Menu

Nasacort

Nasacort bevat het geneesmiddel triamcinolonacetonide. Het behoort tot de groep geneesmiddelen die corticosteroïden wordt genoemd.

Waarvoor wordt Nasacort gebruikt?

Nasacort wordt gebruikt om de symptomen van allergische neusklachten te behandelen en wordt toegediend door middel van een neusspray.

Symptomen van allergische neusklachten zijn: niezen, jeuk, een verstopte neus of een loopneus. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt door:

 • Huisdieren en/of de huisstofmijt. De allergische klachten kunnen in iedere periode van het jaar optreden en worden “niet-seizoensgebonden allergische rhinitis” genoemd.
 • Pollen. Deze allergische klachten, zoals hooikoorts, kunnen veroorzaakt worden door verschillende pollen afkomstig van bloeiende planten (zoals gras) en bomen. Dit wordt “seizoensgebonden allergische rhinitis” genoemd.

Nasacort werkt alleen als het regelmatig wordt gebruikt en vermindert mogelijk niet onmiddellijk uw klachten. Bij sommige mensen kan het verlichting geven op de eerste dag van behandeling maar bij andere mensen wordt een maximaal resultaat van de behandeling na 3 tot 4 dagen bereikt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek 'Inhoud van de verpakking en overige informatie'. Verschijnselen van een allergische reactie tegen Nasacort zijn: uitslag (netelroos), jeuk, slik- of ademhalingsproblemen, opzwellen van uw lippen, gezicht, keel of tong.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u een onbehandelde neus- of keelinfectie heeft. Als u een schimmelinfectie krijgt terwijl u Nasacort gebruikt, stop dan met het gebruiken van de spray totdat de infectie behandeld is;
 • Als u recent een neusoperatie ondergaan heeft, een neusverwonding of een zweer in de neus heeft gehad;
 • Als u overschakelt van een andere behandeling met corticosteroïden naar een behandeling met Nasacort;
 • Als u staar (glaucoom (verhoogde oogboldruk/groene staar) of cataract (grijze/ouderdomsstaar)) heeft.

Als u er niet zeker van bent of het bovenstaande betrekking op u heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.

Kinderen (jonger dan 6 jaar)

Het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen onder de 6 jaar is niet aanbevolen.

Operaties of perioden van stress

Met het oog op medische redenen kan uw arts u een dosis die hoger is dan normaal, aanraden. Als uw dosering verhoogd is, vertel dan uw arts wanneer u een operatie zult ondergaan of als u zich niet goed voelt. Hogere doseringen van dit geneesmiddel kunnen namelijk het vermogen van het lichaam om te genezen of om te gaan met stress verminderen. Mocht dit gebeuren, dan kan uw arts beslissen of u verdere behandeling met een ander geneesmiddel nodig heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van Nasacort vergroten en het kan zijn dat uw arts u zorgvuldig wil controleren als u deze geneesmiddelen gebruikt (waaronder enkele geneesmiddelen voor hiv: ritonavir, cobicistat).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Nasacort heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Nasacort bevat benzalkoniumchloride, een irriterende stof die huidreacties kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Nasacort is alleen bestemd voor gebruik in de neus. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Nasacort werkt alleen indien het regelmatig wordt gebruikt. Het kan 3 tot 4 dagen duren voordat een vermindering van uw klachten optreedt.

Hoeveel Nasacort dient u te gebruiken?

Volwassenen en kinderen (ouder dan 12 jaar)

 • De gebruikelijke startdosering is éénmaal daags twee verstuivingen in ieder neusgat;
 • Zodra de allergische klachten onder controle zijn, kan de dosering worden verlaagd tot éénmaal per dag één verstuiving in ieder neusgat.

Kinderen (6 tot 12 jaar)

 • De gebruikelijke dosering is éénmaal per dag één verstuiving in ieder neusgat;
 • Indien de symptomen niet verdwijnen, mag de dosering verhoogd worden tot éénmaal per dag twee verstuivingen in ieder neusgat;
 • Zodra de allergische klachten onder controle zijn, kan de dosering weer verlaagd worden naar éénmaal per dag één verstuiving in ieder neusgat;
 • Gebruik Nasacort niet langer dan drie maanden bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Hoe dient u de spray te gebruiken?

Snuit eerst uw neus voordat u Nasacort gaat gebruiken.

Het flesje klaarmaken voor gebruik:

 1. Verwijder de dop;
 2. Schud het flesje voorzichtig;
 3. Als u de neusspray voor de eerste keer gebruikt;
 4. Houd het flesje rechtop;
 5. Richt de neusspray van u af;
 6. Vul de doseerpomp met spray door de verstuiver naar beneden te drukken;
 7. Druk de doseerpomp 5 keer naar beneden;
 8. Doe dit totdat de vloeistof in de lucht wordt verstoven;
 9. De spray is nu klaar voor gebruik.

Gebruik van de spray:

 1. Sluit één neusgat met uw vinger;
 2. Houd het flesje rechtop en breng de verstuiver in het andere neusgat;
 3. Adem rustig in door uw neus (met gesloten mond);
 4. Terwijl u dit doet, druk de doseerpomp naar beneden om één verstuiving toe te dienen;
 5. Adem uit via uw mond.

Andere neusgat:

 1. Sluit één neusgat met uw vinger;
 2. Houd het flesje rechtop en breng de verstuiver in het andere neusgat;
 3. Adem rustig in door uw neus (met gesloten mond);
 4. Terwijl u dit doet, druk de doseerpomp naar beneden om één verstuiving toe te dienen;
 5. Adem uit via uw mond.

Na gebruik van de spray:

 1. Veeg de verstuiver na elk gebruik voorzichtig schoon met een schone tissue of zakdoek;
 2. Plaats de dop weer op het flesje.

Als u de neusspray langer dan twee weken niet gebruikt heeft:

Is het eerst noodzakelijk de neusspray opnieuw te activeren door de verstuiver te vullen met de spray, de verstuiver dient hierbij van u af te worden gericht. Om te activeren, verstuif de spray éénmaal in de lucht voor gebruik. Schud het flesje altijd voorzichtig voor gebruik.

Schoonmaken van de neusspray

Indien de neusspray niet werkt, kan de verstuiver verstopt zijn. U mag NOOIT proberen de verstopping te verhelpen/de sprayopening te vergroten met een naald of iets dergelijks, aangezien dit het spraymechanisme kan beschadigen. De neusspray dient minstens eenmaal per week te worden schoongemaakt, of vaker als er verstoppingen optreden.

Schoonmaakinstructies voor de neusspray:

 1. Verwijder de beschermdop.
 2. Verwijder voorzichtig de verstuiver van het flesje.
 3. Laat de dop en de verstuiver gedurende enkele minuten weken in warm water.
 4. Spoel af onder de koude kraan.
 5. Schud de overgebleven druppels af.
 6. Laat beide onderdelen drogen aan de lucht.
 7. Herplaats de verstuiver.
 8. Activeer de neusspray tot een fijne nevel ontstaat.
 9. De spray is nu weer klaar voor gebruik.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld of zoals dat vermeld staat op het voorschrift op de doos. Als u meer of minder gebruikt dan de dosis die de arts heeft voorgeschreven, kunnen uw symptomen erger worden. Het is niet waarschijnlijk dat er bij overdosering problemen zullen optreden. Maag- en darmklachten kunnen echter optreden wanneer de inhoud van het flesje in één keer wordt opgedronken. Raadpleeg een arts als u meer Nasacort heeft gebruikt dan u zou mogen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten Nasacort te gebruiken, gebruik het dan zodra u het zich herinnert. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u stopt met dit geneesmiddel kunnen uw klachten binnen een paar dagen terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van Nasacort en raadpleeg een arts of ga meteen naar een ziekenhuis als:

U een allergische reactie vertoont tegen Nasacort. De verschijnselen (het is niet bekend hoe vaak deze voorkomen) kunnen zijn:

 • Uitslag (netelroos);
 • Jeuk;
 • Slik- of ademhalingsproblemen;
 • Opzwellen van de lippen;
 • Gezicht;
 • Keel;
 • Tong.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Loopneus, hoofdpijn, zere keel en/of hoesten;
 • Neusbloedingen;
 • Ontsteking/irritatie van de luchtwegen (bronchitis);
 • Maagzuur/brandend maagzuur of slecht spijsvertering (indigestie);
 • Griepachtige symptomen (koorts, spierpijn, zwakte en/of vermoeidheid);
 • Tandproblemen.

Overige bijwerkingen (onbekend hoe vaak deze voorkomen, op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • Irritatie en droogheid van de binnenkant van de neus;
 • Verstopping van de neusholten;
 • Niezen;
 • Geur- of smaakstoornissen;
 • Zich ziek voelen (misselijkheid);
 • Slaapproblemen, duizeligheid of moeheid;
 • Kortademigheid (dyspnoea);
 • Daling van de hoeveelheid cortisol in het bloed (laboratoriumwaarde);
 • Troebeling van de ooglens/grijze staar (cataract), verhoogde druk in het oog (glaucoom);
 • Wazig zien.

Bij sommige mensen kan Nasacort het middelste gedeelte van de binnenkant van de neus (neustussenschot) beschadigen. Als u zich hierover ongerust maakt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Extra bijwerkingen die bij kinderen kunnen voorkomen

Als uw kind dit geneesmiddel gebruikt, kan het de groei van uw kind beïnvloeden. Uw arts zal daarom regelmatig de lengte van uw kind controlerenen kan daarop de dosering aanpassen. Daarnaast zal de arts uw kind mogelijk doorsturen naar een kinderarts.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren beneden 25°C;
 • Na het eerste gebruik moet Nasacort binnen 1 maand (flacon à 30 verstuivingen) of 2 maanden (flacon à 120 verstuivingen) gebruikt worden;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is triamcinolonacetonide. Elke verstuiving bevat 55 microgram triamcinolonacetonide. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Microkristallijne cellulose en natriumcarmellose (dispergeerbare cellulose);
 • Polysorbaat 80;
 • Gezuiverd water;
 • Watervrij glucose;
 • Benzalkoniumchloride (50% w/v oplossing);
 • Dinatriumedetaat;
 • Zoutzuur of natriumhydroxide (voor pH aanpassing).

Hoe ziet Nasacort eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Nasacort is een neusspray, suspensie. Nasacort wordt geleverd in een wit plastic flesje voorzien van een doseerpompje om Nasacort in een neusgat te spuiten door middel van een verstuiver. Het flesje heeft een beschermdop om de verstuiver schoon te houden en om te voorkomen dat de verstuiver per ongeluk geactiveerd wordt. Ieder flesje Nasacort bevat tenminste 120 verstuivingen (16,5 g suspensie met 9,075 mg triamcinolonacetonide) of tenminste 30 verstuivingen (6,5 g suspensie met 3,575 mg triamcinolonacetonide). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel.: 0182 557 755

Fabrikanten

Aventis Pharma, Holmes Chapel,
72 London Road, Holmes Chapel,
Crewe, Cheshire, CW4 8BE,
Verenigd Koninkrijk

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Hoechst-Brüningstraße 50
65929 Frankfurt am Main
Duitsland

Terug naar boven