Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Tramadol

Tramadol HCl Retard is een pijnstiller. Tramadol HCl Retard vermindert de pijn door het remmen van bepaalde chemische stoffen van het centraal zenuwstelsel (in de hersenen en het ruggenmerg). Tramadol HCl Retard kan gebruikt worden bij volwassenen en jongeren boven de 12 jaar. Het wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn. Tramadol HCl Retard is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Wat is Tramadol HCl Retard en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadol HCl Retard is een pijnstiller. Tramadol HCl Retard vermindert de pijn door het remmen van bepaalde chemische stoffen van het centraal zenuwstelsel (in de hersenen en het ruggenmerg).

Tramadol HCl Retard kan gebruikt worden bij volwassenen en jongeren boven de 12 jaar. Het wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn. Tramadol HCl Retard is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Bij overgevoeligheid voor Tramadol of andere bestanddelen van Tramadol HCl Retard;
 • Bij een overdosering met alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers, opiaten of andere geneesmiddelen die via de hersenen werken (psychofarmaca);
 • Bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (de zogenaamde MAOremmers), of wanneer deze de laatste 14 dagen zijn gebruikt;
 • Indien u lijdt aan epilepsie welke niet met medicatie behandeld wordt;
 • Voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaafden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u recent hoofdwonden of een verhoogde druk in het hoofd (bv. na een ongeval) heeft gehad;
 • Als u lijdt aan aandoeningen van de nieren of de lever (zie rubriek 3 “Hoe neemt u dit middel in?”);
 • Als u lijdt aan ademhalingsstoornissen;
 • Als u neigt naar epilepsie of toevallen, omdat de kans op een aanval kan toenemen. Er zijn aanvallen gemeld bij patienten die de aangeraden dosis tramadol hebben ingenomen. Het risico kan toenemen wanneer de tramadoldoses de aanbevolen dagelijkse doseringslimiet (400 mg) overschrijden;
 • Als u verslaafd bent aan opiaten;
 • Als u lijdt aan een shock (koudzweet kan hier een teken van zijn);
 • Als u tevens andere (genees)middelen die via de hersenen werken gebruikt, met inbegrip van alcohol.

Na lange termijnbehandeling (> 3 maanden) kan hoofdpijn ontwikkelen of verergeren.

Wanneer tramadol is gebruikt om spannings- of clusterhoofdpijn of migraine te behandelen (wat geen geregistreerd gebruik van tramadol is) zijn gevallen gemeld van medicatie overmatig hoofdpijn (MOH).

Houdt u er rekening mee dat Tramadol HCl Retard kan leiden tot fysieke en psychische verslaving. Wanneer Tramadol HCl Retard langdurig wordt ingenomen, kan het effect afnemen, zodat hogere doseringen moeten worden ingenomen (tolerantie-ontwikkeling). Bij patienten met een neiging tot medicijnmisbruik of die afhankelijk zijn van medicijnen moet behandeling met Tramadol HCl Retard uitsluitend plaatsvinden voor korte periodes en onder strikte medische supervisie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt; dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Gebruik Tramadol HCl Retard niet tegelijkertijd of binnen 14 dagen met zogenoemde MAO-remmers (moclobemide of phenelzine tegen depressie, selegiline tegen de ziekte van Parkinson).

Het pijnstillende effect van Tramadol HCl Retard kan verminderd zijn of minder lang aanhouden als u ook medicijnen gebruikt welke de volgende actieve ingrediënten bevatten:

 • Carbamazepine (gebruikt om epilepsie te behandelen);
 • Buprenorfine, nalbufine, of pentazocine (pijnstillers) ondansetron (gebruikt om misselijkheid te stoppen).

De kans op bijwerkingen neemt toe als u Tramadol HCl Retard tegelijkertijd inneemt met:

 • Sedativum zoals kalmerende middelen, slaaptabletten, antidepressiva en sterke pijnstillers (morfine, codeïne, pethidine). U kunt zich overmatig slaperig voelen of het gevoel hebben dat u flauw gaat vallen;
 • Bloedverdunners zoals warfarine. Het kan zijn dat de dosering van deze medicijnen verminderd moet worden, anders is er een verhoogd risico op bloedingen;
 • Geneesmiddelen die kunnen leiden tot convulsies (stuipen), zoals bepaalde antidepressiva of antipsychotica. Het risico op een toeval kan toenemen als u Tramadol HCl Retard gelijktijdig gebruikt. Uw arts zal u vertellen of Tramadol HCl Retard voor u geschikt is;
 • Bepaalde antidepressiva. Tramadol HCl Retard kan een interactie veroorzaken met deze geneesmiddelen en u kan symptomen ervaren zoals onvrijwillige, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van de spieren die de beweging van het oog onder controle houden, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven de 38 °C (serotoninesyndroom);
 • Patiënten die geneesmiddelen tegen convulsies (stuipen) gebruiken in combinatie met Tramadol HCl Retard hebben een verhoogd risico op het krijgen van convulsies (stuipen). Het gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen kan de drempel van het krijgen van convulsies (stuipen) namelijk verlagen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tramadol HCl Retard mag nooit worden gebruikt in combinatie met alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u medicijnen inneemt.

Tramadol passeert de placenta. Over gebruik bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Langdurig gebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene, als consequentie van verslaving. Daarom dient tramadol niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Uw arts zal u adviseren.

Borstvoeding

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u medicijnen inneemt.

In het algemeen wordt het gebruik van Tramadol HCl Retard afgeraden in de periode dat borstvoeding wordt gegeven. Kleine hoeveelheden tramadol worden afgescheiden in de moedermelk. Bij eenmalig gebruik is het over het algemeen niet noodzakelijk de borstvoeding te onderbreken. Raadpleeg uw arts voor advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol HCl Retard kan sufheid, duizeligheid en wazig zicht veroorzaken. Hierdoor kan Tramadol HCl Retard de rijvaardigheid en de vaardigheid om machines te gebruiken beïnvloeden. Dit kan worden versterkt door alcohol of door geneesmiddelen die via de hersenen werken.

Bestuur geen voertuigen en onderneem geen activiteiten waarbij u alert moet zijn, totdat u weet welke invloed tramadol op u heeft. Zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen” voor een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen die alertheid en coördinatie verminderen.

Hoe neemt u dit middel in?

Houdt u zich strikt aan de aanwijzingen van uw arts over het gebruik van Tramadol HCl Retard. Indien u niet zeker bent raadpleeg uw arts of apotheker.

Dosering

De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt. De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

De begin dosering is:

Tramadol HCl Retard 100 mg: 1 tablet (100 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags.

Daarna kan bij onvoldoende pijnstilling de dosis verhoogd worden tot:

Tramadol HCl Retard 150 mg: 1 tablet (150 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags of Tramadol HCl Retard 200 mg: 1 tablet (200 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol zijn vertraagd. Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts u aanbevelen om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Ernstige lever-of nierziekte (insufficiëntie) / dialysepatiënten

Patiënten met ernstige lever- en/of nier insufficiëntie dienen Tramadol retard niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Wijze van inname

Tramadol HCl Retard is een tablet met een speciale kern om de werkzame stof langzaam en voor een langere periode in het lichaam te laten komen. Hierdoor kan het iets langer duren voordat u een effect bemerkt.

Slik de tablet heel door (niet kauwen of breken), met een hoeveelheid water.

Bij voorkeur ‘s ochtends en ‘s avonds innemen. De tabletten mogen op een lege maag of tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Hoelang moet u Tramadol HCl Retard gebruiken?

Uw arts zal u vertellen hoelang u Tramadol HCl Retard zult moeten gebruiken. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de pijn. Gebruik Tramadol HCl Retard niet langer dan noodzakelijk.

Indien u bemerkt dat Tramadol HCl Retard te sterk is of niet sterk genoeg, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Tramadol HCl Retard bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak: (kan voorkomen bij meer dan 1 van de 10 gebruikers):

 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid.

Vaak: (kan voorkomen bij 1 van de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Verwardheid;
 • Braken;
 • Verstopping;
 • Droge mond;
 • Zweten;
 • Slaperigheid;
 • Vermoeidheid.

