daarom met uw arts voordat u met deze behandeling stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen. Hiervan kunnen een of meer op de 10 gebruikers last hebben:

Met betrekking tot het oog

 • Langere wimpers (tot 45% van de patiënten);
 • Lichte roodheid (tot 44% van de patiënten);
 • Jeuk (tot 14% van de patiënten).

Vaak voorkomende bijwerkingen. Hiervan kunnen 1 tot 9 op de 100 gebruikers last hebben:

Met betrekking tot het oog

 • Een allergische reactie in het oog;
 • Vermoeide ogen;
 • Gevoeligheid voor licht;
 • Donkerdere huidskleur rond het oog;
 • Donkerdere wimpers;
 • Pijn;
 • Het gevoel dat er iets in het oog zit;
 • Plakkende ogen;
 • Donkerdere kleur van de iris;
 • Niet helder kunnen zien;
 • Irritatie;
 • Branden;
 • Ontstoken, rode en jeukende oogleden;
 • Tranen;
 • Droogheid;
 • Afname van het gezichtsvermogen;
 • Wazig zien;
 • Zwelling van de doorzichtige laag die het oppervlak van het oog bedekt;
 • Scheurtjes in het oogoppervlak, met of zonder ontsteking.

Met betrekking tot het lichaam

 • Hoofdpijn;
 • Een verhoging in de bloedtestresultaten die aangeven hoe uw lever werkt;
 • Verhoogde bloeddruk.

Soms voorkomende bijwerkingen Hiervan kunnen 1 tot 9 op 1.000 gebruikers last hebben:

Met betrekking tot het oog

 • Cystoïd maculair oedeem (zwelling van het netvlies in het oog, resulterend in afname van het gezichtsvermogen);
 • Ontsteking in het oog;
 • Bloedingen van het netvlies;
 • Gezwollen oogleden;
 • Samentrekkende oogleden;
 • Ooglid krimpt en is weggetrokken van het oogoppervlak;
 • Rode huidskleur rond het oog.

Met betrekking tot het lichaam

 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid;
 • Zwakte;
 • Haargroei rond het oog.

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is:

Met betrekking tot het oog

 • Oog lijkt ingevallen.

Met betrekking tot het lichaam

 • Astma;
 • Verergering van astma;
 • Verergering van de chronische obstructieve longziekte COPD;
 • Kortademigheid;
 • Symptomen van een allergische reactie (zwelling, roodheid van het oog en huiduitslag).

Andere bijwerkingen met fosfaathoudende oogdruppels

 • Bij sommige patiënten met ernstige schade aan de heldere laag aan de voorzijde van het oog (het hoornvlies) werden er in zeer zeldzame gevallen wolkachtige vlekken op het hoornvlies ontwikkeld wegens kalkafzetting tijdens de behandeling.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de fles en het doosje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • U dient de fles uiterlijk vier weken nadat u hem voor het eerst heeft geopend weg te gooien, ook al zitten er nog wat druppels in. Hiermee worden infecties voorkomen. Schrijf, om te voorkomen dat u het vergeet, de datum waarop u deze heeft geopend, in de ruimte op de doos;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is bimatoprost. Een ml oplossing bevat 0,3 mg bimatoprost. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Benzalkoniumchloride (bewaarmiddel);
 • Natriumchloride;
 • Dinatriumwaterstoffosfaat heptahydraat;
 • Citroenzuur monohydraat;
 • Gezuiverd water.

Kleine hoeveelheden zoutzuur of natriumhydroxide kunnen worden toegevoegd om de zuurgraad (pH) van de oplossing op de juiste waarde in te stellen.

Hoe ziet Lumigan 0,3 mg/ml eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Lumigan is een kleurloze, heldere oogdruppeloplossing in een verpakking met 1 plastic flesje of 3 plastic flesjes, elk flesje met een schroefdop. Ieder flesje is ongeveer halfvol en bevat 3 milliliter oplossing. Deze hoeveelheid is voldoende voor 4 weken gebruik. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Terug naar boven