Menu

Omnic

De werkzame stof van Omnic 0,4 is tamsulosine. Dit is een selectieve α1A/1D – adrenoceptor antagonist. Het vermindert de samentrekking van de gladde spieren in prostaat en plasbuis, waardoor de urine gemakkelijker door de plasbuis kan stromen en het plassen makkelijker gaat. Bovendien vermindert het gevoel van aandrang tot plassen. Omnic 0,4 wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling van klachten aan de lagere urinewegen die voorkomen bij goedaardige prostaatvergroting. De klachten zijn o.a. moeilijk kunnen plassen (zwakke straal), nadruppelen, na het plassen nog steeds aandrang hebben, zowel overdag als ‘s nachts vaak moeten plassen.

1. Wat is Omnic 0,4 en waarvoor wordt het gebruikt

De werkzame stof van Omnic 0,4 is tamsulosine. Dit is een selectieve α1A/1D – adrenoceptor antagonist. Het vermindert de samentrekking van de gladde spieren in prostaat en plasbuis, waardoor de urine gemakkelijker door de plasbuis kan stromen en het plassen makkelijker gaat. Bovendien vermindert het gevoel van aandrang tot plassen.

Omnic 0,4 wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling van klachten aan de lagere urinewegen die voorkomen bij goedaardige prostaatvergroting. De klachten zijn o.a. moeilijk kunnen plassen (zwakke straal), nadruppelen, na het plassen nog steeds aandrang hebben, zowel overdag als ‘s nachts vaak moeten plassen.

2. Wat u moet weten voordat u Omnic 0,4 inneemt

Gebruik Omnic 0,4 niet - als u allergisch (overgevoelig) bent voor tamsulosine of voor één van de andere bestanddelen van Omnic 0,4. Overgevoeligheid kan zich uiten als een plotselinge lokale zwelling van de weke delen van het lichaam (b.v. de keel of tong), bemoeilijkte ademhaling en/of jeuk en huiduitslag (angiooedeem).
- als u ernstige leverproblemen hebt.
- als u last hebt van duizeligheid ten gevolge van bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of opstaan.
Wees extra voorzichtig met Omnic 0,4
- Periodieke medische controle is noodzakelijk om het verloop van de klachten waarvoor u wordt behandeld te volgen.
- In zeldzame gevallen kan tijdens het gebruik van Omnic 0,4, evenals bij andere geneesmiddelen van deze klasse, flauwvallen voorkomen. Als u zich duizelig of zwak gaat voelen, moet u gaan liggen of zitten totdat het over is.
- Als u ernstige nierproblemen hebt, vertel dat aan uw arts.
- Als u een oogoperatie ondergaat of moet ondergaan wegens troebeling van de lens (cataract, staar) of wegens verhoogde oogboldruk (glaucoom). Vertel dan aan uw oogarts dat u Omnic 0,4 voorheen hebt gebruikt, momenteel gebruikt of van plan bent te gaan gebruiken. De oogarts kan daarmee dan rekening houden tijdens de operatie en met de geneesmiddelen die hij voor u wil gebruiken. Overleg met uw arts of u al dan niet het gebruik van dit geneesmiddel moet uitstellen of tijdelijk moet staken bij een operatie wegens troebeling van de ooglens (cataract, staar) of wegens verhoogde oogboldruk (glaucoom).

Kinderen Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen of adolescenten onder de leeftijd van 18 jaar omdat het niet werkt voor deze populatie.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen Inname van Omnic 0,4 samen met andere geneesmiddelen uit dezelfde klasse (α1-adrenoceptor antagonisten) kan tot een ongewenste daling van de bloeddruk leiden.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Het is vooral belangrijk om uw arts te informeren als u gelijktijdig behandeld wordt met geneesmiddelen die de verwerking van Omnic Ocas uit het lichaam kunnen vertragen (zoals ketoconazol, erytromycine).

Inname van Omnic 0,4 met voedsel en drank Omnic 0,4 moet na het ontbijt of na de eerste maaltijd van de dag genomen worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Omnic is niet geïndiceerd voor gebruik bij vrouwen.
Bij mannen is abnormale ejaculatie (ejaculatiestoornis) gemeld. Dit betekent dat het zaad niet via de plasbuis naar buiten gaat, maar terechtkomt in de blaas (retrograde ejaculatie) of het ejaculatievolume wordt verminderd of afwezig is (anejaculatie). Dit fenomeen kan geen kwaad.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen aanwijzingen dat Omnic 0,4 de rijvaardigheid of het vermogen om machines of werktuigen te gebruiken beïnvloedt. Wel dient u rekening te houden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid. In het geval van duizeligheid dient u geen activiteiten te verrichten die oplettendheid vereisen.

3. Hoe wordt Omnic 0,4 ingenomen

Volg bij inname van Omnic 0,4 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De dosering bedraagt 1 capsule per dag, te nemen na het ontbijt of na de eerste maaltijd van elke dag. De capsule dient heel ingeslikt te worden en niet fijngemaakt of gekauwd te worden.

Wat u moet doen als u meer van Omnic 0,4 heeft ingenomen dan u zou mogen Inname van teveel Omnic 0,4 kan een ongewenste daling van de bloeddruk en toename van de hartslag veroorzaken, met een gevoel flauw te gaan vallen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u teveel Omnic 0,4 heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Omnic 0,4 in te nemen U kunt uw dagelijkse Omnic 0,4 alsnog later op dezelfde dag innemen, indien u vergeten bent deze in te nemen. Als u dit de volgende dag ontdekt, dan dient u de vergeten capsule niet meer in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met inname van Omnic 0,4 Wanneer de behandeling met Omnic 0,4 voortijdig wordt gestopt, kunnen uw oorspronkelijke klachten terugkeren. Gebruik daarom Omnic 0,4 zolang uw arts voorschrijft, ook wanneer uw klachten reeds zijn verdwenen. Overleg altijd met uw arts indien u overweegt met deze behandeling te stoppen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit produkt, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Omnic 0,4 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Vaak (bij minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 patiënten (1-10%)):
Duizeligheid, in het bijzonder bij rechtop gaan zitten of opstaan.
Abnormale zaadlozing. Dit betekent dat het zaad niet via de plasbuis naar buiten gaat, maar terechtkomt in de blaas in. Dit fenomeen kan geen kwaad.

Soms (bij meer dan 1 op 1.000, maar minder dan 1 op 100 patiënten (0,1-1%)):
Hoofdpijn, hartkloppingen (het hart klopt sneller dan gebruikelijk en dit is ook merkbaar), bloeddrukverlaging door bijvoorbeeld snel opstaan vanuit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid, lopende of verstopte neus (rhinitis), diarree, misselijkheid, overgeven, verstopping, een zwak gevoel (asthenie), huiduitslag, jeuk en galbulten (urticaria).

Zelden (bij meer dan 1 op 10.000, maar minder dan 1 op 1.000 patiënten (0,01-0,1%)): Flauwtes en plotselinge vochtophoping in de zachte weefsels van het lichaam (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en / of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten (<0,01%)):
Priapisme (een langdurige, pijnlijke, ongewenste erectie die onmiddellijke behandeling door een arts noodzakelijk maakt).
Huiduitslag, ontsteking en blaarvorming van de huid en/of slijmvliezen van de lippen, ogen, mond, neusholtes of geslachtsdelen (Stevens-Johnson-syndroom).

Niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens):
- Wazig zien
- Verminderd gezichtsvermogen
- Neusbloedingen (epistaxis)
- Ernstige huidreacties (erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis)
- Abnormaal onregelmatig hartritme (atriumfibrilleren, aritmie, tachycardie), kortademigheid (dyspneu). - Als u een oogoperatie ondergaat wegens troebeling van de lens (cataract, staar) of wegens verhoogde oogboldruk (glaucoom) en reeds Omnic 0,4 gebruikt of tot voor kort hebt gebruikt, kan de pupil moeizaam verwijden en de iris (het gekleurde deel van het oog) kan tijdens de ingreep slap worden. - Droge mond

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt, of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Omnic 0,4 B

ewaar Omnic 0,4 in de oorspronkelijke verpakking.

Omnic 0,4 buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Gebruik Omnic 0,4 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doordrukstrip en het doosje na 'EXP' (maand en jaar). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Omnic 0,4 - Het werkzame bestanddeel is 0,4 mg tamsulosine hydrochloride.
- De overige bestanddelen zijn: microkristallijne Cellulose (E460), methylacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1), polysorbaat 80 (E433), natriumlaurylsulfaat, triacetine (E1518), calciumstearaat (E470a) en talk (E553b) in de capsule-inhoud. Harde gelatine, indigotine (E132), titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172) in de capsulewand. Shellac (E904), propyleen glycol (E1520) en zwart ijzeroxide (E172) in de drukinkt.

Hoe ziet Omnic 0,4 er uit en de inhoud van de verpakking Omnic 0,4 zijn oranje/ olijfgroen gekleurde capsules en gecodeerd met 0,4 en logo 701. Omnic 0,4 worden verpakt in aluminium blisters in kartonnen doosjes. De kartonnen verpakkingen bevatten 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 en 200 capsules. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant Astellas Pharma Europe B.V
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden

Bijsluiter(s)
Terug naar boven