Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Perindopril

Perindopril bevat de actieve stof perindopril tert-butylamine welke hoort bij een groep geneesmiddelen die ACE-remmers genoemd worden. Deze werken doordat zij de bloedvaten verwijden. Hierdoor kan uw hart gemakkelijker bloed door het lichaam pompen.

Wat is Perindopril en waarvoor wordt het gebruikt?

Perindopril bevat de actieve stof perindopril tert-butylamine welke hoort bij een groep geneesmiddelen die ACE-remmers genoemd worden. Deze werken doordat zij de bloedvaten verwijden. Hierdoor kan uw hart gemakkelijker bloed door het lichaam pompen.

Perindopril 2 mg en 4 mg tabletten worden gebruikt:

 • Voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie);
 • Voor de behandeling van hartfalen (een aandoening waarbij het hart niet in staat is om voldoende bloed rond te pompen om aan de behoefte van het lichaam te voldoen);
 • Ter vermindering van het risico van cardiale voorvallen, zoals een hartaanval, bij patiënten met stabiel coronair vaatlijden (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart is verminderd of geblokkeerd) en bij patiënten die reeds een hartaanval en/of een operatie hebben gehad om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door de vaten die het bloed toevoeren te verwijden.


Perindopril 8 mg tabletten worden gebruikt:

 • Voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).
 • Ter vermindering van het risico van cardiale voorvallen, zoals een hartaanval, bij patiënten met stabiel coronair vaatlijden (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart is verminderd of geblokkeerd) en bij patiënten die reeds een hartaanval en/of een operatie hebben gehad om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door de vaten die het bloed toevoeren te verwijden.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken

 • Als u allergisch bent voor perindopril of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel of voor een andere ACE-remmer. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • Als u symptomen hebt ondervonden zoals piepend ademhalen, zwelling van het gezicht, de tong of keel, intense jeuk of ernstige huiduitslag bij eerdere behandeling met ACE-remmers of wanneer u of een familielid van u deze symptomen onder andere omstandigheden heeft gehad (een aandoening die angio-oedeem wordt genoemd);
 • Als u meer dan 3 maanden zwanger bent. Het is ook beter om dit middel aan het begin van de zwangerschap te vermijden (zie ook ‘Zwangerschap en borstvoeding’);
 • Als u diabetes of een nierfunctiestoornis heeft en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel Raadpleeg uw arts of apotheker voor u dit middel gaat gebruiken:

 • Als u aortastenose heeft (vernauwing van de hoofdslagader die als eerste uit het hart ontspringt) of hypertrofische cardiomyopathie (een ziekte van de hartspier) of een nierarteriestenose (vernauwing van de slagader die de nier van bloed voorziet);
 • Als u nog (een) andere hartaandoening(en) hebt;
 • Als u een leveraandoening hebt;
 • Als u nierproblemen hebt of hemodialysebehandeling ondergaat;
 • Als u een collageen vasculaire ziekte hebt (een bindweefselziekte), zoals systemische lupus erythematodes of sclerodermie;
 • Als u diabetes heeft;
 • Als u een zoutbeperkt dieet gebruikt of zoutvervangers inneemt die kalium bevatten;
 • Als u binnenkort anesthesie en/of een grote operatie zult ondergaan;
 • Als u binnenkort LDL-aferese zult ondergaan (dat wil zeggen het verwijderen van cholesterol uit uw bloed met behulp van een machine);
 • Als u binnenkort een behandeling zult ondergaan waardoor u minder vatbaar wordt voor de effecten van een allergie voor bijen- of wespensteken;
 • Als u kort geleden hebt gebraakt of diarree hebt gehad, of gedehydrateerd bent;
 • Als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, is het risico op angio-oedeem (snelle zwelling onder de huid in gebieden zoals de keel) verhoogd;
 • Racecadotril (gebruikt voor de behandeling van diarree);
 • Sirolimus, everolimus, temsirolimus en andere geneesmiddelen die tot de klasse van zogeheten mTOR-remmers behoren (gebruikt voor het voorkomen van afstoting van getransplanteerde organen);
 • U een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt: een angiotensine II-receptorantagonist (ARB’s) (ook bekend als sartans – bijvoorbeeld valsartan, telmisartan, irbesartan), in het bijzonder als u diabetes-gerelateerde nierproblemen heeft
 • Aliskiren.

Uw arts zal mogelijk regelmatig uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed controleren. Zie ook de informatie in de rubriek 'Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?'.

 • Als u van het negroïde ras bent kunt u een hoger risico op angio-oedeem hebben en kan dit medicijn minder effectief zijn in het verlagen van uw bloeddruk dan bij niet-negroïde mensen.

Angio-oedeem

Angio-oedeem (een ernstige allergische reactie met zwelling van het gelaat, de lippen, de tong of de keel met slik of ademhalingsmoeilijkheden) is gemeld bij patiënten die behandeld werden met ACEremmers, waaronder Perindopril. Dit kan op ieder moment tijdens de behandeling optreden. Als dergelijke symptomen zich voordoen, moet u stoppen met Perindopril gebruik en onmiddellijk een arts raadplegen. Zie ook rubriek 4.

U moet uw arts ervan op de hoogte brengen als u denkt zwanger te zijn (of gaat worden). Perindopril arg 10 mg is niet aan te raden tijdens het begin van een zwangerschap en kan ernstig letsel aan uw baby veroorzaken als u meer dan 3 maanden zwanger bent (zie rubriek
“Zwangerschap”).

Kinderen en adolescenten

Het gebruik van perindopril door kinderen en jongeren tot 18 jaar is niet aanbevolen

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het effect van de behandeling met Perindopril kan beïnvloed worden door andere geneesmiddelen. Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:

 • Andere geneesmiddelen ter behandeling van hoge bloeddruk, inclusief angiotensine;
 • IIreceptorantagonist (ARB), aliskiren (zie ook de informatie in de rubrieken “Wanneer mag u dit middel niet innemen?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”) of diuretica (geneesmiddelen die een vermeerdering geven van de hoeveelheid urine die de nieren produceren);
 • Kaliumsparende geneesmiddelen (spironolacton, amiloride, triamtereen), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers, andere geneesmiddelen die het kalium gehalte in het lichaam verhogen; o heparine (bloedverdunnende middelen);
 • Trimethoprim en co-trimoxazol, ook bekend als trimethoprim/sulfamethoxazol (voor de behandeling van infecties),kaliumsparende geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van hartfalen: eplerenon en spironolacton in doses tussen 12,5 mg en 50 mg per dag;
 • Lithium voor manie of depressie;
 • Niet-steroïdale ontstekingsremmers, (bijv. ibuprofen) tegen pijn, of hoge dosis aspirine;
 • Geneesmiddelen ter behandeling van suikerziekte (zoals insuline of metformine);
 • Baclofen (wordt gebruikt voor het behandelen van spierstijfheid bij ziekten zoals multipele sclerose);
 • Geneesmiddelen ter behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst, schizofrenie enz. (bijv. tricyclische antidepressiva, antipsychotica);
 • Immunosuppressiva (geneesmiddelen die het afweersysteem van het lichaam verzwakken) die gebruikt worden bij de behandeling van auto-immuunziekten of na een transplantatie (bijv. ciclosporine, tacrolimus);
 • Estramustine (wordt gebruikt bij het behandelen van kanker);
 • Allopurinol (voor de behandeling van jicht);
 • Procaïnamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag);
 • Vaatverwijdende middelen zoals nitraten (producten waardoor de bloedvaten worden verwijd);
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van lage bloeddruk, shock of astma (bijv. efedrine, noradrenaline of adrenaline);
 • Goudzouten, met name bij intraveneuze toediening (wordt gebruikt bij het behandelen van symptomen van reumatoïde artritis);
 • Geneesmiddelen die meestal worden gebruikt voor de behandeling van diarree (racecadotril) of voor het voorkomen van afstoting van getransplanteerde organen (sirolimus, everolimus, temsirolimus en andere geneesmiddelen die tot de klasse van zogeheten mTOR-remmers behoren). Zie de rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”.


Vertel de arts als u in het verleden één of meerdere van de hierboven genoemde geneesmiddelen gebruikt heeft, maar daar nu mee gestopt bent.
Waarop moet u letten met eten en drinken het verdient de voorkeur om Perindopril voor de maaltijd in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van dit middel voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van dit middel een ander geneesmiddel te gebruiken. Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding
Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Dit middel wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Hoewel dit middel geen invloed op de alertheid heeft, kan duizeligheid of zwakte als gevolg van een lage bloeddruk bij sommige patiënten voorkomen. Als u hier last van heeft, kan uw capaciteit om te rijden of machines te gebruiken verminderd zijn.

Perindopril bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem uw tablet met een glas water in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, ’s morgens voor de maaltijd. Uw arts zal voor u de juiste dosis bepalen.

De aanbevolen dosering bedraagt:

Bij hoge bloeddruk: De gebruikelijke start- en onderhoudsdosis is eenmaal daags 4 mg. Na één maand kan de dosis zonodig verhoogd worden tot eenmaal daags 8 mg. 8 mg per dag is de aanbevolen maximum dosis bij hoge bloeddruk.
Als u 65 bent of ouder is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2 mg. Na een maand kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 4 mg en vervolgens zonodig tot eenmaal daags 8 mg.

Hartfalen: De aanbevolen startdosering is eenmaal daags 2 mg. Na 2 weken, kan deze worden verhoogd tot 4 mg eenmaal daags, wat de maximale aanbevolen dosis is voor hartfalen. De 8 mg sterkte is niet geschikt voor de behandeling van deze aandoening.

Stabiel coronair lijden: De gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 4 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 8 mg, de aanbevolen maximum dosis voor deze indicatie. Als u 65 bent of ouder is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2 mg. Na een week kan deze dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 4 mg en de week daarna tot eenmaal daags 8 mg.

Gebruik bij kinderen en adolescenten Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt afgeraden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Neem contact op met de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp als u teveel tabletten hebt ingenomen, of raadpleeg uw arts onmiddellijk. Het meest waarschijnlijke effect dat bij overdosering optreedt, is lage bloeddruk waardoor u zich misschien duizelig of zwak voelt. Als dit gebeurt, kan het helpen als u gaat liggen met de benen omhoog.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Het is belangrijk om uw medicijn elke dag in te nemen, omdat een regelmatige behandeling het beste resultaat geeft. Als u echter een dosis Perindopril bent vergeten, kunt u het beste de volgende dosis op het gewone tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Behandeling met Perindopril is meestal voor de rest van het leven noodzakelijk; raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met deze behandeling.
Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het nemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met een arts, als u één van de onderstaande bijwerkingen ervaart die gevaarlijk kunnen zijn:

 • Opzwellen van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel, ademhalingsproblemen.

(angiooedeem) (Zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”)

Zelden, komen voor bij 1 op de 100 gebruikers,

 • Ernstige duizeligheid of flauwvallen vanwege een lage bloeddruk (Vaak, komen voor bij 1 op de 10 gebruikers);
 • Een ongewone snelle of onregelmatige hartslag, pijn op de borst (angina) of een hartaanval.

Zeer zelden, komen bij 1 op de 10.000 gebruikers,

 • Zwakte in armen of benen, of problemen met het spreken wat een teken kan zijn van een mogelijke beroerte (Zeer zelden, komen voor bij 1 op de 10.000 gebruikers);
 • Plotseling hijgerig, pijn op de borst, kortademig of moeilijkheden bij het ademen (bronchospasme) (Zelden, komen voor bij 1 op de 100 gebruikers);
 • Ontstoken alvleesklier wat een hevige buikpijn kan veroorzaken en pijn in de rug gepaard gaand met een erg naar gevoel (Zeer zelden, komen voor bij 1 op de 10.000 gebruikers);
 • Geel worden van de huid of de ogen (geelzucht) wat een teken kan zijn van hepatitis (Zeer zelden, komen voor bij 1 op de 10.000 gebruikers);
 • Huidirritatie wat vaak begint met rode jeukerige vlekken on het gezicht, de armen of benen (erythema multiforme) (Zeer zelden, komen voor bij 1 op de 10.000 gebruikers).


Neem contact op met uw arts als u de volgende bijwerkingen bemerkt:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Draaierigheid;
 • Tintelingen;
 • Stoornissen van het gezichtsvermogen;
 • Tinnitus (oorsuizen);
 • Hoesten;
 • Kortademigheid (dyspnoea);
 • Maagdarmklachten (misselijkheid, braken, buikpijn, smaakstoornissen, steeds terugkerende indigestie of spijsverteringsstoornissen, diarree, obstipatie);
 • Allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk);
 • Spierkrampen;
 • Moeheid.


Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Stemmingswisselingen;
 • Slaapstoornissen;
 • Droge mond;
 • Intense jeuk of ernstige huiduitslag;
 • Vorming van blarenclusters over de huid;
 • Nierproblemen;
 • Impotentie;
 • Zweten;
 • Teveel eosinofielen (een type witte bloedcellen);
 • Slaperigheid;
 • Flauwvallen;
 • Hartkloppingen (palpitaties);
 • Versnelde hartslag (tachycardie);
 • Vasculitis (ontsteking van bloedvaten);
 • Fotosensibiliteitsreactie (verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon);
 • Artralgie (gewrichtspijn);
 • Myalgie (spierpijn);
 • Pijn op de borst;
 • Malaise;
 • Vochtophoping in de armen en benen (perifeer oedeem);
 • Koorts;
 • Vallen;
 • Verandering in laboratoriumparameters: hoge kaliumspiegel in het bloed reversibel na het stoppen, lage natriumspiegel, hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel) in geval van diabetespatiënten, verhoogd bloedureum en verhoogde bloedcreatinine.


Zelden (kan bij maximaal 1 op 1.000 personen optreden):

 • Veranderingen in laboratoriumparameters: Verhoogd niveau van leverenzymen, hoog niveau van serumbilirubine;
 • Verergering van psoriasis.


Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Verwardheid;
 • Eosinofielenpneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking);
 • Rinitis (loopneus of verstopte neus);
 • Acuut nierfalen;
 • Veranderingen in bloedwaarden zoals een lager aantal witte en rode bloedcellen, lager hemoglobine, lager aantal bloedplaatjes.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter 'Exp'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheek wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is Perindopril tert-butylamine.

 • Elke tablet Perindopril 2 mg bevat 2 mg perindopril tert-butylamine zout overeenkomend met 1,669 mg perindopril;
 • Elke tablet Perindopril 4 mg bevat 4 mg perindopril tert-butylamine zout overeenkomend met 3,338 mg perindopril;
 • Elke tablet Perindopril 8 mg bevat 8 mg perindopril tert-butylamine zout overeenkomend met 6,676 mg perindopril.


De andere stoffen in dit middel zijn:
Hydrofoob colloïdaal siliciumdioxide, microkristallijne cellulose, lactose en magnesiumstearaat.

Veelgestelde vragen

Wat is de bijwerking perindopril?
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Een voorbeeld is opzwellen van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel of ademhalingsproblemen.
Hoe gebruik je perindopril?
Neem uw tablet met een glas water in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, 's morgens voor de maaltijd. Uw arts zal voor u de juiste dosis bepalen.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven