Menu

Reminyl

Reminyl bevat de werkzame stof ‘galantamine’, een middel tegen dementie. Het wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van symptomen van milde tot matig ernstige ziekte van Alzheimer, een soort dementie dat de hersenfunctie verandert. De ziekte van Alzheimer veroorzaakt toenemend geheugenverlies, verwardheid en gedragsveranderingen, waardoor het uitoefenen van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker wordt. Men denkt dat deze effecten een gevolg zijn van een tekort aan ‘acetylcholine’, een stof die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen hersencellen. Dit middel verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en behandelt op die manier de verschijnselen van de ziekte. De capsules zijn gemaakt in een vorm met ‘verlengde afgifte’. Dit betekent dat ze het geneesmiddel langzamer afgeven.

1. WAT IS REMINYL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Reminyl bevat de werkzame stof ‘galantamine’, een middel tegen dementie. Het wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van symptomen van milde tot matig ernstige ziekte van Alzheimer, een soort dementie dat de hersenfunctie verandert.

De ziekte van Alzheimer veroorzaakt toenemend geheugenverlies, verwardheid en gedragsveranderingen, waardoor het uitoefenen van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker wordt.

Men denkt dat deze effecten een gevolg zijn van een tekort aan ‘acetylcholine’, een stof die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen hersencellen. Dit middel verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en behandelt op die manier de verschijnselen van de ziekte.

De capsules zijn gemaakt in een vorm met ‘verlengde afgifte’. Dit betekent dat ze het geneesmiddel langzamer afgeven.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U heeft een ernstige lever- of nieraandoening

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt bij de ziekte van Alzheimer en is niet aanbevolen bij andere soorten geheugenverlies of verwardheid.

Ernstige bijwerkingen Dit middel kan ernstige huidreacties, hartproblemen en stuipen (epileptische aanvallen) veroorzaken. U moet zich bewust zijn van deze bijwerkingen als u dit middel gebruikt. Zie ‘Let op voor ernstige bijwerkingen’ in rubriek 4.

Voordat u dit middel inneemt, dient uw arts te weten of u last heeft of in het verleden last heeft gehad van één van de volgende aandoeningen:

• lever- of nierproblemen;
• een hartaandoening (zoals ongemakkelijk gevoel op de borst dat vaak veroorzaakt wordt door lichamelijke activiteit, een hartaanval, hartfalen, langzame of onregelmatige hartslag);
• veranderingen in hoeveelheid ‘elektrolyten’ (dit zijn natuurlijk voorkomende chemische stoffen in het bloed, zoals kalium);
• een maagzweer;
• verstopping van de maag of de darmen;
• een stoornis van het zenuwstelsel (zoals epilepsie of de ziekte van Parkinson);
• een ziekte aan de luchtwegen of infectie die de ademhaling aantast (zoals astma, chronisch obstructief longlijden of longontsteking);
• problemen met plassen.

Uw arts zal beslissen of dit middel voor u geschikt is of dat de dosis moet worden veranderd.

Informeer ook uw arts als u recent een operatie heeft ondergaan aan uw maag, darmen of blaas. Uw arts kan dan beslissen dat dit middel niet geschikt is voor u.

Dit middel kan gewichtsverlies veroorzaken. Uw arts zal uw gewicht regelmatig controleren terwijl u dit middel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar Dit middel is niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u ook andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Reminyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Reminyl mag niet worden gebruikt in combinatie met geneesmiddelen met eenzelfde soort werking, waaronder:
• donepezil of rivastigmine (voor de ziekte van Alzheimer);
• ambenonium, neostigmine of pyridostigmine (voor ernstige spierzwakte);
• pilocarpine (voor een droge mond of droge ogen wanneer dit wordt ingenomen via de mond).

Sommige geneesmiddelen kunnen de kans op bijwerkingen verhogen bij personen die Reminyl gebruiken. Dit geldt voor:
• paroxetine of fluoxetine (antidepressiva, geneesmiddelen die gebruikt worden om een depressie te behandelen);
• kinidine (gebruikt voor onregelmatige hartslag);
• ketoconazol (een antischimmelmiddel);
• erythromycine (een antibioticum, geneesmiddel gebruikt om bacteriële infecties te behandelen);
• ritonavir (tegen het humaan immunodeficiëntie virus (hiv), het virus verantwoordelijk voor aids);
• niet-steroïde anti-inflammatoire pijnstillers (NSAID’s, ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals ibuprofen) die het risico op (maag)zweren kunnen verhogen;
• geneesmiddelen die worden gebruikt voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk (zoals digoxine, amiodaron, atropine, bètablokkers of calciumkanaalblokkers). Als u geneesmiddelen gebruikt voor een onregelmatige hartslag, kan uw arts uw hart controleren met een elektrocardiogram (ECG).

Als u sommige van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, kan uw arts een lagere dosis van dit middel geven.

Reminyl kan een invloed hebben op sommige verdovingsmiddelen. Als u een operatie moet ondergaan met volledige verdoving, vertel de arts dan ruim van tevoren dat u dit middel gebruikt. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U mag geen borstvoeding geven als u dit middel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines Dit middel kan u een duizelig of slaperig gevoel geven, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling. Als dit middel dit gevoel bij u veroorzaakt, mag u niet autorijden en geen gevaarlijk gereedschap hanteren of machines bedienen.

Reminyl Capsules bevatten sucrose Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u op dit moment Reminyl tabletten of drank inneemt en uw arts heeft u gezegd over te stappen op Reminyl Capsules, lees dan zorgvuldig de instructies onder ‘Overschakelen van Reminyl tabletten of drank naar Reminyl Capsules’ in deze rubriek.

Hoeveel moet u innemen? U begint met dit middel in een lage dosering. De gebruikelijke dosering is 8 mg, eenmaal per dag ingenomen. Uw arts kan geleidelijk uw dosis verhogen, om de 4 weken of later, tot u een dosis bereikt die voor u geschikt is. De maximale dosis is 24 mg, eenmaal per dag ingenomen.

Uw arts zal u uitleggen met welke dosis u moet beginnen en wanneer de dosis moet worden verhoogd. Als u twijfelt wat te doen of vindt dat de werking van dit middel te sterk of te zwak is, bespreek dat dan met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u regelmatig moeten zien om te controleren of dit geneesmiddel bij u goed werkt en om te bespreken hoe u zich voelt.

Als u lever- of nierproblemen heeft, kan uw arts een lagere dosis van dit middel geven of beslissen dat dit geneesmiddel niet geschikt is voor u.

Overschakelen van Reminyl tabletten of drank naar Reminyl Capsules
Als u op dit moment Reminyl tabletten of drank inneemt kan uw arts beslissen om over te schakelen naar Reminyl Capsules. Als dit voor u van toepassing is:
• Neem ’s avonds uw laatste dosis Reminyl tabletten of drank.
• De volgende ochtend neemt u uw eerste dosis Reminyl Capsules.

NEEM NIET meer dan één capsule per dag. Tijdens het gebruik van Reminyl Capsules 1x daags mag u GEEN Reminyl tabletten of drank innemen.
Hoe in te nemen? Reminyl capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, ze mogen NIET worden gekauwd of geplet. Neem uw dosis Reminyl eenmaal per dag ‘s ochtends in, met water of een andere vloeistof. Probeer dit middel met voedsel in te nemen.

Drink veel vocht terwijl u Reminyl gebruikt, dit om uzelf gehydrateerd te houden (niet uitgedroogd te raken).

Heeft u teveel van dit middel ingenomen? Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Neem overgebleven capsules en de verpakking mee. De tekenen bij overdosering kunnen onder andere zijn:
• ernstige misselijkheid en braken
• zwakke spieren, langzame hartslag, stuipen (epileptische aanvallen) en bewustzijnsverlies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Als u bent vergeten één dosis in te nemen, mag u de vergeten dosis niet meer innemen. Neem uw volgende dosis op de gebruikelijke tijd.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u meer dan één dosis bent vergeten in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Stop nooit met dit middel zonder overleg met uw arts. Het is belangrijk om door te gaan met het innemen van dit geneesmiddel om uw aandoening te behandelen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Let op voor ernstige bijwerkingen

Stop het gebruik van Reminyl en raadpleeg onmiddellijk een arts of de dichtstbijzijnde spoedeisende hulppost indien u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:

Huidreacties waaronder:
• ernstige huiduitslag met blaasjes en huidafschilfering, voornamelijk rond de mond, neus, ogen en geslachtsorganen (syndroom van Stevens-Johnson);
• rode huiduitslag bedekt met kleine, met etter gevulde bultjes, die over het lichaam kan uitbreiden en die soms gepaard gaat met koorts (acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem);
• huiduitslag die blaasvorming kan geven, met vlekjes die op ’schietschijfjes’ lijken. Deze huidreacties komen zelden voor bij personen die Reminyl gebruiken (kunnen tot 1 op de 1000 personen treffen).

Hartproblemen, waaronder een verandering in uw hartslag (zoals langzame of onregelmatige hartslag, extra hartslagen) of palpitaties (hartkloppingen, uw hartslag voelt snel of onregelmatig aan). Hartproblemen kunnen een abnormale registratie op een elektrocardiogram (ECG) geven en ze kunnen vaak voorkomen bij mensen die dit middel gebruiken (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen).

Stuipen (epileptische aanvallen). Deze komen soms voor bij mensen die dit middel gebruiken (komen voor bij minder dan 1 op de 100).

U moet stoppen met het gebruik van Reminyl en onmiddellijk hulp inroepen als u een van de bovengenoemde bijwerkingen opmerkt.
Andere bijwerkingen

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):
• Misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen zijn meer waarschijnlijk in de eerste weken van de behandeling of als de dosis wordt verhoogd. Ze verdwijnen meestal geleidelijk naarmate het lichaam aan dit geneesmiddel gewend raakt en zullen in het algemeen maar paar dagen duren. Als u deze effecten heeft, kan uw arts u aanraden om meer te drinken en een geneesmiddel tegen de misselijkheid voorschrijven.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):
• Verminderde eetlust; gewichtsverlies
• Waarnemingen (zien, horen, ruiken, voelen) van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
• Depressie (vitale kenmerken van een depressie zijn: interesseverlies, gebrek aan eetlust, gewichtsverlies, gebrek aan gevoel, schuldgevoelens, dagschommelingen in somberheid)
• Zich duizelig voelen of flauwvallen
• Spiertrillingen of -spasmen
• Hoofdpijn
• Zich zeer moe, zwak of algemeen onwel (niet goed) voelen
• Zich zeer slaperig voelen en weinig energie hebben
• Hoge bloeddruk
• Maagpijn of maagongemak
• Diarree
• Verstoorde spijsvertering (indigestie)
• Vallen
• Wonden

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):
• Allergische reactie
• Tekort aan water in het lichaam (dehydratatie)
• Tintelingen of gevoelloosheid van de huid (speldenprikken)
• Verandering in smaakgevoel
• Slaperigheid overdag
• Troebel zicht
• Oorsuizen dat niet over gaat (tinnitus)
• Lage bloeddruk
• Opvliegers
• Het gevoel te moeten overgeven (kokhalzen)
• Overmatig zweten
• Zwakke spieren
• Verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen):
• Ontstoken lever (hepatitis)

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de folie van de blisterverpakking na ‘EXP’. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet bewaren boven 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel? • De werkzame stof in dit middel is galantamine.
Elke 8 mg capsule met verlengde afgifte bevat 8 mg galantamine (als hydrobromide).
Elke 16 mg capsule met verlengde afgifte bevat 16 mg galantamine (als hydrobromide).
Elke 24 mg capsule met verlengde afgifte bevat 24 mg galantamine (als hydrobromide).
• De andere stoffen in dit middel zijn:
Diëthylftalaat, ethylcellulose, hypromellose, macrogol 400, maïszetmeel, sucrose, gelatine, titaniumdioxide (E 171), zwart ijzeroxide (E 172), schellak en propyleenglycol (E 1520).
De 16 mg en 24 mg capsules bevatten ook rood ijzeroxide (E 172). De 24 mg capsules bevatten ook geel ijzeroxide (E 172).

Hoe ziet Reminyl Capsules 1x daags eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Reminyl Capsules 1x daags 8 mg zijn wit met de opdruk ‘G8’. Elke verpakking bevat doordrukstrips met 7 of 28 capsules of flessen met 300 capsules.
Reminyl Capsules 1x daags 16 mg zijn roze met de opdruk ‘G16’. Elke verpakking bevat doordrukstrips met 7, 28, 56 of 84 capsules of flessen met 300 capsules.
Reminyl Capsules 1x daags 24 mg zijn caramelkleurig met de opdruk ‘G24’. Elke verpakking bevat doordrukstrips met 7, 28, 56 of 84 capsules of flessen met 300 capsules.

Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Janssen-Cilag B.V., Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda.

Fabrikant Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Italië.
McGregor Cory Ltd., Exel, Site 1 Middleton Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS, Verenigd Koninkrijk.

Terug naar boven