Soms: (kan voorkomen bij 1 van de 100 gebruikers):

 • Hartkloppingen;
 • Onregelmatige hartslag;
 • Lage bloeddruk (in het bijzonder bij het opstaan);
 • Hartfalen (cardiovasculaire collaps);
 • Braakneiging;
 • Druk op de maag;
 • Gevoel van volheid;
 • Jeuk;
 • Huiduitslag en huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria);
 • Diarree.

Zeldzaam: (kan voorkomen bij 1 van de 1000 gebruikers ):

 • Wazig zien;
 • Langzamere hartslag dan normaal;
 • Toename van de bloeddruk;
 • Veranderingen van eetlust;
 • Waarnemen van jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is;
 • Trillen;
 • Langzamere ademhaling;
 • Epileptische aanvallen;
 • Hallucinaties;
 • Verwardheid;
 • Slaapstoornissen en nachtmerries;
 • Allergische reacties (bv. kortademigheid);
 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme);
 • Hijgen;
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong);
 • Ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en overgevoeligheid.

Verder zijn gemeld:

 • Stemmingsveranderingen;
 • Veranderingen in activiteit en veranderingen van waarneming of het vermogen beslissingen te nemen;
 • Spierslapte;
 • Moeilijkheden met plassen;
 • Onvrijwillige spiersamentrekkingen;
 • Abnormale coördinatie en flauwvallen.

Niet bekend (frequentie kan niet worden beoordeeld met de beschikbare gegevens):

 • Vergrote pupillen;
 • Verlagen van het bloedsuikerniveau.

Bijwerkingen welke optreden bij ontwenning, identiek aan de ontwenningsverschijnselen bij opiaten, kunnen zijn: onrust, angst, nervositeit, slapeloosheid, motorische onrust (hyperkinesie), trillingen (tremor) en maagdarmstoornissen.

In zeer zeldzame gevallen (voorkomend bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) zijn allergische reacties (bv. moeite met ademhalen, hijgen, zwellen van de huid), shock en verhoging van de leverenzym waarden voorgekomen. In het geval van een gezwollen gezicht, tong en/of keel en/of moeite met slikken of bulten gecombineerd met ademhalingsmoeilijkheden dient u direct een arts te raadplegen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands bijwerkingen centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Tramadol HCl Retard niet meer na de vervaldatum die op de doos en de doordrukstrip en/of de securitainer staat vermeld na “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de betreffende maand.

In de originele verpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Tramadol HCl Retard:

De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride.

1 tablet Tramadol HCl Retard 100 mg bevat 100 mg tramadolhydrochloride.

1 tablet Tramadol HCl Retard 150 mg bevat 150 mg tramadolhydrochloride.

1 tablet Tramadol HCl Retard 200 mg bevat 200 mg tramadolhydrochloride.

Tramadol HCl Retard betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe ziet Tramadol HCl Retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Tramadol HCl Retard betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Wat is Tramadol HCl druppels en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadol – de werkzame stof in Tramadol HCl druppels – is een pijnstiller die behoort tot de klasse van de opioïden die inwerken op het centrale zenuwstelsel. Het verlicht pijn door in te werken op bepaalde zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen.

Tramadol HCl druppels wordt gebruikt voor:

behandeling van matige tot ernstige pijn.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel NIET GEBRUIKEN?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • In geval van acute vergiftiging door alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers of andere psychotrope geneesmiddelen (geneesmiddelen die de stemming en emoties beïnvloeden);
 • U gebruikt ook monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers, geneesmiddelen voor de behandeling van depressie);
 • U heeft MAO-remmers ingenomen in de twee weken voor u wilt beginnen met het innemen van Tramadol HCl druppels;
 • U heeft epilepsie en uw epileptische aanvallen worden onvoldoende onder controle gehouden door behandeling;
 • U wilt dit middel gebruiken als vervanging bij een ontwenningsbehandeling.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Zeg het tegen uw arts:

 • Als u aanleg heeft voor epilepsie of epileptische aanvallen omdat het risico van een aanval kan toenemen. Normale doses Tramadol HCl druppels kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. Hogere doses Tramadol HCl druppels kunnen het risico van epileptische aanvallen verhogen. Het risico van epileptische aanvallen is ook hoger wanneer Tramadol HCl druppels wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”);
 • Als u hoofdletsel heeft;
 • Als de druk in uw schedel hoger is dan normaal. Dit kan het geval zijn na een hoofdletsel of kan worden veroorzaakt door een hersenziekte als een hersentumor;
 • Als u in shock bent (verschijnselen van shock zijn onder meer koud zweet);
 • Als u ademhalingsproblemen heeft;
 • Als bij u sprake is van bewustzijnsstoornissen (als u het gevoel heeft te gaan flauwvallen);
 • Als u lijdt aan een ernstige lever- of nieraandoening;
 • Als u denkt dat u verslaafd bent aan andere pijnstillers (opioïden).

Geneesmiddelverslaving

Bedenk dat Tramadol HCl druppels kan leiden tot lichamelijke en psychische verslaving. Wanneer Tramadol HCl druppels lange tijd wordt ingenomen, kan het effect afnemen, waardoor er hogere doses moeten worden ingenomen (het ontstaan van gewenning).

Als uw arts denkt dat er bij u een risico van afhankelijkheid (verslaving) bestaat, behandelt hij/zij u voor korte periodes met Tramadol HCl druppels. Uw arts zal ook regelmatig controleren of u Tramadol HCl druppels moet blijven innemen.

Wees extra voorzichtig als u verslaafd bent aan opioïden. Tramadol HCl druppels is niet geschikt als vervanging of vervangingsbehandeling. Het helpt niet tegen de ontwenningsverschijnselen van morfine.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tramadol HCl druppels nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

NEEM Tramadol HCl druppels NIET IN in combinatie met monoamineoxidaseremmers (MAOremmers), of 2 weken voor en na het innemen van deze geneesmiddelen. MAO-remmers zijn geneesmiddelen die worden gebruikt tegen depressie.

Het effect van Tramadol HCl druppels kan groter zijn als:

 • U nog andere geneesmiddelen gebruikt die inwerken op het centrale zenuwstelsel, bijvoorbeeld kalmerende middelen, slaapmiddelen, andere pijnstillers als morfine en codeïne (ook als middel tegen hoesten);
 • U alcohol drinkt (zie ook “Rijvaardigheid en het gebruik van machines”);
 • U kunt suffer worden of het gevoel hebben dat u gaat flauwvallen. Als dit het geval is, moet u uw arts waarschuwen.

Het pijnverlichtende effect van Tramadol HCl druppels kan verminderd zijn en korter aanhouden als:

 • U geneesmiddelen gebruikt die ondansetron bevatten (tegen misselijkheid);
 • U ook carbamazepine gebruikt (een geneesmiddel bij epilepsie en psychische aandoeningen).

U mag Tramadol HCl druppels niet gebruiken in combinatie met de volgende pijnstillers:

 • Buprenorfine
 • Nalbufine
 • Pentazocine

De kans op bijwerkingen neemt toe

 • Als u geneesmiddelen inneemt die stuipen (aanvallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een depressie of een psychose. De kans dat u een aanval krijgt kan toenemen als u tegelijkertijd Tramadol HCl druppels gebruikt. Uw arts vertelt u of Tramadol HCl druppels voor u geschikt is.
 • Als u bepaalde antidepressiva neemt. Tramadol HCl druppels en deze geneesmiddelen kunnen op elkaar inwerken en u kunt symptomen ervaren zoals ongecoördineerde, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van spieren die bewegingen van het oog sturen, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven 38°C. Dit kunnen tekenen zijn van een zogeheten ‘serotoninesyndroom’.

U moet voorzichtig zijn als u ook bloedverdunnende geneesmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld warfarine). Tramadol HCl druppels kan de stollingstijd van uw bloed verlengen en bloedingsvlekjes in de huid (ecchymose) veroorzaken.

