Menu

Surgam

Surgam behoort tot de groep van de niet steroïde ontstekingsremmende middelen. Het heeft een pijnstillende en ontstekingsremmende werking en wordt gebruikt bij pijn en ontsteking bij reumatische aandoeningen (reumatoïde artritis, artrose, overige aandoeningen van spieren en gewrichten).

1. Wat is Surgam en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Surgam behoort tot de groep van de niet steroïde ontstekingsremmende middelen. Het heeft een pijnstillende en ontstekingsremmende werking en wordt gebruikt bij pijn en ontsteking bij reumatische aandoeningen (reumatoïde artritis, artrose, overige aandoeningen van spieren en gewrichten).

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig bent voor tiaprofeenzuur of één van de andere stoffen in dit middel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Of als u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur (bijv. aspirine) of andere pijnstillende middelen die tot dezelfde groep behoren
 • als u een maag- of darmzweer hebt of in het verleden een terugkerende maag- of darmzweer hebt gehad
 • als u maagdarmbloedingen of een doorbraak van de wand (perforatie) van het maagdarmkanaal hebt of hebt gehad
 • als u andere bloedingen, zoals hersenbloeding, hebt
 • als uw nieren en/of lever vrijwel niet meer werken
 • als u aan astma lijdt al dan niet na gebruik van acetylsalicylzuur (bijv. aspirine) of een ander middel tegen pijn en ontsteking
 • als u ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) hebt
 • als u zwanger bent én in de laatste drie maanden van de zwangerschap zit.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • omdat u moet vermijden Surgam samen met nog een andere pijnstiller uit dezelfde groep van middelen (NSAIDs en COX-2 remmers, dit zijn pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmend en koortswerend effect hebben) te gebruiken
 • als u ooit een maag- of darmzweer heeft gehad, zeker als deze ernstig was, uw arts zal dan waarschijnlijk de dosis Surgam aanpassen
 • als u last krijgt van uw maag of darmen tijdens het gebruik van Surgam en u heeft al eerder eens maagdarmklachten gehad; meld dit dan zo spoedig mogelijk aan uw arts
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die het risico op maagdarmklachten verhogen zoals bijnierschorshormonen (corticosteroïden) die via de mond worden genomen, bloedverdunnende middelen (anticoagulantia), bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (selectieve serotonine heropname remmers) en middelen die de vorming van bloedstolsels tegengaan (plaatjesaggregatieremmers zoals aspirine)
 • als u tijdens het gebruik een zweer of bloeding in de maag of darmen krijgt, Surgam moet dan meteen gestopt worden
 • als u huiduitslag of wondjes aan uw slijmvliezen krijgt tijdens het gebruik van Surgam, raadpleeg dan een arts, zodat u gecontroleerd kan worden op ernstige huidreacties
 • als u last krijgt van blaasontsteking of dergelijke symptomen (pijn ter hoogte van de blaas of nieren, moeilijk of vaak plassen of bloed in de urine). Informeer onmiddellijk uw arts indien u een van bovenstaande klachten heeft terwijl u Surgam gebruikt. Er zijn gevallen bekend waarbij Surgam blaasontsteking heeft veroorzaakt
 • als u lijdt aan chronische ontsteking van de darm (colitis ulcerosa, of de ziekte van Crohn)
 • als u op leeftijd bent, omdat bijwerkingen van pijnstillende middelen als Surgam dan vaker kunnen voorkomen, met name maag- of darmbloedingen of een doorbraak van de wand (perforatie) van het maagdarmkanaal
 • als u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt. Geneesmiddelen zoals Surgam kunnen in verband worden gebracht met een verhoogd risico op een bepaalde hartritmestoornis (atriumfibrillatie).
 • bij langdurige therapie; in dit geval is controle van de nier en de lever aan te bevelen
 • Surgam kan het zwanger worden bemoeilijken. Informeer uw arts als u zwanger wilt worden of als u bij gebruik van dit geneesmiddel problemen heeft bij het zwanger worden.

Geneesmiddelen zoals Surgam kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt), dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Gelijktijdig gebruik van Surgam en de volgende geneesmiddelgroepen wordt afgeraden:

 • andere pijnstillers uit de groep van de NSAID’s, bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking, omdat de kans op bloedingen in het eerste deel van het maagdarmkanaal groter wordt
 • methotrexaat (een middel tegen o.a. reuma) in hoge doseringen, omdat de bijwerkingen van dit geneesmiddel versterkt kunnen worden.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Dit geldt met name wanneer u de volgende middelen gebruikt of heeft gebruikt:

 • vochtafdrijvende middelen (diuretica)
 • middelen die gebruikt worden bij epilepsie (fenytoïne)
 • suikerziekte
 • bepaalde hormonen (corticosteroïden)
 • bepaalde middelen bij neerslachtigheid (selectieve serotonine heropname remmers)
 • methotrexaat in lage doseringen (middel tegen o.a. reuma)
 • ciclosporine (middel tegen o.a. een chronische huidaandoening)
 • andere ontstekingsremmende en pijnstillende middelen
 • bepaalde groepen bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers en angiotensine II antagonisten).
 • lithium (ter behandeling van ernstige neerslachtigheid), omdat de hoeveelheid lithium in het bloed verhoogd kan worden
 • geneesmiddelen, die het bloed dunner maken (zogenaamde antistollingsmiddelen), omdat de werking van deze middelen versterkt kan worden
 • middelen die de vorming van bloedstolsels tegengaan (plaatjesaggregatieremmers), omdat de werking van deze middelen versterkt kan worden
 • pentoxifylline (ter behandeling van etalagebenen) omdat het risico op bloeding hoger wordt.
 • tenofovir (middel tegen hiv, aids en hepatitis B) omdat het risico op nierproblemen verhoogd kan worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mag Surgam alleen gebruikt worden na overleg met uw arts. Vertelt u daarom altijd of er een kans bestaat dat u zwanger bent.

U mag Surgam niet gebruiken als u in de laatste drie maanden van de zwangerschap zit (zie rubriek 2 “Gebruik Surgam niet”).

Tiaprofeenzuur wordt in de moedermelk uitgescheiden. Als u borstvoeding geeft, mag u Surgam niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij sommige patiënten kan sufheid of duizeligheid optreden (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”); hiermee dient rekening te worden gehouden bij deelname aan het verkeer of het bedienen van machines.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts heeft u een bepaalde dosering voorgeschreven. Deze dosering is aan uw situatie aangepast. Volg bij het innemen van Surgam nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering bij volwassenen is 2 maal daags 300 mg, tijdens of na de maaltijden in te nemen. De tabletten in zijn geheel met een glas water innemen. Eventueel de tabletten in water uiteen laten vallen.

Informeer uw arts als uw nieren minder goed werken. Het zou kunnen dat de arts de dosering moet aanpassen.

Gebruik bij kinderen

Er zijn onvoldoende gegevens omtrent de toepassing van Surgam bij kinderen.

Indien dit middel gedurende een zo kort mogelijke periode gebruikt wordt die nodig is om de symptomen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een minimum beperkt blijven.

Als u merkt dat Surgam te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel Surgam heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Na overdosering kunnen de volgende symptomen optreden: misselijkheid, maagpijn, braken (soms met bloed) en diarree (soms met bloed), duizeligheid, trillen/beven van het oog en dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen.

Bij ernstige overdosering kunnen tevens nierfunctiestoornis, lage bloeddruk en coma optreden.

Bij overdosering dient u zo snel mogelijk medische hulp te zoeken, omdat het legen van de maag (eventueel door middel van braken of een maagspoeling) noodzakelijk kan zijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Indien u per ongeluk een keer een dosis vergeten bent, neem dan een dosis zodra u dit ontdekt en ga vervolgens door zoals is voorgeschreven. Als u dit ontdekt op het moment dat u al bijna aan de volgende dosis toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon verder gaan met de behandeling.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingenhebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • buikpijn

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • blaasontsteking (cystitis)
 • astma aanvallen, met name als u allergisch bent voor acetylsalicylzuur (aspirine-achtig middel) of andere pijnstillers van dezelfde klasse
 • duizeligheid
 • braken
 • diarree
 • verstopping (obstipatie)
 • verstoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • ontsteking van de maagwand (gastritis)
 • huiduitslag (rash)
 • jeuk (pruritus)
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • afwijkingen van leverfunctiewaarden.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • vermoeidheid
 • misselijkheid
 • bij oudere patiënten kunnen verwardheid of waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) of acuut, in de loop van de dag in ernst wisselende, psychische stoornis, gekenmerkt door o.a. verminderde aandacht, onsamenhangende angst, bewustzijnsverlaging, angst, waanvoorstellingen, desoriëntatie en geheugenstoornissen (delirium) voorkomen.
 • zwarte ontlasting (melaena)
 • droge gesprongen huid.

Zelden:

 • plotseling optredende verminderde werking van de nieren (acute nierinsufficiëntie).

Niet bekend: (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)

 • bloedarmoede (anemie) veroorzaakt door een (maagdarm) bloeding
 • toename van het aantal witte bloedcellen (leukocytose)
 • toename van bepaalde andere bloedcellen (eosinofilie)
 • beïnvloeding van de stollingstijd
 • een bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging

(trombocytopenie)

 • overgevoeligheidsreacties
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
 • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock); in deze gevallen dient u uw arts hiervan op de hoogte te stellen
 • oorsuizen (tinnitus)
 • evenwichtsstoornis gepaard gaand met misselijkheid (vertigo)
 • sufheid
 • hoofdpijn
 • hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)
 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • winderigheid (flatulentie)
 • verergering van ontstekingsziekte van de darm (Colitis en de ziekte van Crohn)
 • bloedbraken
 • ontsteking en zweertjes van het mondslijmvlies (stomatitis ulcerosa)
 • maag- of darmzweren (peptische ulcera)
 • doorbraak van de wand (perforatie) van de maag of darm
 • maag- of darmbloeding kunnen voorkomen en zijn soms zeer ernstig, met name bij ouderen
 • leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of de ogen)
 • bloeduitstortingen onder de huid in de vorm van rode puntjes of blauwpaarse plekken (purpura)
 • huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme)
 • huidontsteking met blaarvorming (dermatitis bullosa)
 • ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • ernstige, plotselinge (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse).
 • overgevoeligheid voor zonlicht (fotosensiviteit)
 • zweertjes in de mond.

In zulke gevallen dient u direct contact op te nemen met uw arts.

 • ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis)
 • toename van het aantal urinelozingen (pollakisurie)
 • pijn ter hoogte van de blaas of nieren
 • pijnlijke urinelozing (dysurie)
 • bloed in de urine (hematurie)
 • blaasontsteking (cystitis)
 • vasthouden van water en zouten (natrium- en waterretentie).
 • koorts (pyrexie)
 • geneesmiddelen zoals Surgam kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte
 • ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis)
 • toename van het aantal urinelozingen (pollakisurie)

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zich en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na

“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is tiaprofeenzuur.

Eén tablet Surgam 300 bevat 300 mg tiaprofeenzuur.

 • De andere stoffen zijn maïszetmeel, poloxamer, magnesiumstearaat (E470b), talk (E553b).

Hoe ziet Surgam er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Surgam is beschikbaar in de vorm van tabletten.

Surgam tabletten zijn verpakt in een doordrukstrip. De doordrukstrip is verpakt in een doos. Een doos Surgam 300 bevat 60 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampenringweg 45 D-E

2803 PE Gouda

Tel: 0182 – 55 77 55

Terug naar boven