Pantoprazol

Pantoprazol is een selectieve “protonpompremmer”, een geneesmiddel dat het de hoeveelheid zuur die in uw maag wordt geproduceerd vermindert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.

Wat is Pantoprazol 20 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pantoprazol is een selectieve “protonpompremmer”, een geneesmiddel dat het de hoeveelheid zuur die in uw maag wordt geproduceerd vermindert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.

Pantoprazol wordt gebruikt voor:

Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:

 • De behandeling van klachten (bv. brandend maagzuur, zure oprispingen, pijn bij het slikken) die samengaan met een slokdarmaandoening die wordt veroorzaakt door het terugvloeien van maagzuur uit de maag;
 • Langdurige behandeling van refluxoesofagitis (een ontsteking van de slokdarm, die samengaat met het terugvloeien van maagzuur), en om te voorkomen dat refluxoesofagitis terugkomt.

Volwassenen:

 • Om zweren van de maag en twaalfvingerige darm te voorkomen, die worden veroorzaakt door niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (ontstekingsremmende middelen (NSAID’s), bv. ibuprofen) bij risicopatiënten die continu NSAID’s moeten gebruiken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • Als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protopompremmers bevatten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Indien u ernstige leverproblemen heeft. Indien u ooit problemen met uw lever heeft gehad, moet u dat aan uw arts vertellen. Deze zal uw leverenzymen vaker controleren, vooral wanneer u Pantoprazol als langdurige behandeling gebruikt; eventueel wordt de behandeling dan beëindigd. In geval van een verhoging van de leverenzymen dient de behandeling gestopt te worden;
 • Indien u continu geneesmiddelen moet gebruiken die NSAID’s worden genoemd en u Pantoprazol krijgt omdat u een verhoogd risico hebt op maag- en darmcomplicaties. Of u een verhoogd risico heeft zal worden beoordeeld op basis van uw persoonlijke risicofactoren, zoals uw leeftijd (65 jaar of ouder), een voorgeschiedenis van zweren in de maag of twaalfvingerige darm of van maag- of darmbloedingen;
 • Indien u het syndroom van Zollinger-Ellison of verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld. Zoals alle zuurverminderende middelen, kan pantoprazol tot een verminderde opname van vitamine B12 leiden;
 • Indien u tegelijk met pantoprazol een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir bevat (voor de behandeling van een HIV-infectie). Raadpleeg uw arts voor specifiek advies;
 • Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Pantoprazol , met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen);
 • Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u huiduitslag krijgt, vooral op plekken die blootgesteld worden aan zonlicht, aangezien u uw behandeling met Pantoprazol mogelijk zal moeten stopzetten;
 • Denk eraan ook melding te maken van andere bijwerkingen zoals pijn in uw gewrichten;
 • Bij u een specifiek bloedonderzoek (chromogranine A) moet worden uitgevoerd.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u één van de volgende symptomen opmerkt:

 • Onbedoeld gewichtsverlies;
 • Herhaaldelijk braken;
 • Slikproblemen;
 • Braken van bloed;
 • U ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede);
 • U bemerkt bloed in uw ontlasting;
 • Ernstige en/of aanhoudende diarree, aangezien Pantoprazol in verband gebracht werd met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.

Uw arts kan besluiten dat u een aantal onderzoeken moet ondergaan om een kwaadaardige ziekte uit te sluiten, omdat pantoprazol ook de verschijnselen van kanker verlicht; hierdoor zou vertraging kunnen optreden bij het stellen van de diagnose. Indien uw klachten ondanks de behandeling blijven bestaan, zullen verdere onderzoeken worden overwogen.

Indien u langdurig (langer dan 1 jaar) Pantoprazol 20 mg tabletten gebruikt, zal uw arts u waarschijnlijk onder regelmatige controle houden. Telkens wanneer u bij uw arts komt, moet u nieuwe en uitzonderlijke symptomen en bijzonderheden melden.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Pantoprazol kan invloed hebben op de werkzaamheid van andere geneesmiddelen. Daarom moet u uw arts raadplegen als u gebruik maakt van

 • Geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol (gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties) of erlotinib (gebruikt bij bepaalde vormen van kanker), omdat Pantoprazol ertoe kan leiden dat deze en andere geneesmiddelen niet goed werken;
 • Warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stolling of verdunning van het bloed. Mogelijk moeten extra controleonderzoeken plaatsvinden;
 • Atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen);
 • Methotrexaat (gebruikt voor bepaalde types kanker of psoriasis).

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding Er zijn onvoldoende data over het gebruik van pantoprazol bij zwangere vrouwen. Uitscheiding in de moedermelk is gemeld. Indien u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of indien u borstvoeding geeft, mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken als uw arts van mening is dat het voordeel voor u groter is dan het potentiële risico voor uw ongeboren kind of baby. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, dient u geen voertuig te besturen of machines te bedienen.

Pantoprazol bevat sojaolie Pantoprazol bevat sojaolie. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe moet u Pantoprazol innemen?

Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in, zonder te kauwen of te breken, en slik ze met wat water in hun geheel door.
Tenzij uw arts iets anders heeft gezegd, is de gebruikelijke dosis:

Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:

Voor de behandeling van klachten (bv. brandend maagzuur, zure oprispingen, pijn bij het slikken) die samengaan met slokdarmlijden:
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Deze dosis geeft doorgaans binnen 2-4 weken, en uiterlijk na nog eens 4 weken, verlichting van de klachten. Uw arts zal u vertellen hoe lang u moet doorgaan met het gebruik van het geneesmiddel. Indien hierna opnieuw klachten optreden, kunnen die onder controle worden gehouden door inname van één tablet per dag, zo nodig.

Voor de langdurige behandeling van refluxoesofagitis en om te voorkomen dat refluxoesofagitis terugkomt:

De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Indien de ziekte terugkomt kan uw arts de dosis verdubbelen. In dit geval kunt u als alternatief Pantoprazol 40 mg tabletten gebruiken, één per dag. Na genezing kunt u de dosis weer verlagen naar één tablet (20 mg) per dag.

Volwassenen:

Ter voorkoming van zweren in de twaalfvingerige darm bij patiënten die continu NSAID’s moeten innemen:
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag.

Speciale patiëntgroepen:

 • Indien u ernstige leverproblemen heeft, mag u niet meer dan één 20 mg tablet per dag nemen;
 • Kinderen onder de 12 jaar. Deze tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen onder de 12 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Vertel dit aan uw arts of apotheker. Er zijn geen symptomen bekend van overdosering.


Bent u vergeten dit middel in te nemen?

U mag geen dubbele dosis nemen om de vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende, normale dosis op de gebruikelijke tijd.

Als u stopt met het innemen van dit middel Stop niet met het gebruik van deze tabletten zonder eerst met uw arts of apotheker te overleggen. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden: zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens)

Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met de inname van deze tabletten en uw arts onmiddellijk op de hoogte stellen of contact opnemen met de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Ernstige allergische reacties (frequentie zelden):

 • Zwelling van de tong en/of keel, problemen met slikken;
 • Galbulten (netelroos);
 • Ademhalingsmoeilijkheden;
 • Allergische zwelling van het gelaat (Quincke-oedeem/angiooedeem);
 • Ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag en veel zweten.

Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend):

 • Blaarvorming van de huid en snelle achteruitgang van uw algemene gezondheidstoestand;
 • Oppervlakkige beschadiging (inclusief lichte bloedingen) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnsonsyndroom, Lyell-syndroom, Erythema multiforme) en overgevoeligheid voor licht.

Andere ernstige aandoeningen (frequentie niet bekend):

 • Gelige verkleuring van de huid of van het oogwit (ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts;
 • Huiduitslag en vergrote nieren, soms met pijn bij het plassen en lage rugpijn (ernstige nierontsteking), en kan leiden tot nierfalen.


Andere bekende bijwerkingen zijn:

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • Benigne poliepen in de maag.

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Diarree;
 • Misselijk voelen, braken;
 • Opgezette buik en winderigheid;
 • Obstipatie;
 • Droge mond;
 • Pijn en ongemak in de bovenbuik;
 • Uitbraak van jeukende huiduitslag (Rash/exantheem/erupties);
 • Jeuk;
 • Zwak;
 • Uitgeput gevoel of gevoel van onwel zijn;
 • Slaapproblemen.

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • verstoord zicht, zoals wazig zien;
 • galbulten (netelroos);
 • pijn in de gewrichten;
 • spierpijnen;
 • veranderingen in gewicht;
 • verhoogde lichaamstemperatuur;
 • opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem);
 • allergische reacties;
 • neerslachtigheid (depressie), borstvorming bij mannen, abnormale smaak.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Desoriëntatie.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze symptomen);
 • Verlaagde natriumwaarde in het bloed, een prikkend of brandend gevoel;
 • Een plotseling ernstige en ongewilde spiersamentrekking of te ver inkrimpen van spieren als gevolg van verstoord elektrolytevenwicht.

Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):

 • Een verhoging van de leverenzymen.

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • Een verhoging in het bilirubinegehalte;
 • Verhoogd vetgehalte in het bloed, een verlaging van een bepaald type rijpe witte bloedcellen (neutrofielen).

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Een verlaging van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u meer bloedt dan normaal of vaker blauwe plekken heeft;
 • Een verlaging van het aantal witte bloedcellen, wat tot frequentere infecties kan leiden, een verlaging van het aantal rode bloedcellen, wat vermindering van hemoglobine kan veroorzaken.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): Als u Pantoprazol langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als:

 • Vermoeidheid;
 • Onvrijwillige spiertrekkingen;
 • Verwardheid (desoriëntatie);
 • Toevallen/stuipen (convulsies);
 • Duizeligheid en een versnelde hartslag.

Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of natriumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.


Niet bekend:

 • Huiduitslag;
 • Mogelijk met pijn in de gewrichten.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor tabletten die in plastic potjes zijn verpakt: Pantoprazol 20 mg kan gedurende 3 maanden nadat u de verpakking voor het eerst hebt geopend worden gebruikt.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is pantoprazol.
Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg pantoprazol (als pantoprazol natriumsesquihydraat).

De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern

 • Maltitol (E 965);
 • Crospovidon type B;
 • Carmellosenatrium;
 • Watervrij natriumcarbonaat (E 500);
 • Calciumstearaat.

Omhulling

 • Poly(vinylalcohol);
 • Talkpoeder (E 553b);
 • Titaniumdioxide (E 171);
 • Macrogol 3350;
 • Sojalecithine;
 • Ijzeroxide geel (E 172);
 • Watervrij natriumcarbonaat (E 500);
 • Methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1);
 • Triethylcitraat (E 1505).

Hoe ziet Pantoprazol 20 mg eruit en hoeveel zit er in de verpakking?

Pantoprazol 20 mg zijn ovale, gele, maagsapresistente tabletten.
Pantoprazol 20 mg zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 28, 28 (2 x 14), 30, 50, 56, 60, 98 en 100 tabletten en in HDPE-potjes met 14, 28 en 100 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Europe B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland

Fabrikant Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica S.A.
Av. das Indústrias, Alto de Colaride, Agualva
2735-213 Cacêm
Portugal

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
Via Follereau, 25
24027 Nembro (Bergamo)
Italië

Lachifarma S.r.l
Laboratorio Chimico Salentino
S.S. 16 Zona Industriale
73010 Zollino (LE)
Italië

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wat is Pantoprazol 40 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Pantoprazol is een selectieve “protonpompremmer”, dat wil zeggen dat het de hoeveelheid zuur die in uw maag wordt geproduceerd vermindert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.

Pantoprazol wordt gebruikt voor:
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder: - Refluxoesofagitis. Een ontsteking van uw slokdarm (de verbinding tussen uw keel en uw maag), die samengaat met het terugvloeien van maagzuur.

Volwassenen:
- Een infectie met een bacterie, Helicobacter pylori genaamd, bij patiënten met zweren in de twaalfvingerige darm en de maag, in combinatie met twee antibiotica (uitroeiingsbehandeling). Het doel is om de bacteriën uit de weg te ruimen en daarmee de kans te verkleinen dat deze zweren terugkomen.
- Maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm.
- Zollinger-Ellison-syndroom en andere aandoeningen waarbij te veel zuur in de maag wordt geproduceerd.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protopompremmers bevatten

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? - Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u ernstige leverproblemen heeft. Indien u ooit problemen met uw lever heeft gehad, moet u dat aan uw arts vertellen. Deze zal uw leverenzymen vaker controleren vooral wanneer u Pantoprazol als langdurige behandeling gebruikt. In geval van een verhoging van de leverenzymen dient de behandeling gestopt te worden.
- als u het syndroom van Zollinger-Ellison of verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld. Zoals alle zuurverminderende middelen, kan pantoprazol tot een verminderde opname van vitamine B12 leiden.
- als u tegelijk met pantoprazol een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir (voor de behandeling van HIV-infectie) bevat. Raadpleeg uw arts voor specifiek advies.
- Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Pantoprazol, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).
- als u ooit een huidreactie kreeg na behandeling met een geneesmiddel vergelijkbaar met Pantoprazol dat de productie van maagzuur remt.
- Als bij u een specifiek bloedonderzoek (chromogranine A) moet worden uitgevoerd

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u één van de volgende symptomen opmerkt:
- onbedoeld gewichtsverlies
- herhaaldelijk braken
- slikproblemen -braken van bloed
- u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)
- u bemerkt bloed in uw ontlasting -ernstige en/of aanhoudende diarree, aangezien Pantoprazol
in verband gebracht werd met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.

Uw arts kan besluiten dat u een aantal onderzoeken moet ondergaan om een kwaadaardige ziekte uit te sluiten, omdat pantoprazol ook de verschijnselen van kanker verlicht; hierdoor zou vertraging kunnen optreden bij het stellen van de diagnose. Indien uw klachten ondanks de behandeling blijven bestaan, zullen verdere onderzoeken worden overwogen.

Indien u langdurig (langer dan 1 jaar) Pantoprazol gebruikt, zal uw arts u waarschijnlijk onder regelmatige controle houden. Telkens wanneer u bij uw arts komt, moet u nieuwe en uitzonderlijke symptomen en bijzonderheden melden.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Pantoprazol kan invloed hebben op de werkzaamheid van andere geneesmiddelen. Daarom moet u uw arts raadplegen als u gebruik maakt van
- geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol (gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties) of erlotinib (gebruikt bij bepaalde vormen van kanker), omdat Pantoprazol ertoe kan leiden dat deze en andere geneesmiddelen niet goed werken.
- warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stolling of verdunning van het bloed. Mogelijk moeten extra controleonderzoeken plaatsvinden.
- atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen).
- methotrexaat (gebruikt voor bepaalde types kanker of psoriasis).

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding Er zijn onvoldoende data over het gebruik van pantoprazol bij zwangere vrouwen. Uitscheiding in de moedermelk is gemeld. Indien u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of indien u borstvoeding geeft, mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken als uw arts van mening is dat het voordeel voor u groter is dan het potentiële risico voor uw ongeboren kind of baby. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, dient u geen voertuig te besturen of machines te bedienen.

Pantoprazol bevat sojaolie
Pantoprazol bevat sojaolie. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda’s of soja.

3. Hoe gebruikt u dit middel?
Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe moet u Pantoprazol innemen? Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in, zonder te kauwen of te breken, en slik ze met wat water in hun geheel door. Tenzij uw arts iets anders heeft gezegd, is de gebruikelijke dosis:

Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar: Voor de behandeling van refluxoesofagitis: De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Uw arts kan u vertellen om over te gaan naar 2 tabletten per dag. De behandelingsduur voor refluxoesofagitis is doorgaans tussen de 4 en 8 weken. Uw arts zal u vertellen hoe lang u uw geneesmiddel dient te nemen.

Volwassenen: Voor de behandeling van een infectie met een bacterie, Helicobacter pylori genaamd, bij patiënten met zweren in de twaalfvingerige darm en maagzweren, in combinatie met twee antibiotica (uitroeiingsbehandeling): Eén tablet tweemaal per dag, plus twee antibioticumtabletten: ofwel amoxicilline, ofwel claritromycine ofwel metronidazol (of trinidazol), die u elk tweemaal per dag tezamen met uw pantoprazoltablet moet innemen.
Neem de eerste pantoprazoltablet 1 uur vóór het ontbijt en de tweede pantoprazoltablet 1 uur vóór uw avondmaaltijd. Houdt u zich aan de instructies van uw arts en zorg dat u de bijsluiters van deze antibiotica doorleest.
De gebruikelijke behandelingsduur is 1-2 weken.

Voor de behandeling van maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm: De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Na overleg met uw arts kan de dosis worden verdubbeld.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u met het gebruik van het geneesmiddel moet doorgaan.
De behandelingsduur voor maagzweren is doorgaans tussen de 4 en 8 weken.
De behandelingsduur voor zweren van de twaalfvingerige darm is doorgaans tussen de 2 en 4 weken.

Voor de langdurige behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom en van andere aandoeningen waarbij te veel maagzuur wordt geproduceerd: De aanbevolen startdosis is gewoonlijk twee tabletten per dag. Neem de twee tabletten 1 uur vóór een maaltijd. Uw arts kan de dosis later bijstellen, afhankelijk van de hoeveelheid maagzuur die u produceert. Indien meer dan twee tabletten per dag zijn voorgeschreven, neem de tabletten dan verdeeld over 2 innames in. Indien uw arts een dagelijkse dosis van meer dan vier tabletten per dag voorschrijft, zal hij of zij u precies vertellen wanneer u met het gebruik van het geneesmiddel moet stoppen.

Speciale patiëntgroepen: - Indien u nierproblemen heeft of matige of ernstige leverproblemen, mag u Pantoprazol niet innemen voor de eradicatie van Heliobacter pylori.
- Indien u ernstige leverproblemen heeft, dient u niet meer dan één 20 mg pantoprazol tablet per dag te nemen (voor dit doel zijn er tabletten met 20 mg pantoprazol beschikbaar)..
- Kinderen onder de 12 jaar. Deze tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen onder de 12 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Vertel dit aan uw arts of apotheker. Er zijn geen symptomen bekend van overdosering.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? U mag geen dubbele dosis nemen om de vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende, normale dosis op de gebruikelijke tijd.

Als u stopt met het innemen van dit middel Stop niet met het gebruik van deze tabletten zonder eerst met uw arts of apotheker te overleggen. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden: zeer vaak
(komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens).

Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met de inname van deze tabletten en uw arts onmiddellijk op de hoogte stellen of contact opnemen met de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis: − Ernstige allergische reacties (frequentie zelden):
zwelling van de tong en/of keel, problemen met slikken, galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling van het gelaat (Quincke-oedeem/angio-oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag en veel zweten.
− Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend):
blaarvorming van de huid en snelle achteruitgang van uw algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige beschadiging (inclusief lichte bloedingen) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnsonsyndroom, Lyell-syndroom, Erythema multiforme) en overgevoeligheid voor licht.
− Andere ernstige aandoeningen (frequentie niet bekend):
gelige verkleuring van de huid of van het oogwit (ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts, huiduitslag en vergrote nieren, soms met pijn bij het plassen en lage rugpijn (ernstige nierontsteking), en kan leiden tot nierfalen.

Andere bijwerkingen zijn:
− Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers): Benigne poliepen in de maag
− Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers): hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezette buik en winderigheid; obstipatie; droge mond; pijn en ongemak in de bovenbuik; uitbraak van jeukende huiduitslag
(Rash/exantheem/erupties); jeuk; zwak, uitgeput gevoel of gevoel van onwel zijn; slaapproblemen.
− Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):
verstoord zicht, zoals wazig zien; galbulten (netelroos); pijn in de gewrichten; spierpijnen; veranderingen in gewicht; verhoogde lichaamstemperatuur; opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem); allergische reacties; neerslachtigheid (depressie), borstvorming bij mannen, abnormale smaak.
− Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):
desoriëntatie.
− Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze
symptomen hadden); verlaagde natriumwaarde in het bloed, een prikkend of brandend gevoel, een
plotseling ernstige en ongewilde spiersamentrekking of te ver inkrimpen van spieren als gevolg van verstoord elektrolytevenwicht.

Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:
− Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):
− een verhoging van de leverenzymen.
− Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):
− een verhoging in het bilirubinegehalte; verhoogd vetgehalte in het bloed, een verlaging van een bepaald type rijpe witte bloedcellen (neutrofielen).
− Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op elke 10.000 behandelde patiënten):
− een verlaging van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u meer bloedt dan normaal of vaker blauwe plekken heeft; een verlaging van het aantal witte bloedcellen, wat tot frequentere infecties kan leiden, een verlaging van het aantal rode bloedcellen, wat vermindering van hemoglobine kan veroorzaken.
− Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Als u Pantoprazol langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of natriumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen ; huiduitslag, mogelijk met pijn in de gewrichten.

5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor tabletten die in plastic potjes zijn verpakt: Pantoprazol 40 mg kan gedurende 3 maanden nadat u de verpakking voor het eerst hebt geopend worden gebruikt.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame in dit middel is: pantoprazol.
Elke maagsapresistente tablet bevat 40 mg pantoprazol (als pantoprazol natriumsesquihydraat).

De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern Maltitol (E 965), crospovidon type B, carmellosenatrium, watervrij natriumcarbonaat (E 500), calciumstearaat Omhulling
Poly(vinylalcohol), talkpoeder (E 553b), titaniumdioxide (E 171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxide geel (E 172), watervrij natriumcarbonaat (E 500), methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1), triethylcitraat (E 1505)

Hoe ziet Pantoprazol 40 mg eruit en hoeveel zit er in de verpakking? Pantoprazol 40 mg zijn ovale, gele, maagsapresistente tabletten.
Pantoprazol 40 mg zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 28, 28 (2 x 14), 30, 50, 56, 60, 98 en 100 tabletten en in HDPE-potjes met 14, 28 en 100 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Europe B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden Nederland

Fabrikant Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica S.A.
Av. das Indústrias, Alto de Colaride, Agualva
2735-213 Cacêm
Portugal

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
Via Follereau, 25
24027 Nembro (Bergamo)
Italië

Lachifarma S.r.l
Laboratorio Chimico Salentino
S.S. 16 Zona Industriale
73010 Zollino (LE)
Italië

Terug naar boven