Als u ondansetron gebruikt – een geneesmiddel tegen braken (overgeven) – kan het zijn dat u meer Tramadol HCl druppels moet innemen. Uw arts zal de dosis vaststellen. Ondansetron wordt dikwijls gebruikt bij de behandeling tegen kanker (chemotherapie) of voor of na een operatie.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Drink geen alcohol tijdens behandeling met Tramadol HCl druppels aangezien hierdoor het effect kan worden versterkt. Voedsel heeft geen invloed op het effect van Tramadol HCl druppels. U moet uw druppels innemen met water of op suiker (om de bittere smaak tegen te gaan).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Er is weinig informatie over de veiligheid van Tramadol HCl druppels bij zwangere vrouwen.

Dit geneesmiddel kan schade toebrengen aan uw ongeboren kind. Als u plannen heeft om zwanger te worden of als u al zwanger bent,

 • Mag u Tramadol HCl druppels alleen gebruiken als uw arts dat nodig vindt. Uw arts beslist of u Tramadol HCl druppels mag gebruiken.

Als uw arts besluit dat u Tramadol HCl druppels tijdens de zwangerschap mag gebruiken, zal hij/zij alleen enkele doses geven. U mag Tramadol HCl druppels tijdens de zwangerschap niet lange tijd gebruiken. Dit zou uw ongeboren kind zo kunnen beïnvloeden dat het ontwenningsverschijnselen kan krijgen.

Borstvoeding

Zeer kleine hoeveelheden Tramadol HCl druppels kunnen via de moedermelk aan uw baby worden doorgegeven. Neem niet meer dan één enkele dosis Tramadol HCl druppels in zolang u uw baby borstvoeding geeft. Als u slechts een enkele dosis Tramadol HCl druppels heeft ingenomen, kunt u borstvoeding blijven geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol HCl druppels kan sufheid, duizeligheid en wazig zien veroorzaken en kan daardoor uw reactievermogen verstoren. Als u het gevoel heeft dat uw reactievermogen verminderd is, bestuur dan geen auto of ander voertuig, gebruik geen elektrisch gereedschap en bedien geen machines. Deze verschijnselen kunnen worden verergerd door alcohol of andere geneesmiddelen. Als u last heeft van deze verschijnselen, mag u geen voertuigen besturen of machines gebruiken.

Tramadol HCl druppels bevat sucrose

Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Tramadol HCl druppels inneemt.

Hoe neemt u dit middel in?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt.

Neem doses niet vaker in dan eenmaal per 4 uur.

Het pijnstillende effect van Tramadol HCl druppels houdt 4 tot 8 uur aan, afhankelijk van de hevigheid van uw pijn.

Uw arts behandelt u met Tramadol HCl druppels gedurende korte periodes met regelmatige onderbrekingen. Hierdoor wordt het risico van verslaving (zie "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”) zo laag mogelijk.

Gebruik bij kinderen van 1 tot 12 jaar

De dosis voor kinderen van 1 tot 12 jaar is afhankelijk van het lichaamsgewicht. De gebruikelijke enkelvoudige dosis is 4-8 druppels Tramadol HCl druppels per 10 kg lichaamsgewicht (Dit is gelijk aan ongeveer 1 tot 2 mg Tramadol HCl druppels per kg lichaamsgewicht.)

De maximale dagdosis van 32 druppels Tramadol HCl druppels per 10 kg lichaamsgewicht (gelijk aan ongeveer 8 mg per kg lichaamsgewicht) respectievelijk een totale dagdosis van maximaal 160 druppels Tramadol HCl druppels (ongeveer 400 mg tramadolhydrochloride) mag niet worden overschreden tenzij uw arts nadrukkelijk anders heeft voorgeschreven.

De typische doses voor verschillende leeftijdsgroepen en lichaamsgewichten staan in de onderstaande tabel.

Leeftijd Lichaamsgewicht Aantal druppels

1 jaar 10 kg 4-8

3 jaar 15 kg 6-12

6 jaar 20 kg 8-16

9 jaar 30 kg 12-24

11 jaar 45 kg 18-36

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar

De gebruikelijke enkelvoudige dosis is 20-40 druppels Tramadol HCl druppels 3 tot 4 keer per dag. Dit is gelijk aan 3 tot 4 keer per dag 50 tot 100 mg Tramadol HCl druppels.

Als de pijnbestrijding 30-60 minuten na toediening van 20 druppels (50 mg) Tramadol HCl druppels nog steeds onvoldoende is, is toediening van een tweede enkelvoudige dosis van 20 druppels Tramadol HCl druppels (50 mg) mogelijk.

In geval van hevige pijn zal uw arts beslissen of 40 druppels Tramadol HCl druppels (gelijk aan ongeveer 100 mg tramadolhydrochloride) moeten worden ingenomen. Als er dan nog steeds geen pijnverlichting wordt bereikt, verhoogt uw arts uw dosis Tramadol HCl druppels tot bevredigende pijnverlichting is bereikt.

Neem niet meer in dan in totaal 400 mg tramadolhydrochloride per dag, tenzij uw arts uitdrukkelijk anders heeft voorgeschreven. Dit is gelijk aan ongeveer 160 druppels.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol vertraagd zijn. Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Patiënten met ernstige lever- en/of nierziekte (insufficiëntie) /dialyse patiënten

Patiënten met ernstige lever- en/of nierziekte dienen Tramadol HCl druppels niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Wijze van toediening

U moet Tramadol HCl druppels innemen met water of op suiker. U moet Tramadol HCl druppels innemen tussen de maaltijden in.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u zeggen hoe lang u Tramadol HCl druppels mag innemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk een extra dosis heeft ingenomen, heeft dit in het algemeen geen negatieve effecten. U moet dan uw volgende dosis innemen zoals voorgeschreven.

Na inname van zeer hoge doses kunt u last krijgen van sterk vernauwde pupillen, braken, bloeddrukdaling, snelle hartslag, flauwvallen, verstoord bewustzijn tot zelfs coma (diepe bewusteloosheid), epileptische aanvallen en ademhalingsmoeilijkheden tot ademstilstand aan toe. Neem in dergelijke gevallen onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp!

Vergeet niet de verpakking en eventueel overgebleven oplossing mee te nemen.

Uw arts zal de verschijnselen van overdosering met Tramadol HCl druppels behandelen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten uw dosis Tramadol HCl druppels in te nemen, neem dan gewoon de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u de behandeling met Tramadol HCl druppels onderbreekt of te snel stopzet, komt de pijn waarschijnlijk weer terug. Als u met de behandeling wilt stoppen vanwege onaangename effecten, zeg dit dan tegen uw arts.

In het algemeen zijn er geen na-effecten wanneer behandeling met Tramadol HCl druppels wordt stopgezet. Maar in zeldzame gevallen kunnen mensen die Tramadol HCl druppels een tijd lang hebben ingenomen, zich enige tijd niet lekker voelen als ze abrupt stoppen met het innemen van het middel. Ze kunnen zich geagiteerd, angstig, nerveus of beverig voelen. Ze kunnen hyperactief zijn, en slaapproblemen en maag- of darmproblemen hebben. Een zeer klein aantal mensen kan last krijgen van paniekaanvallen, hallucinaties, ongebruikelijke waarnemingen als jeuk, tintelingen en gevoelloosheid, evenals oorsuizingen (tinnitus). In zeer zeldzame gevallen zijn andere ongebruikelijke verschijnselen van het centrale zenuwstelsel waargenomen, dat wil zeggen verwardheid, waanideeën, verandering van de waarneming van de eigen persoonlijkheid (depersonalisatie), verandering in de waarneming van de werkelijkheid (derealisatie) en achtervolgingswanen (paranoia). Als u één van deze klachten krijgt na stopzetting van Tramadol HCl druppels, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van:

verschijnselen van een allergische reactie, zoals:

 • Opzwellen van gezicht, benen, armen, tong, strottenhoofd of keel;
 • Slikproblemen;
 • Ademhalingsproblemen;
 • Galbulten en ademhalingsproblemen.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Braken;
 • Obstipatie (verstopping);
 • Droge mond;
 • Hoofdpijn;
 • Zweten;
 • Sufheid;
 • Vermoeidheid.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Braakneigingen;
 • Maag-darmirritatie (een gevoel van druk in de maag, opgeblazen gevoel);
 • Diarree;
 • Ontregeling van het systeem van hart en bloedvaten, met inbegrip van het voelen van uw hartslag (hartkloppingen), snelle hartslag (tachycardie), duizeligheid of flauwvallen wanneer u gaat staan (orthostatische hypotensie), wanneer het bloed onvoldoende circuleert doordat het hart niet goed werkt (cardiovasculaire collaps).

De kans op deze bijwerkingen is groter als u lichamelijk gestrest bent. Bijvoorbeeld als u pas bent geopereerd.

Huidreacties waaronder:

 • Jeuk (pruritus);
 • Huiduitslag;
 • Galbulten (urticaria).

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Veranderingen in eetlust;
 • Langzame hartslag (bradycardie);
 • Stijging van de bloeddruk;
 • Langzame of oppervlakkige ademhaling (ademhalingsdepressie). U kunt ademhalingsdepressie krijgen als:
 1. U veel meer inneemt dan de aanbevolen dosis (zie rubriek 3 “Heeft u te veel van dit middel ingenomen?”).
 2. U andere middelen inneemt die een dempende werking op het centrale zenuwstelsel hebben (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)
 • Epileptische aanvallen. De kans hierop is groter:
 1. Na hoge doses Tramadol HCl druppels of
 2. Na inname van geneesmiddelen die epileptische aanvallen veroorzaken of de kans op epileptische aanvallen groter maken. Voorbeelden hiervan zijn geneesmiddelen tegen depressie of psychotische verschijnselen (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
 • Spiertrekkingen;
 • Tintelingen (paresthesie);
 • Beven (tremor).

Er kunnen psychische klachten optreden na toediening van tramadol. Deze variëren in hevigheid en vorm afhankelijk van:

 • Uw persoonlijkheid;
 • Hoe lang u al Tramadol HCl druppels gebruikt.

Deze problemen zijn onder meer:

 • Stemmingsveranderingen – gewoonlijk opgetogenheid, soms een onaangename stemming (dysforie);
 • Veranderingen in de activiteit (gewoonlijk wordt iemand minder actief, soms juist actiever);
 • Veranderingen in het vermogen om na te denken en dingen goed te voelen (uw cognitieve en sensorische vermogen), bijvoorbeeld:
 • Nemen van beslissingen (beslissingsgedrag);
 • Gebrek aan bewustzijn of begrijpen (waarnemingsstoornissen);
 • Dingen zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties);
 • Verwardheid;
 • Slaapstoornissen;
 • Nachtmerries;
 • Wazig zien;
 • Spierzwakte;
 • Moeite met of pijn bij het plassen, minder urine uitplassen dan normaal;
 • Ongecoördineerde bewegingen;
 • Tijdelijk bewustzijnsverlies (syncope);
 • Angstgevoelens;
 • Allergische reacties (overgevoeligheid), waaronder:
 • Kortademigheid (dyspneu);
 • Vernauwing van de onderste luchtwegen die ademhalingsproblemen (bronchospasme) veroorzaakt;
 • Piepende ademhaling (‘wheezing’);
 • Angio-oedeem/ernstige allergische reacties/shock met ademhalingsmoeilijkheden.

Als Tramadol HCl druppels gedurende een lange periode wordt gebruikt, kan er verslaving optreden, hoewel het risico zeer laag is. Aan het eind van de toepassing van de medicatie, wanneer de behandeling abrupt wordt stopgezet, kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden (zie “Als u stopt met het innemen van dit middel”).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Geneesmiddelverslaving;
 • Toename van de leverenzymwaarden.

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • Verergering van astma is gemeld, al is niet vastgesteld of dit door tramadol werd veroorzaakt;
 • Sterk verwijde pupillen (mydriase);
 • Spraakstoornissen;
 • Verlaagd suikergehalte in het bloed, met als verschijnselen hongergevoel, zweten, duizeligheid en/of hartkloppingen (hypoglykemie).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Tramadol HCl druppels kan 12 maanden na de eerste opening van de fles worden gebruikt.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride.

Eén ml Tramadol HCl druppels 100 mg/ml, druppels voor orale toediening bevat 100 mg tramadolhydrochloride.

Tramadol HCl druppels 100 mg/ml betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe ziet Tramadol HCl druppels 100 mg/ml, druppels voor orale toediening eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tramadol HCl druppels 100 mg/ml betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven