Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Mebeverine

De naam van dit geneesmiddel is Mebeverine retard 200 mg. Het bevat mebeverinehydrochloride en behoort tot de spasmolytica, die een invloed hebben op uw darmkanaal.

1. Wat is Mebeverine retard en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit geneesmiddel is Mebeverine retard200 mg. Het bevat mebeverinehydrochloride en behoort tot de spasmolytica, die een invloed hebben op uw darmkanaal.

De darm is een lange gespierde buis, waar het voedsel doorheen gaat, zodat het verteerd kan worden. Als de darm verkrampt en te hard samenknijpt, krijgt u pijn. Dit geneesmiddel verlicht de kramp en de pijn.

Mebeverine retard wordt gebruikt om: de symptomen van het prikkelbare darm syndroom te verlichten. Deze symptomen verschillen van mens tot mens, maar kunnen zijn:

 • Maagpijn en krampen
 • Opgeblazen gevoel en/of winderigheid
 • Diarree, verstopping of een combinatie van beide
 • Kleine, harde, kogelvormige of lintvormige ontlasting

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Als u hier niet zeker van bent neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Mebeverine retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Mebeverine retardheeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Vertel het uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Gebruik van Mebeverine retard wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Uw arts kan u adviseren te stoppen met Mebeverine retard of in plaats daarvan een ander geneesmiddel te nemen.
 • Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of gaat geven. Mebeverine retardwordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan u vragen te stoppen met borstvoeding of u adviseren een ander geneesmiddel te nemen als u borstvoeding wilt blijven geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mebeverine retard heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Mebeverine retard mag gebruikt worden door volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar.
 • De capsules in hun geheel doorslikken met een vol glas water. Niet fijnmaken of kauwen.
 • Probeer uw capsules iedere dag rond dezelfde tijd in te nemen. Dit helpt u zich te herinneren ze in te nemen.

Hoeveel Mebeverine retard moet ik gebruiken?

 • De gebruikelijke dosis is 1 capsule van 200 mg tweemaal per dag.
 • Neem één capsule ’s ochtends en één capsule ’s avonds.

Geef geen Mebeverine retard aan kinderen jonger dan 10 jaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer Mebeverine retard gebruikt heeft dan is voorgeschreven, neem dan contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis. Neem de geneesmiddelenverpakking en de bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u een dosis vergeten bent in te nemen, sla deze dan over. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen bij gebruik van Mebeverine retard kunnen zijn:

Stop met het gebruik van Mebeverine retard en neem direct contact op met uw arts, als u een van de volgende bijwerkingen krijgt; het kan zijn dat u meteen medische behandeling nodig heeft:

 • ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van uw gezicht, nek, lippen, tong of keel. Het kan zijn dat u een ernstige overgevoeligheid (allergie) heeft voor dit geneesmiddel.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

 • U kunt een lichte overgevoeligheid voor dit geneesmiddel hebben: bijvoorbeeld huiduitslag, rode, jeukerige huid.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts op apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Beneden de 25°C bewaren, in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en op de strip achter de aanduiding EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is mebeverinehydrochloride.

Elke capsule bevat 200 mg.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Capsule inhoud: magnesiumstearaat, polyacrylaatdispersie 30%, talk, hypromellose, copolymeer van methacrylzuur-ethylacrylaat (1:1) dispersie 30% en glyceroltriacetaat.
 • Capsule: gelatine, titaandioxyde (E171) en inkt (shellac (E904), propyleenglycol, geconcentreerde ammoniaoplossing, kaliumhydroxide, ijzeroxide zwart (E172)).

Hoe ziet Mebeverine retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ondoorzichtig witte, harde gelatinecapsule met grootte nr. 1, met standaard opdruk 245. Ieder doosje bevat vier PVC/Aluminium doordrukstrips met elk 15 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Fabrikant

Mylan Laboratories SAS

Route de Belleville

Lieu-dit Maillard

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Frankrijk

Voor alle informatie over dit geneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Mebeverine retard 200 mg staat in het register ingeschreven onder RVG 57183=11657.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2018.

Bijsluiter(s)
Terug naar boven