Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Nizoral (ketoconazol)

Nizoral crème wordt gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties van de huid. De kenmerken van een schimmelinfectie van de huid zijn schilfering, roodheid en soms jeuk en/of pijn. Het is ook mogelijk dat u Nizoral heeft gekregen omdat u last heeft van een aandoening van de huid (meestal in het gezicht of op de borst) waarbij schimmels een rol spelen. Deze aandoening, die seborroïsche dermatitis heet, gaat vaak gepaard met jeuk en schilfering van de huid. Nizoral crème wordt gebruikt bij volwassenen.

1. Wat is Nizoral crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nizoral crème wordt gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties van de huid. De kenmerken van een schimmelinfectie van de huid zijn schilfering, roodheid en soms jeuk en/of pijn. Het is ook mogelijk dat u Nizoral heeft gekregen omdat u last heeft van een aandoening van de huid (meestal in het gezicht of op de borst) waarbij schimmels een rol spelen. Deze aandoening, die seborroïsche dermatitis heet, gaat vaak gepaard met jeuk en schilfering van de huid. Nizoral crème wordt gebruikt bij volwassenen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overgevoeligheid Sommige mensen krijgen bij gebruik van Nizoral crème last van overgevoeligheid. Als u overgevoelig bent voor andere antischimmelmiddelen, kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Nizoral crème.
Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht na het aanbrengen van de crème. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Nizoral en raadpleeg uw arts.
Als Nizoral crème wordt ingeslikt, kan bij sommige mensen een gevaarlijke vorm van overgevoeligheid optreden, waardoor ze in shock raken. Slik het middel niet in. Mocht iemand zo’n reactie vertonen, waarschuw dan onmiddellijk een arts.

Ogen: Zorg dat Nizoral crème niet in de ogen komt. Gebeurt dat toch, spoel de ogen dan met water.

Hygiëne: Om te voorkomen dat u anderen besmet, kunt u het beste uw toiletspullen die met de schimmel in aanraking komen (bijvoorbeeld een handdoek, washandje of nagelknipper) voor eigen gebruik houden. Verder kunt u zich wassen zoals u normaal doet. Overigens kan te vaak met zeep wassen een schimmelinfectie bevorderen.

Gebruik op een afgesloten of groot huidoppervlak of op/dichtbij slijmvliezen: Gebruik van Nizoral crème op een afgesloten huidoppervlak (bijv. met een pleister of bij kinderen onder een luier), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op bijwerkingen of interacties tussen geneesmiddelen vergroten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nizoral crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u voor de behandeling van uw klachten langdurig bepaalde uitwendige ontstekingsremmende middelen heeft gebruikt (middelen in de vorm van crème, zalf, of lotion die zogenaamde corticosteroïden bevatten), dan kan het gebruik van Nizoral irritatie opleveren. Maar stop niet plotseling met het gebruik van de ontstekingsremmende middelen. Uw huid kan dan geïrriteerd raken waardoor uw klachten verergeren. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de hoeveelheid van de ontstekingsremmende middelen langzaam verminderen gedurende de eerste 2 tot 3 weken van de behandeling met Nizoral crème door ’s morgens een milde ontstekingsremmer en ’s avonds Nizoral crème te gebruiken. Als u een sterk werkend middel gebruikte, kan dit het best eerst worden vervangen door een lichter middel. Stop daarna pas helemaal met het gebruik van de ontstekingsremmende middelen. Vraag uw arts of apotheker zo nodig om uitleg.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Nizoral crème tijdens de zwangerschap schadelijk is. Bent u zwanger of wilt u in verwachting raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Nizoral crème kunt gebruiken.

Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Nizoral crème voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken. Als u borstvoeding geeft, mag u Nizoral crème niet op de borsten aanbrengen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Nizoral crème uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon autorijden of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Nizoral crème gebruikt. Nizoral crème bevat natriumsulfiet (E 221) Sulfieten kunnen allergische reacties veroorzaken, waaronder anafylactische reacties en benauwdheid bij personen die daarvoor gevoelig zijn, in het bijzonder bij personen die allergisch en/of astmatisch zijn.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

 • Als u een schimmelinfectie heeft: Breng Nizoral crème 1 keer per dag op en rond het aangetaste deel van de huid aan. Gebruik Nizoral crème zonder onderbreking. Wanneer uw huid helemaal genezen is, ga dan nog minstens 1 week door met het aanbrengen van de crème. Hiermee voorkomt u dat uw klachten snel weer terugkomen. Meestal zullen uw klachten na 2 tot 6 weken verdwenen zijn. De duur van de klachten is afhankelijk van het soort schimmelinfectie en van de plaats van de besmetting. Als u seborroïsche dermatitis heeft: Breng Nizoral crème 1 tot 2 keer per dag op en rond de aangetaste delen van de huid aan. De behandeling duurt meestal 2 tot 4 weken. Als uw huid helemaal genezen is, dan moet u soms nog 1 maal per week of 1 maal per twee weken de crème aanbrengen. Zo voorkomt u dat uw klachten terugkomen.

Hoe moet u Nizoral crème gebruiken?

 • Was de aangetaste huid en droog deze goed af. Breng Nizoral crème dun aan op de aangetaste delen van de huid, maar ook op de huid vlak eromheen. Wrijf de crème zachtjes in, tot deze volledig in de huid is doorgedrongen.
 • Was na het aanbrengen van de crème zorgvuldig uw handen. Zo voorkomt u dat u andere delen van uw lichaam of andere mensen besmet. Was uw handen niet wanneer de crème voor uw handen bedoeld is.
 • Trek dan schone kleren aan. Zo voorkomt u dat u uzelf opnieuw besmet, en geneest uw huid sneller.
 • Nieuwe tube openmaken Om de tube open te maken, draait u eerst de dop los. Keer de dop om. Met de punt op de dop kunt u dan een gaatje prikken in het aluminium dat de tube afsluit.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Nizoral crème heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder ‘Hoe gebruikt u dit middel’). Wanneer u Nizoral crème te dik of te vaak aanbrengt, kunt u last krijgen van huiduitslag, zwelling en/of een branderig gevoel van de huid. Als dit bij u optreedt, stop dan met het gebruik van Nizoral crème en neem contact op met uw arts.
Heeft u of iemand in uw omgeving per ongeluk Nizoral crème ingeslikt, raadpleeg dan een arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u merkt dat u een of meer keren bent vergeten om de crème aan te brengen, heeft het geen zin om de overgeslagen beurten in te halen. Ga gewoon door met de behandeling en sla de vergeten beurten over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Probeer echter niet te vergeten om Nizoral crème aan te brengen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Van Nizoral crème zijn de volgende bijwerkingen bekend.

Vaak (bij 1 op de 10 tot 100 gebruikers):

 • Huid: branderig gevoel van de huid;
 • Op de toedieningsplaats: roodheid of jeuk.

Soms (bij 1 op de 100 tot 1000 gebruikers):

 • Afweersysteem: overgevoeligheid;
 • Huid: blaasjes, huidontsteking door contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor iemand allergisch is (contactdermatitis), uitslag, schilferen, kleverige huid;
 • Op de toedieningsplaats: bloeding, ongemak, droogheid, ontsteking, irritatie, waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen:

 • Huid: huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten).

5. Hoe bewaart u dit middel?

De juiste bewaarwijze is:

 • In een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
 • Samen met deze gebruiksaanwijzing;
 • Beneden 30°C;
 • Niet in de koelkast of de vriezer.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube en/of het doosje na niet te gebruiken na of EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is ketoconazol;
 • De andere stoffen in dit middel zijn propyleenglycol (E 490), stearylalcohol, cetylalcohol, sorbitanmonostearaat, polysorbaat, isopropylmyristaat, natriumsulfiet (E 221) en water.

Hoe ziet Nizoral crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Nizoral crème is een witte crème voor gebruik op de hui;.
 • Nizoral crème is verpakt in een tube met 30 gram crème.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Janssen-Cilag B.V. Graaf Engelbertlaan 75 4837 DS Breda telefoon: 0800-242 42 42 e-mail: [email protected]

Fabrikant:

Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse België.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wat is Nizoral-shampoo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Nizoral-shampoo wordt gebruikt voor de behandeling van een aandoening van de behaarde hoofdhuid waarbij schimmels een rol spelen, genaamd seborroïsche dermatitis. De kenmerken van deze aandoening zijn schilfering en/of jeuk.
Nizoral shampoo wordt gebruikt bij jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Overgevoeligheid Sommige mensen krijgen bij gebruik van Nizoral-shampoo last van overgevoeligheid (zie de rubriek
‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken’). Als u overgevoelig bent voor andere antischimmelmiddelen, kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Nizoral-shampoo. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht na het aanbrengen van de shampoo. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Nizoral-shampoo en raadpleeg uw arts. Als Nizoral-shampoo wordt ingeslikt, kan bij sommige mensen een gevaarlijke vorm van overgevoeligheid optreden, waardoor ze in shock raken. Slik het middel niet in. Mocht iemand zo’n reactie vertonen, waarschuw dan onmiddellijk een arts.
Ogen Zorg dat Nizoral-shampoo niet in de ogen komt. Gebeurt dat toch, spoel de ogen dan met water.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Nizoral-shampoo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u voor de behandeling van uw klachten langdurig bepaalde uitwendige ontstekingsremmende middelen heeft gebruikt (middelen in de vorm van crème, zalf of lotion die zogenaamde corticosteroïden bevatten), dan kan het gebruik van Nizoral-shampoo irritatie opleveren. Maar stop niet plotseling met het gebruik van de ontstekingsremmende middelen. U kunt dan namelijk last krijgen van jeuk en/of roodheid. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de hoeveelheid van de ontstekingsremmende middelen langzaam verminderen gedurende de eerste 2 tot 3 weken van de behandeling met Nizoral-shampoo. Stop daarna pas helemaal met het gebruik van de ontstekingsremmende middelen. Vraag uw arts of apotheker zo nodig om uitleg.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Nizoral-shampoo tijdens de zwangerschap schadelijk is. Uit proeven met dieren is niet gebleken dat Nizoral-shampoo schadelijk is.

Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Nizoral-shampoo voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Het is niet waarschijnlijk dat Nizoral-shampoo uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon autorijden of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Nizoral-shampoo gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het algemeen zijn de regels als volgt.
Gebruik Nizoral-shampoo tweemaal per week. Ga net zo lang door met de behandeling totdat al uw klachten, zoals schilfering en/of jeuk, zijn verdwenen. Meestal duurt dit ongeveer 4 weken.

1. Was het haar eerst met een shampoo naar keuze.
2. Spoel de shampoo goed uit en breng daarna een kleine hoeveelheid (ongeveer 1 tot 2 theelepeltjes) Nizoral-shampoo aan op het natte haar. Masseer Nizoral-shampoo goed in de hoofdhuid.
3. Laat Nizoral-shampoo 3 tot 5 minuten inwerken en spoel het vervolgens goed uit met warm water. Na afloop kunt u het haar gewoon drogen zoals u gewend bent.

Wilt u uw haar vaker wassen dan tweemaal per week? Breng dan na iedere wasbeurt opnieuw Nizoralshampoo aan.

Opmerking: Als u een crèmespoeling wilt gebruiken, dan kunt u dit het beste doen na de behandeling met Nizoral-shampoo. Doet u dit voor de behandeling, dan kunnen de haren het werkzame bestanddeel van Nizoral-shampoo minder goed opnemen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Nizoral-shampoo heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder ’Dosering van Nizoral-shampoo'). Wanneer er meer Nizoral-shampoo wordt gebruikt dan nodig is, heeft dat waarschijnlijk geen nadelige gevolgen.

Heeft u of iemand in uw omgeving per ongeluk Nizoral-shampoo ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Om te voorkomen dat de doorgeslikte Nizoral-shampoo in de luchtpijp terechtkomt, moet u niet proberen om degene die Nizoral-shampoo heeft ingeslikt te laten overgeven.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Als u merkt dat u een keer bent vergeten Nizoral-shampoo aan te brengen, doe dit dan bij de eerstvolgende keer dat u uw haar wast.

Als u stopt met het gebruik van dit middel U kunt zonder bezwaar stoppen met Nizoral-shampoo, maar stel dan uw arts op de hoogte.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten):
• infecties: ontstoken haarzakjes;
• afweersysteem: overgevoeligheid;
• zenuwstelsel: verstoorde smaakwaarneming (dysgeusie);
• ogen: oogirritatie, tranende ogen;
• huid: acne, haaruitval, vet of juist droog haar, huidontsteking door contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor iemand allergisch is (contactdermatitis), droge of branderige huid, huiduitslag, huidschilfering;
• algemeen: roodheid, irritatie, jeuk, puistjes of overgevoeligheid op de toedieningsplaats.

De volgende bijwerkingen komen voor in onbekende frequentie (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):
• huid: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio oedeem), huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), verkleuring van het haar.

5. Hoe bewaart u dit middel?
De juiste bewaarwijze is:
• in een gesloten flesje (na gebruik altijd onmiddellijk sluiten);
• samen met deze gebruiksaanwijzing; • niet boven 25 °C;
• niet invriezen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en/of de doos na niet te gebruiken na of EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel? • De werkzame stof in dit middel is ketoconazol.
• De andere stoffen in dit middel zijn natriumlaurylethersulfaat, dinatriummonolaurylethersulfosuccinaat, kokosnootvetzuurdiethanolamide, laurdimoniumgehydrolyseerd dierlijk collageen, macrogol 120 methylglucosedioleaat, imidureum, natriumchloride, erytrosine (E 127) en water.

Hoe ziet Nizoral-shampoo eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Nizoral-shampoo is een roze, niet-vette shampoo. Nizoral-shampoo is verpakt in een fles met 60 ml shampoo.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder Janssen-Cilag B.V., Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda, e-mail: [email protected]

Fabrikant Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven