Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Telmisartan

Telmisartan behoort tot de klasse van geneesmiddelen die bekend staat als angiotensine II receptor-antagonisten. Angiotensine II is een verbinding die in uw lichaam wordt gemaakt en de bloedvaten vernauwt, waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Telmisartan blokkeert dit effect van angiotensine II, zodat de bloedvaten verwijden en de bloeddruk wordt verlaagd.

Wat zijn Telmisartan tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Telmisartan tabletten worden gebruikt voor de behandeling van essentiële hoge bloeddruk (hypertensie). ‘Essentieel’ betekent dat de hoge bloeddruk niet veroorzaakt wordt door een andere aandoening.

Hoge bloeddruk kan, als deze niet behandeld wordt, schade toebrengen aan bloedvaten in verschillende organen wat soms kan leiden tot hartaanvallen, hart- of nierfalen, beroertes of blindheid. Gewoonlijk zijn er geen symptomen van hoge bloeddruk voordat dergelijke schade optreedt. Dus het is belangrijk regelmatig te meten of de bloeddruk nog binnen normale waarden ligt.

Telmisartan wordt ook gebruikt om het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen (bv. hartaanval of beroerte) te verlagen bij patiënten die extra risico lopen omdat zij een verminderde of geen bloedtoevoer naar het hart of benen hebben, een beroerte hebben gehad, of een verhoogd risico hebben op diabetes. Uw arts kan u vertellen of u een hoog risico heeft op zulke aandoeningen.

Wanneer mag u Telmisartan tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Telmisartan tabletten niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger; (het is ook beter om het gebruik van Telmisartan te vermijden in het begin van de zwangerschap - zie de rubriek over zwangerschap);
 • U heeft een ernstige leveraandoening zoals stuwing van de gal of galwegobstructie (een probleem met de afvoer van gal uit de lever en galblaas) of een andere ernstige leveraandoening;
 • U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat;
 • U het middel Digozine gebruikt.

Vertel uw arts of apotheker wanneer bovenstaande op u van toepassing is voor u Telmisartan inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Vertel het uw arts wanneer u lijdt of heeft geleden aan één van de volgende aandoeningen of ziektes:

 • Nierziekte of niertransplantatie;
 • Renale arteriestenose (vernauwing van de bloedvaten naar één of beide nieren);
 • Leverziekte;
 • Hartproblemen;
 • Verhoogde aldosteronspiegels (het vasthouden van water en zout in het lichaam samen met een verstoorde balans van diverse mineralen in het bloed);
 • Lage bloeddruk (hypotensie), dit kan optreden als u uitgedroogd bent (overmatig verlies van lichaamsvocht) of een zouttekort heeft als gevolg van urine bevorderende therapie (‘plaspillen’), een zoutarm dieet, diarree of braken;
 • Verhoogde kaliumspiegels in uw bloed;
 • Diabetes.

Als u een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt:

 • Een ”ACE-remmer” (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u diabetesgerelateerde nierproblemen heeft;
 • Aliskiren.

Uw arts zal mogelijk uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed met regelmatige tussenpozen controleren.

Operatie

Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Telmisartan gebruikt.

Het gebruik van Telmisartan bij kinderen en personen tot 18 jaar wordt niet aangeraden.

Zoals met alle andere angiotensine II-receptor-antagonisten, kan Telmisartan minder effectief zijn in het verlagen van de bloeddruk bij negroïde patiënten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Telmisartan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen:

Als u een ACE-remmer of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”) In sommige gevallen zult u moeten stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt vooral voor de geneesmiddelen hieronder beschreven als die tegelijkertijd met Telmisartan worden gebruikt:

 • Lithium bevattende geneesmiddelen voor behandeling van sommige vormen van depressie;
 • Geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed kunnen verhogen zoals kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende diuretica (bepaalde ‘plaspillen’), ACE-remmers, angiotensine IIreceptor-antagonisten, NSAID’s (niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bv. aspirine of ibuprofen), heparine, immunosuppressiva (bv. cyclosporine of tacrolimus) en het antibioticum trimetoprim;
 • Het gebruik van diuretica (‘plaspillen’), vooral in hoge dosis samen met Telmisartan , kan leiden tot een overmatig verlies aan lichaamsvocht en lage bloeddruk (hypotensie);
 • Digoxine.

Evenals bij andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan het effect van Telmisartan afnemen wanneer u NSAID’s (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bv. aspirine of ibuprofen) of corticosteroïden gebruikt.

Telmisartan kan het bloeddrukverlagende effect vergroten van andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of van geneesmiddelen met een bloeddrukverlagend potentieel (bv. baclofen, amifostine). Bovendien kan een lage bloeddruk verergerd worden door alcohol, slaapmiddelen, drugs of antidepressiva. U kunt dit opmerken als duizeligheid bij het opstaan. Raadpleeg uw arts als de dosis van uw andere geneesmiddelen moet worden aangepast tijdens het gebruik van Telmisartan.

Waarop moet u letten met eten en drinken

U kunt Telmisartan met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Telmisartan wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en Telmisartan dient niet te worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik vanaf die periode (zie de rubriek over zwangerschap).

Zwangerschap

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Normaal gesproken zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Telmisartan voor dat u zwanger bent of zodra u weet dat u zwanger bent en uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Telmisartan . Telmisartan wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt bij een zwangerschapsduur van langer dan 3 maanden, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik na de derde zwangerschapsmaand.

Borstvoeding

Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat te beginnen met het geven van borstvoeding. Telmisartan wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw arts kan kiezen voor een andere behandeling als u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby pas is geboren of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen die Telmisartan innemen, voelen zich duizelig of vermoeid. Als u zich duizelig of vermoeid voelt, ga dan niet rijden of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De gebruikelijke dosis Telmisartan is één tablet per dag. Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen;
 • U kunt Telmisartan met of zonder voedsel innemen;
 • De tablet dient ingenomen te worden met wat water of andere non-alcoholische dranken.

Het is belangrijk om Telmisartan elke dag in te nemen totdat uw arts anders voorschrijft. Als u de indruk heeft dat de werking van Telmisartan te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Voor de behandeling van hoge bloeddruk is de normale dosis Telmisartan voor de meeste patiënten éénmaal daags één 40 mg tablet om de bloeddruk 24 uur onder controle te houden. Uw arts kan u soms een lagere dosis van 20 mg of een hogere dosis van 80 mg dagelijks aanraden. Telmisartan kan ook in combinatie met diuretica (‘plaspillen’) zoals hydrochloorthiazide worden gebruikt, waarvan is aangetoond dat het een aanvullend bloeddrukverlagend effect heeft met Telmisartan.

Om cardiovasculaire gebeurtenissen te verminderen is de gebruikelijke dosis Telmisartan éénmaal daags één 80 mg tablet. Bij het begin van de preventieve behandeling met Telmisartan 80 mg moet de bloeddruk regelmatig worden gecontroleerd.

Wanneer uw lever niet goed werkt mag de dagelijkse dosis van 40 mg niet worden overschreden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel tabletten inneemt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts, apotheker of de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Maakt u zich geen zorgen als u een dosis vergeten bent in te nemen. Neem deze in zodra u het zich herinnert en ga verder zoals daarvoor. Wanneer u uw tablet één dag niet heeft ingenomen, neem dan de normale volgende dosis de volgende dag. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en hiervoor dient de hulp van een arts te worden ingeroepen.

U dient onmiddellijk naar uw arts te gaan wanneer u een van de volgende symptomen heeft:

 • Sepsis* (vaak "bloedvergiftiging" genoemd, is een ernstige infectie met een ontstekingsreactie in het hele lichaam);
 • Snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem).

Deze bijwerkingen komen zelden voor (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) maar zijn buitengewoon ernstig en patiënten dienen onmiddellijk te stoppen met het innemen van het geneesmiddel en naar hun dokter te gaan. Wanneer deze bijwerkingen niet worden behandeld kunnen zij fataal zijn.

Mogelijke bijwerkingen van Telmisartan:

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) kunnen zijn:

 • Lage bloeddruk (hypotensie) bij patiënten die behandeld werden om cardiovasculaire gebeurtenissen te verminderen.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) kunnen zijn:

 • Infectie van de bovenste luchtwegen (bv. zere keel, bijholteontsteking, verkoudheid);
 • Ontsteking van de urinewegen;
 • Bloedarmoede (anemie);
 • Hoog kaliumgehalte;
 • Verdrietig voelen (depressie);
 • Flauwvallen;
 • Moeilijk in slaap vallen;
 • Duizeligheid;
 • Langzame hartslag (bradycardie);
 • Lage bloeddruk (hypotensie) bij gebruikers die worden behandeld voor hoge bloeddruk;
 • Duizeligheid bij opstaan (orthostatische hypotensie);
 • Kortademigheid;
 • Hoesten;
 • Buikpijn;
 • Diarree;
 • Buikkramp;
 • Zwelling;
 • Braken;
 • Verhoogde zweetproductie;
 • Jeuk;
 • Uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen;
 • Spierpijn;
 • Rugpijn;
 • Spierkramp;
 • Verminderde werking van de nieren inclusief acuut nierfalen;
 • Pijn op de borst;
 • Gevoel van zwakte;
 • Verhoogde waarden van creatinine in het bloed.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) kunnen zijn:

 • Sepsis* (vaak ‘bloedvergiftiging’ genoemd, is een ernstige infectie met een ontstekingsreactie in het gehele lichaam die dodelijk kan zijn);
 • Toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie);
 • Vermindering van de bloedplaatjes (trombocytopenie);
 • Ernstige allergische reactie (anafylactische reactie);
 • Allergische reactie (bv. huiduitslag, jeuk, ademhalingsproblemen, zwaar ademen, zwelling van het gezicht of lage bloeddruk);
 • Lage bloedglucosespiegel (bij diabetische patiënten);
 • Angst;
 • Slaperigheid;
 • Verminderd zicht;
 • Hartkloppingen (tachycardie);
 • Lichte maagstoornis;
 • Smaakstoornis (dysgeusie);
 • Droge mond;
 • Abnormale werking van de lever (patiënten van Japanse afkomst hebben een grotere kans op het krijgen van deze bijwerking);
 • Ernstige uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen;
 • Rode huid;
 • Snelle zwelling van huid en slijmvliezen wat ook kan leiden tot de dood (angio-oedeem, ook met dodelijke afloop);
 • Eczeem (een huidaandoening);
 • Rode huid;
 • Netelroos (urticaria);
 • Gewrichtspijn;
 • Pijn in armen en benen;
 • Pijnlijke pees;
 • Griepachtige ziekte;
 • Verhoogde waarden van urinezuur;
 • Een verhoogd gehalte aan leverenzymen;
 • Creatininefosfokinase in het bloed;
 • Verminderd gehalte aan hemoglobine (een bloedeiwit).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Progressieve littekenvorming in het longweefsel (interstitiële longziekte)**

* Het kan zijn dat dit op toeval berust of dat het komt door een tot nu toe onbekend mechanisme.
** Progressieve littekenvorming in het longweefsel is gemeld tijdens het gebruik van telmisartan. Het is echter niet bekend of telmisartan dit heeft veroorzaakt.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is telmisartan.

 • Elke Telmisartan 20 mg tablet bevat 20 mg telmisartan;
 • Elke Telmisartan 40 mg tablet bevat 40 mg telmisartan;
 • Elke Telmisartan 80 mg tablet bevat 80 mg telmisartan.
 • De andere stoffen zijn:
  • Mannitol (E421);
  • Meglumine;
  • Povidon K30 (E1201);
  • Kaliumhydroxide (E525);
  • Magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Telmisartan er uit en hoeveel zit er in de verpakking?

 • Telmisartan 20 mg tabletten zijn witte tot bijna witte, 7,14 mm ronde, platte, schuin aflopende tabletten, gegraveerd met “APO” aan een kant en “ TEL” boven “20” aan de andere kant;
 • Telmisartan 40 mg tabletten zijn witte tot bijna witte, 11,11 x 5,55 mm dubbelbolle, oblong tabletten, gegraveerd met “APO” aan een kant en “ TEL40” aan de andere kant;
 • Telmisartan 80 mg tabletten zijn witte tot bijna witte, 15,88 x 7,94 mm dubbelbolle, oblong tabletten, gegraveerd met “APO” aan een kant en “ TEL80” aan de andere kant.

Telmisartan tabletten zijn (online) verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 98 of 100 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Europe BV
Darwinweg 40
2333 CR Leiden

Fabrikant:

Nederland BV
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven