Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Promethazine

XXX

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt bij het voorkomen en behandelen van overgevoeligheidsreacties berustend op vrijkomen van histamine zoals hooikoorts, niet-seizoensgebonden allergische neusslijmvlies ontsteking, netelroos en andere huidziekten berustend op een directe allergische reactie (jeukende bulten, insectenbeten), huiduitslag door geneesmiddelen en als hulpmiddel bij andere vormen van eczeem en astma door overgevoeligheid.

Tevens wordt promethazine gebruikt bij reisziekte zoals zee-, lucht- en wagenziekte.

Promethazine is een fenothiazine derivaat dat de invloed van histamine op het lichaam tegengaat. Histamine is een stof die in het lichaam verantwoordelijk is voor het ontstaan van overgevoeligheidsverschijnselen. Promethazine is een geneesmiddel tegen de allergische reacties veroorzaakt door histamine, met een individueel wisselende, soms sterk slaapverwekkende werking.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • In geval van coma.
 • Bij een acute aanval van astma.
 • Bij kinderen onder 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • U heeft een verhoogde oogboldruk.
 • Na het plassen blijft er urine in uw blaas achter of u heeft een prostaatvergroting.
 • U heeft een leverfunctiestoornis, hart- of vaatafwijking, verhoogde bloeddruk of vallende ziekte (epilepsie).

Promethazine moet met terughoudendheid worden toegepast bij acuut zieke of uitgedroogde kinderen of bij acute infecties vanwege een vergrote kans op stoornissen in de spierspanning, bij symptomen van het syndroom van Reye en bij symptomen van een andere leveraandoening. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen tussen 2 en 6 jaar omdat zij een hogere kans hebben op bepaalde bijwerkingen zoals sufheid en afwijkend gedrag.

Bij kinderen is bovendien voorzichtigheid geboden bij ademstilstand tijdens het slapen in de medische voorgeschiedenis, bij het voorkomen van wiegedood in het gezin en bij kinderen die minder gemakkelijk dan normaal spontaan wakker worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Promethazine 25 mg, omhulde tabletten nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van alcohol en andere middelen die een dempende werking hebben op het centrale zenuwstelsel zoals barbituraten, slaapmiddelen, sterk werkende pijnstillers en kalmeringsmiddelen versterken de dempende werking van promethazine op het centrale zenuwstelsel. Alcoholgebruik moet daarom worden ontraden.

MAO-remmers (middelen tegen aanhoudende zwaarmoedigheid) kunnen de atropine-achtige werking (verlammingswerking op het deel van het zenuwstelsel welke verantwoordelijk is voor zenuwprikkelingen van onder andere ogen, hoofd en ruggemerg) van promethazine versterken.

Het gelijktijdig gebruik van stoffen met een atropine-achtige werking zoals atropine en tricyclische antidepressiva (middelen tegen zwaarmoedigheid) versterkt het atropine-achtige effect van promethazine. Promethazine kan de bloeddrukverlagende werking van sommige middelen tegen verhoogde bloeddruk versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Promethazine kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift, worden gebruikt in de zwangerschap. Bij zwangerschap alleen gebruiken op uitdrukkelijk advies van de arts. Hoge doseringen aan het einde van de zwangerschap geven kans op bewegingsstoornissen bij de pasgeborene. Indien promethazine vlak voor de bevalling wordt gegeven bestaat de kans op onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene.

Gebruik tijdens periode van borstvoeding wordt ontraden, omdat promethazine wordt uitgescheiden in de moedermelk. In verband met de sterk versuffende werking en de mogelijkheid van onderdrukking van de ademhaling (gemeld bij kinderen onder de twee jaar die promethazine kregen), wordt borstvoeding bij gelijktijdig gebruik van promethazine ontraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Promethazine veroorzaakt slaperigheid en het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Hiermee moet u rekening houden bij het gebruik van promethazine. Verkeersdeelname en het gebruik van machines wordt afgeraden.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Bij overgevoeligheidsverschijnselen:

Volwassenen: 50 - 150 mg (2 - 6 tabletten) per dag in verdeelde doses tijdens de maaltijden en voor het slapengaan. In sommige gevallen kan 25 mg (1 tablet) per dag al voldoende zijn.

Bij reisziekte (zee-, lucht- en wagenziekte):

Volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar: 25 mg (1 tablet) ½ tot 1 uur voor aanvang van de reis, zo nodig na 8 uur herhalen.

Wijze van gebruik

De tabletten heel en zonder kauwen doorslikken met wat water of andere vloeistof.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Verschijnselen

In geval van een overdosering met promethazine treden de volgende verschijnselen op de voorgrond: slaperigheid, spraakstoornissen, verdoving, bewustzijnsdaling zelfs tot coma, stuipen, pupilverwijding, daling van de bloeddruk, versnelde hartslag en ritmestoornissen, daling van de ademhalingsfrequentie en van de lichaamstemperatuur. Alcohol en bepaalde geneesmiddelen versterken deze effecten.

Behandeling

Indien u een overdosering met promethazine vermoedt of bemerkt dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Laat hem de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. Hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen die Promethazine 25 mg, omhulde tabletten gebruiken

 • Bloedvataandoeningen: verlaagde bloeddruk (hypotensie)

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 personen die Promethazine 25 mg, omhulde tabletten gebruiken

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen: zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (haemolytische anemie)

Bijwerkingen met onbekende frequentie

Met de beschikbare gegevens kan niet worden bepaald hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen

 • Psychische stoornissen: lusteloosheid (apathie)
 • Zenuwstelselaandoeningen: verstoring van het centrale zenuwstelsel (extrapiramidale verschijnselen (bij hoge doses)), slaapstoornis (narcolepsie), slaperigheid, gestoord reactievermogen, concentratiezwakte, duizeligheid, spierzwakte, aandoening met aandrang de benen te bewegen (“restless legs”)
 • Oogaandoeningen: wazig zien (“blurred vision”), vernauwing van de pupillen (miosis)
 • Hartaandoeningen: vertraagde hartslag (bradycardie, vooral bij parenterale toediening), versnelde hartslag (tachycardie, vooral bij parenterale toediening)
 • Bloedvataandoeningen: lichte voorbijgaande bloeddrukstijging (vooral bij parenterale toediening)
 • Maagdarmstelselaandoeningen: gebrek aan eetlust (anorexie), droge neus en mond, maagdarmafwijkingen
 • Lever- en galaandoeningen: geelzucht
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibilisatie)
 • Nier- en urinewegaandoeningen: achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie), moeilijk of pijnlijk plassen (dysurie)
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: moeheid, slapte

Extra bijwerkingen die bij kinderen kunnen voorkomen

Onderdrukking van de ademhaling, ademstilstand tijdens het slapen en wiegedood is geconstateerd bij een aantal baby's en jonge kinderen die een gebruikelijke dosis promethazine kregen. Een relatie met promethazine en het mogelijke werkingsmechanisme is nog niet opgehelderd. Tegenstrijdige stimulatie van het centrale zenuwstelsel kan in het bijzonder bij kinderen voorkomen, hetgeen gepaard kan gaan met slapeloosheid, nervositeit, verwardheid, versnelde hartslag, trillingen en stuipen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Niet te gebruiken na:" of "Exp.". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is promethazinehydrochloride overeenkomend met 25 mg promethazine per omhulde tablet.

Promethazine betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen.

Hoe ziet Promethazine 25 mg, omhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Promethazine betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 07-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven