Menu

Prednisolon

Geneesmiddelengroep Prednisolon behoort tot de groep van bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Deze middelen onderdrukken ontstekingsreacties en overgevoeligheidsreacties. Daarnaast heeft prednisolon een invloed op de suiker- en eiwitstofwisseling. Gebruiken bij bepaalde reumatische aandoeningen bij bepaalde longaandoeningen (b.v. CARA) bij bepaalde maag- en darmaandoeningen (bv. colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) bij bepaalde vormen van ontstekingen van de lever bij bepaalde afwijkingen van het bloed bij het nefrotisch syndroom (ziektebeeld dat berust op een stoornis in de werking van de nieren) bij een aangeboren vergroting van de bijnier, minder goed werkende bijnier bij bepaalde vormen van kanker bij plotselinge verergering van de verschijnselen van multiple sclerose bij vochtophoping in de hersenen bij bepaalde aandoeningen van het oog (b.v. ontsteking van het oog) bij ernstige huidaandoeningen bij heftige overgevoeligheidsreacties bij de onderdrukking van de afweerreacties bij orgaantransplantaties bij het onderdrukken van misselijkheid en braken bij de behandeling van kanker.

Wat is Prednisolon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Prednisolon behoort tot de groep van bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Deze middelen onderdrukken ontstekingsreacties en overgevoeligheidsreacties. Daarnaast heeft prednisolon een invloed op de suiker- en eiwitstofwisseling.

Gebruiken

 • Bij bepaalde reumatische aandoeningen;
 • Bij bepaalde longaandoeningen (b.v. CARA);
 • Bij bepaalde maag- en darmaandoeningen (bv. colitis ulcerosa, ziekte van Crohn);
 • Bij bepaalde vormen van ontstekingen van de lever;
 • Bij bepaalde afwijkingen van het bloed;
 • Bij het nefrotisch syndroom (ziektebeeld dat berust op een stoornis in de werking van de nieren);
 • Bij een aangeboren vergroting van de bijnier, minder goed werkende bijnier;
 • Bij bepaalde vormen van kanker;
 • Bij plotselinge verergering van de verschijnselen van multiple sclerose;
 • Bij vochtophoping in de hersenen;
 • Bij bepaalde aandoeningen van het oog (b.v. ontsteking van het oog);
 • Bij ernstige huidaandoeningen;
 • Bij heftige overgevoeligheidsreacties;
 • Bij de onderdrukking van de afweerreacties bij orgaantransplantaties;
 • Bij het onderdrukken van misselijkheid en braken bij de behandeling van kanker.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • Wanneer u een maag- of darmzweer heeft;
 • Wanneer u een infectie (ontsteking) heeft, veroorzaakt door virussen, schimmels of bacteriën;
 • Wanneer u een infectie (ontsteking) heeft, veroorzaakt door tropische wormen;
 • Wanneer u minder dan 2 weken geleden ingeënt bent met een levend verzwakt virus (zie ook "Wees extra voorzichtig met Prednisolon 5 mg");
 • Bij een bepaalde infectie van het oog (herpes simplex infectie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer u een maag- of darmzweer heeft gehad; prednisolon kan een nieuwe zweer veroorzaken;
 • Wanneer u een verhoogde bloeddruk, botontkalking, psychische stoornissen of tuberculose (TB) heeft; u moet extra nauwkeurig de aanwijzingen van uw arts opvolgen;
 • Wanneer u suikerziekte heeft; u moet dan extra nauwkeurig de suikerspiegels in de gaten houden, omdat zij ontregeld kunnen raken bij het gebruik van prednisolon;
 • Wanneer prednisolon wordt gegeven aan kinderen; bij langdurige toediening moet gelet worden op de groei en de lichamelijke ontwikkeling.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u sclerodermie heeft (ook bekend als gegeneraliseerde sclerose, een auto-immuunziekte), omdat dagelijkse doses van 15 mg of hoger van dit geneesmiddel het risico op een ernstige complicatie (zogeheten sclerodermale niercrisis) kan verhogen. Tekenen van sclerodermale niercrisis zijn een verhoogde bloeddruk en verminderde urineproductie. De arts kan u adviseren om uw bloeddruk en urine regelmatig te laten controleren.

Prednisolon mag in principe alleen worden gebruikt bij een ziekte, waarvan de diagnose bewezen is en wanneer behandeling met eenvoudigere middelen niet mogelijk is.

Prednisolon kan bepaalde verschijnselen van een infectie (ontsteking) onderdrukken en nieuwe infecties kunnen tijdens de toepassing ervan optreden. Bij infecties veroorzaakt door bacteriën moet eerst de infectie worden behandeld alvorens prednisolon wordt toegediend. Tijdens een behandeling met prednisolon mag u bij voorkeur niet worden ingeënt.

Als u tijdens of na de behandeling met dit geneesmiddel een operatie moet ondergaan of een ernstige verwonding of bijkomende ziekte krijgt, moet u uw arts mededelen dat u prednisolon gebruikt of gebruikt hebt.

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. Bij langdurige therapie is regelmatige controle van de ogen zeer gewenst. Ook controle van de bloedsuikerspiegel kan nodig zijn.

Staken van de behandeling moet bij voorkeur geleidelijk gebeuren en onder strenge controle van uw arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Prednisolon 5 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • Fenytoïne, fenobarbital (middelen tegen epilepsie); de werking van prednisolon kan verminderen;
 • Rifampicine (bacteriedodend middel); de werking van prednisolon kan verminderen;
 • Plasmiddelen (zoals furosemide, bumetanide); er is een verhoogde kans op te weinig kalium in het bloed;
 • Antistollingsmiddelen (acenocoumarol, fenprocoumon); prednisolon kan de werking van het antistollingsmiddel verminderen;
 • Middelen tegen suikerziekte (zoals tolbutamide, glibenclamide, gliclazide); de bloedsuikerverlagende werking van de middelen tegen suikerziekte kan verminderen;
 • Middelen die ook als bijwerking maag- of darmzweren kunnen hebben (b.v. pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, diclofenac en ibuprofen);
 • Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van Prednisolon Teva 5 mg vergroten en het kan zijn dat uw arts u zorgvuldig wil controleren als u deze geneesmiddelen gebruikt (waaronder enkele geneesmiddelen voor hiv: ritonavir, cobicistat).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Over het gebruik van prednisolon in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij zwangerschap uitsluitend gebruiken op uitdrukkelijk advies van de arts.

Prednisolon komt terecht in de moedermelk, daarom tijdens de periode van borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Soms kan dit geneesmiddel spierzwakte, afbraak van de spieren en stemmingsveranderingen veroorzaken. Pas in dat geval op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op grote hoogte. Houd kinderen die dit geneesmiddel gebruiken goed in de gaten wanneer zij op straat spelen.

Prednisolon 5 mg bevat lactose

Eén tablet bevat 95 mg lactose. Hierdoor is dit product niet geschikt voor gebruik bij patiënten met bepaalde stofwisselingsziekten (zogenaamde lactase insufficiëntie, galactosemie en glucose/galactose malabsorptie syndroom).

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De dosering is sterk afhankelijk van de aard en de ernst van de ziekte, waarvoor uw arts u prednisolon heeft voorgeschreven.

Prednisolon kan gegeven worden als:

 • Korte stootkuur;
 • Langdurige intensieve therapie waarbij de dosis vaak langzaam wordt afgebouwd;
 • Langdurige ondersteunende therapie.

Als u merkt dat Prednisolon 5 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste vóór of tijdens de maaltijd worden ingenomen met een ruime hoeveelheid melk of water (=één glas).

De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Prednisolon 5 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Er zijn geen symptomen van overdosering met prednisolon bekend.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Prednisolon 5 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van prednisolon kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Ook kunnen complicaties sneller ontstaan en heeft het regelsysteem van de hormonen van de bijnier minder de gelegenheid zich te herstellen. Dit geldt voornamelijk bij een langdurige therapie. Het gebruik moet langzaam worden afgebouwd om de

“lui geworden” bijnier de kans te geven zelf weer hormonen te gaan maken. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Immuunsysteem

Verlaagde weerstand waardoor er een verhoogde kans is op infecties, op een ongunstig verloop ervan en op het weer actief maken van niet zichtbare tuberculose (infectie ziekte gepaard gaande met knobbeltjes op het weefsel) en infecties door parasieten. Het minder herkenbaar maken van de waarschuwingssignalen voor het afsterven van weefsels (sepsis) en het breken van wanden van organen (perforatie). Overgevoeligheidsreacties(overmatige reactie op prikkels uit de omgeving). Deze overgevoeligheidsreacties kunnen zeer heftig van aard zijn en tot uiting komen door de volgende verschijnselen:

 • Jeuk;
 • Branderig gevoel van tong en keel;
 • Korte en snelle polsslag;
 • Overmatig zweten;
 • Kortademigheid direct gevolgd door (zeer) sterke benauwdheid en shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock);
 • Vaak voorafgegaan door of vergezeld van kenmerkende huidafwijkingen.

Bloedvaten

 • Kans op verhoogde bloeddruk.

Hormoonsysteem

 • Groeiremming bij kinderen;
 • Verstoord menstruatiepatroon;
 • Onvoldoende bijnierschorswerking bij blootstelling aan stress (trauma, operatie, infectie);
 • Vetzucht, gekenmerkt door vollemaansgezicht (syndroom van Cushing);
 • Verminderde tolerantie voor koolhydraten. Dit laatste kan een sluimerende suikerziekte aan het licht brengen. De eerste symptomen hiervan zijn dorstgevoel, vaak plassen en gewichtsverlies. Indien u al bloedsuikerverlagende middelen gebruikt kan een verhoging van de dosering nodig zijn.

Zenuwstelsel

 • Verhoogde schedeldruk met vochtophoping in de ogen, vooral bij kinderen tijdens of vlak na snelle beëindiging van de therapie;
 • Stemmingsveranderingen, zoals blijdschap, angst of neerslachtigheid;
 • Slapeloosheid;
 • Ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose).

Ogen

 • Grijze staar;
 • Groene staar;
 • Verhoogde oogboldruk;
 • Vochtophoping in het netvlies (centrale sereuze chorioretinopathie);
 • Wazig zien.

Hart

 • Hartzwakte bij patiënten die hiervoor een zekere aanleg hebben.

Maag- en darmen

 • Maag- en darmaandoeningen met kans op maag/darmzweren met bloedingen en scheurtjes (perforatie);
 • Ontstekingen van de slokdarm;
 • Ontstekingen van de alvleesklier.

Huid

 • Huidverschrompeling, met grote kans op onderhuidse bloedingen;
 • Vaatverwijding in het gelaat (blozen);
 • Acne;
 • Overmatige beharing;
 • Huidstriemen;
 • Gestoorde wondgenezing;
 • Onderdrukte huidreactie bij huidtesten;
 • Overgevoeligheidsreacties, bijvoorbeeld huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

Botten en spieren

 • Spierzwakte en spierverschrompeling;
 • Botontkalking met kans op botbreuken van de wervels;
 • Botafsterving, vooral bij de kop van het dijbeen.

Urineweg en nieren

 • Sclerodermale niercrisis bij patiënten die al sclerodermie (een auto-immuunziekte) hebben. Tekenen van sclerodermale niercrisis zijn een verhoogde bloeddruk en verminderde urineproductie.

Overig

 • Afbraak van eiwitten waardoor de hoeveelheid stikstof in het lichaam niet meer in evenwicht is;
 • Verstoring van het vocht- en zoutevenwicht;
 • Vochtophoping;
 • Toename van eetlust, te beperken door dieetmaatregelen;
 • Kans op een tekort aan kalium wat zich vooral kenmerkt door spierzwakte, vermoeidheid en een onregelmatige hartslag.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na

`EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is prednisolon, 5 mg per tablet.
Predinisolon betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe ziet Prednisolon 5 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Prednisolon betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Terug naar boven