Menu

Olmetec

Olmetec behoort tot de geneesmiddelengroep van de angiotensine-II-receptorantagonisten. Ze laten de bloeddruk dalen door de bloedvaten te ontspannen. Olmetec wordt gebruikt voor de behandeling van een hoge bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen en bij kinderen van 6 tot 18 jaar. Een hoge bloeddruk kan de bloedvaten in organen zoals het hart, de nieren, de hersenen en de ogen beschadigen. Dit kan leiden tot een hartaanval, hart- of nierfalen, een infarct of blindheid. Doorgaans geeft een hoge bloeddruk geen symptomen. Het is belangrijk je bloeddruk te laten onderzoeken om schade te vermijden. Hoge bloeddruk kan onder controle worden gehouden met geneesmiddelen als Olmetec filmomhulde tabletten. Waarschijnlijk heeft uw arts u ook aangeraden uw levensstijl te veranderen om uw bloeddruk te helpen verlagen (bv. vermageren, stoppen met roken, minder alcohol drinken en minder zout in uw dieet gebruiken). Misschien heeft uw arts er ook op aangedrongen om meer te bewegen, zoals wandelen of zwemmen. Het is belangrijk om het advies van uw arts te volgen.

1. WAT IS OLMETEC EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Olmetec behoort tot de geneesmiddelengroep van de angiotensine-II-receptorantagonisten. Ze laten de bloeddruk dalen door de bloedvaten te ontspannen.

Olmetec wordt gebruikt voor de behandeling van een hoge bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen en bij kinderen van 6 tot 18 jaar.
Een hoge bloeddruk kan de bloedvaten in organen zoals het hart, de nieren, de hersenen en de ogen beschadigen. Dit kan leiden tot een hartaanval, hart- of nierfalen, een infarct of blindheid. Doorgaans geeft een hoge bloeddruk geen symptomen. Het is belangrijk je bloeddruk te laten onderzoeken om schade te vermijden.

Hoge bloeddruk kan onder controle worden gehouden met geneesmiddelen als Olmetec filmomhulde tabletten. Waarschijnlijk heeft uw arts u ook aangeraden uw levensstijl te veranderen om uw bloeddruk te helpen verlagen (bv. vermageren, stoppen met roken, minder alcohol drinken en minder zout in uw dieet gebruiken). Misschien heeft uw arts er ook op aangedrongen om meer te bewegen, zoals wandelen of zwemmen. Het is belangrijk om het advies van uw arts te volgen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:

• u bent allergisch voor olmesartan medoxomil of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
• u bent meer dan 3 maanden zwanger. (Het is tevens beter het gebruik van Olmetec te vermijden in de vroege zwangerschap – zie: zwangerschap en borstvoeding).
• Als uw huid of ogen geel verkleuren (geelzucht) of als u problemen hebt met de afvoer van gal uit de galblaas (blokkade van de galblaas, bv. galstenen).
• U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Vertel uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt:
• een ”ACE-remmer” (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u diabetes-gerelateerde nierproblemen heeft
• aliskiren.

Uw arts zal mogelijk uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed controleren. Zie ook de informatie in rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:”

Vertel uw arts wanneer u één van de onderstaande problemen heeft:
- nierproblemen
- leverziekte
- hartfalen, problemen met de hartkleppen of de hartspier
- hevig braken, diarrhee, waterafdrijvende geneesmiddelen (diuretica) in hoge dosis of als u een zoutarm dieet volgt - een verhoogde concentratie aan kalium in uw bloed
- problemen met de adrenale klieren

Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van ernstige en aanhoudende diarrhee met een aanzienlijk gewichtsverlies tot gevolg. De arts zal uw sympthomen beoordelen en daarop beslissen wat de te volgen bloeddrukverlagende therapie zal zijn.

Zoals bij alle geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen kan een ernstige bloeddrukdaling, bij patiënten met een gestoorde doorbloeding van het hart of de hersenen, aanleiding geven tot een hartaanval of een herseninfarct. Daarom zal uw arts nauwkeurig uw bloeddruk onderzoeken.

Informeer uw arts als u denkt zwanger te zijn (of dit zou kunnen worden). Olmetec wordt niet aangeraden in de vroege zwangerschap en het mag niet genomen worden als je meer dan 3 maanden zwanger bent, daar Olmetec ernstige schade aan je baby kan veroorzaken als je het tijdens dit stadium gebruikt (zie zwangerschap en borstvoeding).

Negroïde patiënten:

Zoals bij vergelijkbare geneesmiddelen geldt dat het effect van Olmetec iets minder is bij negroïde patiënten.

Bejaarde mensen:

Bent u 65 jaar of ouder en uw arts heeft besloten uw dosis olmesartan medoxomil tot 40 mg per dag te verhogen, dan moet u uw bloeddruk regelmatig door uw arts laten nakijken om te controleren of deze niet te laag wordt.Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Olmetec werd onderzocht bij kinderen en jongeren. Praat met uw arts voor meer informatie. Olmetec wordt niet aanbevolen bij kinderen van 1 tot jonger dan 6 jaar en het mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger da 1 jaar omdat hierover geen gegevens beschikbaar zijn.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Olmetec nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- andere antihypertensieve geneesmiddelen kunnen het effect van Olmetec versterken. Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen. Als u een ACE-remmer of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken : “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel:”)
- Kaliumsupplementen, zoutvervangers die kalium bevatten, waterafdrijvende geneesmiddelen (diuretica) of heparine (remt de bloedstolling). Het gebruik van deze middelen samen met Olmetec kan de hoeveelheid kalium in het bloed doen stijgen.
- als lithium (een middel gebruikt bij stemmingswisselingen en sommige types van depressie) samen gebruikt wordt met Olmetec, kan het schadelijk effect van lithium stijgen. Als u lithium gebruikt, zal uw arts de lithiumconcentratie in uw bloed controleren.
- niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s, geneesmiddelen tegen pijn, zwelling en andere symptomen van ontsteking, arthritis inbegrepen) samen gebruikt met Olmetec, verhoogt het risico op nierfalen en vermindert het effect van Olmetec.
- Colesevelam hydrochloride, een geneesmiddel dat de hoeveelheid cholesterol in uw bloed doet dalen, kan ook de werking van Olmetec doen dalen. Het is mogelijk dat uw arts u aanraadt Olmetec minstens 4 uur voor de inname van Colesevelam hydrochloride in te nemen.
- antacida (geneessmiddelen tegen een spijsverteringsstoornis) kunnen het effect van Olmetec wat verhogen.

Waarop moet u letten met eten en drinken:

Olmetec kan met of zonder voedsel genomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap :
U moet uw arts informeren als u vermoedt zwanger te zijn of zwanger wil worden. Uw arts zal u normaal gezien aanraden het gebruik van Olmetec te stoppen voor u zwanger wordt of van zodra u weet dat u zwanger bent en hij zal u advizeren een ander geneesmiddel te nemen in de plaats van Olmetec. Het is beter om Olmetec niet te gebruiken in het begin van de zwangerschap en u mag het niet meer gebruiken van zodra u drie maanden zwanger bent, omdat Olmetec ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby als het gebruikt wordt na de derde maand van de zwangerschap.


Borstvoeding:
U moet uw arts informeren als u borstvoeding geeft of met borstvoeding wil starten. Olmetec wordt niet aangeraden bij moeders die borstvoeding geven en uw arts kan een andere behandeling kiezen als u borstvoeding wenst te geven, zeker bij een pasgeboren of vroeggeboren baby.
Vraag uw arts of apotheker om raad voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

U kunt zich duizelig of vermoeid voelen tijdens een behandeling van hoge bloeddruk.
Als u dergelijke bijwerkingen waarneemt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen totdat deze symptomen verdwenen zijn. Vraag uw arts om raad.

Olmetec bevat lactose:

Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). Als uw arts u vermeld heeft dat u sommige suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voor u met de behandeling start.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen startdosis is één tablet Olmetec 10 mg per dag. Als dit niet volstaat om uw bloeddruk onder controle te krijgen kan uw arts beslissen de dosis te verhogen tot 20 mg of zelfs 40 mg per dag, of hij kan aanvullende geneesmiddelen voorschrijven.
De maximale dosis bij patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie is 20 mg per dag.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel genomen worden. Neem de tablet in met voldoende water (bv. één glas). Neem indien mogelijk de dagelijkse dosis in op een vast tijdstip van de dag, bv. bij het ontbijt.

Gebruik bij kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar:

De aanbevolen startdosis is 10 mg per dag in 1 inname. Wanneer de bloeddruk van de patiënt onvoldoende onder controle is, kan de arts beslissen om de dosis te verhogen tot 20 mg of 40 mg per dag in 1 inname. Kinderen die minder dan 35 kg wegen mogen nooit meer dan 20 mg per dag krijgen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u teveel tabletten heeft ingenomen of wanneer een kind per ongeluk tabletten heeft ingeslikt, ga dan onmiddellijk naar uw arts of naar de meest nabijgelegen eerste hulp afdeling en neem de verpakking van het geneesmiddel mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u op een dag vergeet het geneesmiddel te nemen, neem dan de volgende dag de normale dosis. Neem geen dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel:

Het is belangrijk om Olmetec te blijven nemen tenzij uw arts u aangeeft te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als er toch een bijwerking optreedt, zijn deze doorgaans niet ernstig en hoeft de behandeling niet gestopt worden.
Hoewel slechts een zeer gering aantal mensen ze ervaren hebben kunnen de volgende bijwerkingen ernstig worden:

Zelden (minder dan 1 op 1.000 patiënten) werden de volgende allergische reacties, die over het volledige lichaam tot uiting kunnen komen, gemeld:
Zwelling van het gezicht, mond en/of larynx (strottehoofd) samen met jeuk en uitslag kunnen voorkomen tijdens de behandeling met Olmetec. Als dit bij u gebeurt, stop dan met het innemen van Olmetec en raadpleeg ONMIDDELLIJK uw arts.

Zelden (en iets meer voorkomend bij bejaarde mensen) kan Olmetec een bloeddrukval uitlokken bij hieraan gevoelige personen of als gevolg van een allergische reactie. Dit kan zich uiten in een ernstige vorm van duizelingen en flauwvallen.
Als dit bij u gebeurt, neem dan geen Olmetec meer in, raadpleeg ONMIDDELLIJK uw arts en ga plat liggen.

Dit zijn de andere bijwerkingen van Olmetec die tot nu toe bekend zijn

Vaak (minder dan 1 op 10 patiënten):
Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, spijsverteringsstoornissen, diarree, buikpijn, gastro-enteritis, vermoeidheid, keelpijn, een lopende of verstopte neus, bronchitis, griepachtige symptomen, hoest, pijn, pijn op de borst, rugpijn, skeletpijn, gewrichtspijn, infectie van de urinewegen, zwelling van de enkels, voeten, benen, handen of armen, bloed in de urine.

Veranderingen in de bloedtestresultaten werden ook gezien waaronder:
Verhoogde vetwaarden (hypertriglyceridemie), verhoogde urinezuur waarden (hyperuricemie), verhoging van de ureumconcentratie in het bloed, verhoging van de testresultaten in de lever- en spierfunctie.

Soms (minder dan 1 op 100 patiënten):
Snel ontwikkelende allergische reactie die over het hele lichaam kan voorkomen en die ademhalingsproblemen alsook een snelle daling van de bloeddruk kan veroorzaken, wat soms kan leiden tot flauwvallen (anaphylactische reactie), opzwellen van het gezicht, vertigo, braken, zwakte, misselijkheid, spierpijn, huiduitslag, allergische huiduitslag, jeuk, exantheem (rode huid), huidblaasjes, angina pectoris (pijn of een onaangenaam gevoel in de borst).

In de bloed testresultaten werd een daling in bloedplaatjes (een bepaalde soort bloedcellen) (thrombocytopenia) gezien.

Zelden: minder dan 1 op 1.000 patiënten
Gebrek aan energie, spierkrampen, verminderde werking van de nier, nierinsufficiëntie.

Veranderingen in de bloedtestresultaten werden ook gezien. Onder andere een verhoogde kaliumwaarde (hyperkaliëmie) en verhoogde waarden van merkers van de nierwerking.

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen:
De bijwerkingen bij kinderen lijken op deze die voorkomen bij volwassenen.
Duizeligheid en hoofdpijn komen echter vaker voor bij kinderen.
Neusbloedingen is een vaak voorkomende bijwerking die enkel bij kinderen voorkomt.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigden komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel:

De werkzame stof in dit middel is olmesartan medoxomil.
In elke filmomhulde tablet zit 10, 20 of 40 mg olmesartan medoxomil.

De hulpstoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, hydroxypropylcellulose, weinig gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, magnesiumstearaat, titaandioxyde (E 171), talk en hypromellose (Zie rubriek 2: Olmetec bevat lactose).

Hoe ziet Olmetec eruit en hoeveel zit er in een verpakking:

Olmetec 10 mg filmomhulde tabletten zijn wit, rond en dragen de inscriptie C13 op een van de zijden.
Olmetec 20 mg filmomhulde tabletten zijn wit, rond en dragen de inscriptie C14 op een van de zijden.
Olmetec 40 mg filmomhulde tabletten zijn wit, ovaal en dragen de inscriptie C15 op een van de zijden.

Olmetec filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in dozen van 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 of 10 x 28 filmomhulde tabletten en in dozen met 10, 50 of 500 filmomhulde tabletten met geperforeerde blister (EAV). Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

1. WAT IS OLMETEC PLUS EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Olmetec PLUS bevat twee werkzame bestanddelen, olmesartan medoxomil en hydrochloorthiazide, die gebruikt worden voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).

• Olmesartan medoxomil behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensine II-receptor antagonisten genoemd worden. Het ontspant de bloedvaten waardoor de bloeddruk daalt.
• Hydrochloorthiazide behoort tot de groep geneesmiddelen die thiazide diuretica (plaspillen) genoemd worden. Het helpt het lichaam het teveel aan vloeistof te verwijderen door de nieren meer urine te laten aanmaken, waardoor de bloeddruk daalt.

U krijgt Olmetec PLUS voorgeschreven als Olmetec (olmesartan medoxomil) alléén, onvoldoende de bloeddruk onder controle brengt. Wanneer de twee actieve stoffen in Olmetec PLUS samen toegediend worden, dan zal het bloeddruk dalend effect groter zijn dan voor elk van de stoffen apart.
Het is mogelijk dat u reeds bloeddrukverlagende geneesmiddelen neemt, maar uw arts kan het nodig vinden uw bloeddruk nog meer te verlagen.
Hoge bloeddruk kan behandeld worden met geneesmiddelen zoals Olmetec PLUS filmomhulde tabletten. Uw arts heeft u waarschijnlijk ook aangeraden uw levensstijl aan te passen om uw bloeddruk te doen dalen (bv. afvallen, stoppen met roken, minder alcohol nuttigen en minder zout eten). Uw arts kan u ook aangeraden hebben regelmatig te bewegen, zoals wandelen of zwemmen. Het is belangrijk dat u het advies van uw arts volgt.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

• U bent allergisch voor olmesartan medoxomil, hydrochloorthiazide of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel (deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 ) of voor stoffen die op hydrochloorthiazide gelijken (sulfonamiden).
• als u meer dan 3 maanden zwanger bent (Het is ook beter de inname van Olmetec PLUS te vermijden in de vroege fase van de zwangerschap – zie rubriek zwangerschap).
• ernstige nierproblemen heeft.
• U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.
• te weinig kalium, te weinig natrium, te veel calcium of te veel urinezuur in het bloed heeft (met symptomen van jicht of nierstenen) en wanneer deze niet verbeteren door een behandeling.
• een ernstige leveraandoening heeft, als uw huid en ogen geel kleuren (geelzucht) of als de galstroom vanuit de galblaas gehinderd of verstopt is (cholestase mogelijk veroorzaakt door galstenen).

Neem de tabletten niet in als u denkt dat één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of als u hieraan twijfelt. Neem contact op met uw arts en volg zijn advies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Vertel uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt:
• een ”ACE-remmer” (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u diabetes-gerelateerde nierproblemen heeft
• aliskiren.

Uw arts zal mogelijk uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed controleren. Zie ook de informatie in rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken”

Vertel uw arts, voor u de tabletten inneemt, of u één van de volgende gezondheidsproblemen heeft: - Lichte of matige nierproblemen of wanneer u recent een niertransplantatie heeft gehad - Problemen met de lever
- Onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen), problemen met de hartkleppen of de hartspier
- Braken (misselijkheid) of hevige diarree of diarree die meerdere dagen aanhoudt
- Behandeling met hoge dosis plastabletten (diuretica) of als u op een dieet staat met weinig zout - Problemen met de bijnieren (bv primair aldosteronisme)
- Suikerziekte (diabetes)
- Lupus erythematosus (een auto-immuun ziekte)
- Allergie of asthma

Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van een van de volgende symptomen:
• ernstige en aanhoudende diarree met een aanzienlijk gewichtsverlies tot gevolg. De arts zal uw symptomen beoordelen en daarop beslissen wat de te volgen bloeddrukverlagende therapie zal zijn.
• verminderd zicht of oogpijn. Deze symptomen zouden er kunnen op wijzen dat de druk in uw ogen gestegen is. Dit kan voorkomen vanaf enkele uren tot weken na de inname van Olmetec PLUS. Dit kan leiden tot permanente zichtschade indien dit niet behandeld wordt.

Het is mogelijk dat uw arts u vaker wil terugzien en dat hij enkele onderzoeken laat uitvoeren als één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing zijn.

Olmetec PLUS kan de waarden van bloedvetten en urinezuur (de oorzaak van jicht – pijnlijke en gezwollen gewrichten) verhogen. Het is mogelijk dat uw arts regelmatig een bloedtest uitvoert om deze waarden te volgen.

Het kan de concentratie in uw bloed doen veranderen van bepaalde chemische stoffen die men elektrolyten noemt. Het is mogelijk dat uw arts regelmatig een bloedtest uitvoert om deze waarden te volgen. Het gevolg van veranderingen in de elektrolyten concentratie kunnen zijn: dorst, droge mond, spierpijn of spierkramp, vermoeide spieren, lage bloeddruk (hypotensie), zich zwak voelen, zich lui voelen, vermoeidheid, slaperigheid of rusteloosheid, misselijkheid, braken, minder de drang voelen om te plassen, een snelle hartslag. Vertel uw arts als u dit heeft.

Zoals geldt voor elk geneesmiddel dat de bloeddruk verlaagt, kan een sterke bloeddrukdaling bij patiënten die problemen hebben met de bloedsomloop ter hoogte van het hart of de hersenen, leiden tot een hartinfarct of beroerte. Daarom zal uw arts uw bloeddruk nauwkeurig meten.

Wanneer uw schildklierfunctie getest moet worden, stop dan de Olmetec PLUS therapie alvorens de onderzoeken uit te laten voeren.

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Olmetec PLUS wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook ‘zwangerschap’).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Olmetec PLUS wordt niet aangeraden bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in? :
Neemt u naast Olmetec PLUS nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel uw arts of apotheker zeker wanneer het volgende van toepassing is:

• Andere bloeddruk verlagende geneesmiddelen (antihypertensiva) kunnen het effect van Olmetec PLUS versterken. Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen. Als u een ACE-remmer of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken : “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel”)

• Geneesmiddelen die de kaliumconcentratie in het bloed doen veranderen wanneer ze samen met Olmetec PLUS ingenomen worden:
- Kaliumsupplementen (alsook zoutvervangers die kalium bevatten)
- Plaspillen (diuretica)
- Heparine (om de bloedstolling tegen te gaan)
- Middelen die de stoelgang bevorderen (Laxantia)
- Bepaalde geneesmiddelen tegen ontstekingen (Steroïden)
- Adrenocorticotroop hormoon (ACTH)
- Carbenoxolon (een geneesmiddel om mond en maagzweren te behandelen)
- Penicilline-G-natrium (een antibioticum, ook benzylpenicilline genaamd)
- Sommige pijnstillers zoals aspirine of salicylaten

• Gelijktijdig gebruik van Olmetec PLUS en lithium (geneesmiddel om stemmingswisselingen en bepaalde depressies te behandelen) kan de toxiciteit (giftigheid) van lithium verhogen. Als u lithium neemt, zal uw arts uw lithium in het bloed meten.
• Niet steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID, geneesmiddelen tegen pijn, zwelling, en andere symptomen bij ontsteking, incl. artritis) verhogen het risico op nierfalen en het bloeddrukverlagend effect van Olmetec PLUS kan verminderen bij gelijktijdig gebruik van NSAID’s.
• Als Olmetec PLUS samen met slaaptabletten, sedativa (kalmerende middelen) en middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) gebruikt wordt kan er een sterke bloeddrukdaling optreden bij snel opstaan.
• Geneesmiddelen als baclofen en tubocurarine om de spieren te verslappen.
• Amifostine en sommige andere geneesmiddelen die gebruikt worden om kanker te behandelen, zoals cyclophosphamide of methotrexaat.
• Colestyramine en colestipol: geneesmiddelen die de vetten in het bloed verlagen (cholesterol verlagende middelen).
• Colesevelam hydrochloride, een geneesmiddel dat de hoeveelheid cholesterol in uw bloed doet dalen, omdat dit de werking van Olmetec PLUS kan doen dalen. Het is mogelijk dat uw arts u aanraadt Olmetec PLUS minstens 4 uur voor de inname van Colesevelam hydrochloride in te nemen.
• Anticholinergica (zoals atropine en biperiden).
• Geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde psychische aandoeningen: thioridazine, chloorpromazine, levomepromazine, trifluoperazine, cyamemazine, sulpiride, amisulpride, pimozide, sultopride, tiapride, droperidol of haloperidol.
• Bepaalde geneesmiddelen zoals kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol of digitalisglycosiden die gebruikt worden bij de behandeling van hartproblemen.
• Geneesmiddelen die het hartritme beïnvloeden: mizolastine, pentamidine, terfenadine, dofetilide, ibutilide of erythromycine injecties.
• Orale anti-diabetica (middelen tegen suikerziekte) die gebruikt worden om de suikerspiegel in het bloed te verlagen: metformin of insuline.
• Beta-blokkers en diazoxide, geneesmiddelen die gebruikt worden om respectievelijk een hoge bloeddruk en lage suikerspiegel te behandelen, want Olmetec PLUS kan hun suikerspiegel verhogende werking in het bloed versterken.
• Methyldopa, een geneesmiddel om een hoge bloeddruk te behandelen.
• Geneesmiddelen zoals noradrenaline die worden gebruikt om de bloeddruk te verhogen en de hartslag te verlagen.
• Diphemanil, om een trage hartslag te behandelen of om het zweten te verminderen.
• Geneesmiddelen bij de behandeling van jicht: probenecid, sulfinpyrazone en allopurinol.
• Calciumsupplementen.
• Amantadine (geneesmiddel tegen virussen).
• Ciclosporine, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om de afstoting van getransplanteerde organen tegen te gaan.
• Bepaalde antibiotica (middelen ter voorkoming/bestrijding van infecties), zoals tetracyclines of sparfloxacine.
• Amphotericine, een geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties.
• Bepaalde antacida die gebruikt worden bij te veel maagzuur, zoals aluminium magnesium hydroxide, kunnen het effect van olmetec PLUS een beetje verlagen.
• Cisapride: om het voedsel in de maag en de darmen beter te laten doorstromen.
• Halofantrine: om malaria te behandelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol

Olmetec PLUS kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Pas op met het drinken van alcohol als u Olmetec PLUS gebruikt. Sommige mensen voelen zich duizelig of vallen flauw. Als u dit heeft, drink dan geen alcohol, ook geen wijn, bier en alcopops (mixdrankjes met alcohol).

Negroïde patiënten

Zoals met vergelijkbare geneesmiddelen, is het bloeddruk verlagend effect iets minder bij negroïde patiënten.

Zwangerschap en borstvoeding:

Zwangerschap:

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Olmetec PLUS voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Olmetec PLUS een ander geneesmiddel te gebruiken. Olmetec PLUS wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding:

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Olmetec PLUS wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

U kan zich duizelig of vermoeid voelen tijdens de behandeling van uw hoge bloeddruk. Bestuur geen wagen en bedien geen machines zolang u hiervan last heeft. Vraag uw arts om advies.

Olmetec PLUS bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). Gebruik dit geneesmiddel niet als uw arts u gezegd heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers. Raadpleeg uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is één tablet Olmetec plus per dag. Wanneer uw bloeddruk hiermee onvoldoende onder controle is, kan uw arts beslissen om voortaan één tablet Olmetec plus per dag te gebruiken.

Slik de tablet door met een glas water. Indien mogelijk moet u uw dagelijkse dosis elke dag op hetzelfde tijdstip innemen, bijvoorbeeld bij het ontbijt. Het is belangrijk dat u Olmetec PLUS blijft gebruiken tot wanneer de arts u zegt hiermee te stoppen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer Olmetec PLUS heeft ingenomen dan u zou mogen, of als een kind een of meerdere tabletten heeft ingeslikt, neem dan contact op met uw arts of de meest nabijgelegen eerste-hulp-post en neem de originele verpakking van het geneesmiddel mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Indien u een tablet vergeet in te nemen, neem dan de volgende dag de gebruikelijke dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel:

Het is belangrijk dat u Olmetec PLUS blijft innemen tot wanneer uw arts u zegt hiermee te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende twee bijwerkingen kunnen ernstig zijn:
• Allergische reacties die over het hele lichaam kunnen voorkomen, met zwelling van het gezicht, mond en strottehoofd, samen met jeuk en uitslag komt zelden voor. Als u deze symptomen krijgt, neem dan geen Olmetec PLUS meer in en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
• Olmetec PLUS kan de bloeddruk te snel doen dalen bij gevoelige personen of ten gevolge van een allergische reactie. Soms kan u een licht gevoel in het hoofd krijgen of flauw vallen (de bloeddruk kan te laag worden bij sommige mensen die dit type geneesmiddelen neemt). Als u deze symptomen krijgt, neem dan geen Olmetec PLUS meer in, neem onmiddellijk contact op met uw arts en ga (plat) liggen.

Olmetec PLUS is een combinatiepreparaat van 2 actieve stoffen. Hieronder vindt u informatie over de bijwerkingen die opgemerkt werden bij gebruik van het combinatiepreparaat (behalve de hierboven reeds vernoemde bijwerkingen) alsook de bijwerkingen die optraden bij gebruik van een van beide actieve stoffen.

Dit zijn voor zover bekend de andere bijwerkingen met Olmetec PLUS
Deze bijwerkingen zijn meestal mild, u hoeft de behandeling niet direct te stoppen.

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 100)
Draaierigheid, zwakte, hoofdpijn, vermoeidheid, pijn op de borst, gezwollen enkels, voeten, benen, handen of armen.

Soms (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 1.000)
Fladderende hartslag (palpitaties), uitslag, eczema, duizeligheid, hoest, spijsverteringsproblemen, buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, spierkrampen en spierpijn, pijn in gewrichten, armen en benen, rugpijn, erectiestoornissen bij de man, bloed in de urine.

De veranderingen in de bloedtesten die soms werden opgemerkt zijn: een stijging van de bloedvetten, bloed ureum of urinezuur, creatinine, de calciumwaarden, de suikerspiegel, de leverwaarden of de werking van de lever en een stijging of daling van de kaliumspiegel in het bloed. Uw arts zal dit weten op basis van een bloedonderzoek en hij zal u vertellen of u iets moet doen.

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 10.000)
Zich onwel voelen, bewustzijnsverlies, huidknobbels (striemen), acuut nierfalen.
De veranderingen in de bloedtesten die zelden werden opgemerkt zijn verhoogd bloed ureum stikstof (BUN), daling van het haemoglobine en de haematocrietwaarden. Uw arts zal dit weten op basis van de bloedanalyse en hij zal u vertellen of u iets moet doen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen gemeld bij het gebruik van alleen olmesartan medoxomil of bij het gebruik van alleen hydrochloorthiazide maar niet, of niet vaker dan bij het gebruik van de combinatie van olmesartan medoxomil en hydrochloorthiazide (zoals bij Olmetec PLUS):

Olmesartan medoxomil:

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 100)
Bronchitis, hoesten, lopende of verstopte neus, keelpijn, maagpijn, spijsverteringsproblemen, diarree, misselijkheid, maagontsteking, pijn in de gewrichten of de botten, rugpijn, bloed in de urine, ontsteking van de urineleiders, griepachtige symptomen, pijn.
De veranderingen in de resultaten van de bloedtesten die vaak werden waargenomen zijn: een stijging van de bloedvetten, bloed ureum of urinezuur, de leverwaarden en de spierfunctie.

Soms (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 1.000)
Snel optredende allergische reacties die over het hele lichaam kunnen voorkomen en die kunnen aanleiding geven tot ademhalingsproblemen, een snelle daling van de bloeddruk dat zelfs kan leiden tot flauwvallen (anaphylactische reacties), zwellen van het gezicht, angina (pijn of onaangenaam gevoel in de borst, bekend als angina pectoris) zich niet lekker voelen, allergische huiduitslag, jeuk, exantheem (huiduitslag), huidknobbels (striemen).

De veranderingen in de resultaten van de bloedtesten die soms werden waargenomen zijn : een daling van een bepaalde soort bloedcellen, de bloedplaatjes (thrombocytopenia).

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 10.000) Verminderde nierfunctie, gebrek aan energie.
De verandering in de resultaten van de bloedtesten die zelden werd waargenomen is een stijging van de kaliumspiegel in het bloed.

Hydrochloorthiazide:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 patiënten)
De veranderingen in de bloedtesten die zeer vaak werden opgemerkt zijn een stijging van de bloedvetten en urinezuur.

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 100)
Verward gevoel, buikpijn, maagpijn, last van de maag, opgeblazen gevoel, diarree, misselijkheid, braken, verstopping, glucose in de urine.
De veranderingen in de bloedtesten die vaak werden opgemerkt zijn een stijging van het creatinine, het ureum, de calciumwaarden of de suikerspiegel of een daling van de chloride-, kalium-, magnesium-, of natriumwaarden. Verhoging van het serumamylase (hyperamylasaemie).

Soms (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 1.000)
Verminderde of geen eetlust, zeer moeilijk ademhalen, anaphylactische huidreacties (overgevoeligheidsreacties), verslechtering van reeds bestaand myopia, erythema, huidreacties ten gevolge van licht, jeuk, purperachtige stippen of vlekken op de huid ten gevolge van kleine bloedingen (purpura), huidknobbels (striemen).

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 10.000)
Gezwollen en pijnlijke speekselklieren, daling van het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes, bloedarmoede
(anemie), schade aan het beenmerg, rusteloosheid, zich neerslachtig tot depressief voelen, slaapproblemen, apathie
(verlies van interesse), verstarren, tintelingen, convulsies (stuipen), het geel zien, wazig zien, droge ogen, onregelmatige hartslag, ontsteking van de bloedvaten, bloedklonters (trombose of embolie), ontsteking van de longen, vochtophoping in de longen, ontsteking van de alvleesklier, geelzucht, infectie van de galblaas, symptomen van lupus erythematosus zoals uitslag, gewrichtspijn, koude handen en vingers, allergische huidreacties, afschilferen van de huid, blaren op de huid, niet-infectieuze ontsteking van de nieren (interstitieel nefritis), koorts, spierzwakte (kan soms leiden tot verminderde mobiliteit).

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 patiënt op de 10.000)
Verstoring van de elektrolytenbalans in het bloed, wat kan leiden tot een abnormaal laag chloride gehalte (hypochloremische alkalose), blokkade van de darmen (paralytisch ileus).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Verminderd zicht of oogpijn (mogelijke aanwijzing voor acuut gesloten hoek glaucoom).

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Er gelden geen bijzondere bewaarcondities voor dit geneesmiddel.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Olmetec plus: 20 mg olmesartan medoxomil en 12,5 mg hydrochloorthiazide per tablet Olmetec plus: 20 mg olmesartan medoxomil en 25 mg hydrochloorthiazide per tablet

De andere stoffen in dit middel zijn:

Microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat*, weinig gesubstitueerde hyprolose, hyprolose, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E 171), talk, hypromellose, ijzer (III)-oxides (E172).

* Zie: “Olmetec PLUS bevat lactose” in deze bijsluitertekst .

Hoe ziet Olmetec PLUS eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Olmetec plus: ronde, rood-gele filmomhulde tabletten van 8,5 mm met aan één zijde C22 ingeslagen. Olmetec plus: ronde, licht-roze filmomhulde tabletten van 8,5 mm met aan één zijde C24 ingeslagen.

Gelamineerde polyamide/aluminium/polyvinylchloride/aluminium blisterverpakking.
Verpakkingen van 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 en 10 x 28 filmomhulde tabletten.
Verpakkingen van 10, 50 en 500 filmomhulde tabletten voor gebruik in ziekenhuis (EAV). Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Terug naar boven