Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Opatanol

OPATANOL wordt gebruikt voor de behandeling van objectieve en subjectieve symptomen van seizoensgebonden allergische conjunctivitis. Allergische conjunctivitis. Sommige stoffen (allergenen) zoals pollen, huisstof of de vacht van dieren kunnen allergische reacties veroorzaken die leiden tot jeuk, roodheid en zwelling van uw oogoppervlak. OPATANOL is een geneesmiddel voor de behandeling van allergische aandoeningen van het oog. Het werkt door de intensiteit van de allergische reactie te verminderen.

1. Wat is opatanol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


OPATANOL wordt gebruikt voor de behandeling van objectieve en subjectieve symptomen van seizoensgebonden allergische conjunctivitis.

Allergische conjunctivitis. Sommige stoffen (allergenen) zoals pollen, huisstof of de vacht van dieren kunnen allergische reacties veroorzaken die leiden tot jeuk, roodheid en zwelling van uw oogoppervlak.

OPATANOL is een geneesmiddel voor de behandeling van allergische aandoeningen van het oog. Het werkt door de intensiteit van de allergische reactie te verminderen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
• U mag OPATANOL niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem uw contactlenzen uit voordat u OPATANOL gebruikt.

Kinderen
Gebruik OPATANOL niet bij kinderen jonger dan 3 jaar. Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 3 jaar want er zijn geen gegevens die aantonen dat het veilig en werkzaam is bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast OPATANOL nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u andere oogdruppels of oogzalf gebruikt, moet u minstens 5 minuten wachten voordat u elk volgend geneesmiddel toedient. Oogzalf moet het laatste worden toegediend.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt..

U mag OPATANOL niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mogelijk ziet u na het gebruik van OPATANOL een tijdje wazig. Rijd niet of gebruik geen machines totdat uw gezichtsvermogen weer helder is.

OPATANOL bevat benzalkoniumchloride
Benzalkoniumchloride kan oogirritatie veroorzaken en kan zachte contactlenzen doen verkleuren. Daarom moet u het contact met zachte contactlenzen vermijden. Als u contactlenzen draagt dan moet u deze uitnemen voordat u het geneesmiddel toedient en vervolgens minstens 15 minuten wachten voordat u ze weer inzet.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is twee maal per dag 1 druppel in het oog of de ogen – ‘s ochtends en ‘s avonds.
Gebruik deze hoeveelheid, tenzij uw arts u een ander advies geeft. Gebruik OPATANOL alleen in beide ogen als uw arts u dat heeft voorgeschreven. Gebruik het zolang als uw arts u heeft aangeraden.

Gebruik OPATANOL uitsluitend als oogdruppels.

• Zet het flesje OPATANOL en een spiegel klaar.
• Was uw handen.
• Neem het flesje en draai de dop eraf.
• Als de schroefdop verwijderd is, verwijder dan het loshangende sluitringetje van het flesje voordat u het product gebruikt.
• Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en middelvinger.
• Buig uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden tot er een
‘zakje’ tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De druppel moet hierin vallen
• Breng de tip van het flesje vlak bij uw oog. Gebruik de spiegel als u dat handig vindt.
• Raak uw oog of ooglid, omliggende gebieden en andere oppervlakken niet aan met de druppelteller. Het zou de druppels die nog in het flesje zitten kunnen besmetten.
• Druk zachtjes op de onderkant van het flesje, zodat per keer één druppel OPATANOL vrijkomt.
• Knijp niet in het flesje, het flesje is zo ontworpen dat slechts een lichte druk op de onderkant volstaat .
• Als u in beide ogen druppels gebruikt, herhaal dan deze stappen voor het andere oog.
• Schroef de dop onmiddellijk na gebruik weer stevig op het flesje.

Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeert u het dan opnieuw.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Spoel het er dan volledig uit met warm water. Breng geen druppels meer in totdat het tijd is voor uw volgende gebruikelijke dosis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Breng zodra u eraan denkt één druppel in het oog en ga vervolgens verder met uw normale toedieningsschema. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis dan gewoon over en ga door met uw normale toedieningsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Zet het gebruik van dit geneesmiddel niet stop zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen met OPATANOL

Vaak: kan optreden bij tot 1 op de 10 mensen

Effecten op het oog: oogpijn, irritatie van het oog, droge ogen, abnormaal gevoel in het oog, ongemak aan het oog

Algemene bijwerkingen: hoofdpijn, vermoeidheid, droge neus, vieze smaak

Soms: kan optreden bij tot 1 op de 100 mensen

Effecten op het oog: wazig, verminderd of abnormaal zicht, aandoening van het hoornvlies, ontsteking van het oogoppervlak met of zonder beschadiging van het oppervlak, ontsteking of infectie van het bindvlies, oogafscheiding, gevoeligheid voor licht, verhoogde traanproductie, jeukend oog, roodheid van het oog, afwijking van het ooglid, jeuk, roodheid, zwelling of korstvorming van het ooglid

Algemene bijwerkingen: abnormaal of afgenomen gevoel, duizeligheid, loopneus, droge huid, ontstoken huid

Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Effecten op het oog: zwelling van het oog, zwelling van het hoornvlies, verandering van de pupilgrootte

Algemene bijwerkingen: kortademigheid, toename van allergische verschijnselen, zwelling van het gezicht, slaperigheid, algemeen gevoel van zwakte, misselijkheid, overgeven, voorhoofdsholteontsteking (sinusitis), rode huid en jeuk.

In zeer zeldzame gevallen hebben sommige patiënten met een ernstige beschadiging van het hoornvlies (de doorzichtige laag aan de voorkant van het oog) troebele vlekjes op het hoornvlies gekregen door een opeenhoping van calcium tijdens de behandeling.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het flesje en het doosje, na “Exp”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.

U moet het flesje weggooien 4 weken nadat u het voor het eerst geopend heeft, om infecties te voorkomen. Gebruik daarna een nieuw flesje. Schrijf de datum waarop u het geopend heeft in de ruimte op het etiket van ieder flesje en op het doosje.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is olopatadine. Elke ml oplossing bevat 1 mg olopatadine (als hydrochloride).

- De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, natriumchloride, dinatriumfosfaat dodecahydraat (E339), zoutzuur (E507) en/of natriumhydroxide (E524) en gezuiverd water.

Hoe ziet OPATANOL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

OPATANOL is een heldere, kleurloze vloeistof (een oplossing) die wordt geleverd in een verpakking met een flesje van 5 ml met een schroefdop of in een verpakking met drie plastic flesjes van 5 ml met schroefdop. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Europharm Limited
Frimley Business Park
Camberley GU16 7SR
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

SA Alcon-Couvreur NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
België

of

Alcon Cusí, S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou
Spanje

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven